Přejít k článku

Přejít na obsah

 91. KAPITOLA

Ježíš zase žije

Ježíš zase žije

Po Ježíšově smrti šel bohatý muž jménem Josef za Pilátem a poprosil ho, aby mu dovolil sundat Ježíšovo tělo z kůlu. Zabalil ho s kořením do jemné látky a položil ho do nové hrobky. Před vchod nechal přivalit těžký kámen. Významní kněží Pilátovi řekli: „Bojíme se, že Ježíšovi učedníci ukradnou jeho tělo a řeknou, že ožil.“ Pilát jim proto řekl: „Postarejte se, aby kámen u vchodu nikdo nemohl odvalit, a hrobku hlídejte.“

O tři dny později šlo několik žen brzo ráno k hrobce a zjistily, že kámen není na svém místě. V hrobce byl anděl, který ženám řekl: „Nebojte se. Bůh Ježíše vzkřísil. Jděte a řekněte jeho učedníkům, aby šli za ním do Galileje.“

Marie Magdaléna mezitím běžela za Petrem a Janem. Řekla jim: „Někdo odnesl Ježíšovo tělo!“ Petr a Jan utíkali k hrobce, a když viděli, že je prázdná, vrátili se domů.

Když k hrobce dorazila i Marie, uviděla vevnitř dva anděly. Řekla jim: „Nevím, kam odnesli tělo mého Pána.“ Potom venku zahlédla nějakého muže a myslela si, že je to zahradník. A tak mu řekla: „Pane, prosím, řekni mi, kam jsi ho dal.“ Když ji ale ten muž oslovil „Marie!“, hned poznala, že je to Ježíš. Vykřikla „Učiteli!“ a objala ho. Ježíš jí řekl: „Jdi a pověz mým bratrům, že jsi mě viděla.“ Marie okamžitě běžela za učedníky a řekla jim, že potkala Ježíše.

Později ten den šli dva učedníci z Jeruzaléma do Emauz. Cestou se k nim přidal nějaký muž a zeptal se jich, o čem si povídají. Řekli mu: „Ty jsi o tom neslyšel? Před třemi dny kněží zabili Ježíše. A teď některé ženy říkají, že zase žije!“ Ten muž se zeptal: „Vy snad nevěříte prorokům? Říkali přece, že Kristus umře a potom bude vzkříšen.“ Pak jim dál vysvětloval Písmo. Když došli do Emauz, učedníci ho poprosili, aby zůstal s nimi.  U večeře se pomodlil a poděkoval přitom za chleba. Tehdy si učedníci uvědomili, že je to Ježíš. Potom jim zmizel.

Učedníci spěchali do Jeruzaléma do domu, kde byli apoštolové, a řekli jim, co se stalo. Najednou se tam objevil Ježíš. Nejdřív apoštolové nemohli uvěřit, že je to opravdu on. Proto jim řekl: „Podívejte se na moje ruce a dotkněte se mě. Bylo napsáno, že Kristus vstane z mrtvých.“

„Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci, jedině skrze mě.“ (Jan 14:6)