Přejít k článku

Přejít na obsah

 26. KAPITOLA

Proč je tak těžké jednat správně

Proč je tak těžké jednat správně

VZPOMÍNÁŠ si, kdo měl radost z toho, že Saul dělal špatné věci? — Byl to Satan Ďábel, ale také židovští náboženští vůdci. Když se Saul stal učedníkem Velkého učitele a začal být znám jako apoštol Pavel, náboženští vůdci ho začali nenávidět. Víš tedy, proč je pro Ježíšovy následovníky tak těžké jednat správně? —

Jaké těžkosti měl Pavel kvůli tomu, že jednal správně?

Kvůli tomu, že se Pavel stal Ježíšovým učedníkem, často velmi trpěl. Jednou mluvil s veleknězem Ananiášem a ten nařídil, aby nějací muži udeřili Pavla do obličeje. Ananiáš ho chtěl dokonce zavřít do vězení. Jindy byl Pavel zbit a zlí lidé ho chtěli ukamenovat. (Skutky 23:1, 2; 2. Korinťanům 11:24, 25)

Někteří lidé se na nás budou zlobit, když budeme poslouchat Boha. Řekni mi, opravdu chceš dělat to, co je správné? Chceš  jednat správně, i když tě kvůli tomu někdo bude nenávidět? — K tomu ale potřebujeme odvahu.

Možná si říkáš, proč vlastně některým lidem vadí, že jednáme správně. Vždyť by z toho spíš měli mít radost. Vzpomeň si, jak lidé reagovali, když byl na zemi Ježíš. Většinou se jim líbilo to, co Ježíš dělal. Jednou se všichni lidé z města sešli před domem, v němž Ježíš právě byl. Přišli tam proto, že si přáli, aby je Ježíš uzdravil. (Marek 1:33)

Ale někdy se lidem nelíbilo to, co Ježíš učil. Ježíš vždy říkal lidem pravdu. Právě proto ho někteří nenáviděli, a dokonce se  ho snažili zabít. Jednoho dne se něco podobného stalo i v Nazaretu, ve městě, kde Ježíš vyrůstal. Ježíš vešel do synagogy, kam Židé chodili uctívat Boha.

Tam Ježíš mluvil o tom, co je zapsáno v Písmu, a ze začátku se to všem moc líbilo. Pozorně mu naslouchali a žasli nad tím, co říkal. Nemohli uvěřit tomu, že tento mladý muž vyrůstal v jejich městě.

Ježíš pak ale začal mluvit o tom, že v minulosti Bůh několikrát projevil zvláštní přízeň i těm lidem, kteří nebyli Židé. Jakmile to lidé v synagoze slyšeli, velmi se rozzlobili. Napadá tě, proč? — Mysleli si totiž, že Bůh se zajímá pouze o Židy. Měli pocit, že jsou lepší než ostatní lidé. Začali tedy Ježíše nenávidět. Víš, co s ním chtěli udělat? —

Bible říká: ‚Popadli Ježíše a dovlekli ho na okraj hory. Chtěli ho shodit dolů, aby se zabil. Ježíšovi se ale podařilo utéct.‘ (Lukáš 4:16–30)

Proč tito lidé chtějí Ježíše zabít?

Zkus si představit, že se něco takového stane tobě. Co potom uděláš? Půjdeš za těmi lidmi a budeš s nimi znovu mluvit o Bohu? — Chtělo by to odvahu, viď? — Ježíš takovou odvahu měl. Asi za rok se do Nazaretu vrátil. V Bibli čteme: „Začal je vyučovat v jejich synagóze.“ Ježíš nikdy nepřestal mluvit pravdu. Nebál se lidí, kteří nemilovali Boha. (Matouš 13:54)

Jednoho dne se Ježíš setkal s mužem, který měl zmrzačenou ruku. Ježíš dostal od Boha zvláštní moc, a tak mohl toho muže uzdravit. Byl ale Sabat a v Sabatu měli Židé odpočívat. Lidé, kteří stáli kolem, proto říkali, že není správné, aby ten den Ježíš uzdravoval. Víš, co Velký učitel udělal? — Nejdříve se jich  zeptal: ‚Když budete mít jednu ovci, a ta v Sabatu spadne do jámy, necháte ji tam?‘

Určitě by ji tam nenechali. Proto jim Ježíš řekl: ‚A ještě důležitější je pomoci člověku, i když je Sabat, protože člověk je mnohem cennější než ovce!‘ Ježíš tak ukázal, že je správné, aby toho muže uzdravil.

Řekl mu tedy, aby natáhl ruku, a v tu chvíli byl ten muž uzdraven. Musel být velmi šťastný. Ale co na to říkali lidé, kteří stáli poblíž? Myslíš, že byli také rádi? — Ne. Ještě víc Ježíše nenáviděli. Dokonce se začali domlouvat na tom, že ho zabijí. (Matouš 12:9–14)

V dnešní době je to podobné. Ať uděláme cokoli, nikdy se to nebude líbit všem. Proto se musíme rozhodnout, komu chceme dělat radost. Když se chceme líbit Jehovovi a jeho Synu Ježíši Kristu, musíme vždy dělat to, co nás učí. Ale někdo nás kvůli tomu bude nenávidět. Bude nám ztěžovat život. Víš, kdo? —

Je to Satan Ďábel. Ale nejen on. Budou nás nenávidět také někteří lidé, které Ďábel podvedl, a oni věří nesprávným věcem. Když byl Ježíš na zemi, řekl náboženským vůdcům: „Jste ze svého otce, z Ďábla, a přejete si činit touhy svého otce.“ (Jan 8:44)

I dnes je mnoho lidí, kteří dělají Ďáblovi radost. Když o takových lidech Ježíš mluvil, použil slovo „svět“. Přečteme si, co Ježíš řekl v 15. kapitole Jana, v 19. verši: „Kdybyste byli částí světa, svět by měl rád to, co je jeho vlastní. Protože však nejste částí světa, ale já jsem vás vyvolil ze světa, proto vás svět nenávidí.“ Co myslíš, o kom Ježíš mluvil, když použil slovo „svět“? —

 Mluvil o lidech, kteří ho neposlouchají nebo kteří nenávidí jeho učedníky. Proč nás ale tento svět nenávidí? — Vzpomeň si, kdo je panovníkem tohoto světa? — Bible říká: „Celý svět leží v moci toho ničemného.“ Tím ničemným je Satan Ďábel. (1. Jana 5:19)

Už víš, proč je tak těžké jednat správně? — Je to těžké ze dvou důvodů. Za prvé nám v tom brání Satan a jeho svět. A vzpomeneš si, co je tím druhým důvodem? — Ve 23. kapitole této knihy jsme četli, že každý z nás se narodil hříšný. Těšíš se na to, až nebude existovat hřích, Ďábel ani jeho svět? —

Co čeká ty lidi, kteří přežijí zničení tohoto světa?

Bible slibuje: „Svět pomíjí.“ To znamená, že tady nebudou žádní lidé, kteří nejsou následovníky Velkého učitele. Víš, kdo se bude radovat z věčného života? — Bible dále říká: „Ten, kdo činí Boží vůli, zůstává navždy.“ (1. Jana 2:17) Ano, v Božím novém světě budou žít jenom ti, kdo „činí Boží vůli“. Jak se tedy rozhodneme? Budeme jednat správně, i když je to těžké? —

Přečteme si spolu některé verše, které ukazují, proč není snadné jednat správně: Matouš 7:13, 14; Lukáš 13:23, 24 a Skutky 14:21, 22.