Příběhy z Bible – co se z nich můžeš naučit

Tato kniha vás vezme na cestu časem – od stvoření světa přes narození Ježíše až po příchod Božího království.

Dopis od vedoucího sboru

Jak můžete tuto knihu používat?

1. KAPITOLA

Bůh udělal nebe a zemi

Bible říká, že Bůh stvořil nebe a zemi. Proč udělal jednoho anděla dřív než cokoli jiného?

2. KAPITOLA

Bůh stvořil prvního muže a ženu

Bůh stvořil prvního muže a ženu a dal jim zahradu Eden. Chtěl, aby měli děti a udělali z celé země ráj.

3. KAPITOLA

Adam a Eva neposlechli Boha

Čím byl jeden strom v zahradě Eden výjimečný? Proč si z něj Eva vzala ovoce a snědla ho?

4. KAPITOLA

Vztek vedl až k vraždě

Bůh přijal Ábelovu oběť, ale Kainovu ne. Když to Kain zjistil, rozzuřil se a udělal strašnou věc.

5. KAPITOLA

Noemova archa

Neposlušní andělé si na zemi brali manželky a měli s nimi syny, kteří byli hodně silní a ubližovali lidem. Všude bylo plno násilí. Noe byl ale jiný – poslouchal Boha a miloval ho.

6. KAPITOLA

Zachránilo se osm lidí

Během potopy pršelo 40 dní a 40 nocí. Noe a jeho rodina byli v arše víc než rok. Pak mohli z archy vyjít ven.

7. KAPITOLA

Babylonská věž

Lidi se rozhodli, že si postaví město a věž, která bude sahat až do nebe. Proč Bůh zařídil, aby najednou mluvili různými jazyky?

8. KAPITOLA

Abraham a Sára poslechli Boha

Proč Abraham a Sára vyměnili život ve městě za kočovný život v zemi Kanaán?

9. KAPITOLA

Konečně mají syna!

Jak Bůh splní svůj slib daný Abrahamovi? Který z Abrahamových synů v tom bude hrát roli? Izák, nebo Išmael?

10. KAPITOLA

Lotova manželka

Bůh způsobil, aby na Sodomu a Gomoru pršel oheň a síra. Proč byla ta města zničena? Proč bychom neměli zapomenout na to, co se stalo Lotově manželce?

11. KAPITOLA

Zkouška víry

Bůh řekl Abrahamovi: „Vezmi prosím svého jediného syna a obětuj ho na jedné hoře v zemi Moria.“ Jak Abraham v této zkoušce víry obstojí?

12. KAPITOLA

Jákob dostal dědictví

Izákovi a Rebece se narodila dvojčata, synové Ezau a Jákob. Ezau byl prvorozený, a tak mohl získat mimořádné dědictví. Jak to, že se ho kvůli dušené čočce vzdal?

13. KAPITOLA

Jákob a Ezau se usmiřují

Jak Jákob dosáhl toho, že mu požehnal anděl? A jak se usmířil s Ezauem?

14. KAPITOLA

Josef poslouchal Boha i v otroctví

Josef dělal, co je správné, a přesto zažil hodně trápení. Proč?

15. KAPITOLA

Jehova na Josefa nezapomněl

I když byl Josef daleko od rodiny, Bůh byl s ním.

16. KAPITOLA

Kdo byl Job?

Poslouchal Jehovu i ve chvílích, kdy to bylo těžké.

17. KAPITOLA

Mojžíš se rozhodl uctívat Jehovu

Malý Mojžíš nezemřel díky chytrému plánu, který vymyslela jeho maminka.

18. KAPITOLA

Hořící keř

Jak to, že keř hořel, ale neshořel?

19. KAPITOLA

První tři rány

Faraon na svůj lid přivedl katastrofu, protože byl moc pyšný a nenechal odejít Jehovův lid.

20. KAPITOLA

Dalších šest ran

Jak se tyto rány lišily od prvních tří?

21. KAPITOLA

Desátá rána

Tato rána byla tak ničivá, že pyšný faraon změnil svůj názor.

22. KAPITOLA

Zázrak u Rudého moře

Faraon sice přežil deset ran, ale jak to s ním dopadne teď?

23. KAPITOLA

Dali slib Jehovovi

Izraelité dali Bohu u hory Sinaj zvláštní slib.

24. KAPITOLA

Porušili svůj slib

Když Jehova předával Mojžíšovi Deset přikázání, Izraelité udělali hodně špatnou věc.

25. KAPITOLA

Svatostánek k uctívání Jehovy

V tomhle zvláštním stanu stála truhla smlouvy.

26. KAPITOLA

Dvanáct zvědů

Jozue a Kaleb byli jiní než ostatních deset mužů, kteří vyzvídali v zemi Kanaán.

27. KAPITOLA

Vzbouřili se proti Jehovovi

Korach, Datan, Abiram a 250 dalších mužů si v souvislosti s Jehovou neuvědomili jeden důležitý fakt.

28. KAPITOLA

Balámova oslice mluví

Oslice vidí někoho, kdo je pro Baláma neviditelný.

29. KAPITOLA

Jehova vybírá Jozua

Jehova dal Jozuovi pokyny, které můžou pomoct i nám dnes.

30. KAPITOLA

Raab schovala zvědy

Hradby Jericha se zřítily k zemi, ale dům Raab zůstal stát.

31. KAPITOLA

Jozue a Gibeoňané

Jozue se modlil k Bohu, aby slunce zůstalo stát. Jak na to Bůh zareagoval?

32. KAPITOLA

Barak a dvě odvážné ženy

Po Jozuově smrti začali Izraelité uctívat modly. Dostali se pod cizí nadvládu, ale přišla pomoc od soudce Baraka, prorokyně Debory a odvážné Jael.

33. KAPITOLA

Rut a Noemi

Dvě ženy, které přišly o manžely, se vrátily do Izraele. Jedna z nich, Rut, šla pracovat na pole, kde si jí všiml Boaz.

34. KAPITOLA

Gideon poráží Midianity

Midianité utlačovali Izraelity, a ti proto prosili Jehovu o pomoc. Jak to, že Gideonova malá armáda porazila 135 000 nepřátelských vojáků?

35. KAPITOLA

Hana se modlí o syna

Elkana jde s Hanou, Peninnou a dětmi ke svatostánku v Šilu, aby tam uctívali Jehovu. Tam se Hana modlí o syna. O něco později se jí narodí Samuel.

36. KAPITOLA

Jeftův slib

Co Jefta slíbil a proč? Jak na to reagovala jeho dcera?

37. KAPITOLA

Jehova mluví se Samuelem

Dva synové velekněze Eliho sloužili jako kněží ve svatostánku, ale neposlouchali Boží zákony. Mladý Samuel byl jiný. Jednou v noci k němu promluvil Jehova.

38. KAPITOLA

Jehova dal Samsonovi obrovskou sílu

Bůh dal Samsonovi sílu, aby mohl bojovat s Filištíny. Pak ale Samson udělal chybu a dostal se do jejich zajetí.

39. KAPITOLA

První izraelský král

Bůh dal Izraelitům soudce, kteří je vedli. Oni ale chtěli krále. Samuel pomazal za prvního krále Saula, ale Jehova ho časem zavrhl. Proč?

40. KAPITOLA

David a Goliáš

Jehova vybral Davida za příštího izraelského krále a David dokazuje, že to byla správná volba.

41. KAPITOLA

David a Saul

Proč Saul Davida nenáviděl? A jak na to David reagoval?

42. KAPITOLA

Statečný a věrný Jonatan

Králův syn se stává dobrým přítelem Davida.

43. KAPITOLA

Hřích krále Davida

Špatné rozhodnutí vede k mnoha problémům.

44. KAPITOLA

Jehovův chrám

Bohu se líbí, o co ho král Šalomoun prosí, a štědře ho odměňuje.

45. KAPITOLA

Království se rozděluje

Hodně Izraelitů přestává sloužit Jehovovi.

46. KAPITOLA

Zkouška na hoře Karmel

Kdo je pravý Bůh? Jehova, nebo Baal?

47. KAPITOLA

Jehova posílil Elijáše

Myslíš, že může posílit i tebe?

48. KAPITOLA

Syn vdovy je zase naživu

V jednom domě se staly rovnou dva zázraky!

49. KAPITOLA

Zlá královna neunikla trestu

Jezábel vymýšlí plán, jak zabít Nabota, aby získala jeho vinici. Jehova její zkaženost vidí.

50. KAPITOLA

Jehova zachraňuje Jehošafata

Když Judsko začnou ohrožovat nepřátelské národy, dobrý král Jehošafat se obrací na Boha v modlitbě.

51. KAPITOLA

Válečník a izraelská holčička

Izraelská holčička mluví se svou paní o tom, jak je Jehova mocný. Končí to Naamanovým zázračným uzdravením.

52. KAPITOLA

Jehovovo ohnivé vojsko

Elišův sluha zjišťuje, že Eliša měl pravdu, když řekl: „S námi je jich víc než s nimi.“

53. KAPITOLA

Odvážný Jehojada

Věrný velekněz se staví proti zlé královně.

54. KAPITOLA

Jehova měl s Jonášem trpělivost

Jak se stalo, že jednoho Božího proroka spolkla obrovská ryba? Jak se dostal ven? A co ho Jehova naučil?

55. KAPITOLA

Jehovův anděl ochránil Ezekjáše

Nepřátelé judského království říkají, že Jehova svůj lid nezachrání. To se ale pletou.

56. KAPITOLA

Josijáš miloval Jehovovy zákony

Josijáš se v osmi letech stává králem a později pomáhá lidem uctívat Jehovu.

57. KAPITOLA

Jeremjáš oznamuje Jehovovo poselství

To, co tento mladý prorok říkal, se vůbec nelíbilo judským starším mužům.

58. KAPITOLA

Zničení Jeruzaléma

Obyvatelé Judska pořád uctívají falešné bohy, a proto už jim Jehova nepomáhá.

59. KAPITOLA

Čtyři chlapci poslouchali Jehovu

Mladí Judejci jsou rozhodnutí zůstat věrní Jehovovi, a to i na královském dvoře v Babyloně.

60. KAPITOLA

Království, které bude trvat věčně

Daniel vysvětluje, co znamená Nebukadnecarův zvláštní sen.

61. KAPITOLA

Nepoklonili se

Šadrak, Mešak a Abednego odmítají uctívat zlatou sochu babylonského krále.

62. KAPITOLA

Království, které je jako mohutný strom

Nebukadnecarův sen předpovídá jeho vlastní budoucnost.

63. KAPITOLA

Nápis na stěně

Kdy se tajemný nápis objevil a co znamená?

64. KAPITOLA

Daniel ve lví jámě

Modli se k Jehovovi každý den stejně jako Daniel!

65. KAPITOLA

Ester zachraňuje svůj lid

Žila v cizí zemi, ale jednoho dne se z osiřelé dívky stala královna.

66. KAPITOLA

Ezra vysvětloval Boží zákony

Izraelité si Ezru vyslechli a potom dali Jehovovi slavnostní slib.

67. KAPITOLA

Jeruzalémské hradby

Nehemjáš se dozvěděl, že nepřátelé plánují útok. Proč se nebál?

68. KAPITOLA

Alžbětě se narodil syn

Proč anděl jejímu manželovi řekl, že nebude moct mluvit, dokud se dítě nenarodí?

69. KAPITOLA

Gabriel přichází za Marií

Předal jí zprávu, která jí změnila život.

70. KAPITOLA

Andělé oznamují Ježíšovo narození

Pastýři na tuto zprávu okamžitě zareagovali.

71. KAPITOLA

Jehova ochránil Ježíše

Zlý král chtěl Ježíše zabít.

72. KAPITOLA

Ježíšovo mládí

Čím Ježíš ohromil učitele v chrámu?

73. KAPITOLA

Jan připravuje Ježíšovi cestu

Jan se stává prorokem a oznamuje, že brzo přijde Mesiáš. Jak na to lidé reagují?

74. KAPITOLA

Ježíš se stává Mesiášem

Co Jan myslí svými slovy, že Ježíš je Boží Beránek?

75. KAPITOLA

Ďábel pokouší Ježíše

Ďábel třikrát pokouší Ježíše. Jakými způsoby? Jak na to Ježíš reaguje?

76. KAPITOLA

Ježíš vyhání obchodníky z chrámu

Proč Ježíš vyhání z chrámu zvířata a směnárníkům převrací stoly?

77. KAPITOLA

Žena u studny

Samaritánka u Jákobovy studny je překvapená, že s ní Ježíš mluví. Proč? Co výjimečného jí Ježíš řekne?

78. KAPITOLA

Ježíš učí lidi o Božím království

Několik učedníků zve, aby se stali „rybáři lidí“. Později školí 70 učedníků, aby mohli oznamovat dobrou zprávu.

79. KAPITOLA

Ježíš dělá hodně zázraků

Kamkoli Ježíš jde, nemocní lidé chodí za ním a on je léčí. Dokonce křísí malou holčičku.

80. KAPITOLA

Ježíš vybírá 12 apoštolů

Pro jakou práci si je vybírá? Pamatuješ si jejich jména?

81. KAPITOLA

Kázání na hoře

Ježíš učí zástupy lidí důležité věci.

82. KAPITOLA

Ježíš vysvětluje učedníkům, jak se modlit

O jaké věci mají učedníci podle Ježíšových slov Boha prosit?

83. KAPITOLA

Ježíš dává jídlo tisícům lidí

Co se z tohoto zázraku učíme o Ježíšovi a Jehovovi?

84. KAPITOLA

Ježíš jde po vodě

Dokážeš si představit, jak se asi apoštolové cítili, když ten zázrak viděli?

85. KAPITOLA

Ježíš léčí o sabatu

Proč z toho někteří nemají radost?

86. KAPITOLA

Ježíš křísí Lazara

Když Ježíš vidí, jak Marie pláče, taky začne plakat. Jejich slzy smutku se ale brzo mění v slzy radosti.

87. KAPITOLA

Ježíšova poslední večeře

Během poslední večeře učí Ježíš svoje apoštoly důležité věci.

88. KAPITOLA

Ježíšovo zatčení

Jidáš Iškariotský přivádí dav lidí ozbrojený meči a holemi, aby mohli Ježíše zatknout.

89. KAPITOLA

Petr tvrdí, že Ježíše nezná

Co se odehrává na nádvoří Kaifášova domu? A co se v domě děje s Ježíšem?

90. KAPITOLA

Ježíš umírá na Golgotě

Proč Pilát nařizuje, aby byl Ježíš popraven?

91. KAPITOLA

Ježíš zase žije

Co úžasného se odehrálo několik dní po Ježíšově smrti?

92. KAPITOLA

Ježíš se objevuje rybářům

Čím upoutá jejich pozornost?

93. KAPITOLA

Ježíš se vrací do nebe

Ještě předtím ale říká svým učedníkům některé důležité věci.

94. KAPITOLA

Učedníci dostávají svatého ducha

Jakou zázračnou schopnost díky svatému duchu získávají?

95. KAPITOLA

Nic je nemohlo zastavit

Náboženští vůdci, kteří zabili Ježíše, se teď snaží umlčet jeho učedníky. To se jim ale nepovede.

96. KAPITOLA

Saul se stává učedníkem

Saul nenávidí křesťany a pronásleduje je, ale to se jednoho dne změní.

97. KAPITOLA

Kornélius dostává svatého ducha

Proč Bůh říká Petrovi, aby šel do Kornéliova domu, i když to není Žid?

98. KAPITOLA

Křesťanství se šíří

Apoštol Pavel a jeho spolupracovníci přinášejí dobrou zprávu do vzdálených zemí.

99. KAPITOLA

Vězeňský dozorce se stává křesťanem

Proč jsou Pavel a Silas ve vězení? Jak se vězeňský dozorce stává křesťanem?

100. KAPITOLA

Pavel a Timoteus

Ti dva spolu hodně let pracovali jako přátelé a Jehovovi služebníci.

101. KAPITOLA

Pavel na cestě do Říma

Na cestě číhá mnoho nebezpečí, ale apoštola Pavla to nemůže zastavit.

102. KAPITOLA

Janova vidění

Ježíš dává Janovi několik vidění budoucnosti.

103. KAPITOLA

„Ať přijde tvoje království“

Z biblické knihy Zjevení poznáváme, jak se pod vládou Božího království změní život na zemi.