Přejít k článku

Přejít na obsah

 7. KAPITOLA

Ochranná moc – „Bůh je pro nás útočištěm“

Ochranná moc – „Bůh je pro nás útočištěm“

1, 2. Jaké nebezpečí hrozilo Izraelitům, když se v roce 1513 př. n. l. dostali do oblasti Sinaje, a jak je Jehova povzbudil?

IZRAELITÉ byli v nebezpečí, když se počátkem roku 1513 př. n. l. dostali do oblasti Sinaje. Měli před sebou cestu, která naháněla strach — cestu vedoucí „velikou a hroznou pouští, kde jsou ohniví hadi a štíři“. (5. Mojžíšova 8:15, Ekumenický překlad) Také jim hrozil útok ze strany nepřátelských národů. Do této svízelné situace přivedl svůj lid Jehova. Bude jakožto Bůh tohoto národa schopen ochránit jej?

2 Jehovova slova byla nanejvýš povzbudivá: „Sami jste viděli, co jsem učinil Egypťanům, abych vás nesl na orlích křídlech a přivedl k sobě.“ (2. Mojžíšova 19:4) Jehova příslušníkům svého lidu připomenul, že je vysvobodil z ruky Egypťanů a obrazně řečeno jako orel je odnesl do bezpečí. Jsou však ještě další důvody, proč ‚orlí křídla‘ vhodně znázorňují ochranu, kterou Bůh poskytuje.

3. Proč jsou ‚orlí křídla‘ vhodným znázorněním toho, jak nás Bůh chrání?

3 Orel svá rozložitá, silná křídla používá nejen k tomu, aby se mohl vznášet. Za horkého dne orlice rozprostírá svá křídla, jež mohou mít rozpětí více než dva metry, a vytváří tak jakýsi baldachýn, kterým zastíní svá holátka před sežehujícím sluncem. Jindy svými křídly své potomky ovine, aby je ochránila před chladným větrem. Podobně jako orel chrání svá mláďata, Jehova zakrýval a chránil právě vzniklý izraelský národ. A tak v pustině příslušníci Božího lidu dále nacházeli útočiště ve stínu mocných křídel  Jehovy, pokud mu byli věrní. (5. Mojžíšova 32:9–11; Žalm 36:7) Ale můžeme my dnes právem očekávat, že nás Bůh bude chránit?

Bůh slibuje ochranu

4, 5. Proč můžeme mít naprostou důvěru ve slib, že nás Bůh ochrání?

4 Jehova je jistě schopen chránit své služebníky. Je „Všemohoucí Bůh“, což je titul, který ukazuje, že Jehova má nezlomnou moc. (1. Mojžíšova 17:1) Stejně jako není možné zastavit příliv, není možné zabránit tomu, aby Jehova použil svou moc. Jehova je schopen udělat všechno, k čemu ho vede jeho vůle, a proto si možná klademe otázku: ‚Je vůlí Jehovy použít moc na ochranu svého lidu?‘

5 Odpověď zní ano. Jehova nás ujišťuje, že svůj lid bude chránit. „Bůh je pro nás útočištěm a silou, pomocí, která se pohotově najde v tísních,“ píše se v Žalmu 46:1. Bůh „nemůže lhát“, a proto můžeme mít naprostou důvěru v jeho slib, že nás ochrání. (Titovi 1:2) Přemýšlejme nyní o některých působivých znázorněních, která Jehova používá k popisu toho, jak nás chrání.

6, 7. (a) Jak pastýř v biblických dobách chránil své ovce? (b) Jak Bible znázorňuje Jehovovu upřímnou touhu chránit své ovce a pečovat o ně?

6 Jehova je Pastýř a my „jsme jeho lid a ovce jeho pastvy“. (Žalm 23:1; 100:3) Jen málo zvířat je tak bezmocných jako ovce domácí. Pastýř v biblických dobách musel být odvážný, aby své ovce ochránil před lvy, vlky a medvědy a také před zloději. (1. Samuelova 17:34, 35; Jan 10:12, 13) Někdy však bylo k ochraně ovcí zapotřebí jemnosti. Když daleko od ohrady ovce vrhala jehňata, starostlivý pastýř ji v těchto chvílích bezmocnosti chránil, a potom vzal bezbranné jehně a odnesl ho do ohrady.

„Ponese je v náručí“

 7 Tím, že se Jehova přirovnává k pastýři, nás ujišťuje o své upřímné touze chránit nás. (Ezekiel 34:11–16) Vzpomeňme si na Jehovův popis u Izajáše 40:11 rozebíraný ve 2. kapitole této knihy: „Jako pastýř bude pást své vlastní stádo. Svou paží sesbírá jehňata; a ponese je v náručí.“ Jak se jehňátko dostane do pastýřovy ‚náruče‘, tedy do záhybů jeho svrchního oděvu? Jehně možná k pastýři přijde, a dokonce ho šťouchne do nohy. Ale pastýř se musí ohnout, zvednout jehně a jemně ho uložit do bezpečí ve své náruči. To je opravdu citlivé znázornění toho, jak je náš Velký Pastýř ochoten poskytnout nám úkryt a ochranu.

8. (a) Komu je určen Boží slib týkající se ochrany a jak je to ukázáno v Příslovích 18:10? (b) Co je zapotřebí, aby pro nás Boží jméno bylo útočištěm?

8 Boží slib týkající se naší ochrany je něčím podmíněn — splní se jen na těch, kdo se k Bohu přibližují. V Příslovích 18:10 se píše: „Jehovovo jméno je silná věž. Do ní utíká spravedlivý a je chráněn.“ Věže se v biblických dobách někdy stavěly v pustině jako bezpečná útočiště. Záleželo však na člověku, který byl v ohrožení, zda do takové věže uteče, aby byl v bezpečí. Podobné je to v případě, že hledáme útočiště v Božím jménu. Znamená to víc než jen opakovat Boží jméno. To samo o sobě totiž nemá magickou moc. Musíme však znát toho, komu toto jméno patří, musíme mu důvěřovat a také žít v souladu s jeho spravedlivými měřítky. Jehova nás opravdu láskyplně ujišťuje, že pokud se k němu obrátíme ve víře, bude pro nás ochrannou věží.

„Náš Bůh ... je schopen nás vyprostit“

9. V jakém smyslu Jehova dělá víc než jen to, že ochranu slibuje?

9 Jehova dělá víc než jen to, že ochranu slibuje. V biblických dobách zázračně prokazoval, že je schopen svůj lid ochránit. V dějinách Izraele Jehovova mocná ‚ruka‘ často držela silná nepřátelská vojska v patřičných mezích.  (2. Mojžíšova 7:4) Jehova však svou ochrannou moc používal také ve prospěch jednotlivců.

10, 11. Které biblické příklady ukazují, jak Jehova použil svou ochrannou moc ve prospěch jednotlivců?

10 Když se tři mladí Hebrejci — Šadrak, Mešak a Abednego — odmítli poklonit Nebukadnecarově zlaté soše, rozzuřený král vyhrožoval, že je hodí do silně rozpálené pece. „Kdo je ten bůh, který vás může vyprostit z mých rukou?“ vysmíval se Nebukadnecar, nejmocnější panovník na zemi. (Daniel 3:15) Ti tři mladí muži měli naprostou důvěru v to, že jejich Bůh má moc ochránit je, ale nevěděli, zda to udělá. Proto odpověděli: „Jestliže to má být, náš Bůh, kterému sloužíme, je schopen nás vyprostit.“ (Daniel 3:17) A skutečně. Ohnivá pec, rozpálená sedmkrát více než obvykle, nebyla pro jejich všemocného Boha žádným problémem. Bůh je chránil a král byl nucen uznat: „Neexistuje jiný bůh, který je schopen osvobozovat jako tento.“ (Daniel 3:29)

11 Opravdu pozoruhodným způsobem Jehova svou ochrannou moc projevil také tehdy, když život svého jediného zplozeného Syna přenesl do lůna židovské panny Marie. Anděl řekl Marii, že ‚počne ve svém lůně a porodí syna‘. Anděl jí vysvětlil: „Přijde na tebe svatý duch a zastíní tě moc Nejvyššího.“ (Lukáš 1:31, 35) Mohlo se zdát, že Boží Syn nebyl nikdy ve větším nebezpečí. Nebude snad zárodek poškozen hříchem a nedokonalostí lidské matky? Nebude Satan schopen ublížit tomuto Synovi nebo ho zabít, dříve než se narodí? To se nemohlo stát. Jehova vytvořil kolem Marie jakousi ochrannou hradbu, takže nic — ani nedokonalost, ani žádná škodlivá síla, ani žádný lidský vrah či nějaký démon — nemohlo poškodit vyvíjející se plod, a to už od okamžiku početí. Jehova chránil Ježíše dál i během jeho dětství. (Matouš 2:1–15) Až do doby, kterou Bůh ustanovil, byl jeho drahý Syn nezranitelný.

12. Proč v biblických dobách Jehova zázračně ochránil některé jednotlivce?

 12 Proč Jehova některé jednotlivce chránil těmito zázračnými způsoby? V mnoha případech Jehova chránil jednotlivce proto, aby zabezpečil něco mnohem důležitějšího, totiž splnění svého záměru. Například to, že Ježíš zůstal naživu, když byl nemluvně, bylo důležité pro splnění Božího záměru, který nakonec přinese užitek celému lidstvu. Zprávy o mnoha projevech Boží ochranné moci jsou součástí inspirovaného Písma, které bylo „napsáno pro naše poučení, abychom měli naději prostřednictvím své vytrvalosti a prostřednictvím útěchy z Písem“. (Římanům 15:4) Ano, tyto příklady v nás posilují víru v našeho všemocného Boha. Ale jakou ochranu můžeme od Boha očekávat dnes?

Co ochrana poskytovaná Bohem neznamená

13. Je Jehova povinen dělat v náš prospěch zázraky? Vysvětlete to.

13 Slib, že nás Jehova ochrání, neznamená, že Jehova je povinen dělat v náš prospěch nějaké zázraky. Náš Bůh nám nezaručuje, že v tomto starém systému budeme mít bezproblémový život. Mnoho věrných Jehovových služebníků zažívá silné těžkosti, například chudobu, války, nemoci a smrt. Ježíš svým učedníkům jasně vysvětlil, že jakožto jednotlivci možná budou kvůli své víře usmrceni. Proto Ježíš zdůraznil, že je nutné vytrvat až do konce. (Matouš 24:9, 13) Kdyby měl Jehova používat svou moc tak, že by ve všech případech způsobil zázračné vysvobození, mohl by mít Satan důvod pro to, aby se Jehovovi posmíval a aby zpochybňoval opravdovost naší oddanosti Bohu. (Job 1:9, 10)

14. Které příklady ukazují, že Jehova nechrání všechny své služebníky vždy stejně?

14 Ani v biblických dobách Jehova nepoužíval svou ochrannou moc tak, že by zabránil předčasné smrti každého  svého služebníka. Například apoštola Jakuba nechal asi v roce 44 n. l. popravit Herodes, ale krátce potom byl „z Herodovy ruky“ vysvobozen Petr. (Skutky 12:1–11) A Jan, Jakubův bratr, přežil jak Petra, tak i Jakuba. Samozřejmě nemůžeme očekávat, že náš Bůh bude všechny své služebníky chránit stejným způsobem. Kromě toho každého z nás „postihuje čas a nepředvídaná událost“. (Kazatel 9:11) Jak nás tedy Jehova chrání dnes?

Jehova poskytuje ochranu v tělesném ohledu

15, 16. (a) Jaké doklady máme pro to, že svým ctitelům jakožto skupině Jehova poskytuje ochranu v tělesném ohledu? (b) Proč můžeme mít důvěru, že Jehova bude chránit své služebníky nyní a během „velkého soužení“?

15 Uvažujme nejprve o ochraně v tělesném ohledu. Jsme Jehovovi ctitelé, a proto takovou ochranu můžeme očekávat jako skupina. Jinak bychom se stali snadnou kořistí Satana. Vždyť Satan, „panovník tohoto světa“, nechce nic jiného než odstranit pravé uctívání. (Jan 12:31; Zjevení 12:17) Některé z nejmocnějších vlád na zemi zakazují naše kazatelské dílo a snaží se nás úplně vymýtit. Jehovův lid však zůstává pevný a dál bez přestání káže. Proč mocné národy nebyly schopné zastavit činnost této relativně malé a zdánlivě bezbranné skupiny křesťanů? Protože Jehova nás chrání svými mocnými křídly. (Žalm 17:7, 8)

16 A jak to s ochranou v tělesném ohledu bude během přicházejícího „velkého soužení“? Vykonání Božích rozsudků se nemusíme bát. Vždyť „Jehova ví, jak osvobodit ze zkoušky lidi zbožné oddanosti, ale nespravedlivé lidi uchovat ke dni soudu, aby byli odříznuti“. (Zjevení 7:14; 2. Petra 2:9) Do té doby si vždycky můžeme být jisti dvěma věcmi. Za prvé, Jehova nikdy nedovolí, aby jeho věrní služebníci byli vyhlazeni ze země. Za druhé, ty, kdo zůstávají ryzí, Jehova odmění věčným životem ve spravedlivém novém světě —  a bude-li to nutné, prostřednictvím vzkříšení. Pro ty, kdo zemřou, neexistuje bezpečnější místo než být v Boží paměti. (Jan 5:28, 29)

17. Jak nás Jehova chrání prostřednictvím svého Slova?

17 Dokonce už dnes nás Jehova chrání prostřednictvím svého živého ‚slova‘, které má sílu podněcovat nás k tomu, abychom uzdravili své srdce a změnili svůj život. (Hebrejcům 4:12) Uplatňování zásad z Božího slova nás může v některých směrech chránit, abychom si v tělesném ohledu neublížili. U Izajáše 48:17 se píše: „Já, Jehova, jsem ... Ten, kdo tě vyučuje k tvému prospěchu.“ Není pochyb o tom, že když žijeme v souladu s Božím slovem, můžeme si zlepšit zdraví a prodloužit život. Například díky tomu, že uplatňujeme biblické rady, abychom se nedopouštěli smilstva a abychom se očistili od každé poskvrny, vyvarujeme se nečistých praktik a škodlivých zvyků, které ničí život mnoha bezbožným lidem. (Skutky 15:29; 2. Korinťanům 7:1) Za ochranu, kterou nám poskytuje Boží slovo, jsme opravdu vděčni.

Jehova nás chrání v duchovním ohledu

18. Jak nám Jehova poskytuje ochranu v duchovním ohledu?

18 Nejdůležitější je však to, že Jehova poskytuje ochranu v duchovním ohledu. Náš láskyplný Bůh nás chrání, abychom si duchovně neublížili. Vyzbrojuje nás totiž vším, co potřebujeme, abychom vytrvali ve zkouškách a uchovali si svůj vztah k němu. Jehova tak působí k zachování našeho života — nejen na několik málo let, ale navždy. Uvažujme o některých Božích opatřeních, která nás mohou v duchovním ohledu chránit.

19. Jak nám Jehovův duch může pomoci, abychom se vypořádali s jakýmikoli zkouškami, které nás snad potkají?

19 Jehova je ‚Ten, kdo slyší modlitbu‘. (Žalm 65:2) Když se zdá, že nás životní těžkosti drtí, pak nám velkou úlevu  může přinést to, že Jehovovi vylijeme své srdce. (Filipanům 4:6, 7) Naše zkoušky asi zázračně neodstraní, ale naše upřímné modlitby může vyslyšet tak, že nám dá moudrost, abychom se s těžkostmi vypořádali. (Jakub 1:5, 6) Jehova kromě toho dává těm, kdo ho prosí, svatého ducha. (Lukáš 11:13) Tento mocný duch nám může pomoci vypořádat se s jakoukoli zkouškou nebo problémem, které nás snad potkají. Může do nás vlít ‚moc, která je nad to, co je normální‘ — abychom vytrvávali, dokud Jehova všechny bolestivé problémy neodstraní v novém světě, který je tak blízko. (2. Korinťanům 4:7)

20. Jak se Jehovova ochranná moc může projevit prostřednictvím našich spolukřesťanů?

20 Svou ochrannou moc může Jehova projevit někdy i prostřednictvím našich spolukřesťanů. Jehova přivedl své ctitele do celosvětového „společenství bratrů“. (1. Petra 2:17; Jan 6:44) Vřelost tohoto bratrství je živým svědectvím toho, že Boží duch má moc vést lidi k dobrému. Tento duch v nás plodí ovoce, kterým jsou nádherné vlastnosti, k nimž patří láska, laskavost a dobrota. (Galaťanům 5:22, 23) Když tedy jsme v těžké situaci a spoluvěřící je  podnícen dát nám užitečnou radu nebo pronést velmi potřebná slova povzbuzení, můžeme Jehovovi za tyto projevy jeho ochranné péče děkovat.

21. (a) Jaký aktuální duchovní pokrm Jehova opatřuje prostřednictvím ‚věrného a rozvážného otroka‘? (b) Jaký osobní užitek máte z opatření, která Jehova dělá, aby nás v duchovním ohledu chránil?

21 Jehova opatřuje ještě něco jiného, aby nás chránil, totiž aktuální duchovní pokrm. Přípravou duchovního pokrmu Jehova pověřil ‚věrného a rozvážného otroka‘ a tak nám pomáhá, abychom z Božího slova mohli načerpat sílu. K zajištění ‚pokrmu v pravý čas‘, tedy pokrmu, který potřebujeme v tu správnou chvíli, tento věrný otrok používá tištěné publikace, k nimž patří časopisy Strážná věž Probuďte se!, a také shromáždění a krajské a oblastní sjezdy. (Matouš 24:45) Už jste někdy při křesťanském shromáždění — v komentáři, v přednášce, nebo dokonce v modlitbě — slyšeli něco, co vám poskytlo sílu a povzbuzení, které jste právě potřebovali? Zapůsobil už někdy na váš život konkrétní článek, který vyšel v jednom z našich časopisů? Pamatujme na to, že všechna tato opatření Jehova dělá proto, aby nás v duchovním ohledu chránil.

22. Jakým způsobem Jehova vždy používá svou moc a proč to je v našem nejlepším zájmu?

22 Jehova je rozhodně „štítem všem, kdo ho činí svým útočištěm“. (Žalm 18:30) Chápeme, že svou moc nepoužívá k tomu, aby nás nyní chránil před každým neštěstím. Svou ochrannou moc však vždy používá k tomu, aby zajistil uskutečnění svého záměru. To je z dlouhodobého hlediska v nejlepším zájmu jeho lidu. Jestliže se k Jehovovi přiblížíme a zůstaneme v jeho lásce, pak nám dá věčný dokonalý život. Budeme-li mít tuto vyhlídku na mysli, možná pro nás každé utrpení v tomto světě bude skutečně „chvilkové a lehké“. (2. Korinťanům 4:17)