Přejít k článku

Přejít na obsah

 35. KAPITOLA

Lidé mohou být vzkříšeni

Lidé mohou být vzkříšeni

MYSLÍŠ, že Jehova chce vzkřísit lidi, kteří zemřeli? — Jehovův služebník Job věřil, že Bůh to určitě chce udělat. Když si myslel, že už brzo zemře, řekl Bohu: „Zavoláš, a já ti odpovím.“ A dále řekl, že Jehova Bůh bude prahnout po tom, aby ho vzkřísil, neboli že si to bude velmi přát. (Job 14:14, 15)

Také Ježíš nám chce pomáhat. Napodobuje totiž svého Otce Jehovu Boha. Jednou za Ježíšem přišel malomocný muž a prosil ho: „Jestliže jen chceš, můžeš mě očistit.“ Ježíš mu odpověděl: „Chci.“ A toho malomocného uzdravil. (Marek 1:40–42)

Jak Jehova ukázal, že miluje děti?

Ježíš věděl, že jeho Otec má rád děti. Před dávnou dobou byly dvě děti dokonce vzkříšeny. Boží služebník Elijáš Jehovu prosil, aby vzkřísil syna ženy, která se k Elijášovi chovala pohostinně. A Bůh jeho prosbu vyslyšel. Také Eliša dostal od Jehovy moc vzkřísit malého chlapce. (1. Královská 17:17–24; 2. Královská 4:32–37)

 Z těchto zázraků poznáváme, že Jehova nás opravdu miluje. Nezapomíná na nás, ani když zemřeme. Ježíš řekl, že i ti Jehovovi služebníci, kteří již zemřeli, zůstávají v Boží paměti. Jehova na ně stále pamatuje, jako by byli živí. (Lukáš 20:38) Bible říká, že ‚ani smrt, ani život, ani věci nynější, ani věci budoucí nás nebudou schopny oddělit od Boží lásky‘. (Římanům 8:38, 39)

Když byl Ježíš na zemi, napodoboval svého Otce. Také mu záleželo na dětech. Rád si s nimi povídal a vyprávěl jim o Bohu. Co myslíš, dostal i Ježíš moc vzkřísit děti, které zemřely? — Budu ti vyprávět o tom, jak Ježíš vzkřísil dvanáctiletou dceru jednoho muže, který se jmenoval Jairos.

Jairos bydlel s manželkou a s jejich jediným dítětem blízko Galilejského moře. Jeho dcerka však těžce onemocněla a Jairos viděl, že holčička umírá. Vzpomněl si na Ježíše, protože o něm slyšel, že dokáže uzdravovat nemocné. Okamžitě ho tedy šel hledat. Našel ho na břehu Galilejského moře, kde Ježíš právě vyučoval.

Jairos se prodral davem, poklekl Ježíšovi k nohám a prosil ho: ‚Moje dceruška je těžce nemocná. Prosím tě, pojď se mnou a uzdrav ji!‘ Ježíš se s ním ihned vydal na cestu. Zástup lidí, kteří stáli kolem, šel za nimi. Když ušli kus cesty, setkali se s několika muži, kteří měli pro Jaira smutnou zprávu. Řekli mu: „Tvá dcera zemřela! Proč ještě dál obtěžovat učitele?“

Ježíš to zaslechl. Věděl, že tato zpráva způsobila Jairovi velkou bolest. Vždyť mu zemřelo jeho jediné dítě! Ježíš mu proto řekl: ‚Neměj strach. Jen důvěřuj Bohu a tvoje dcera  bude zase žít.‘ Pokračovali tedy v cestě, až došli do Jairova domu. Dům byl plný přátel a příbuzných, kteří plakali. Byli velmi smutní, protože děvčátko zemřelo. Ježíš jim ale řekl: ‚Přestaňte plakat. Dítě nezemřelo, ale spí.‘

Lidé však věděli, že zemřelo, a začali se Ježíšovi posmívat. Co myslíš, proč Ježíš řekl, že ta holčička spí? — Co měli ti lidé pochopit? — Chtěl, aby věděli, že smrt se podobá hlubokému spánku. Chtěl jim ukázat, že od Boha dostal zvláštní moc, a tak může mrtvého člověka vzkřísit stejně snadno, jako my můžeme vzbudit někoho, kdo tvrdě spí.

Co poznáváme z toho, že Ježíš vzkřísil Jairovu dceru?

Ježíš přikázal, aby v domě zůstali pouze apoštolové Petr, Jakub a Jan a také rodiče té dívenky. Všechny ostatní poslal pryč. Přišel k lůžku, na kterém dívenka ležela, vzal ji za ruku a řekl: ‚Děvčátko, vstaň!‘ A ona se ihned probrala a vstala. Její tatínek a maminka měli velikou radost. (Marek 5:21–24, 35–43; Lukáš 8:40–42, 49–56)

 Ježíš tedy tuto malou holčičku vzkřísil. Co myslíš, může vzkřísit i jiné lidi? — A myslíš, že to opravdu udělá? — Určitě ano, protože řekl: ‚Přichází hodina, kdy ti všichni v pamětních hrobkách uslyší můj hlas a vyjdou.‘ (Jan 5:28, 29)

V Bibli je ještě další příběh, který ukazuje, že Ježíš opravdu chce vzkřísit mrtvé lidi. Z tohoto příběhu také poznáváme, že Ježíš má soucit s lidmi, kterým zemřel někdo blízký. Tato událost se odehrála nedaleko města Nain.

Z města vycházel pohřební průvod. Lidé vynášeli mrtvého syna jedné ženy. Té ženě už dříve zemřel manžel, a teď přišla i o svého jediného syna. Velmi plakala a byla nešťastná. Nikdo z těch mnoha lidí, kteří šli v průvodu, ji nedokázal utěšit.

Bylo to právě ve chvíli, kdy k Nain přicházel Ježíš se svými učedníky. S pohřebním průvodem se setkali blízko městské brány. Když Ježíš viděl, jak ta žena pláče, bylo mu jí líto. Měl s ní hluboký soucit a přál si pro ni něco udělat. Chtěl jí pomoci.

Něžně, a přesto pevným hlasem jí řekl: „Přestaň plakat.“ Svým jednáním Ježíš upoutal pozornost lidí v průvodu. Přistoupil k nosítkům a všichni byli zvědaví, co udělá. Ježíš zvolal: „Mladý muži, říkám ti: Vstaň!“ Syn té vdovy se posadil a začal mluvit. (Lukáš 7:11–17)

Představ si, jak byla ta žena šťastná. Svého syna velmi milovala. I my bychom určitě byli šťastní, kdyby byl vzkříšen někdo, koho jsme měli moc rádi. Z tohoto příběhu je vidět, že Ježíšovi na lidech opravdu záleží a chce jim pomáhat. Těšíš se,  až v novém světě budeme vítat vzkříšené? — Bude to nádherná doba. (2. Petra 3:13; Zjevení 21:3, 4)

Proč Ježíš vzkřísil jediného syna té ženy?

Mezi těmi vzkříšenými budou i lidé, které jsme dobře znali. Budou mezi nimi i děti. Určitě je poznáme, protože budou stejní jako před tím, než zemřeli. Vždyť ani Jairova dcera se nezměnila, když ji Ježíš vzkřísil. V novém světě budou vzkříšeni i lidé, kteří zemřeli před velmi dlouhou dobou, dokonce před mnoha tisíci lety. Ani na ně Bůh nezapomene.

Co myslíš, co z těchto příběhů poznáváme o Jehovovi Bohu a jeho Synu Ježíšovi? — Je z toho vidět, že nás velmi milují a že chtějí, abychom žili navždy.

O biblické naději pro mrtvé si můžeme přečíst v Izajášovi 25:8; ve Skutcích 24:15 a v 1. Korinťanům 15:20–22.