Přejít k článku

Přejít na obsah

 27. KAPITOLA

Vzbouřili se proti Jehovovi

Vzbouřili se proti Jehovovi

Když byli Izraelité nějakou dobu v pustině, Korach, Datan, Abiram a dalších 250 mužů se vzbouřili proti Mojžíšovi. Řekli mu: „Už toho máme dost! Proč bys měl být naším vůdcem a Áron veleknězem? Nejste pro Jehovu důležitější než my ostatní.“ To se Jehovovi nelíbilo. Viděl to tak, že se ti muži vzbouřili proti němu.

Mojžíš řekl Korachovi a těm, kdo ho podporovali: „Přijďte zítra ke svatostánku a vezměte si s sebou nádoby na oheň, do kterých dáte kadidlo. Jehova nám ukáže, koho si vybral.“

Další den šli Korach a 250 mužů ke svatostánku, aby se tam sešli s Mojžíšem. Začali pálit kadidlo, i když nebyli kněží. Jehova řekl Mojžíšovi a Áronovi: „Jděte pryč od Koracha a jeho mužů.“

Datan, Abiram a jejich rodiny odmítli ke svatostánku přijít. Jehova řekl Izraelitům, aby od stanů Koracha, Datana a Abirama šli dál. Okamžitě to udělali. Datan, Abiram a jejich rodiny se postavili před svoje stany. Najednou se země  otevřela a všechny je spolkla! Co se dělo u svatostánku? Z nebe sestoupil oheň a spálil Koracha a jeho 250 mužů.

Jehova pak řekl Mojžíšovi: „Vezmi hůl od vůdce každého kmene a napiš na ni jeho jméno. Na hůl kmene Levi napiš Áronovo jméno. Potom je dej do svatostánku. Hůl muže, kterého jsem si vybral, rozkvete.“

Příští den vzal Mojžíš všechny hole a ukázal je vůdcům jednotlivých kmenů. Na Áronově holi byly květy a zralé mandle. Tak Jehova potvrdil, že si za velekněze vybral Árona.

„Poslouchejte ty, kdo vás vedou, a buďte poddajní.“ (Hebrejcům 13:17)