Přejít k článku

Přejít na obsah

 94. KAPITOLA

Učedníci dostávají svatého ducha

Učedníci dostávají svatého ducha

Deset dní potom co se Ježíš vrátil do nebe, dostali učedníci svatého ducha. Byly zrovna Letnice roku 33 n. l. a do Jeruzaléma přišli lidi z mnoha zemí, aby ten svátek oslavili. V horní místnosti jednoho domu bylo asi 120 Ježíšových učedníků. Najednou se stalo něco úžasného. Nad hlavou každého z nich se objevilo něco jako plamínek ohně a všichni začali mluvit různými jazyky. Ozval se hlasitý zvuk připomínající větrnou bouři a byl slyšet v celém domě.

Ti, kdo přišli do Jeruzaléma z jiných zemí, ten zvuk zaslechli a běželi se k domu podívat, co se děje. Byli ohromení, když slyšeli, že učedníci mluví jejich jazyky. Řekli: „Vždyť jsou z Galileje. Jak to, že mluví našimi jazyky?“

Pak se Petr a další apoštolové postavili před zástup lidí. Petr jim začal vyprávět, jak nepřátelé zabili Ježíše a jak ho Jehova  vzkřísil. Potom řekl: „Teď je Ježíš v nebi po Boží pravé ruce a poslal svým učedníkům svatého ducha, kterého jim slíbil. Proto vidíte a slyšíte všechny tyhle zázraky.“

Petrova slova na lidi silně zapůsobila a zeptali se: „Co máme dělat?“ Odpověděl jim: „Litujte svých hříchů a dejte se pokřtít ve jménu Ježíše. I vy dostanete dar svatého ducha.“ Ten den se nechalo pokřtít asi 3 000 lidí. Od té doby učedníků v Jeruzalémě rychle přibývalo. S pomocí svatého ducha apoštolové zakládali nové sbory, aby mohli učedníky vyučovat všechno, co jim Ježíš přikázal.

„Pokud svými ústy veřejně prohlašuješ, že Ježíš je Pán, a ve svém srdci věříš, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn.“ (Římanům 10:9)