Přejít k článku

Přejít na obsah

 14. LEKCE

Proč Bůh organizuje svůj lid?

Proč Bůh organizuje svůj lid?

1. Proč Bůh zorganizoval starověký Izrael?

Z potomků patriarchy Abrahama vytvořil Bůh národ, který nazval Izrael. Dal tomuto národu soubor zákonů a pověřil jej, aby střežil pravé uctívání a Boží výroky. (Žalm 147:19, 20) Prospěch z toho mohly mít všechny národy. (Přečtěte si 1. Mojžíšovu 22:18.)

Bůh si Izraelity vybral za své svědky. Historie tohoto národa byla dokladem toho, jaký užitek lidem přináší poslušnost Božích zákonů. (5. Mojžíšova 4:6) Okolní národy tak mohly pravého Boha lépe poznat. (Přečtěte si Izajáše 43:10, 12.)

2. Proč jsou zorganizováni praví křesťané?

Izrael časem ztratil Boží přízeň a Jehova za svůj lid začal považovat křesťanský sbor. (Matouš 21:43; 23:37, 38) Namísto Izraelitů tedy jako Jehovovi svědkové slouží praví křesťané. (Přečtěte si Skutky 15:14, 17.)

Ježíš své následovníky zorganizoval, aby ve všech národech kázali a činili učedníky. (Matouš 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20) Dnes, v závěru současného systému věcí, toto úsilí vrcholí. Jehova poprvé v dějinách sjednotil v pravém uctívání miliony lidí ze všech národů. (Zjevení 7:9, 10) Jsou zorganizováni, aby se mohli navzájem povzbuzovat a pomáhat si. Biblické vyučování na jejich shromážděních probíhá po celém světě podle stejného programu. (Přečtěte si Hebrejcům 10:24, 25.)

3. Jak začaly novodobé dějiny svědků Jehovových?

V sedmdesátých letech 19. století začala malá skupina badatelů Bible znovu objevovat dávno zapomenuté biblické  pravdy. Tito lidé si uvědomili, že Ježíš své následovníky zorganizoval proto, aby kázali. V mezinárodním měřítku tedy začali oznamovat dobrou zprávu o Božím království. Roku 1931 přijali jméno svědkové Jehovovi. (Přečtěte si Skutky 1:8; 2:1, 4; 5:42.)

4. Jak jsou svědkové Jehovovi zorganizováni?

V prvním století měli křesťané v mnoha zemích užitek z činnosti vedoucího sboru. Ten uznával, že všechny sbory jsou podřízeny Ježíšovi. (Skutky 16:4, 5) Z činnosti vedoucího sboru, který je tvořen zkušenými křesťanskými staršími, mají svědkové Jehovovi užitek i dnes. Vedoucí sbor dohlíží na odbočky svědků Jehovových, které mají na starost překlad, tisk a distribuci publikací ke studiu Bible ve více než 600 jazycích. Poskytuje tak biblické povzbuzení a vedení pro více než 100 000 sborů. V každém z těchto sborů slouží způsobilí muži jako starší neboli duchovní pastýři, kteří se o „Boží stádo“ s láskou starají. (Přečtěte si 1. Petra 5:2, 3.)

Svědkové Jehovovi jsou zorganizováni k tomu, aby kázali dobrou zprávu a pomáhali lidem stát se Ježíšovými učedníky. Stejně jako apoštolové, i oni kážou dům od domu. (Skutky 20:20) Lidem, kteří upřímně touží poznat biblickou pravdu, nabízí studium Bible. Svědkové Jehovovi však nejsou jen organizace — tvoří symbolickou rodinu, jež má milujícího Otce a jež se skládá z bratrů a sester, kteří se jeden o druhého zajímají. (2. Tesaloničanům 1:3) Jehovův lid je zorganizován proto, aby dělal Bohu radost a pomáhal druhým, a díky tomu tvoří tu nejšťastnější rodinu na zemi. (Přečtěte si Žalm 33:12; Skutky 20:35.)