Přejít k článku

Přejít na obsah

Dopis od vedoucího sboru

Dopis od vedoucího sboru

Milí bratři a sestry,

„vždy děkujeme Bohu, když se o vás všech zmiňujeme ve svých modlitbách, neboť ustavičně máme na mysli vaše věrné dílo a vaši milující usilovnou práci a vytrvalost kvůli naději v našeho Pána Ježíše Krista před naším Bohem a Otcem“. (1. Tes. 1:2, 3) Tato slova krásně vystihují, co k vám cítíme. Děkujeme Jehovovi za vás i za dobrou práci, kterou děláte. Jaké k tomu máme důvody?

V minulém roce jste se pilně věnovali „věrnému dílu“ a „milující usilovné práci“ pro Boží království. Mnoho z vás hledalo způsoby, jak rozšířit svou službu. Někteří jste se přestěhovali v rámci své země, nebo dokonce do zahraničí, abyste mohli sloužit v oblastech, kde je zvěstovatelů víc zapotřebí. Další z vás se začali podílet na službě na veřejnosti. Mnozí jste sloužili jako pomocní průkopníci v období Památné slavnosti, v měsíci návštěvy krajského dozorce nebo v srpnu 2014, kdy probíhala zvláštní kampaň. Vaše životní okolnosti se liší, ale vidíme, že pracujete pro Jehovu celou duší, a moc vás za to chválíme. (Kol. 3:23, 24) Vaše věrná práce je pro nás skutečně důvodem děkovat Jehovovi.

Velmi si vážíme i toho, že s láskou usilovně pracujete na různých teokratických stavebních projektech po celém světě. Nové budovy naléhavě potřebujeme, protože Jehovových služebníků stále přibývá. (Iz. 60:22)  Jen si představte, že v minulém roce byl vrcholný počet zvěstovatelů 8 201 545 a každý měsíc se vedlo v průměru 9 499 933 biblických studií. Kvůli tomuto vzrůstu je potřeba rozšířit nebo zrenovovat mnoho poboček. A pochopitelně to znamená, že také potřebujeme víc sálů Království. Zároveň je zapotřebí v mnoha částech světa postavit překladatelské kanceláře, aby mohli naši překladatelé žít a pracovat v oblasti, kde se mluví jejich jazykem.

Možná že si říkáte: Jak bych mohl tyto stavební projekty podpořit? Někteří z nás se mohou nabídnout, že budou na těchto stavbách pracovat jako dobrovolníci. Ale ať už máme potřebné dovednosti, nebo ne, všichni máme výsadu přispívat na tyto důležité projekty svými hodnotnými věcmi. (Přísl. 3:9, 10) Když se stavěl svatostánek, Izraelité na něj přispívali tak štědře, že muselo zaznít oznámení, aby už nic nenosili. (2. Mojž. 36:5–7) Takové biblické příklady na nás určitě silně působí a motivují nás. Vaše „milující usilovná práce“ v těchto významných oblastech svaté služby je pro nás dalším důvodem, proč Jehovovi děkovat.

Zvláštní důvod k radosti máme, když sledujeme nezlomnou vytrvalost našich spoluvěřících. Uvažujme například o drahých bratrech v Jižní Koreji. Od roku 1950 se mladí bratři v této zemi dostávají na různou dobu do vězení, když nechtějí porušit svou křesťanskou neutralitu. Takové zacházení snášejí s neochvějnou vytrvalostí celé generace svědků. Jejich příklad posiluje naši víru!

 V Eritreji jsou tři naši bratři vězněni už přes 20 let. Jiní, včetně sester a dětí, jsou ve vězení kratší dobu. Velké úsilí, které se vyvíjí na to, aby byli propuštěni, zatím zůstává bez úspěchu. Bratři přesto svou víru nezradili a zůstávají v těchto krutých podmínkách ryzí. Na tyto věrné křesťany myslíme ve svých modlitbách. (Řím. 1:8, 9)

Většina z nás samozřejmě není kvůli své víře ve vězení. Mnoho z vás se ale musí vyrovnávat se stárnutím, dlouhodobými zdravotními potížemi, odporem nevěřících manželských partnerů nebo jiných příbuzných a také s dalšími osobními problémy, o kterých možná víte jen vy sami. Přesto Jehovovi dál věrně sloužíte. (Jak. 1:12) Chválíme vás! To, jak věrně vytrváváte, je pro nás dalším důvodem k tomu, abychom Jehovovi děkovali.

Ano, vaše práce, láskyplné úsilí a vytrvalost jsou pro nás velkými důvody k tomu, abychom vzdávali „díky Jehovovi, neboť je dobrý“. (Žalm 106:1) Opravdu vás všechny milujeme a modlíme se, aby vás Jehova posiloval, podporoval a žehnal vám a abyste mu mohli sloužit věčně.

Vaši bratři,

vedoucí sbor svědků Jehovových