Přejít k článku

Přejít na obsah

 50. KAPITOLA

Jehova zachraňuje Jehošafata

Jehova zachraňuje Jehošafata

Judský král Jehošafat zničil ve své zemi Baalovy oltáře a modly. Chtěl, aby lidi znali Jehovovy zákony. A tak poslal knížata a Levity, aby obyvatelům Judska pomáhali Boží zákony poznat.

Okolní národy se bály na Judsko zaútočit, protože věděly, že ho podporuje Jehova. Dokonce králi Jehošafatovi přinášely dary. Pak ale přitáhli Moabci, Ammonité a obyvatelé kraje Seir, aby proti Judsku bojovali. Jehošafatovi bylo jasné, že potřebuje Jehovovu pomoc. Nechal rozhlásit, aby všichni muži, ženy a děti přišli do Jeruzaléma. Postavil se před ně a modlil se: „Jehovo, bez tebe nemůžeme vyhrát. Řekni nám prosím, co máme dělat.“

Jehova odpověděl: „Nebojte se, pomůžu vám. Zastavte se a dívejte se, jak vás zachráním.“ Jak to Jehova udělal?

Ráno Jehošafat vybral zpěváky a řekl jim, aby pochodovali před vojskem. Šli z Jeruzaléma na místo jménem Tekoa, kde mělo dojít k bitvě.

Zpěváci hlasitě a radostně chválili Jehovu a ten zatím za svůj lid bojoval. Způsobil, že Ammonité a Moabci byli tak zmatení, že zaútočili jeden na druhého. Nikdo z nich nepřežil. Obyvatele Judska, vojáky a kněze ale Jehova ochránil. Všichni z okolních národů se dozvěděli, co Jehova udělal, a viděli, že svůj lid pořád chrání. Jehova svoje služebníky ochraňuje různými způsoby a nepotřebuje, aby mu v tom lidi pomáhali.

„V této bitvě nebudete muset bojovat. Zaujměte pozice, stůjte a sledujte, jak vás Jehova zachrání.“ (2. Paralipomenon 20:17)