Přejít k článku

Přejít na obsah

 96. KAPITOLA

Saul se stává učedníkem

Saul se stává učedníkem

Saul byl římský občan, který se narodil v Tarsu. Patřil k farizeům a dobře se vyznal v židovských zákonech. Saul nenáviděl křesťany. Často vtrhnul k nim domů, vyvlekl je ven a nechal je zavřít do vězení. Dokonce se spokojeně díval, jak rozzuřený dav kamenuje učedníka Štěpána.

Saulovi ale nestačilo zatýkat jenom křesťany v Jeruzalémě. Požádal velekněze, aby ho poslal do Damašku, protože chtěl křesťany uvěznit i tam. Když se Saul blížil k městu, najednou všude kolem něho zazářilo jasné světlo a on upadl na zem. Uslyšel hlas, který řekl: „Saule, proč mě pronásleduješ?“ Saul se zeptal: „Kdo jsi?“ Hlas odpověděl: „Jsem Ježíš. Jdi do Damašku a tam se dozvíš, co máš dělat.“ V tu chvíli Saul oslepl a ti, kdo s ním cestovali, ho museli do města odvést za ruku.

V Damašku žil věrný křesťan Ananiáš. Ježíš mu ve vidění řekl: „Jdi do Jidášova domu v ulici, která se jmenuje Přímá, a najdi tam Saula.“ Ananiáš odpověděl: „Pane, o tom muži jsem hodně slyšel. Zavírá tvoje učedníky do vězení!“ Ale Ježíš řekl: „Jdi za ním. Vybral jsem ho, aby oznamoval dobrou zprávu mnoha národům.“

A tak Ananiáš našel Saula a řekl mu: „Saule, bratře, Ježíš mě poslal, abych ti vrátil zrak.“ Saul najednou zase viděl. Dozvěděl se víc o Ježíšovi a stal se jeho učedníkem. Teď když byl pokřtěný, začal spolu s dalšími křesťany mluvit v synagogách  o Ježíšovi. Dokážeš si představit, jak museli být Židé překvapení, když to viděli? Říkali: „Není to snad ten muž, který Ježíšovy učedníky zavíral do vězení?“

Saul lidem v Damašku tři roky oznamoval dobrou zprávu. Židé ho nenáviděli a naplánovali si, že ho zabijí. Bratři se o tom ale dozvěděli a pomohli Saulovi utéct. Dali ho do velkého koše a otvorem v městských hradbách ho spustili dolů.

Když přišel do Jeruzaléma, chtěl se tam setkat s bratry. Oni se ho ale báli. Potom jeden laskavý učedník jménem Barnabáš přivedl Saula k apoštolům a přesvědčil je, že Saul se opravdu změnil. Saul začal s křesťany ze sboru v Jeruzalémě nadšeně oznamovat dobrou zprávu. Později se mu začalo říkat Pavel.

„Kristus Ježíš přišel do světa, aby zachránil hříšníky. Z nich jsem nejhorší.“ (1. Timoteovi 1:15)