Přejít k článku

Přejít na obsah

26. LEKCE

Proč existuje zlo a utrpení?

Proč existuje zlo a utrpení?

Když dojde k nějaké tragédii, člověka přirozeně napadne otázka: „Proč?“ Jsme určitě moc rádi, že Bible na tuhle otázku odpovídá.

1. Jak Satan způsobil, že se na světě objevilo zlo?

Satan neboli Ďábel se vzbouřil proti Bohu. Chtěl nad druhými vládnout, a tak navedl první lidi, Adama a Evu, aby se k němu ve vzpouře připojili. Udělal to tak, že Evě lhal. (1. Mojžíšova 3:1–5) Přesvědčil ji, že Jehova jí odpírá něco dobrého. Naznačil, že kdyby lidé Boha neposlouchali, byli by šťastnější. A když Evě řekl, že nezemře, byla to vůbec první lež, jaká kdy zazněla. V Bibli se proto o Satanovi píše, že „je to lhář a otec lži“. (Jan 8:44)

2. Co Adam s Evou udělali?

Jehova byl k Adamovi a Evě velmi štědrý. Řekl jim, že můžou jíst ze všech stromů v zahradě Eden kromě jednoho. (1. Mojžíšova 2:15–17) Oni se ale rozhodli, že budou jíst i z něj. Eva si „vzala ... jeho ovoce a jedla ho“. Později nějaké dala Adamovi a „on ho také jedl“. (1. Mojžíšova 3:6) Adam a Eva neposlechli Boha. Oba byli dokonalí, a tak pro ně bylo přirozené dělat to, co je správné. Když ale Boha vědomě neposlechli, zhřešili a odmítli jeho vládu. Tím rozhodnutím si způsobili spoustu bolesti. (1. Mojžíšova 3:16–19)

3. Jaký dopad má rozhodnutí Adama a Evy na nás?

Když Adam s Evou zhřešili, stali se nedokonalými a tuto nedokonalost pak přenesli na všechny své potomky. Bible o Adamovi říká: „Skrze jednoho člověka vstoupil do světa hřích a skrze hřích smrt, a tak se smrt rozšířila na všechny lidi.“ (Římanům 5:12)

Trpět můžeme z nejrůznějších příčin. Někdy je to proto, že jsme se špatně rozhodli. Jindy je to kvůli špatným rozhodnutím, která udělali druzí. A někdy jsme zkrátka ve špatnou dobu na špatném místě. (Přečtěte si Kazatele 9:11.)

ZJISTĚTE VÍC

Dozvíte se, proč Bůh není zodpovědný za to, že je ve světě zlo a utrpení, a co cítí, když trpíme.

4. Kdo je zodpovědný za lidské utrpení?

Hodně lidí si myslí, že celý svět ovládá Bůh. Je to ale pravda? Podívejte se na VIDEO.

Přečtěte si Jakuba 1:13 a 1. Jana 5:19 a popovídejte si o této otázce:

 • Je Bůh zodpovědný za zlo a utrpení?

5. Důsledky Satanovy vlády

Přečtěte si 1. Mojžíšovu 3:1–6 a pak si popovídejte o následujících otázkách:

 • Jakou lež Satan řekl? (Viz 4. a 5. verš.)

 • Jak Satan naznačil, že Bůh lidem odpírá něco dobrého?

 • Potřebují lidé podle Satana ke svému štěstí, aby jim vládl Jehova?

Přečtěte si Kazatele 8:9 a potom si popovídejte o otázce:

 • Jak vypadá svět bez Jehovovy vlády?

 1. Adam a Eva byli dokonalí a žili v ráji. Poslechli ale Satana a vzbouřili se proti Jehovovi

 2. Od jejich vzpoury je svět plný hříchu, utrpení a smrti

 3. Hřích, utrpení i smrt Jehova odstraní. Lidé budou zase dokonalí a budou žít v ráji

6. Jehovovi není jedno, co prožíváme

Je Bůh k našemu trápení lhostejný? Zamyslete se nad tím, co napsal král David a apoštol Petr. Přečtěte si Žalm 31:7 a 1. Petra 5:7 a pak si popovídejte o této otázce:

 • Jak to na vás působí, když víte, že Jehova si všímá našeho trápení a záleží mu na nás?

7. Bůh všechno utrpení odstraní

Přečtěte si Izajáše 65:17 a Zjevení 21:3, 4 a popovídejte si o otázce:

 • Jak nás může utěšit to, že Jehova odstraní následky všeho špatného, co lidé zažili?

Víte, že...?

Když Satan řekl první lež, pomluvil tím Jehovu. Poškodil jeho pověst spravedlivého a milujícího vládce. Až Jehova v blízké budoucnosti odstraní lidské utrpení, svoji pověst tím očistí. Jinými slovy dokáže, že jeho vláda je ta nejlepší. Očištění neboli posvěcení Jehovova jména má pro celé nebe i zemi naprosto zásadní význam. (Matouš 6:9, 10)

NĚKDO MOŽNÁ ŘEKNE: „Utrpení je způsob, jak nás Bůh zkouší.“

 • Co byste na to řekli?

SHRNUTÍ

Za to, že je ve světě zlo, je zodpovědný hlavně Satan a první lidský pár. Jehovovi není jedno, co prožíváme, a všechno lidské utrpení brzo odstraní.

Opakování

 • Jakou lež Satan Evě řekl?

 • Jaký dopad má na nás všechny vzpoura Adama a Evy?

 • Jak víme, že Jehovovi na nás záleží a všímá si toho, co prožíváme?

Cíl

DALŠÍ TIPY

Přečtěte si, jak Bible definuje hřích.

„Co je to hřích?“ (internetový článek)

Zjistěte víc o tom, jakou spornou otázku Satan vznesl v zahradě Eden.

„Proč Bůh připouští utrpení?“ (Strážná věž z 1. ledna 2014)

Přečtěte si povzbudivou odpověď na jednu palčivou otázku.

„Proč došlo k holokaustu? Proč mu Bůh nezabránil?“ (internetový článek)

Podívejte se, jak se jeden mladík dozvěděl, proč je život tak těžký.

Už nejsem sám (5:09)