Přejít k článku

Přejít na obsah

 37. KAPITOLA

Nezapomínejme na Jehovu a jeho Syna

Nezapomínejme na Jehovu a jeho Syna

PŘEDSTAV si, že od někoho dostaneš cenný dárek. Co uděláš? — Bylo by správné jen poděkovat, a pak na toho dárce a na to, co pro tebe udělal, úplně zapomenout? —

Jehova Bůh nám dal velmi cenný dar. Poslal na zem svého Syna, a ten za nás zemřel. Pamatuješ si, proč bylo nutné, aby Ježíš za nás zemřel? — Je velmi důležité, abychom na tuto otázku znali správnou odpověď.

Ve 23. kapitole této knihy jsme se dozvěděli, že náš praotec Adam porušil dokonalý Boží zákon, a tak zhřešil. A my jsme tento hřích zdědili. Proto potřebujeme jiného otce, takového, který se během svého života na zemi nedopustil žádného hříchu. Víš, kdo by mohl být takovým dokonalým otcem? — Ježíš.

Jehova poslal svého Syna na zem právě proto, aby se Ježíš stal naším otcem místo Adama. V Bibli je napsáno: „‚První člověk Adam se stal živou duší.‘ Poslední Adam se stal životodárným duchem.“ Co myslíš, kdo byl ten první Adam? — Člověk, kterého Bůh stvořil z prachu země. A kdo je ten druhý Adam? — Je to Ježíš. Bible to potvrzuje slovy: „První člověk [Adam] je ze země a udělaný z prachu; druhý člověk [Ježíš] je z nebe.“ (1. Korinťanům 15:45, 47; 1. Mojžíšova 2:7)

Ježíšův život Bůh přenesl z nebe do lůna Marie. Proto Ježíš nebyl Adamovým potomkem a nezdědil hřích. Byl dokonalý.  (Lukáš 1:30–35) A tak, když se Ježíš narodil, anděl řekl pastýřům: ‚Dnes se vám narodil Zachránce.‘ (Lukáš 2:11) Mohl ale Ježíš lidi zachránit, když byl malé dítě? — Ne. Adam zhřešil, když byl dospělý. Proto nás mohl zachránit pouze dospělý člověk. Ježíš tedy musel nejprve vyrůst. Teprve potom se mohl stát ‚druhým Adamem‘.

Kromě toho, že Ježíš je naším Zachráncem, v Bibli se o něm také říká, že se stane naším ‚Věčným otcem‘. (Izajáš 9:6, 7) Dokonalý Ježíš se může stát naším otcem místo Adama, který zhřešil, a stal se nedokonalým. Ježíš neboli ‚druhý Adam‘ se ale naším otcem stane jen tehdy, když si to budeme přát. A my víme, že i Ježíš má samozřejmě svého Otce, Jehovu Boha.

V čem se Adam a Ježíš podobali, a proč to bylo tak důležité?

Když se učíme o Ježíšovi, pochopíme, že právě on je tím Zachráncem, který nás osvobodí. Vzpomeneš si, od čeho musíme být osvobozeni? — Ano, od hříchu a smrti, které jsme zdědili po Adamovi. Ježíš se kvůli nám vzdal svého dokonalého života. Této oběti se říká výkupné. Jehova zaplatil výkupné proto, aby nás osvobodil od hříchu. (Matouš 20:28; Římanům 5:8; 6:23)

Myslíš, že je důležité, abychom pamatovali na to, co pro nás Bůh a jeho Syn udělali? — Ježíš svým následovníkům ukázal, jakým způsobem si mají jeho oběť připomínat. Budu ti o tom vyprávět.

 Je večer. Ježíš a jeho apoštolové se sešli v horní místnosti jednoho domu v Jeruzalémě. Před nimi na stole leží pečený beránek, chleby a červené víno. Není to ale obyčejná večeře. Víš, proč ten den mají slavnostní jídlo? —

Ježíš a apoštolové si tak připomínají, co pro svůj lid Jehova udělal před mnoha staletími, v době, kdy Izraelité byli otroky v Egyptě. Jehova tehdy Izraelitům přikázal: ‚Ať každá rodina zabije beránka a jeho krví potře dveřní sloupky svého domu.‘ Potom jim řekl: ‚Jděte do svého domu a jezte beránka.‘

Před čím Izraelity ochránila beránkova krev?

 Izraelité to udělali. Tu noc prošel egyptskou zemí Boží anděl. Ve většině domů zabil prvorozené dítě. Přešel pouze ty domy, na jejichž dveřních sloupcích byla krev beránka. V takových domech žádné dítě nezemřelo. Když faraón viděl, co se stalo, byl zděšen. Proto Izraelitům řekl: ‚Jste svobodní, odejděte z Egypta!‘ Izraelité tedy své věci naložili na velbloudy a osly a odešli.

Jehova si přál, aby jeho lid na toto osvobození nikdy nezapomněl. Proto řekl: ‚Jídlo, které jste jedli dnes v noci, budete jíst každý rok ve stejnou dobu.‘ Toto zvláštní jídlo Izraelité pojmenovali Pasach. Víš, proč? — Protože slovo Pasach znamená „přejití“, a tu noc Boží anděl „přešel“ domy označené krví. (2. Mojžíšova 12:1–13, 24–27, 31)

Ježíš a jeho apoštolové při jídle Pasach přemýšleli o tom, co se tehdy stalo. Po nějaké době Ježíš poslal pryč nevěrného apoštola Jidáše a pak udělal něco velmi významného. Vzal jeden ze zbývajících chlebů, nahlas se pomodlil, rozlámal chléb a dával jej učedníkům. „Vezměte, jezte,“ řekl jim. ‚Tento chléb znamená mé tělo, které obětuji, když za vás zemřu.‘

Potom Ježíš vzal pohár červeného vína. Znovu se pomodlil, dal jej kolovat a řekl: „Pijte z něho vy všichni.“ A dodal: ‚Toto víno znamená mou krev, kterou už brzy proliji, abych vás očistil od hříchu. Stále to čiňte na mou památku.‘ (Matouš 26:26–28; 1. Korinťanům 11:23–26)

Jaký užitek máme z toho, že Ježíš prolil svou krev, kterou přirovnal k vínu?

Co tedy Ježíš chtěl, aby jeho učedníci dělali? — Neměli už slavit Pasach. Místo toho měli každý rok pořádat zvláštní slavnost, na které si připomínali význam Ježíšovy smrti. Této  slavnosti se říká Pánova večeře. Dnes používáme také výraz Památná slavnost. Napadá tě, proč je tento výraz vhodný? — Protože je to slavnost na památku toho, co pro nás udělal Ježíš a jeho Otec, Jehova Bůh.

Chléb nám má připomínat Ježíšovo tělo. Ježíš ochotně obětoval své tělo, a my tak máme naději, že budeme žít věčně. A co nám má připomínat červené víno? — Ježíšovu krev. Tato krev je mnohem cennější než krev beránků obětovaných při Pasachu v Egyptě. Víš, proč? — V Bibli je řečeno, že díky Ježíšově krvi nám mohou být odpuštěny hříchy. Až bude odstraněn hřích, lidé už nebudou nemocní, nebudou stárnout ani umírat. O této naději bychom měli přemýšlet při Památné slavnosti.

Co myslíš, kdo by měl při Památné slavnosti jíst chléb a pít víno? Měli by to dělat všichni? — Těm, kdo tehdy jedli chléb a pili víno, Ježíš řekl: ‚Budete mít podíl v mém království a budete se mnou sedět na trůnech v nebi.‘ (Lukáš 22:19, 20, 30) To znamenalo, že půjdou do nebe a budou s Ježíšem kralovat. Při Památné slavnosti by si tedy měli brát chléb a víno pouze ti, kdo mají nebeskou naději.

My si chléb ani víno při Památné slavnosti nebereme. Ale přesto bychom se jí také měli účastnit. Víš, proč? — Protože Ježíš obětoval svůj život i za nás. Tím, že přijdeme na Památnou slavnost, dáme najevo, že jsme na tento velmi cenný dar od Boha nezapomněli.

Z následujících biblických textů můžeme vidět, že Ježíšova výkupní oběť má velkou hodnotu: 1. Korinťanům 5:7; Efezanům 1:7; 1. Timoteovi 2:5, 6 a 1. Petra 1:18, 19.