Přejít k článku

Přejít na obsah

 3. KAPITOLA

Jaký má Bůh záměr s lidmi?

Jaký má Bůh záměr s lidmi?

1. Jaký má Bůh záměr s lidmi?

KDYŽ Bůh stvořil prvního muže a ženu, měl s nimi nádherný záměr. Chtěl, aby Adam a Eva žili v krásné zahradě, měli děti, udělali ráj z celé země a starali se o zvířata. A Boží záměr s lidmi se nezměnil. (1. Mojžíšova 1:28; 2:8, 9, 15; viz poznámka č. 5)

2. a) Jak víme, že Bůh udělá všechno, co chce? b) Jací lidé mají podle Bible žít na zemi a jak dlouho?

2 Myslíte si, že jednou opravdu budeme žít v ráji? Jehova nám říká: „K čemu jsem se rozhodl, to také uskutečním.“ (Izajáš 46:9–11; 55:11) Ano, Bůh udělá všechno, co chce, a nic mu v tom nezabrání. V Bibli čteme, že zemi „nestvořil zbytečně, ale proto, aby byla obydlená“. (Izajáš 45:18) Jací lidé na ní mají žít a jak dlouho? Bible říká: „Ti, kdo jednají správně, budou vlastnit zemi a budou na ní žít věčně.“ (Žalm 37:29; Zjevení 21:3, 4)

3. Jaké otázky vás možná napadnou?

3 Dnes jsou ale lidé nemocní a umírají. Na mnoha místech proti sobě válčí a zabíjejí se. Tak to Bůh rozhodně nechtěl. Co se tedy stalo? Proč se Boží záměr zatím nesplnil? Odpověď nám může dát jedině Bible.

 BOŽÍ NEPŘÍTEL

4., 5. a) Kdo v zahradě Eden mluvil s Evou prostřednictvím hada? b) Jak se z poctivého člověka stane zloděj?

4 Bible říká, že Bůh má nepřítele, „který se nazývá Ďábel a Satan“. V zahradě Eden mluvil s Evou prostřednictvím hada. (Zjevení 12:9; 1. Mojžíšova 3:1) Eva tedy věřila, že mluví ten had. (Viz poznámka č. 6.)

5 Ale kde se Satan vzal? Stvořil ho Bůh? Ne. Když Bůh připravoval zemi pro Adama a Evu, byla v nebi spousta andělů. (Job 38:4, 7) Jeden anděl se časem změnil a stal se z něj Ďábel. Jak k tomu mohlo dojít? Je to podobné, jako když se z poctivého člověka stane zloděj. Jako zloděj se nenarodí. Potom ale začne toužit po něčem, co mu nepatří. Pořád o tom přemýšlí a chce to čím dál víc. Když se mu pak naskytne příležitost, ukradne to. Tak se z něj stane zloděj. (Přečtěte si Jakuba 1:13–15; viz poznámka č. 7.)

6. Jak se z jednoho anděla stal Boží nepřítel?

6 Stejné to bylo s tím andělem. Když Jehova stvořil Adama a Evu, řekl jim, aby měli děti a naplnili jimi zemi. (1. Mojžíšova 1:27, 28) Anděl si možná řekl: Všichni ti lidé by mohli místo Jehovy uctívat mě! Čím víc o tom přemýšlel, tím víc po tom toužil. Chtěl mít to, co patří Jehovovi – chtěl, aby ho lidé uctívali. Proto Evě lhal a oklamal ji. (Přečtěte si 1. Mojžíšovu 3:1–5.) Tak se z něj stal Boží nepřítel nazývaný Satan a Ďábel.

7. a) Proč Adam s Evou zemřeli? b) Proč stárneme a umíráme?

 7 Adam a Eva neposlechli Boha a jedli ovoce ze stromu, ze kterého jíst nesměli. (1. Mojžíšova 2:17; 3:6) Tím zhřešili proti Jehovovi a časem zemřeli. Stalo se přesně to, co Jehova řekl. (1. Mojžíšova 3:17–19) Děti Adama a Evy se narodily jako hříšníci, a proto později také zemřely. (Přečtěte si Římanům 5:12.) Jak je možné, že byly hříšné už od narození? Ukážeme si to na příkladu. Představte si, že pečete bábovku ve formě, která má důlek. Jak bude ta bábovka vypadat? Bude mít stejný důlek jako forma. Když Adam neposlechl Boha, stal se z něj hříšník. Protože jsme všichni Adamovými potomky, jsme i my hříšníci – máme stejný „důlek“ jako on. Proto stárneme a umíráme. (Římanům 3:23; viz poznámka č. 8)

8., 9. a) Co Satan chtěl, aby si Adam s Evou mysleli? b) Proč Jehova nezabil rebely hned?

8 Když Satan navedl Adama a Evu, aby neposlechli Boha, vyvolal tím vzpouru proti němu. Chtěl, aby uvěřili, že Jehova je lhář a špatný vládce, který to s nimi nemyslí dobře. Tvrdil, že lidé nepotřebují, aby jim Bůh říkal, co mají dělat, a že by si měli sami rozhodovat, co je dobré a co špatné. Co měl Jehova dělat? Mohl rebely zabít a vzpouru ukončit. Ale dokázalo by se tím, že Satan je lhář? Ne.

9 Jehova proto nezabil rebely hned. Dovolil, aby si lidé nějakou dobu vládli sami. Mělo se tím jasně ukázat, že Satan je lhář a že Jehova ví, co je pro nás nejlepší. Víc se o tom dozvíme v 11. kapitole. Co si  ale myslíte o tom, jak se Adam s Evou rozhodli? Udělali dobře, když uvěřili Satanovi a neposlechli Boha? Všechno, co měli, dostali od Jehovy. Byli dokonalí, žili na krásném místě a měli práci, která je bavila. Satan pro ně nikdy nic neudělal. Jak byste se na jejich místě rozhodli vy?

10. Před jakým rozhodnutím stojí každý z nás?

 10 Každý z nás dnes stojí před podobným rozhodnutím jako Adam a Eva. A na tom, jak se rozhodneme, závisí náš život. Buď budeme poslouchat Jehovu a ukážeme tak, že Satan je lhář, nebo se postavíme na stranu Satana. (Žalm 73:28; přečtěte si Přísloví 27:11) Většina lidí dnes neposlouchá Boha, ale vládce tohoto světa. Copak ale světu nevládne Bůh? Ne. Kdo to tedy je?

KDO VLÁDNE SVĚTU?

Kdyby všechna království světa nepatřila Satanovi, mohl by je Ježíšovi nabídnout?

11., 12. a) Co je vidět z nabídky, kterou dal Satan Ježíšovi? b) Které verše ukazují, že světu vládne Satan?

11 Ježíš věděl, kdo je vládcem světa. Jednou mu Satan ukázal „všechna království světa a jejich slávu“. Potom mu slíbil: „To všechno ti dám, když padneš na kolena a budeš mě uctívat.“ (Matouš 4:8, 9; Lukáš 4:5, 6) Zamyslete se: Kdyby tato království nepatřila Satanovi, mohl by je Ježíšovi nabídnout? Těžko. Je z toho vidět, že Satan má moc nad všemi vládami.

12 Možná vás ale napadne: Jak by mohl být vládcem světa Satan? Copak Jehova není všemohoucí Bůh, který stvořil celý vesmír? (Zjevení 4:11) To ano, ale Ježíš jasně ukázal, že „vládce tohoto světa“ je Satan. (Jan 12:31; 14:30; 16:11) Apoštol Pavel o něm řekl, že je to „bůh tohoto systému“. (2. Korinťanům 4:3, 4) A apoštol Jan napsal, že „celý svět je v moci toho zlého“. (1. Jana 5:19)

 KONEC SATANOVA SVĚTA

13. Proč potřebujeme nový svět?

13 Dnešní svět je čím dál nebezpečnější. Je plný válek, korupce, pokrytectví a násilí. I když se lidé snaží tyto problémy řešit, nedokážou to. Bůh ale tento zkažený svět brzy zničí ve válce označované jako Armagedon a vytvoří nový svět. (Zjevení 16:14–16; viz poznámka č. 9)

14. a) Koho Bůh vybral za krále svého království? b) Co Bible o Ježíšovi předpověděla?

14 Jak Jehova nový svět vytvoří? Pomocí své nebeské vlády, které se říká Boží království. Za krále vybral Ježíše Krista. Před několika tisíci lety Bible předpověděla, že Ježíš bude vládnout jako „Kníže pokoje“ a že jeho vláda nikdy neskončí. (Izajáš 9:6, 7) Ježíš učil své následovníky, aby se o tuto vládu modlili. Měli říkat: „Ať přijde tvé království. Ať se děje tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi.“ (Matouš 6:10) V 8. kapitole se dozvíme, jak Boží království nahradí současné vlády. (Přečtěte si Daniela 2:44.) Ze země pak udělá nádherný ráj. (Viz poznámka č. 10.)

NOVÝ SVĚT JE BLÍZKO

15. Co je „nová země“?

15 Bible říká: „Očekáváme nová nebesa a novou zemi, ve kterých bude přebývat spravedlnost.“ (2. Petra 3:13; Izajáš 65:17) Když se v Bibli mluví o zemi, někdy se tím myslí lidé, kteří na ní žijí. (5. Mojžíšova 32:1) „Nová země“ je tedy označení  pro všechny lidi, kteří budou poslouchat Boha a kterým bude Bůh žehnat.

16. a) Jaký dar dá Bůh lidem v novém světě? b) Co musíme dělat, abychom tento dar dostali?

16 Ježíš slíbil, že ti, kdo budou žít v novém světě, získají „věčný život“. (Marek 10:30) Co musíme dělat, abychom tento dar dostali? Přečtěte si Jana 3:16 a 17:3, kde najdete odpověď. Podívejme se teď, jak Bible život v ráji popisuje.

17., 18. Jak víme, že na zemi bude mír a že budeme žít v bezpečí?

17 Skončí války, zločiny, násilí a všechna špatnost. Na zemi nezůstanou žádní špatní lidé. (Žalm 37:10, 11) Bůh ukončí všechny války. (Žalm 46:9; Izajáš 2:4) V ráji budou žít jenom ti, kdo Boha milují a poslouchají. Už navždy „bude vládnout pokoj“. (Žalm 72:7)

18 Jehova lidem zajistí bezpečí. Když Izraelité poslouchali Boha, nemuseli se bát, protože je chránil. (3. Mojžíšova 25:18, 19) V ráji nám nikdo a nic nebude nahánět strach. Vždycky budeme v bezpečí. (Přečtěte si Izajáše 32:18; Micheáše 4:4.)

19. Proč si můžeme být jistí, že v novém světě budou mít lidé dost jídla?

19 Všichni budou mít dost jídla. „Na zemi bude spousta obilí, i na vrcholcích hor ho bude nadbytek.“ (Žalm 72:16) Jehova, „náš Bůh, nám bude žehnat“ a „země vydá svou úrodu“. (Žalm 67:6)

20. Které biblické sliby ukazují, že na celé zemi bude ráj?

20 Na celé zemi bude ráj. Lidé budou mít nádherné domy a zahrady. (Přečtěte si Izajáše 65:21–24;  Zjevení 11:18.) Celá země bude tak krásná jako zahrada Eden. Jehova nám vždycky dá to, co budeme potřebovat. Bible o něm říká: „Otevíráš svou ruku a uspokojuješ touhu všeho živého.“ (Žalm 145:16)

21. Jak víme, že si lidé a zvířata nebudou ubližovat?

21 Lidé a zvířata si už nebudou ubližovat. Zvířata nebudou pro lidi hrozbou. I děti se budou moct bez obav přiblížit ke zvířatům, která jsou dnes nebezpečná. (Přečtěte si Izajáše 11:6–9; 65:25.)

22. Co Ježíš udělá pro ty, kdo jsou nemocní?

22 Nikdo nebude nemocný. Když byl Ježíš na zemi, uzdravil hodně lidí. (Matouš 9:35; Marek 1:40–42; Jan 5:5–9) Ale jako král Božího království uzdraví všechny. „Nikdo ... neřekne: ‚Jsem nemocný.‘“ (Izajáš 33:24; 35:5, 6)

23. Co Bůh udělá pro ty, kdo zemřeli?

23 Ti, kdo zemřeli, budou znovu žít. Bůh slibuje, že vzkřísí miliony lidí. „Budou vzkříšeni lidé dobří i špatní.“ (Skutky 24:15; přečtěte si Jana 5:28, 29)

24. Jak na vás působí představa, že můžete žít v ráji?

24 Všichni máme na vybranou. Buď budeme poznávat Jehovu a sloužit mu, nebo si budeme dělat, co chceme my. Pokud se rozhodneme sloužit Jehovovi, máme před sebou krásnou budoucnost. Když jeden muž prosil Ježíše, aby si na něj vzpomněl, až zemře, Ježíš mu slíbil: „Budeš se mnou v ráji.“ (Lukáš 23:43) V příští kapitole se o Ježíši Kristu dozvíme víc. Řekneme si také, jak se díky němu splní všechny nádherné Boží sliby.