Přejít k článku

Přejít na obsah

 25. KAPITOLA

Mohou se zlí lidé změnit?

Mohou se zlí lidé změnit?

LÍBILO by se ti, kdyby všichni lidé jednali správně? — Ale každý občas udělá nějakou chybu. Víš, proč nedokážeme jednat vždycky správně, i když si to přejeme? — Protože jsme se všichni narodili hříšní. Ale někteří lidé dělají velmi špatné věci. Nenávidí druhé a schválně jim ubližují. Myslíš, že i takoví lidé se mohou změnit a naučit se dělat to, co je správné? —

Podívej se na obrázek. Jsou na něm čtyři muži, kteří kamenují Štěpána. Vzadu stojí ještě jeden muž, který jim hlídá pláště. Jeho hebrejské jméno je Saul, ale později používal jméno Pavel. Ti muži Štěpána kamenují proto, že je následovníkem Velkého učitele. Saul je rád, že Štěpána chtějí zabít. Teď si povíme něco o tom, proč byl Saul tak špatný člověk.

Saul byl jedním z židovských náboženských vůdců, kterým se říkalo farizeové. Farizeové sice měli Boží slovo, ale důležitější pro ně bylo jejich vlastní učení. Proto Saul dělal tak špatné věci.

Když byl Štěpán v Jeruzalémě zatčen, Saul byl u toho. Štěpána odvedli k soudu. Mezi soudci byli i farizeové. Štěpán se ale nebál, i když o něm falešní svědkové říkali lži. Soudcům odvážně vydal svědectví o Jehovovi Bohu a o Ježíšovi.

To, co Štěpán říkal, se však soudcům vůbec nelíbilo. Tito muži Ježíše dobře znali. Krátce předtím ho totiž nechali usmrtit.  Jehova ho ale vzkřísil, a Ježíš se vrátil zpátky do nebe. Soudci však svůj postoj nezměnili a začali pronásledovat i Ježíšovy učedníky.

Soudci Štěpána popadli a vyvedli ho za město. Srazili ho k zemi a házeli po něm kameny. A jak je vidět na obrázku, Saul to všechno pozoroval. Myslel si, že je správné, aby byl Štěpán zabit.

Proč si Saul myslel, že je správné zabít Štěpána?

Víš, proč si to myslel? — Saul vyrůstal mezi farizey a věřil, že jejich učení je správné. Tito muži byli pro něj vzorem a on se je snažil napodobovat. (Skutky 7:54–60)

Co myslíš, že Saul udělal, když byl Štěpán zabit? — Rozhodl se, že dopadne všechny Ježíšovy učedníky. Vtrhnul vždy do některého domu a když tam nějaké našel, vyvlekl je ven. Potom je nechal uvěznit. Mnozí učedníci museli z Jeruzaléma uprchnout, ale nepřestali kázat o Ježíšovi. (Skutky 8:1–4)

 Saul nenáviděl Ježíšovy učedníky čím dál víc. Šel k veleknězi Kaifášovi, protože od něho chtěl svolení, aby mohl zatknout všechny křesťany, kteří bydleli v Damašku. Saul je chtěl přivést do Jeruzaléma a tam je potrestat. Cestou do Damašku se však stalo něco velmi neobvyklého.

Kdo mluvil k Saulovi, a co měl Saul udělat?

Z nebe vyšlehlo světlo a ozval se Ježíšův hlas: „Saule, Saule, proč mě pronásleduješ?“ To světlo bylo tak ostré, že Saul oslepl. Lidé, kteří Saula doprovázeli, ho tedy museli do Damašku dovést.

O tři dny později se Ježíš objevil ve vidění Ananiášovi, svému učedníkovi, který žil v Damašku. Ježíš mu řekl, aby Saula navštívil, zbavil ho slepoty a vysvětlil mu, co se stalo. Ananiáš to všechno udělal. Saul znovu získal zrak a přijal pravdu o Ježíšovi. Úplně se změnil a stal se věrným Božím služebníkem. (Skutky 9:1–22)

Už víš, proč Saul dříve jednal tak špatně? — Protože se to naučil od druhých. Napodoboval lidi, kteří neposlouchali Boha. A patřil k těm, pro které byly jejich názory důležitější než Boží slovo. Saul se ale změnil a začal jednat správně, i když jiní farizeové se dál stavěli proti Bohu. Co myslíš, proč se Saul změnil? — Protože ve skutečnosti neměl nenávist k pravdě. Když se dozvěděl, co je správné, začal se podle toho chovat.

Saul se stal Ježíšovým následovníkem a později byl znám jako apoštol Pavel. A možná si vzpomínáš, že ze všech knih, které jsou součástí Bible, jich nejvíc napsal právě Pavel.

Podobně jako Saul, i mnozí lidé v dnešní době se mohou změnit. Není to však jednoduché. Jeden mocný tvor se totiž  snaží přimět lidi k tomu, aby dělali špatné věci. Napadá tě, kdo je tím mocným tvorem? — Ježíš o něm mluvil, když Saulovi na cestě do Damašku řekl: ‚Posílám tě k lidem, abys jim otevřel oči a obrátil je ze tmy ke světlu a z autority Satana k Bohu.‘ (Skutky 26:17, 18)

Je to Satan Ďábel. Chce, aby všichni lidé jednali špatně. Řekni mi, je pro tebe někdy těžké jednat správně? — Pro každého z nás to bývá náročné, a to ze dvou důvodů. Jedním je vliv Satana. A co myslíš, že je tím druhým důvodem? — To, že jsme se všichni narodili hříšní.

Kvůli tomu je pro nás často lehčí jednat špatně. Co tedy musíme dělat? — Musíme se ze všech sil snažit jednat správně. Když se o to budeme snažit, Ježíš nám pomůže, protože nás má rád.

Když byl Ježíš na zemi, ukázal, že má rád i takové lidi, kteří dříve dělali špatné věci, ale změnili se. Věděl, že to pro ně bylo těžké. Patřily k nim i ženy, které měly pohlavní styky s mnoha různými muži. Takové jednání je  samozřejmě špatné. V Bibli se o těchto ženách mluví jako o nevěstkách nebo o prostitutkách.

Proč Ježíš odpustil této ženě, která dříve jednala špatně?

Budu ti vyprávět, co se stalo, když byl Ježíš na návštěvě u jednoho farizea. Do domu vstoupila prostitutka. Přišla k Ježíšovi, vylila na jeho nohy vonný olej a plakala. Potom mu začala utírat nohy svými vlasy. Velmi litovala svých hříchů a Ježíš jí odpustil. Ten farizeus jí ale nechtěl odpustit. (Lukáš 7:36–50)

Víš, co Ježíš jednou farizeům řekl? — Řekl jim: „Nevěstky vás předcházejí do Božího království.“ (Matouš 21:31) Ježíš o tom mluvil proto, že nevěstky v něj uvěřily a přestaly jednat špatně. Ale farizeové se nezměnili a stále pronásledovali Ježíšovy učedníky.

Když tedy z Bible poznáme, že něco děláme špatně, musíme se chtít změnit. A když se dozvíme, co se Jehovovi líbí, měli bychom to začít dělat. Potom z nás Jehova bude mít radost a my od něj dostaneme věčný život.

Teď si přečteme několik veršů, ze kterých poznáme, jak se můžeme vyhnout špatnému jednání: Žalm 119:9–11; Přísloví 3:5–7 a 12:15.