Přejít k článku

Přejít na obsah

 8. KAPITOLA

Obnovovací moc – Jehova ‚činí všechny věci nové‘

Obnovovací moc – Jehova ‚činí všechny věci nové‘

1, 2. Jaké ztráty dnes sužují lidskou rodinu a jak na nás působí?

DÍTĚ ztratí nebo rozbije svou oblíbenou hračku a dá se do usedavého pláče. Ten nářek je srdcervoucí. Viděli jste však už někdy, jak se dítěti rozzářil obličej, když rodič škodu napravil? Pro něj může být jednoduché hračku najít, nebo ji dokonce spravit. Dítě je pak jeden velký úsměv a údiv. To, co se zdálo být navždy ztraceno, je zase v pořádku.

2 Jehova, Rodič nás všech, má moc obnovit to, co jeho pozemské děti možná považují za beznadějně ztracené. Samozřejmě nemáme na mysli pouhé hračky. V těchto ‚kritických časech, s nimiž je těžké se vyrovnat‘, se potýkáme se ztrátami, které jsou daleko závažnější. (2. Timoteovi 3:1–5) Zdá se, že mnohé věci, kterých si lidé cení — domov, majetek, zaměstnání, a dokonce zdraví —, jsou stále ohroženy. Můžeme také být zděšeni, když uvažujeme o ničení životního prostředí a z toho vyplývajících škodách v podobě vymírání mnoha druhů živých organismů. Nic na nás však nedolehne tak těžce, jako smrt člověka, kterého milujeme. Pocit ztráty a bezmocnosti může být zdrcující. (2. Samuelova 18:33)

3. Jaká povzbudivá vyhlídka je vykreslena ve Skutcích 3:21 a prostřednictvím čeho ji Jehova uskuteční?

3 Je tedy opravdovou útěchou dozvídat se o Jehovově obnovovací moci. Uvidíme, že rozsah toho, co Bůh může pro své pozemské děti obnovit a co také obnoví, je ohromný. Bible ukazuje, že Jehovovým záměrem je ‚obnova všech věcí‘. (Skutky 3:21) K uskutečnění tohoto záměru Jehova použije mesiášské Království, v jehož čele je Boží Syn, Ježíš Kristus. Doklady svědčí o tom, že toto Království začalo  v nebi vládnout v roce 1914. * (Matouš 24:3–14) Co bude obnoveno? Uvažujme o některých Jehovových velkolepých skutcích obnovy. Jeden z nich už můžeme vidět a zažívat. Ostatní se ve velkém měřítku projeví v budoucnosti.

Obnova čistého uctívání

4, 5. Co potkalo Boží lid v roce 607 př. n. l. a jakou naději mu dal Jehova?

4 Jednou z věcí, které Jehova už obnovuje, je čisté uctívání. K porozumění tomu, co to znamená, nám pomůže letmé prozkoumání dějin judského království. Tak budeme moci úžasným způsobem pochopit, jak působí Jehovova obnovovací moc. (Římanům 15:4)

5 Zkuste si představit, jak se asi museli cítit věrní Židé v roce 607 př. n. l., kdy byl zničen Jeruzalém. Jejich milované město leželo v troskách, jeho hradby byly zbořeny. Ještě horší však bylo to, že slavný chrám, který postavil Šalomoun — středisko pravého uctívání Jehovy, jediné na celé zemi —, zůstal v rozvalinách. (Žalm 79:1) Ti, kdo přežili, byli odvedeni do vyhnanství v Babylóně a jejich vlast zůstala opuštěným místem, kde žila jen divoká zvířata. (Jeremjáš 9:11) Z lidského hlediska se zdálo, že je všechno ztraceno. (Žalm 137:1) Ale Jehova, který toto zničení dávno předpověděl, poskytl naději, že brzy nadejde čas obnovy.

6–8. (a) Jaký námět se často objevuje ve spisech hebrejských proroků a jak se tato proroctví splnila poprvé? (b) Jak v dnešní době Boží lid zažívá splňování mnohých proroctví o obnově?

6 Obnova byla častým námětem ve spisech hebrejských  proroků. * Jejich prostřednictvím Jehova slíbil, že země bude obnovena a znovu osídlena, že bude opět plodit a bude chráněna před divokými zvířaty a útoky nepřátel. Jejich obnovenou zemi popsal jako opravdový ráj. (Izajáš 65:25; Ezekiel 34:25; 36:35) Především však mělo být obnoveno čisté uctívání a znovu postaven chrám. (Micheáš 4:1–5) Tato proroctví dala Židům ve vyhnanství naději a pomohla jim snést jejich 70leté zajetí v Babylóně.

7 Čas obnovy nakonec nadešel. Židé osvobození z Babylónu se vrátili do Jeruzaléma a znovu tam postavili Jehovův chrám. (Ezra 1:1, 2) Dokud se drželi čistého uctívání, Jehova jim žehnal a způsoboval, aby jejich země byla úrodná a vzkvétala. Chránil je před nepřáteli a před divokými zvířaty, která po celá desetiletí zemi obývala. Z Jehovovy obnovující moci museli mít jistě velkou radost. Ale zmíněné události znamenaly pouze první, omezené splnění těchto proroctví o obnově. Větší splnění mělo přijít „v konečné části dnů“, tedy v naší době, kdy byl na trůn dosazen dlouho slibovaný dědic krále Davida. (Izajáš 2:2–4; 9:6, 7)

8 Ježíš nedlouho po tom, co byl v roce 1914 dosazen v nebeském Království na trůn, zaměřil svou pozornost na duchovní potřeby Božího věrného lidu na zemi. Stejně jako v roce 537 př. n. l. perský dobyvatel Kýros osvobodil z Babylónu ostatek Židů, Ježíš osvobodil ostatek duchovních Židů — svých vlastních následovníků — z vlivu novodobého Babylónu, světové říše falešného náboženství. (Římanům 2:29; Zjevení 18:1–5) Od roku 1919 má čisté uctívání opět správné místo v životě pravých křesťanů. (Malachiáš 3:1–5) Od té doby Jehovu jeho lid uctívá v jeho očištěném duchovním chrámu — Božím uspořádání pro čisté uctívání. Proč to má význam pro nás dnes?

 Proč je důležitá duchovní obnova

9. Co s uctíváním Boha udělaly po éře apoštolů církve křesťanstva, ale co dnes dělá Jehova?

9 Uvažujme o historickém hledisku. Křesťané v 1. století zažívali hojné duchovní požehnání. Ježíš a apoštolové však předpověděli, že pravé uctívání bude zkaženo a zapomenuto. (Matouš 13:24–30; Skutky 20:29, 30) Po éře apoštolů se objevilo křesťanstvo. Jeho duchovenstvo přijalo pohanské učení a zvyklosti. Také téměř znemožnilo přístup k Bohu. Popisovalo ho jako nepochopitelnou Trojici a učilo lidi, aby se vyznávali kněžím a modlili se k Marii a k různým „svatým“ místo k Jehovovi. Co Jehova dělá nyní, mnoho století po takovém odklonu? Uprostřed dnešního světa — světa zaplaveného náboženskou falší a poskvrněného bezbožnými praktikami — Jehova zasahuje a obnovuje čisté uctívání. Bez přehánění můžeme říci, že tato obnova je jednou z nejdůležitějších událostí v dnešní době.

10, 11. (a) Které dva aspekty zahrnuje duchovní ráj a jak to na vás působí? (b) Jaké lidi Jehova shromažďuje do duchovního ráje a čeho budou moci být svědky?

10 Praví křesťané dnes tedy zažívají duchovní ráj. Co tento ráj zahrnuje? Zejména dva aspekty. Prvním z nich je čisté uctívání pravého Boha, Jehovy. Jehova nám žehná způsobem uctívání, které je osvobozené od lží a překroucených informací. Dává nám duchovní pokrm. Ten nám umožňuje poznávat našeho nebeského Otce, líbit se mu a přibližovat se k němu. (Jan 4:24) Druhý aspekt duchovního ráje souvisí s lidmi. Jak předpověděl Izajáš, „v konečné části dnů“ Jehova vyučuje své ctitele cestám pokoje. Odstranil mezi námi války. I když jsme nedokonalí, pomáhá nám oblékat „novou osobnost“. Našemu úsilí žehná tím, že nám dává svého svatého ducha, který v nás plodí překrásné ovoce. (Efezanům 4:22–24; Galaťanům 5:22, 23) Když  jednáme v souladu s Božím duchem, jsme skutečně součástí duchovního ráje.

11 Jehova do svého duchovního ráje shromažďuje ty lidi, které miluje — ty, kdo milují jej, milují pokoj a ‚uvědomují si svou duchovní potřebu‘. (Matouš 5:3) Tito lidé budou mít výsadu být svědky ještě velkolepější obnovy — obnovy lidstva a celé země.

„Pohleď, činím všechny věci nové“

12, 13. (a) Proč různá proroctví o obnově musí mít ještě jiné splnění? (b) Jaký má Jehova záměr se zemí, který oznámil v Edenu, a proč nám to dává naději do budoucnosti?

12 Mnohá proroctví o obnově se týkají nejen duchovní obnovy. Například Izajáš psal o době, kdy nemocní, chromí, slepí a hluší budou uzdraveni, a dokonce bude navždy pohlcena smrt. (Izajáš 25:8; 35:1–7) Tyto sliby se ve starověkém Izraeli nesplnily doslovně. A i když dnes zažíváme pouze duchovní splnění těchto proroctví, jsou pádné důvody věřit, že se v budoucnu v plném měřítku splní i doslovně. Jak to víme?

13 Kdysi v Edenu Jehova jasně ukázal svůj záměr se zemí: měla být obývána šťastnou, zdravou a jednotnou lidskou rodinou. Muž a žena měli pečovat o zemi a o všechny tvory na ní a celá planeta měla být přeměněna v ráj. (1. Mojžíšova 1:28) To je ale naprosto odlišné od toho, co vidíme kolem sebe dnes. Můžeme si však být jisti, že Jehovovy záměry nebudou nikdy zmařeny. (Izajáš 55:10, 11) Tento celosvětový ráj přivodí Ježíš jakožto mesiášský Král jmenovaný Jehovou. (Lukáš 23:43)

14, 15. (a) Jak Jehova učiní „všechny věci nové“? (b) Jak bude vypadat život v ráji a co se vám z toho líbí nejvíce?

14 Představte si, že vidíte, jak je celá země přeměňována v ráj. Jehova o té době říká: „Pohleď, činím všechny věci nové.“ (Zjevení 21:5) Zamysleme se nad tím, co to bude  znamenat. Až Jehova přestane používat svou ničivou moc proti tomuto zkaženému starému systému, zůstanou zde „nová nebesa a nová země“. To znamená, že v nebi bude nová vláda a ta bude panovat nad novou společností na zemi. Tuto společnost budou tvořit lidé, kteří milují Jehovu a konají jeho vůli. (2. Petra 3:13) Satan bude se svými démony uveden do stavu nečinnosti. (Zjevení 20:3) Poprvé po tisíciletích bude lidstvo zbaveno tohoto zkaženého, odporného a škodlivého vlivu. Pocit úlevy bude nepopsatelný.

15 Konečně se o tuto překrásnou planetu budeme moci starat tak, jak to původně mělo být. Země má přirozenou schopnost obnovovat se. Znečištěná jezera a řeky se dokáží samy vyčistit, pokud se zlikviduje zdroj znečištění, a krajina dokáže sama zacelit rány způsobené válkou, jestliže válčení ustane. Jistě bude velkým potěšením pracovat v harmonii se zemí a pomáhat, aby byla přeměněna v rajskou zahradu, v celosvětový Eden s nekonečnou rozmanitostí rostlin a živočichů. Člověk už nebude svévolně hubit rostlinné a živočišné druhy, ale bude žít v pokoji a míru s veškerým stvořením na zemi. A děti se dokonce nebudou muset bát divokých zvířat. (Izajáš 9:6, 7; 11:1–9)

16. Jaká obnova ovlivní v ráji každého věrného jednotlivce?

16 Obnovu také zažije bezprostředně každý z nás. Ti, kdo přežijí Armagedon, budou svědky zázračného uzdravování v celosvětovém měřítku. Ježíš, stejně jako když byl zde na zemi, použije moc od Boha, aby vrátil zrak slepým, sluch hluchým a zdravé tělo chromým a nemocným. (Matouš 15:30) Letití lidé se budou těšit z toho, že znovu budou mít mladistvou sílu, zdraví a svěžest. (Job 33:25) Zmizí vrásky, naše tělo se napřímí a obnoví se síla našich svalů. Celé věrné lidstvo pocítí, jak budou účinky hříchu a nedokonalosti postupně slábnout a mizet. Jistě budeme Jehovovi za  jeho úžasnou obnovovací moc vděční. Zaměřme se nyní na jednu obzvláště povzbudivou stránku tohoto vzrušujícího času obnovy.

Mrtvým bude navrácen život

17, 18. (a) Proč Ježíš pokáral saducey? (b) Které okolnosti vedly k tomu, že Elijáš požádal Jehovu, aby provedl vzkříšení?

17 V prvním století n. l. náboženští vůdci zvaní saduceové nevěřili ve vzkříšení. Ježíš je pokáral slovy: „Mýlíte se, protože neznáte ani Písma, ani Boží moc.“ (Matouš 22:29) Ano, Písmo ukazuje, že Jehova takovou obnovovací moc má. Proč to můžeme říci?

18 Představme si, co se stalo v Elijášově době. Jedna vdova drží v náručí ochablé tělo svého jediného dítěte. Chlapec je mrtev. Prorokem Elijášem, který byl po určitou dobu hostem této vdovy, to jistě velmi otřáslo. Před časem totiž pomohl toto dítě zachránit před smrtí hladem. Elijáš k tomuto chlapci možná získal náklonnost. Jeho matka nyní prožívá bolest v srdci. Hoch byl pro ni jedinou živou připomínkou jejího mrtvého manžela. Možná doufala, že se o ni syn postará, až ona jednou zestárne. Vdova je rozrušena, protože se bojí, že ji Bůh trestá za nějaké dřívější provinění. Elijáš nedokáže snést pomyšlení na to, že je toto neštěstí ještě tak umocněno. Jemně bere mrtvé tělo z matčina náručí, odnáší ho do své místnosti a žádá Jehovu Boha, aby dítěti vrátil duši neboli život. (1. Královská 17:8–21)

19, 20. (a) Jak dal Abraham najevo, že má víru v Jehovovu obnovovací moc, a na čem svou víru zakládal? (b) Jak Jehova odměnil Elijášovu víru?

19 Elijáš nebyl prvním člověkem, který věřil ve vzkříšení. V to, že Jehova má tuto obnovovací moc, věřil o staletí dříve Abraham, a měl k tomu pádný důvod. Když bylo Abrahamovi 100 let a Sáře 90 let, Jehova obnovil jejich  rozmnožovací schopnosti, které už zanikly, a zázračně Sáře umožnil, aby porodila syna. (1. Mojžíšova 17:17; 21:2, 3) Později, když chlapec vyrostl, požádal Jehova Abrahama, aby svého syna obětoval. Abraham projevil víru a počítal s tím, že Jehova může jeho milovanému Izákovi vrátit život. (Hebrejcům 11:17–19) Taková silná víra může být vysvětlením toho, proč Abraham, než vystoupil na horu, aby tam obětoval syna, ujistil svého sluhu, že se vrátí společně s Izákem. (1. Mojžíšova 22:5)

„Vidíš, tvůj syn je naživu“

20 Jehova Izáka ušetřil, takže tehdy vzkříšení nebylo zapotřebí. V Elijášově případě však syn vdovy už byl mrtev, i když ne dlouho. Jehova odměnil prorokovu víru tím, že dítě vzkřísil. Elijáš tehdy podal hocha jeho matce a přitom pronesl tato nezapomenutelná slova: „Vidíš, tvůj syn je naživu.“ (1. Královská 17:22–24)

21, 22. (a) Jaký účel měly případy vzkříšení popsané v Písmu? (b) Jak rozsáhlé bude vzkříšení v ráji a kdo ho uskuteční?

21 Poprvé v biblické zprávě tedy vidíme, jak Jehova použil svou moc, aby obnovil lidský život. Později Jehova zmocnil rovněž Elišu, Ježíše, Pavla a Petra, aby těm, kdo byli mrtví, vrátili život. Ti lidé, kteří byli vzkříšeni, nakonec samozřejmě znovu zemřeli. Ale tyto biblické zprávy nám umožňují mít předem nádhernou představu o tom, co má přijít.

22 V ráji Ježíš splní svou úlohu jakožto „vzkříšení a život“. (Jan 11:25) Vzkřísí nesčetné miliony lidí a dá jim příležitost žít navždy v ráji na zemi. (Jan 5:28, 29) Představte si, jak se opět shledají milovaní přátelé a příbuzní, kteří byli dlouho odděleni smrtí, jak se obejmou a budou bez sebe radostí. Celé lidstvo bude chválit Jehovu za jeho obnovovací moc.

23. Co bylo největším projevem Jehovovy moci a jak je to zárukou naší naděje do budoucnosti?

 23 Jehova poskytuje záruky pevné jako skála, že tyto naděje jsou jisté. Opravdu velkolepým projevem Boží moci bylo to, že Jehova vzkřísil svého Syna Ježíše do postavení mocného duchovního tvora a učinil ho hned druhým po sobě. Vzkříšený Ježíš se objevil stovkám očitých svědků. (1. Korinťanům 15:5, 6) Takový doklad by měl být dostačující i pro skeptiky. Jehova má moc obnovit život.

24. Proč můžeme mít důvěru, že Jehova vzkřísí mrtvé, a jaká naděje může každého z nás přitahovat?

24 Jehova však má nejen moc vzkřísit mrtvé, ale má i touhu to udělat. Věrný muž Job byl inspirován, aby řekl, že Jehova ve skutečnosti prahne po tom, aby mrtvé přivedl zpět k životu. (Job 14:15) Necítíte se snad přitahováni k našemu Bohu, který dychtí po tom, aby tímto láskyplným způsobem použil svou obnovovací moc? Pamatujme však, že vzkříšení je pouze jedna stránka Jehovova velkolepého obnovovacího díla, které je před námi. Zatímco se k Jehovovi stále více přibližujete, vždy si važte vzácné naděje, že budete moci zažít, jak Jehova ‚činí všechny věci nové‘. (Zjevení 21:5)

^ 3. odst. ‚Časy obnovy všech věcí‘ začaly zřízením mesiášského Království, na jehož trůnu je dědic věrného krále Davida. Jehova Davidovi slíbil, že jeho dědic bude vládnout navždy. (Žalm 89:35–37) Ale potom, co Babylóňané zničili v roce 607 př. n. l. Jeruzalém, neseděl na Božím trůnu žádný Davidův potomek. Jako Davidův dědic se na zemi narodil Ježíš, který se stal dlouho slibovaným Králem, když byl v nebi dosazen na trůn.

^ 6. odst. Tento námět rozvíjeli například Mojžíš, Izajáš, Jeremjáš, Ezekiel, Ozeáš, Joel, Amos, Obadjáš, Micheáš a Sefanjáš.