Přejít k článku

Přejít na obsah

 88. KAPITOLA

Ježíšovo zatčení

Ježíšovo zatčení

Ježíš a apoštolové šli údolím Kidron k Olivové hoře. Bylo něco po půlnoci a měsíc byl v úplňku. Když dorazili do zahrady Getsemane, Ježíš apoštolům řekl: „Zůstaňte tady a neusněte.“ Potom šel o kousek dál a klekl si. Prožíval velkou úzkost. Modlil se k Jehovovi: „Ať se stane to, co chceš.“ Jehova pak poslal anděla, který Ježíše povzbudil. Když se Ježíš vrátil k apoštolům, zjistil, že spí. Řekl jim: „Probuďte se. Teď není čas spát. Brzo si pro mě přijdou moji nepřátelé.“

Netrvalo dlouho a objevil se Jidáš, který s sebou přivedl dav lidí ozbrojený meči a holemi. Věděl, kde Ježíš bude, protože do zahrady Getsemane často chodili. Jidáš vojákům pověděl, že jim ukáže, kdo z těch lidí je Ježíš. Šel rovnou k němu a řekl: „Zdravím tě, Učiteli.“ Potom ho políbil. Ježíš se zeptal: „Jidáši, zrazuješ mě polibkem?“

Ježíš popošel k davu a zeptal se: „Koho hledáte?“ Odpověděli: „Ježíše Nazaretského.“ Ježíš na to řekl: „To jsem já.“ Ti muži ustoupili dozadu a upadli. Ježíš se ještě jednou zeptal: „Koho hledáte?“ Znovu řekli: „Ježíše Nazaretského.“ Ježíš jim odpověděl: „Řekl jsem vám, že jsem to já. Ostatní nechte odejít.“

Když Petr pochopil, co se děje, vytáhl meč a usekl ucho veleknězovu otroku Malchovi. Ježíš se ale jeho ucha dotkl a uzdravil ho. Řekl Petrovi: „Dej ten meč pryč. Jestli budeš bojovat mečem, mečem taky zemřeš.“ Potom vojáci Ježíše zatkli a svázali mu ruce. Ježíšovi apoštolové utekli. Dav odvedl  Ježíše k významnému knězi Annášovi. Ten Ježíše vyslýchal a pak ho poslal do domu velekněze Kaifáše. Co mezitím dělali apoštolové?

„Ve světě budete mít těžkosti, ale buďte odvážní! Zvítězil jsem nad světem.“ (Jan 16:33)