Přejít k článku

Přejít na obsah

 18. KAPITOLA

Mám se zasvětit Bohu a dát se pokřtít?

Mám se zasvětit Bohu a dát se pokřtít?

1. O čem po prostudování této knihy možná přemýšlíte?

PŘI studiu této knihy jste se toho z Bible hodně dozvěděli. Například už víte, že nám Bůh slibuje věčný život, že lidé po smrti netrpí a že mají naději na vzkříšení. (Kazatel 9:5; Lukáš 23:43; Jan 5:28, 29; Zjevení 21:3, 4) Možná jste začali chodit  na shromáždění svědků Jehovových a přesvědčili jste se, že uctívají Boha správně. (Jan 13:35) Začínáte považovat Jehovu za svého přítele a chtěli byste mu sloužit. A tak vás možná napadá: Co mám dělat dál?

2. Proč se jeden Etiopan chtěl dát pokřtít?

2 Něco podobného napadlo i jednoho Etiopana. Nějakou dobu po Ježíšově vzkříšení s ním mluvil Ježíšův učedník Filip. Vysvětlil mu, proč může věřit, že Ježíš je Mesiáš. Na Etiopana to tak zapůsobilo, že bez váhání řekl: „Podívej, voda! Co brání tomu, abych byl pokřtěn?“ (Skutky 8:26–36)

3. a) Co Ježíš přikázal svým následovníkům? b) Jak by měl křest vypadat?

3 Bible jasně ukazuje, že pokud chcete sloužit Jehovovi, měli byste se dát pokřtít. Ježíš svým následovníkům přikázal: „Čiňte učedníky z lidí všech národů [a] křtěte je.“ (Matouš 28:19) Navíc nám dal příklad tím, že se sám dal pokřtít. Při křtu mu nebyla jen trocha vody vylita na hlavu – byl do vody úplně ponořen. (Matouš 3:16) I dnes, když se křesťané dávají pokřtít, musí být do vody úplně ponořeni.

4. Co svým křtem ukážete druhým?

4 Když se dáte pokřtít, ukážete druhým, že chcete být Božím přítelem a chcete mu sloužit. (Žalm 40:7, 8) Možná vás ale napadne: Co mám dělat, abych se mohl dát pokřtít?

 ZÍSKÁVEJTE POZNÁNÍ A VÍRU

5. a) Co musíte dělat, než se dáte pokřtít? b) Proč je důležité chodit na shromáždění?

5 Než se dáte pokřtít, musíte poznávat Jehovu a Ježíše. S tím jste začali, když jste se pustili do studia Bible. (Přečtěte si Jana 17:3.) Je ale potřeba v tom pokračovat. Bible totiž říká, že musíme být „naplněni přesným poznáním“ Jehovovy vůle. (Kolosanům 1:9) K tomu, abyste Jehovu lépe poznali a měli s ním bližší vztah, vám pomůžou i shromáždění svědků Jehovových. Je to důležitý důvod, proč na ně chodit pravidelně. (Hebrejcům 10:24, 25)

Než se dáte pokřtít, musíte studovat Bibli

6. Kolik toho z Bible musíte vědět, než se dáte pokřtít?

6 Jehova samozřejmě neočekává, že před svým křtem budete z Bible vědět všechno. Neočekával to ani od toho Etiopana. (Skutky 8:30, 31) O Bohu se budeme učit věčně. (Kazatel 3:11) Abyste se ale mohli dát pokřtít, musíte znát aspoň základní biblické nauky a musíte s nimi souhlasit. (Hebrejcům 5:12)

7. V čem vám pomohlo studium Bible?

7 Bible říká: „Bez víry není možné líbit se Bohu.“ (Hebrejcům 11:6) Než se tedy dáte pokřtít, musíte mít víru. V Bibli čteme, že když Ježíšovi následovníci kázali ve starověkém Korintu, někteří lidé „uvěřili a dali se pokřtít“. (Skutky 18:8) A podobně i vy jste díky studiu Bible uvěřili v Boží sliby a v to, že Ježíšova oběť nás může osvobodit od hříchu a smrti. (Jozue 23:14; Skutky 4:12; 2. Timoteovi 3:16, 17)

 MLUVTE O BIBLI S DRUHÝMI

8. Co vás bude motivovat, abyste o Bibli mluvili s druhými?

8 Když budete Bibli dál poznávat a uvidíte, jak vám to pomáhá v životě, vaše víra poroste. O tom, co se dozvídáte, budete chtít mluvit s druhými. (Jeremjáš 20:9; 2. Korinťanům 4:13) Ale s kým byste o tom mohli mluvit?

Víra vás bude motivovat, abyste o Bibli mluvili s druhými

9., 10. a) S kým můžete začít mluvit o Bibli? b) Co byste měli udělat, když chcete kázat se sborem?

9 O Bibli můžete začít mluvit s příbuznými, sousedy, přáteli nebo spolupracovníky. Vždycky ale buďte laskaví a taktní. Časem bude možné, abyste kázali se sborem. Až se na to budete cítit, můžete to říct tomu, kdo s vámi studuje Bibli. Pokud si i on bude myslet, že jste na to připravení, a pokud žijete podle Bible, pak se s vámi oběma sejdou dva starší ze sboru.

10 O čem si s vámi budou povídat? Budou chtít zjistit, jestli chápete základní biblické nauky a věříte jim, jestli se Biblí řídíte v každodenním životě a jestli se opravdu chcete stát svědkem Jehovovým. Starší pečují o všechny bratry a sestry ve sboru a zajímají se i o vás, tak se nebojte s nimi mluvit. (Skutky 20:28; 1. Petra 5:2, 3) Po této schůzce vám starší řeknou, jestli můžete začít kázat se sborem.

11. Proč možná bude nutné, abyste udělali nějaké změny?

11 Starší vám možná vysvětlí, že než budete moct kázat se sborem, musíte ještě něco změnit.  Proč je důležité takové změny udělat? Když s druhými mluvíme o Jehovovi, reprezentujeme ho, a proto musíme žít tak, abychom mu dělali dobré jméno. (1. Korinťanům 6:9, 10; Galaťanům 5:19–21)

ČIŇTE POKÁNÍ A OBRAŤTE SE

12. Proč musí všichni činit pokání?

12 Než se dáte pokřtít, je potřeba udělat ještě něco. Apoštol Petr řekl: „Čiňte pokání a obraťte se, aby byly vaše hříchy vymazány.“ (Skutky 3:19) Činit pokání znamená velmi litovat všeho špatného, co jsme udělali. Pokání musí činit například ti, kdo žili nemravně. Ale to samé platí i o těch, kdo se celý život snažili jednat správně. Všichni totiž hřešíme a potřebujeme Boha prosit o odpuštění. (Římanům 3:23; 5:12)

13. Co znamená „obrátit se“?

13 Stačí ale litovat toho, co člověk udělal špatně? Ne. Petr také řekl: „Obraťte se.“ Znamená to, že je nutné přestat se špatným jednáním a začít jednat správně. Představte si, že někam cestujete a po nějaké době zjistíte, že jedete špatně. Co uděláte? Určitě zpomalíte, zastavíte, obrátíte se a vydáte se správným směrem. Podobně jste možná při studiu Bible zjistili, že ve svém životě musíte něco změnit. Buďte ochotní to udělat – „obraťte se“ a začněte jednat správně.

 ZASVĚŤTE SE BOHU

Slíbili jste Jehovovi, že mu budete sloužit?

14. Jak se člověk zasvětí Bohu?

14 Před křtem musíte udělat ještě jeden důležitý krok – zasvětit se Jehovovi. Jak to můžete udělat? V modlitbě mu slíbíte, že budete uctívat jenom jeho a že na prvním místě v životě budete mít to, co si přeje on. (Lukáš 4:8)

15., 16. Co vede člověka k tomu, že se zasvětí Bohu?

15 Slib, že budete sloužit jenom Jehovovi, je jako slib, že zůstanete celý život s člověkem, kterého milujete. Představte si dva lidi, kteří spolu chodí. Čím víc muž ženu poznává, tím víc ji miluje a přijde chvíle, kdy si ji chce vzít. Je to důležité rozhodnutí, ale muž se té odpovědnosti nebojí, protože ženu miluje.

16 A stejné je to s Jehovou. Čím víc ho poznáváte, tím víc ho milujete a chcete mu dávat to nejlepší. Motivuje vás to, abyste mu v modlitbě slíbili, že mu budete sloužit. Bible říká, že každý, kdo chce následovat Ježíše, musí zapřít sám sebe. (Marek 8:34) Co to znamená? Poslouchat Jehovu by pro vás mělo být to nejdůležitější v životě. Tomu, co chce on, byste měli dát přednost před svými přáními a cíli. (Přečtěte si 1. Petra 4:2.)

NEBOJTE SE SELHÁNÍ

17. Proč se někteří lidé nechtějí zasvětit Jehovovi?

17 Někteří lidé se Jehovovi nechtějí zasvětit, protože se bojí, že svůj slib nedokážou dodržet. Nechtějí  Jehovu zklamat. Nebo si myslí, že dokud se mu nezasvětí, nejsou před ním odpovědní za to, co dělají.

18. Co vám pomůže překonat strach, že Jehovu zklamete?

18 Co vám pomůže překonat strach, že Jehovu zklamete? Je to vaše láska k němu. Z lásky k Jehovovi budete dělat všechno pro to, abyste svůj slib dodrželi. (Kazatel 5:4; Kolosanům 1:10) Žít tak, jak si přeje, vám nebude připadat příliš těžké. Apoštol Jan napsal: „Láska k Bohu je ... v tom, že dodržujeme jeho přikázání. A jeho přikázání nejsou příliš těžká.“ (1. Jana 5:3)

19. Proč se nemusíte bát zasvětit se Jehovovi?

19 Abyste se Jehovovi mohli zasvětit, nemusíte být dokonalí. Jehova od nás nikdy neočekává víc, než zvládneme. (Žalm 103:14) Bude vám pomáhat, abyste jednali správně. (Izajáš 41:10) Když mu budete důvěřovat celým srdcem, „on sám [vaše] stezky urovná“. (Přísloví 3:5, 6)

DEJTE SE POKŘTÍT

20. Jaký další krok vás čeká, až se zasvětíte Bohu?

20 Jste připravení zasvětit se Jehovovi? Až to uděláte, čeká vás další důležitý krok – křest.

21., 22. Jak můžete ostatním ukázat, že chcete sloužit Jehovovi?

21 Řekněte koordinátorovi rady starších ve svém sboru, že jste se zasvětili Jehovovi a chcete se dát pokřtít. Zařídí, aby s vámi starší probrali základní  biblické nauky. Pokud uvidí, že jste na křest připravení, řeknou vám, že se můžete dát pokřtít na příštím sjezdu svědků Jehovových. Zazní tam proslov, ve kterém bude vysvětlen význam křtu. Řečník pak položí těm, kdo se chtějí dát pokřtít, dvě jednoduché otázky.  Když na ně člověk odpoví, vlastně tím „veřejně hlásá“ svou víru. (Římanům 10:10)

22 Pak budete pokřtěni, tedy úplně ponořeni do vody. Svým křtem ukážete ostatním, že jste se  zasvětili Jehovovi a jste teď jedním ze svědků Jehovových.

VÝZNAM KŘTU

23. Co znamená být pokřtěn „ve jménu Otce a Syna a svatého ducha“?

23 Ježíš řekl, že jeho učedníci budou pokřtěni „ve jménu Otce a Syna a svatého ducha“. (Přečtěte si Matouše 28:19.) Co to znamená? Znamená to uznávat, že Jehova je Nejvyšší panovník, že Ježíš má důležitou úlohu v Božím záměru a že Bůh používá svatého ducha k uskutečnění své vůle. (Žalm 83:18; Matouš 28:18; Galaťanům 5:22, 23; 2. Petra 1:21)

Svým křtem ukazujete, že chcete konat Boží vůli

24., 25. a) Jaký je význam křtu? b) O čem budeme mluvit v poslední kapitole?

24 Křest má důležitý význam. Ponořením do vody symbolicky umíráte, tedy opouštíte svůj dřívější způsob života. Vynořením z vody začínáte nový život, ve kterém budete konat Boží vůli. Křest ukazuje, že odteď budete sloužit Jehovovi. Pamatujte, že jste se nezasvětili nějakému člověku, organizaci nebo práci. Svůj život jste zasvětili Jehovovi.

25 Když se Jehovovi zasvětíte, posílí to vaše přátelství s ním. (Žalm 25:14) To neznamená, že křest automaticky vede k záchraně. Apoštol Pavel napsal: „Pracujte dál na své záchraně s bázní a chvěním.“ (Filipanům 2:12) Křest je teprve začátek. Jak si můžete přátelství s Jehovou udržet? Na to odpoví poslední kapitola této knihy.