Přejít k článku

Přejít na obsah

 10. LEKCE

Jak poznat pravé náboženství?

Jak poznat pravé náboženství?

1. Existuje pouze jedno pravé náboženství?

„Buďte ve střehu před falešnými proroky.“ (MATOUŠ 7:15)

Ježíš učil své následovníky jen jednomu způsobu, jak Boha uctívat. Pravé náboženství přirovnal k cestě vedoucí k věčnému životu a řekl: „Málo je těch, kdo ji nalézají.“ (Matouš 7:14) Bohu je přijatelné pouze takové uctívání, které je založeno na Bibli. Praví Boží služebníci jsou ve své víře jednotní. (Přečtěte si Jana 4:23, 24; 14:6; Efezanům 4:4, 5.)

Podívejte se na video Schvaluje Bůh všechna náboženství?

2. Co Ježíš řekl o falešných křesťanech?

„Veřejně oznamují, že znají Boha, ale svými skutky ho zapírají.“ (TITOVI 1:16)

Ježíš upozornil na to, že křesťanské učení bude znečištěno vlivem falešných proroků. Ti se označují za křesťany a budí zdání, že Boha uctívají správně. Jak tedy můžete pravé a falešné křesťany rozeznat? Praví křesťané se vyznačují určitými postoji a způsoby jednání. (Přečtěte si Matouše 7:13–23.)

3. Podle čeho můžete poznat pravé křesťany?

Zamyslete se nad následujícími pěti znaky:

  • Praví křesťané považují Bibli za Boží Slovo. Snaží se jednat podle biblických zásad. Pravé náboženství se tedy liší od těch, která jsou založena na lidských názorech. (Matouš 15:7–9) Boží služebníci žijí v souladu s tím, co učí druhé. (Přečtěte si Jana 17:17; 2. Timoteovi 3:16, 17.)

  •   Ježíšovi následovníci mají úctu k Božímu jménu Jehova. Ježíš dával úctu k Božímu jménu najevo tak, že o něm s lidmi mluvil. Pomáhal jim Boha poznat a učil je modlit se o to, aby jméno jeho Otce bylo posvěceno. (Matouš 6:9) Znáte nějaké náboženství, které používá Boží jméno? (Přečtěte si Jana 17:26; Římanům 10:13, 14.)

  • Praví křesťané mluví s lidmi o Božím království. Bůh pověřil Ježíše, aby oznamoval dobrou zprávu o Království. Tato vláda je pro lidstvo jedinou nadějí. Ježíš o ní mluvil až do své smrti. (Lukáš 4:43; 8:1; 23:42, 43) Svým následovníkům svěřil stejný úkol. Když k vám někdo přijde a mluví s vámi o Božím království, k jakému náboženství nejspíš patří? (Přečtěte si Matouše 24:14.)

  • Ježíšovi následovníci nejsou částí tohoto zkaženého světa. Můžete je poznat podle toho, že se nezapojují do politiky ani do sociálních konfliktů. (Jan 17:16; 18:36) Také se vyhýbají škodlivým zvykům a postojům, které jsou ve světě běžné. (Přečtěte si Jakuba 4:4.)

  • Praví křesťané si navzájem projevují opravdovou lásku. Z Božího Slova se učí mít úctu ke všem lidem, ať už jsou jakékoli národnosti. Falešná náboženství často podporují války mezi národy, ale služebníci pravého Boha se odmítají do těchto konfliktů zapojovat. (Micheáš 4:1–3) Naopak nesobecky věnují svůj čas a prostředky ve prospěch druhých. (Přečtěte si Jana 13:34, 35; 1. Jana 4:20.)

4. Které náboženství je podle vás to pravé?

Co myslíte, které náboženství zakládá veškeré své učení na Božím Slově, má úctu k Božímu jménu a oznamuje Boží království jako jedinou naději pro lidstvo? A které náboženství se vyznačuje tím, že jeho členové mají mezi sebou lásku a vyhýbají se válčení? (Přečtěte si 1. Jana 3:10–12.)