Přejít k článku

Přejít na obsah

 7. LEKCE

Co je Boží království?

Co je Boží království?

1. Co je Boží království?

Proč je Ježíš tím nejlepším králem? (MAREK 1:40–42)

Boží království je vláda se sídlem v nebi. Nahradí všechny lidské vlády a způsobí, že se Boží vůle bude dít nejen v nebi, ale i na zemi. To je dobrá zpráva. Boží království je totiž přesně takovou vládou, jakou potřebujeme. Způsobí, že všichni lidé na zemi budou žít v jednotě a pokoji. (Přečtěte si Daniela 2:44; Matouše 6:9, 10; 24:14.)

V čele každého království musí být nějaký král. Králem Božího království jmenoval Jehova svého Syna, Ježíše Krista. (Přečtěte si Zjevení 11:15.)

Podívejte se na video Co je Boží království?

2. Proč je Ježíš tím nejlepším králem?

Boží Syn je nejvhodnějším králem proto, že je laskavý a zastává se toho, co je správné. (Matouš 11:2830) A protože bude vládnout z nebe, dokáže pomáhat všem lidem. Když byl vzkříšen a vystoupil do nebe, posadil se po Boží pravici. (Hebrejcům 10:12, 13) Potom čekal, dokud mu Bůh nesvěřil královskou moc. (Přečtěte si Daniela 7:13, 14.)

3. Bude mít Ježíš nějaké spoluvládce?

S Ježíšem budou v nebi vládnout „svatí Nejvýše postaveného“. (Daniel 7:27) Prvními členy této skupiny se stali Ježíšovi věrní apoštolové. Další věrné muže a ženy Jehova vybírá až dosud. Při vzkříšení dostávají tito lidé duchovní tělo, stejně jako ho dostal Ježíš. (Přečtěte si Jana 14:1–3; 1. Korinťanům 15:42–44.)

 Kolik lidí jde do nebe? Ježíš je nazval „malé stádo“. (Lukáš 12:32) Těch, kdo budou spolu s ním vládnout lidem na zemi, bude celkem 144 000. (Přečtěte si Zjevení 14:1.)

4. K čemu došlo, když Ježíš začal vládnout?

Boží království začalo vládnout v roce 1914. * Tím prvním, co Ježíš jako král udělal, bylo to, že svrhl Satana a jeho démony do blízkosti země. Satan se rozzuřil a začal po celé zemi působit těžkosti. (Zjevení 12:7–10, 12) Problémy, s nimiž se lidstvo od té doby potýká, stále narůstají. Války, hladomory, epidemie a zemětřesení jsou součástí znamení, které ukazuje, že Boží království se již brzy v plné míře ujme vlády nad zemí. (Přečtěte si Lukáše 21:7, 10, 11, 31.)

5. Čeho Boží království dosáhne?

Už dnes tato vláda prostřednictvím celosvětové kazatelské činnosti sjednocuje velký zástup lidí, kteří pocházejí ze všech národů. Poddanými této vlády a jejího krále Ježíše se stávají miliony pokorných lidí. Až Boží království odstraní tento ničemný systém věcí, své poddané ochrání. Každý, kdo se chce těšit z toho, co Boží království přinese, by se proto měl učit, jak být poslušným poddaným Ježíše. (Přečtěte si Zjevení 7:9, 14, 16, 17.)

Během období, které bude trvat tisíc let, toto království uskuteční Boží původní záměr se zemí. Ta se změní v celosvětový ráj. Nakonec Ježíš předá vládu svému Otci. (1. Korinťanům 15:24–26) Znáte někoho, koho by dobrá zpráva o Božím království mohla zajímat? (Přečtěte si Žalm 37:10, 11, 29.)

 

^ 6. odst. Více informací o biblických proroctvích, která se týkají roku 1914, najdete v knize Co Bible doopravdy říká? na stranách 215–218.