Přejít k článku

Přejít na obsah

 5. KAPITOLA

Výkupné je ten největší dar od Boha

Výkupné je ten největší dar od Boha

1., 2. a) Jakých dárků si nejvíc vážíte? b) Proč je výkupné tím nejcennějším darem od Boha?

JAKÝ nejlepší dárek jste kdy dostali? Dárek vůbec nemusí být drahý, abyste si ho vážili. Když dostanete něco, co vám udělá radost nebo co jste opravdu potřebovali, určitě jste za to vděční.

2 Od Boha dostáváme spoustu darů. Jeden z nich ale potřebujeme víc než cokoli jiného. Je to ten nejcennější dar, jaký Bůh lidem dal. V této kapitole si ukážeme, že za nás dal svého Syna Ježíše Krista jako výkupné. (Přečtěte si Matouše 20:28.) Poslal ho na zem, abychom mohli žít věčně. Tímto darem Jehova ukázal, jak moc nás miluje.

CO JE VÝKUPNÉ?

3. Proč lidé umírají?

3 Jehova dal výkupné proto, aby lidi osvobodil od hříchu a smrti. (Efezanům 1:7) Ale proč bylo výkupné potřeba? Abychom to pochopili, připomeňme si, co se stalo před mnoha tisíci lety v zahradě Eden. Naši prarodiče Adam a Eva zhřešili, a proto zemřeli. My všichni jsme po Adamovi a Evě hřích zdědili, a proto také umíráme. (Viz poznámka č. 8.)

4. Kdo byl Adam a co od Jehovy dostal?

 4 Když Jehova stvořil prvního člověka Adama, dal mu něco velmi cenného. Dal mu dokonalý život. Adam měl dokonalou mysl i tělo. Nikdy neměl onemocnět, zestárnout ani zemřít. Protože Jehova Adama stvořil, byl pro něj jako otec. (Lukáš 3:38) Často s ním mluvil. Vysvětlil mu, co od něj očekává, a dal mu hezkou práci. (1. Mojžíšova 1:28–30; 2:16, 17)

5. Co znamená, že Bůh stvořil Adama „ke svému obrazu“?

5 Bůh stvořil Adama „ke svému obrazu“. (1. Mojžíšova 1:27) To znamená, že mu dal stejné vlastnosti, jaké má on, například lásku, moudrost, spravedlnost a moc. Nestvořil Adama jako robota. Dal mu svobodnou vůli. Adam se mohl sám rozhodovat, jestli bude jednat správně, nebo špatně. Kdyby poslechl Boha, mohl žít navždy v ráji.

6. a) Co Adam ztratil, když neposlechl Boha? b) Jak to ovlivnilo nás?

6 Adam ale Boha neposlechl a zaplatil za to vysokou cenu. Byl odsouzen k smrti a ztratil blízké přátelství s Bohem, dokonalý život a svůj domov v ráji. (1. Mojžíšova 3:17–19) Adamova neposlušnost měla dopad na nás všechny. Kvůli tomu, co udělal, „vstoupil do světa hřích a skrze hřích smrt, a tak se smrt rozšířila na všechny lidi, protože všichni zhřešili“. (Římanům 5:12) Když Adam zhřešil, zaprodal sebe i nás všechny do otroctví hříchu a smrti. (Římanům 7:14) Adam s Evou už neměli žádnou naději, protože se rozhodli Boha neposlechnout. Ale máme nějakou naději my? Máme, a je to díky výkupnému.

7., 8. Co je výkupné?

 7 Co je výkupné? Výkupné označuje cenu zaplacenou za to, aby byl někdo propuštěn na svobodu. V Bibli toto slovo označuje také odškodné, tedy cenu zaplacenou za způsobenou škodu.

8 Žádný nedokonalý člověk by nedokázal zaplatit tu obrovskou škodu, kterou Adam svým hříchem způsobil. Jehova ale dal výkupné, aby nás od hříchu a smrti osvobodil. Ukažme si, jak to udělal a co všechno můžeme díky výkupnému získat.

JAK BYLO VÝKUPNÉ ZAPLACENO?

9. Jaké výkupné bylo potřeba zaplatit?

9 Proč by nikdo z nás nemohl zaplatit výkupné za dokonalý život, který Adam ztratil? Protože jsme všichni nedokonalí. (Žalm 49:7, 8) Výkupným mohl být zas jen dokonalý život. Bylo potřeba zaplatit „odpovídající výkupné“. (1. Timoteovi 2:6) Muselo mít stejnou hodnotu jako život, který Adam ztratil.

10. Jak Jehova zajistil, aby bylo výkupné zaplaceno?

10 Jak Jehova zajistil, aby bylo výkupné zaplaceno? Poslal na zem svého nejdražšího Syna Ježíše – toho, koho stvořil jako úplně prvního. (1. Jana 4:9, 10) Ježíš byl ochotný opustit svého Otce i svůj domov v nebi. (Filipanům 2:7) Jehova přenesl jeho život z nebe na zem. Ježíš se pak narodil jako dokonalý člověk bez hříchu. (Lukáš 1:35)

Jehova za nás dal svého milovaného Syna jako výkupné

11. Jak mohl jeden člověk zaplatit výkupné za všechny lidi?

11 Svou neposlušností Adam způsobil, že jsou všichni lidé nedokonalí a umírají. Mohl jeden člověk  osvobodit od smrti všechny Adamovy potomky? Ano. Dozvídáme se to z Římanům 5:19. (Přečtěte si.) Ježíš, který nikdy nezhřešil, dal svůj dokonalý život jako výkupné. Díky tomu můžou být všichni Adamovi potomci osvobozeni od smrti. (1. Korinťanům 15:21, 22, 45)

12. Proč musel Ježíš tolik trpět?

12 Bible popisuje, jak moc Ježíš před svou smrtí trpěl. Surově ho zbičovali a přibili na kůl, kde pomalu a v bolestech umíral. (Jan 19:1, 16–18, 30) Proč musel tolik trpět? Protože Satan tvrdil, že když bude člověk pod velkým tlakem, nezůstane Bohu věrný. Ježíš dokázal, že to tak není. Dokázal, že dokonalý člověk může být Bohu věrný, i když hrozně trpí. Představte si, jak musel být Jehova na Ježíše hrdý! (Přísloví 27:11; viz poznámka č. 14)

13. Jak bylo výkupné zaplaceno?

13 Jak bylo výkupné zaplaceno? V roce 33 n. l., 14. den židovského měsíce nisanu, Jehova dovolil, aby Ježíše zabili jeho nepřátelé. (Hebrejcům 10:10) O tři dny později Jehova Ježíše vzkřísil, ne jako člověka, ale jako duchovní osobu. Když se pak Ježíš vrátil ke svému Otci do nebe, předložil mu jako výkupné hodnotu svého dokonalého života. Jinými slovy, vzdal se svého práva žít na zemi jako dokonalý člověk, a Bůh tak toto právo mohl dát Adamovým potomkům. (Hebrejcům 9:24) Výkupné bylo zaplaceno a my můžeme být díky tomu osvobozeni od hříchu a smrti. (Přečtěte si Římanům 3:23, 24.)

 CO MŮŽETE DÍKY VÝKUPNÉMU ZÍSKAT?

14., 15. Co musíme dělat, aby nám Jehova odpouštěl?

14 Výkupné je opravdu ten největší dar, jaký jsme od Boha dostali. Podívejme se, co díky němu můžeme získat už teď a co dobrého nám přinese v budoucnosti.

15 Odpuštění hříchů. Ne vždy dokážeme jednat správně. Všichni chybujeme a občas řekneme nebo uděláme něco špatného. Co musíme dělat, aby nám Jehova odpouštěl? Musíme svých hříchů upřímně litovat a o odpuštění ho pokorně prosit. Pak si můžeme být jistí, že nám skutečně odpustí. (Kolosanům 1:13, 14; 1. Jana 1:8, 9)

16. Co musíme dělat, abychom měli čisté svědomí?

16 Čisté svědomí. Když uděláme něco špatného, začne nás trápit svědomí. Možná jsme zoufalí a připadáme si bezcenní. Ale nevzdávejme se. Jehova chce, abychom s ním mluvili o všech svých problémech a slabostech. (Hebrejcům 4:14–16) Pokud ho prosíme o odpuštění, můžeme si být jistí, že nás slyší a odpustí nám. (Hebrejcům 9:13, 14) Díky tomu před ním můžeme mít čisté svědomí.

17. Co můžeme získat díky tomu, že za nás Ježíš zemřel?

17 Naděje na věčný život. „Mzda, kterou dává hřích, je smrt, ale dar, který dává Bůh, je věčný život prostřednictvím Krista Ježíše, našeho Pána.“ (Římanům 6:23) Díky tomu, že za nás Ježíš zemřel, můžeme žít věčně a být dokonale zdraví. (Zjevení 21:3, 4) Co pro to musíme dělat?

 JAK MŮŽEME UKÁZAT, ŽE JSME ZA VÝKUPNÉ VDĚČNÍ?

18. Jak víme, že nás Jehova miluje?

18 Vzpomeňte si, jak jste se cítili, když vám někdo dal krásný dárek. Výkupné je ten nejcennější dar, jaký jsme kdy dostali, a měli bychom za něj být Jehovovi vděční. V Janovi 3:16 se píše: „Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna.“ Jehova nás tolik miluje, že za nás dal svého nejdražšího Syna Ježíše. A víme, že nás miluje i Ježíš, protože byl ochotný za nás zemřít. (Jan 15:13) Výkupné je dar, ze kterého je vidět, že vás Jehova i Ježíš opravdu milují. (Galaťanům 2:20)

Když budeme Jehovu poznávat, naše láska k němu poroste a staneme se jeho přáteli

19., 20. a) Jak se můžete stát Jehovovými přáteli? b) Jak můžete ukázat, že věříte v Ježíšovu výkupní oběť?

19 Když jste se teď dozvěděli, jak moc vás Bůh miluje, možná byste se chtěli stát jeho přáteli a také mu ukázat, že ho milujete. Není ale snadné milovat někoho, koho neznáte. Z Jana 17:3 vyplývá, že Jehovu můžete poznat. Dál proto studujte Bibli. Když budete Jehovu poznávat, vaše láska k němu poroste, budete mu chtít dělat radost a stanete se jeho přáteli. (1. Jana 5:3)

20 Věřte v Ježíšovu výkupní oběť. Bible říká, že ten, „kdo věří v Syna, má věčný život“. (Jan 3:36) Co to znamená věřit v Ježíše? V Jakubovi 2:26 čteme: „Víra bez skutků [je] mrtvá.“ Nestačí tedy jenom říkat, že v Ježíše věříme. Musíme žít tak, jak Ježíš učil, a víru ve výkupné ukázat svými skutky. (Jan 13:15)

21., 22. a) Proč bychom se měli každý rok účastnit Památné slavnosti? b) O čem budeme mluvit v 6. a 7. kapitole?

 21 Účastněte se Památné slavnosti. Večer před svou smrtí Ježíš řekl, že bychom si jeho smrt měli připomínat. Prohlásil: „Dělejte to na mou památku.“ (Přečtěte si Lukáše 22:19.) Chtěl, abychom si připomínali, že za nás dal svůj dokonalý život jako výkupné. Proto každý rok chodíme na Památnou slavnost neboli „Pánovu večeři“. (1. Korinťanům 11:20; Matouš 26:26–28) Když se Památné slavnosti účastníme, ukazujeme tím, že jsme vděční za výkupné i za to, jak moc nás Jehova a Ježíš milují. (Viz poznámka č. 15.)

22 Výkupné je ten největší dar, jaký jsme mohli dostat. (2. Korinťanům 9:14, 15) Tento vzácný dar přinese mnoho dobrého i milionům lidí, kteří už zemřeli. Jak je to možné? To si ukážeme v 6. a 7. kapitole.