Přejít k článku

Přejít na obsah

 8. LEKCE

Proč Bůh připouští zlo a utrpení?

Proč Bůh připouští zlo a utrpení?

1. Jak zlo vzniklo?

Bůh lidem dočasně dovoluje vládnout, aby se ukázalo, že nejsou schopni problémy lidstva vyřešit

Zlo na zemi vzniklo tehdy, když Satan vyslovil první lež. Původně to byl dokonalý anděl, ale „nestál pevně v pravdě“. (Jan 8:44) Začal toužit po uctívání, které právem patří pouze Bohu. Satan první ženě Evě lhal a svedl ji k tomu, aby místo Boha poslechla jeho. Adam se k Evě v neposlušném jednání připojil. Jeho rozhodnutí vedlo k utrpení a smrti. (Přečtěte si 1. Mojžíšovu 3:1–6, 19.)

Tím, že Satan Evu přesvědčil, aby Boha neposlechla, vyvolal vzpouru proti Jehovově svrchovanosti neboli právu vládnout. Většina lidí se k Satanovi připojila a Boha jako svého panovníka zavrhla. Tak se ze Satana stal „panovník světa“. (Přečtěte si Jana 14:30; 1. Jana 5:19.)

2. Mělo Boží stvoření nějakou vadu?

Všechno, co Bůh vytvořil, bylo dokonalé. Lidi i anděly stvořil tak, že byli schopni dokonale poslouchat jeho požadavky. (5. Mojžíšova 32:4, 5) Bůh nám dal svobodnou vůli, a proto si můžeme vybrat, zda budeme jednat dobře, nebo špatně. Díky svobodné vůli můžeme dávat Bohu najevo, že ho milujeme. (Přečtěte si Jakuba 1:13–15; 1. Jana 5:3.)

3. Proč Bůh připouští utrpení?

Jehova se rozhodl, že vzpouru proti své svrchovanosti bude nějaký čas snášet. Proč? Aby se prokázalo, že snahy vládnout nezávisle na něm nepovedou k ničemu dobrému. (Kazatel 7:29; 8:9) Nyní, po 6 000 letech lidských dějin, je tato skutečnost zcela zřejmá. Lidským vládcům se nepodařilo skoncovat s válkami,  zločinností, bezprávím ani nemocemi. (Přečtěte si Jeremjáše 10:23; Římanům 9:17.)

Boží vláda se od těch lidských naprosto liší. Každému, kdo ji podporuje, totiž přináší mnoho dobrého. (Izajáš 48:17, 18) Všechny lidské vlády Jehova brzy odstraní. Na zemi pak budou žít pouze ti, kdo si zvolili Boží vládu. (Izajáš 11:9) (Přečtěte si Daniela 2:44.)

Podívejte se na video Proč Bůh připouští utrpení?

4. K čemu máme příležitost díky Boží trpělivosti?

Satan tvrdil, že lidé budou Jehovu poslouchat pouze ze sobeckých pohnutek. Chtěli byste toto obvinění vyvrátit? Máte k tomu příležitost. Díky tomu, že je Bůh trpělivý, může každý z nás ukázat, zda podporuje vládu Boží, nebo lidskou. To, jak jsme se rozhodli, pak bude patrné z našeho způsobu života. (Přečtěte si Joba 1:8–12; Přísloví 27:11.)

5. Jak můžeme dávat najevo, že jsme si za svého panovníka vybrali Boha?

Z toho, jak se rozhodujeme, je patrné, zda jsme si za svého panovníka vybrali Boha

Své rozhodnutí dáváme najevo tím, že z Bible poznáváme, jak máme Boha uctívat, a že podle toho jednáme. (Jan 4:23) Satana jako panovníka odmítáme tak, že se stejně jako Ježíš nezapojujeme do politiky a válek. (Přečtěte si Jana 17:14.)

Svou moc Satan používá k tomu, že prosazuje nemorální a škodlivé způsoby jednání. Když takové věci zavrhneme, někteří přátelé a příbuzní se nám možná budou vysmívat a postaví se proti nám. (1. Petra 4:3, 4) Je tedy třeba se rozhodnout: Budeme vyhledávat společnost lidí, kteří milují Boha? Budeme poslouchat jeho moudré a láskyplné zákony? Jestliže ano, dokážeme, že Satan lhal, když tvrdil, že pokud se člověk dostane do náročné situace, nebude se Božími pokyny řídit. (Přečtěte si 1. Korinťanům 6:9, 10; 15:33.)

Boží láska k lidem je zárukou toho, že zlo a utrpení skončí. Ti, kdo svým jednáním dávají najevo, že Božím slibům věří, získají věčný život. (Přečtěte si Jana 3:16.)