Přejít k článku

Přejít na obsah

 43. KAPITOLA

Kdo jsou naši bratři a sestry?

Kdo jsou naši bratři a sestry?

JEDNOU se Velký učitel zeptal: „Kdo je má matka a kdo jsou moji bratři?“ (Matouš 12:48) Možná si pamatuješ, že Ježíšova matka se jmenovala Marie. Víš ale, jak se jmenovali jeho bratři? — A měl také nějaké sestry? —

V Bibli čteme, že Ježíšovi bratři se jmenovali Jakub, Josef, Šimon a Jidáš. Ježíš měl také sestry. Byl prvorozený, a proto všichni jeho sourozenci byli mladší než on. (Matouš 13:55, 56; Lukáš 1:34, 35)

Co myslíš, byli Ježíšovi bratři také jeho učedníky? — Z Bible se dozvídáme, že zpočátku v něj „neprojevovali víru“. (Jan 7:5) Ale Jakub a Jidáš (kterému říkali také Juda) se později jeho učedníky stali. Každý z nich dokonce napsal jednu biblickou knihu. Víš, jak se ty knihy jmenují? — Dopis Jakuba a Dopis Judy.

Jména Ježíšových sester nejsou v Bibli uvedena. Ale víme, že měl nejméně dvě. Myslíš, že také patřily mezi Ježíšovy následovníky? — Nevíme, protože v Bibli se o tom nemluví. Co myslíš, proč se tedy Ježíš zeptal: „Kdo je má matka a kdo jsou moji bratři?“ — Zkusíme si to vysvětlit.

Když Ježíš jednou mluvil ke svým učedníkům, někdo mu řekl: ‚Tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit.‘ Ježíš tuto situaci využil k tomu, aby svým posluchačům předal důležité poučení. Proto se zeptal: „Kdo je má matka a kdo  jsou moji bratři?“ Potom ukázal na své učedníky a řekl: „Pohleďte, má matka a moji bratři!“

Ježíš pak vysvětlil, co tím myslel: ‚Každý, kdo jedná podle toho, co si přeje můj nebeský Otec, to je můj bratr a sestra a matka.‘ (Matouš 12:47–50) Z tohoto vyjádření je vidět, že Ježíš měl ke svým učedníkům velmi blízký vztah. Ukázal tak, že jeho učedníci jsou pro něj jako skuteční bratři, sestry a matka.

O kom Ježíš řekl, že jsou jeho bratři a sestry?

V té době Ježíšovi bratři Jakub, Josef, Šimon a Jidáš ještě nevěřili, že Ježíš je Boží Syn. Bylo pro ně těžké uvěřit tomu, co anděl Gabriel řekl jejich matce. (Lukáš 1:30–33) Možná se k Ježíšovi nechovali hezky. Tak ale nejedná opravdový bratr nebo sestra. Vzpomínáš si na někoho, kdo se špatně choval ke svému sourozenci? —

V Bibli čteme například o Esauovi a Jákobovi. Esau se jednou na svého  bratra Jákoba velmi rozzlobil a prohlásil, že ho zabije. Jejich matka Rebeka měla strach, že to Esau opravdu udělá, a proto poslala Jákoba pryč. (1. Mojžíšova 27:41–46) Po několika letech se ale Esau změnil, a když se s Jákobem setkal, objal ho a políbil. (1. Mojžíšova 33:4)

Časem se Jákobovi narodilo 12 synů. Starší synové ale neměli rádi svého mladšího bratra Josefa. Žárlili na něj, protože Jákob ho měl nejraději. A tak Josefa prodali obchodníkům, kteří cestovali do Egypta, kde se z něj stal otrok. Josefovi bratři potom svému otci řekli, že Josefa zabilo divoké zvíře. (1. Mojžíšova 37:23–36)

Po nějaké době Josefovi bratři začali litovat toho, co udělali. Josef jim odpustil. Podobně se později zachoval i Ježíš. Víš, v jaké situaci? — Když byl v nesnázích, apoštolové od něj utekli. Petr dokonce zapřel, že ho zná. Přesto jim Ježíš odpustil. Jednal tedy podobně jako Josef.

Jaké poučení vyplývá z příběhu Kaina a Abela?

 Teď si řekneme něco o Kainovi a Abelovi. I z tohoto příběhu se můžeme poučit. Bůh vidí lidem do srdce, a tak věděl, že Kain nemá svého bratra rád. Bůh proto Kaina varoval a řekl mu, aby přestal svého bratra nenávidět. Kdyby Kain Boha miloval, poslechl by ho. Ale on ho nemiloval. Jednoho dne Kain řekl Abelovi: ‚Pojďme spolu na pole.‘ Abel s ním šel. Když došli na pole, Kain svého bratra napadl a uhodil ho tak silně, že ho zabil. (1. Mojžíšova 4:2–8)

Z tohoto příběhu vyplývá důležité poučení. Víš, jaké? — V Bibli čteme: „To je to poselství, které jste slyšeli od počátku, že máme mít jeden k druhému lásku; ne jako Kain, který pocházel z toho ničemného.“ Své bratry a sestry bychom tedy měli mít rádi. Neměli bychom být jako Kain, který svého bratra nenáviděl. (1. Jana 3:11, 12)

Co myslíš, proč by bylo špatné jednat jako Kain? — Protože Bible říká, že Kain „pocházel z toho ničemného“, Satana Ďábla. Kain jednal podobně jako Ďábel, a proto můžeme říct, že Ďábel byl jakoby jeho otec.

Vidíme tedy, že je velmi důležité, abychom měli rádi své bratry a sestry. Kdybychom je neměli rádi, koho bychom napodobovali? Co myslíš, čí děti bychom byli? — Byli bychom jakoby „Ďáblovy děti“, a to určitě nechceme. Víš, jak dáme najevo, že chceme být ‚Božími dětmi‘? — Tím, že máme lásku ke svým bratrům a sestrám.

Víš, co to znamená mít k někomu lásku? — Když máš k někomu lásku, přemýšlíš o tom, co pro něj můžeš udělat. Svou lásku můžeme dát najevo tak, že na druhé myslíme a že jim  pomáháme. Víš, kdo jsou naši bratři a sestry, které máme milovat? — Ježíš řekl, že jsou to všichni praví křesťané, kteří jakoby tvoří jednu velkou rodinu.

Jak můžeš ukázat, že miluješ svého bratra?

Co myslíš, proč je tak důležité milovat své křesťanské bratry a sestry? — V Bibli čteme: „Ten, kdo totiž nemiluje svého bratra, kterého viděl, nemůže milovat Boha, kterého neviděl.“ (1. Jana 4:20) Musíme tedy milovat všechny své spolukřesťany, a ne jenom některé. Ježíš řekl: „Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít mezi sebou lásku.“ (Jan 13:35) Miluješ všechny své bratry a sestry? — Kdybychom je nemilovali, nemohli bychom milovat ani Boha.

Jak ale můžeme ukázat, že své bratry a sestry máme opravdu rádi? — Tím, že se jim nevyhýbáme a jsme k nim přátelští. Rádi pro ně něco uděláme a jsme k nim štědří. A když mají nějaké problémy, snažíme se jim pomáhat, protože jsme jedna velká rodina.

Víš, co dáváme najevo tím, že opravdu milujeme své bratry a sestry? — Ukazujeme tím, že jsme učedníky Ježíše, Velkého učitele. A my přece chceme být jeho učedníky, viď? —

Otevři si Bibli a podíváme se spolu na další texty, které ukazují, že svým bratrům a sestrám máme projevovat lásku. Najdeme si Galaťanům 6:10 a 1. Jana 4:8, 21.