Přejít k článku

Přejít na obsah

 97. KAPITOLA

Kornélius dostává svatého ducha

Kornélius dostává svatého ducha

V Cesareji žil římský vojenský velitel, který se jmenoval Kornélius. Židé si ho vážili, i když nebyl z jejich národa. Laskavě pomáhal chudým lidem. Věřil v Jehovu a modlil se k němu. Jednou se Kornéliovi objevil anděl a řekl: „Bůh tvoje modlitby vyslyšel. Pošli svoje muže do města Joppe, kde teď bydlí Petr, a požádej ho, aby za tebou přišel.“ Kornélius okamžitě poslal tři muže do Joppe, které leželo asi 50 kilometrů na jih.

Mezitím dostal Petr vidění. V něm viděl zvířata, která Židé nesměli jíst, a uslyšel hlas, který mu říkal, aby je jedl. Petr to nechtěl udělat. Řekl: „Nikdy v životě jsem nejedl nečisté zvíře.“ Hlas mu odpověděl: „Nemluv o těch zvířatech jako o nečistých. Bůh je očistil.“ Hlas Petrovi taky řekl: „U dveří stojí tři muži. Jdi s nimi.“ Petr jim šel otevřít a zeptal se jich, proč přišli. Odpověděli mu: „Poslal nás římský velitel Kornélius. Máš přijít k němu domů do Cesareje.“ Petr ty muže pozval dál, aby tam  přespali. Další den s nimi šel do Cesareje a přidali se k nim i někteří bratři z Joppe.

Když Kornélius Petra uviděl, klekl před ním na kolena. Petr mu ale řekl: „Vstaň. Jsem taky jenom člověk. Bůh mi řekl, abych šel do tvého domu, i když Židé k lidem z jiných národů nechodí. Teď mi prosím pověz, proč jsi pro mě poslal.“

Kornélius Petrovi odpověděl: „Před čtyřmi dny jsem se modlil k Bohu. Objevil se mi anděl a řekl mi, abych tě sem nechal přivést. Nauč nás prosím všechno, co ti Jehova pověděl.“ Petr řekl: „Teď chápu, že Bůh je nestranný. Má rád každého, kdo ho chce uctívat.“ A začal je učit hodně věcí o Ježíšovi. Pak Kornélius a všichni, kdo tam byli s ním, dostali svatého ducha a dali se pokřtít.

„V každém národu má [Boží] přízeň ten, kdo se ho bojí a jedná správně.“ (Skutky 10:35)