Přejít k článku

Přejít na obsah

 65. KAPITOLA

Ester zachraňuje svůj lid

Ester zachraňuje svůj lid

Ester byla židovská dívka, která žila v perském městě Šušanu. Její rodinu už před mnoha lety odvedl z Jeruzaléma král Nebukadnecar. Ester vychovával její bratranec Mordekai, který sloužil u perského krále Ahasvera.

Král si chtěl vybrat novou královnu. Sluhové k němu přivedli nejkrásnější ženy v království, včetně Ester. A právě tu si Ahasverus vybral. Mordekai jí řekl, aby nikomu nepověděla, že je Židovka.

Jeden muž, který se jmenoval Haman, byl nejmocnější ze všech knížat. Byl pyšný a chtěl, aby se mu každý klaněl. Mordekai to ale nedělal a to Hamana tak rozčilovalo, že ho chtěl zabít. Když zjistil, že Mordekai je Žid, připravil plán, jak zabít všechny Židy v království. Řekl králi: „Židé jsou nebezpeční, musíš se jich zbavit.“ Ahasverus mu odpověděl: „Udělej, cokoli si myslíš, že je správné.“ A umožnil mu vydat nový zákon. Haman sepsal zákon, který lidem nařizoval, aby 13. den měsíce adaru zabili všechny Židy. Jehova to ale viděl.

Ester o novém zákonu nevěděla. Mordekai jí proto poslal jeho opis a vzkázal jí: „Jdi a promluv o tom s králem.“ Ester řekla: „Když ke králi přijde někdo, koho sám nepozval, bude usmrcen. Mě král nepozval už 30 dní. Ale udělám, co říkáš. Když ke mně král napřáhne svoje žezlo, budu žít. Když to neudělá, umřu.“

Ester přišla na nádvoří paláce. Když ji král uviděl, napřáhl k ní žezlo. Přišla k němu blíž a on se jí zeptal: „Co pro tebe můžu udělat, Ester?“  Odpověděla: „Chci tebe a Hamana pozvat na hostinu.“ Tam jim Ester řekla, aby další den přišli znovu. Během druhé hostiny se král zase zeptal: „Co pro tebe můžu udělat?“ Ester řekla: „Jeden člověk chce zabít mě a můj lid. Zachraň nás prosím.“ Král se zeptal: „A kdo to je?“ Ester odpověděla: „Je to tenhle špatný muž Haman.“ Ahasvera to tak rozzlobilo, že nechal Hamana okamžitě zabít.

Nikdo ale nemohl zrušit zákon, který Haman vydal, dokonce ani král. Proto král udělal z Mordekaie nejvyššího knížete a umožnil mu vydat nový zákon. Mordekaiův zákon Židům dovoloval, aby se bránili, až na ně ostatní zaútočí. Třináctého adaru Židé porazili svoje nepřátele. Od té doby toto vítězství každý rok oslavovali.

„Budou vás kvůli mně přivádět před místodržitele a krále, takže budete mít příležitost svědčit jim i lidem z jiných národů.“ (Matouš 10:18)