Přejít k článku

Přejít na obsah

9. ČÁST

Jako rodina uctívejte Jehovu

Jako rodina uctívejte Jehovu

„Uctívejte Toho, který udělal nebe a zemi.“ (Zjevení 14:7)

Z této brožury jste se už dozvěděli, že Bible obsahuje mnoho zásad, které mohou pro vás a vaši rodinu být užitečné. Jehova chce, abyste byli šťastní. Slibuje, že když ho dáte na první místo, „všechno ostatní vám bude přidáno“. (Matouš 6:33) Opravdu si přeje být vaším přítelem. Využijte každou příležitost, abyste přátelství s ním posilovali. Je to největší výsada, jakou člověk může mít. (Matouš 22:37, 38)

1. POSILUJTE SVŮJ VZTAH K JEHOVOVI

CO ŘÍKÁ BIBLE: „‚Budu vám otcem a vy mi budete syny a dcerami,‘ říká Jehova Všemohoucí.“ (2. Korinťanům 6:18) Bůh si přeje, aby mezi ním a vámi bylo pevné přátelství. Jedním ze způsobů, jak takové přátelství rozvíjet, je modlitba. Jehova vás vybízí: „Ustavičně se modlete.“ (1. Tesaloničanům 5:17) Touží od vás slyšet, o čem přemýšlíte a z čeho máte obavy. (Filipanům 4:6) Když se budete modlit se svou rodinou, její členové uvidí, že Bůh je pro vás skutečný.

Je potřeba, abyste s Bohem nejen mluvili, ale také mu naslouchali. Můžete to dělat tak, že budete studovat jeho Slovo a biblické publikace. (Žalm 1:1, 2) O tom, co se dozvídáte, rozjímejte. (Žalm 77:11, 12) K takovému naslouchání patří také pravidelně chodit na křesťanská shromáždění. (Žalm 122:1–4)

Dalším důležitým způsobem, jak posilovat svůj vztah k Jehovovi, je to, že o něm mluvíte s druhými. Čím víc to budete dělat, tím bližší vztah k němu budete mít. (Matouš 28:19, 20)

CO MŮŽETE UDĚLAT:

  • Vyhraďte si každý den čas na čtení Bible a modlitbu.

  • Jako rodina dávejte duchovním činnostem přednost před zábavou a rekreací.

2. MĚJTE RODINNÉ UCTÍVÁNÍ

CO ŘÍKÁ BIBLE: „Přibližte se k Bohu a on se přiblíží k vám.“ (Jakub 4:8) Měli byste si naplánovat, že se budete pravidelně scházet k rodinnému uctívání, a pak tento plán dodržovat. (1. Mojžíšova 18:19) Je ale potřeba něco víc. Bůh musí být součástí vašeho každodenního života. Posilujte vztah členů vaší rodiny k Bohu tím, že s nimi o něm budete mluvit, „doma i na cestách, od samého rána, kdy vstáváte, až do večera, kdy uléháte ke spánku“. (5. Mojžíšova 6:6, 7, Slovo na cestu) Dejte si za cíl mít stejný postoj jako Jozue, který řekl: „Pokud jde o mne a mou domácnost, my budeme sloužit Jehovovi.“ (Jozue 24:15)

CO MŮŽETE UDĚLAT:

  • Mějte jako rodina promyšlený program duchovního vzdělávání, který bude brát v úvahu potřeby každého člena.