Přejít k článku

Přejít na obsah

 12. KAPITOLA

Ježíš nás učí modlit se

Ježíš nás učí modlit se

MODLÍŠ se k Jehovovi Bohu? — On chce, abychom se k němu modlili. Modlitba k Bohu znamená, že k němu mluvíme. Ježíš se ke svému nebeskému Otci modlil často. A při modlitbě chtěl být někdy o samotě. Bible říká, že jednou „vystoupil na horu, aby se modlil. Ačkoli již bylo pozdě, byl tam sám.“ (Matouš 14:23)

Můžeš se k Jehovovi modlit o samotě i ty? — Určitě ano. Ježíš řekl: „Když se modlíš, jdi do svého soukromého pokoje, a když zavřeš dveře, modli se k svému Otci.“ (Matouš 6:6) Modlíš se každý večer, než jdeš spát? — Mělo by to tak být.

Ježíš se modlil jak o samotě, tak před druhými lidmi

Ježíš se modlil také ve společnosti jiných lidí. Když zemřel jeho přítel Lazar, Ježíš se nahlas modlil přede všemi lidmi, kteří se sešli u Lazarovy hrobky.  (Jan 11:41, 42) A Ježíš se modlil i tehdy, když se shromažďoval se svými učedníky. Chodíš i ty na shromáždění, kde můžeš slyšet modlitby? — Obvykle se modlí nějaký dospělý člověk. Pozorně poslouchej, co říká, protože se modlí i za tebe. Až modlitba skončí, můžeš říct „amen“. Víš, proč se na konci modlitby říká „amen“? — Znamená to, že se ti modlitba líbila a že souhlasíš s tím, co v ní bylo řečeno.

Posloucháš při modlitbě na shromáždění pozorně?

Ježíš se modlil také před jídlem. Děkoval Jehovovi za to, že má co jíst. Modlíš se před každým jídlem i ty? — Je správné, když před tím, než začneme jíst, Jehovovi poděkujeme. Při společném jídle se možná bude modlit někdo jiný. Ale co uděláš, když budeš jíst jen ty? Nebo co když budeš jíst s lidmi, kteří Jehovovi neděkují? — I tehdy se musíš pomodlit.

Myslíš, že se vždycky musíš modlit jenom nahlas? Nebo tě Jehova může slyšet, i když se modlíš v duchu? — Budu ti vyprávět o tom, co zažil Nehemjáš. Byl to muž, který uctíval Jehovu a pracoval v paláci perského krále Artaxerxa. Nehemjáš byl jednou velmi smutný, protože dostal zprávu, že hradby  Jeruzaléma, hlavního města jeho lidu, jsou zničeny.

Kdy se můžeš pomodlit v duchu, jako to udělal Nehemjáš?

Král se Nehemjáše zeptal, proč je tak smutný. Nehemjáš se rychle v duchu pomodlil. Potom králi vysvětlil, co se stalo, a požádal ho, aby mu dovolil odejít do Jeruzaléma a hradby znovu postavit. Víš, co bylo dál? —

Bůh Nehemjášovu modlitbu slyšel a pomohl mu. A tak král Nehemjášovi dovolil, aby se vydal na cestu. Dokonce zařídil, aby Nehemjáš dostal dřevo na opravu hradeb. Vidíme tedy, že i když se modlíme v duchu, Bůh naši modlitbu slyší a může nám pomoci. (Nehemjáš 1:2, 3; 2:4–8)

Co myslíš, měli bychom mít při modlitbě skloněnou hlavu? A je nutné, abychom  se modlili vkleče? — Ježíš při modlitbě někdy klečel a jindy stál. A občas, když se modlil, zvedl hlavu k nebi. To udělal například při modlitbě za Lazara.

Co se z toho dozvídáme? — Není nutné, abychom se modlili v nějaké předepsané pozici. Někdy možná skloníš hlavu a zavřeš oči. Jindy se snad dokonce budeš modlit na kolenou, jako to dělal Ježíš. A nezapomeň, že k Bohu se můžeme modlit kdykoli, ve dne i v noci, a on nás vždycky uslyší. Důležité ale je, abychom opravdu věřili, že Jehova našim modlitbám naslouchá. Věříš tomu, že Jehova tvoje modlitby slyší? —

Co můžeš Bohu říkat v modlitbě?

O čem bychom měli v modlitbě mluvit? Pověz mi, co Jehovovi v modlitbě říkáš? — Od Jehovy dostáváme mnoho dobrých věcí. Myslíš, že je správné mu za ně děkovat? — Můžeme mu děkovat za to, že máme co jíst, a také za to, že vytvořil modrou oblohu, zelené stromy a krásné květiny.

Učedníci jednou Ježíše prosili, aby je naučil, jak se mají modlit. Velký učitel jim tedy řekl, že je několik velmi důležitých věcí, na které by neměli v modlitbě zapomínat. Víš, co měl Ježíš na mysli? — Vezmi si Bibli a najdi Matouše, 6. kapitolu. Ve verších 9 až 13 si můžeme společně přečíst Pánovu modlitbu, které někteří lidé říkají Otčenáš.

 Ježíš nás zde učí, abychom v modlitbě mluvili o Božím jménu. Říká, že se máme modlit o to, aby Boží jméno bylo posvěceno neboli považováno za svaté. Víš, jaké jméno má Bůh? — Ano, jmenuje se Jehova. A my bychom si jeho jména měli vážit.

Dále nás Ježíš učí modlit se o to, aby přišlo Boží Království. Modlit se o Boží Království je důležité, protože toto Království způsobí, že na celé zemi bude ráj.

Velký učitel také říká, že se máme modlit o to, aby se na zemi děla Boží vůle, tedy to, co Bůh chce. A když se o to modlíme, musíme také Boha poslouchat neboli jednat podle Boží vůle.

Ježíš nás také učí, abychom se modlili o jídlo, které denně potřebujeme. Kromě toho nám ukazuje, že kdykoli uděláme něco špatného, máme Bohu v modlitbě říci, že je nám to líto. A měli bychom ho poprosit, aby nám to odpustil. Ale Bůh nám bude odpouštět jen tehdy, když my budeme odpouštět těm lidem, kteří něco špatného udělají nám. Je pro tebe snadné odpouštět druhým? —

Nakonec Ježíš říká, že se máme modlit o to, aby nás Jehova Bůh chránil před tím ničemným, Satanem Ďáblem. O tom všem bychom měli v modlitbě mluvit.

Je důležité, abychom věřili, že Bůh naše modlitby slyší. Měli bychom ho však nejen prosit, aby nám pomáhal, ale také mu děkovat. Když v modlitbě říkáme pravdu a když prosíme o to, co je správné, Jehova z toho má radost. A splní naše přání. Věříš tomu? —

Další dobré rady, které se týkají modlitby, si můžeme přečíst v Římanům 12:12; 1. Petra 3:12 a 1. Jana 5:14.