Přejít k článku

Přejít na obsah

 36. KAPITOLA

Kdo bude vzkříšen? Kde budou tito lidé žít?

Kdo bude vzkříšen? Kde budou tito lidé žít?

VZPOMEŇ si, o čem jsme četli v předcházejících dvou kapitolách. O kolika lidech, kteří byli vzkříšeni, jsme mluvili? — O pěti. A kolik bylo mezi nimi dětí? — Tři, a také jeden mladý muž. Co jsme se z těchto dvou kapitol dozvěděli? —

Poznali jsme, že Bůh má děti opravdu rád. V budoucnosti ale vzkřísí i mnoho dalších lidí. Myslíš, že Bůh vzkřísí jenom ty lidi, kteří jednali správně? — Někdo si to myslí. Mnozí lidé se ale pravdu o Jehovovi a jeho Synu nikdy nedozvěděli. Jednali špatně, protože nevěděli, co je správné. Co myslíš, vzkřísí Jehova i takové lidi? —

V Bibli čteme, že „bude vzkříšení spravedlivých i nespravedlivých“. (Skutky 24:15) Proč ale budou vzkříšeni i nespravedliví, což jsou lidé, kteří jednali špatně? —  Protože nikdy neměli příležitost poznat Jehovu a dozvědět se, jaké jednání se mu líbí.

Proč Bůh vzkřísí i takové lidi, kteří nejednali správně?

Napadlo tě, kdy asi budou lidé vzkříšeni? — Vzpomeň si, co Ježíš slíbil Martě, když zemřel její bratr Lazar. Řekl jí: „Tvůj bratr vstane.“ A Marta mu odpověděla: „Vím, že vstane při vzkříšení v posledním dnu.“ (Jan 11:23, 24) Co tím asi Marta myslela, když řekla, že Lazar vstane „v posledním dnu“? —

Kde má být ten ráj, o kterém Ježíš mluvil se zločincem?

Marta věděla, že Ježíš slíbil: ‚Všichni, kdo jsou v pamětních hrobkách, vyjdou.‘ (Jan 5:28, 29) ‚Poslední den‘ je tedy doba, kdy budou vzkříšeni všichni lidé, na které Bůh pamatuje. Není to den, který má 24 hodin. Ten den bude trvat tisíc let. Bible říká, že v ten den ‚Bůh bude soudit všechny obyvatele země‘. (Skutky 17:31; 2. Petra 3:8)

Bude to opravdu nádherná doba! Během tohoto ‚posledního dne‘ budou vzkříšeny miliony lidí. Víš, jak se říká místu, kde budou vzkříšení lidé žít? — Ježíš to místo nazval ráj. Řekneme si teď něco o tom, kde ten ráj bude a jak to tam bude vypadat.

Asi tři hodiny před svou smrtí na mučednickém kůlu Ježíš mluvil o ráji s mužem, který byl přibit na kůlu vedle něj.  Ten muž byl odsouzen za zločiny, které opravdu spáchal. Když ale tento zločinec pozoroval Ježíše a slyšel, co lidé říkají, uvěřil v něj. Proto Ježíšovi řekl: „Vzpomeň si na mne, až se dostaneš do svého království.“ Ježíš mu odpověděl: „Vpravdě ti říkám dnes: Budeš se mnou v ráji.“ (Lukáš 23:42, 43)

Co si představíš, když čteš o ráji?

Jak to Ježíš myslel? Co myslíš, kde má být ten ráj? — Vzpomínáš si, kde byl ten původní ráj, ve kterém měli žít první lidé, Adam a Eva? — Tento ráj byl zde na zemi. Říkalo se mu zahrada Eden. Zvířata, která tam žila, nikomu neubližovala. Rostly tam také nejrůznější stromy, které nesly mnoho chutného ovoce. A rájem protékala mohutná řeka. Bylo to skutečně nádherné místo. (1. Mojžíšova 2:8–10)

Když tedy čteme, že ten zločinec bude žít v ráji, měli bychom si představit nádhernou obnovenou zemi. Myslíš si, že zde, v ráji na zemi, bude spolu s bývalým zločincem žít i Ježíš? — Ne, Ježíš na zemi žít nebude. Víš, proč? —

Protože Ježíš je Králem v nebi. Bude panovat nad celou zemí, která se změní v nádherný ráj. Ježíš tedy s tímto mužem bude v tom smyslu, že ho vzkřísí a postará se o to, aby měl všechno,  co potřebuje. Proč ale Ježíš slíbil život v ráji bývalému zločinci, člověku, který jednal špatně? — Zkusíme na to najít odpověď.

Myslíš, že ten zločinec věděl, jaké jednání se Bohu líbí? — Ne, nevěděl. Dělal špatné věci proto, že neznal pravdu o Bohu. O tom, co se Bohu líbí a co ne, se dozví až v ráji. Když potom bude Boha poslouchat, dá tak najevo, že ho skutečně miluje.

Co myslíš, budou všichni vzkříšení lidé žít na zemi? — Ne, nebudou. Víš, proč? — Protože někteří z nich budou žít s Ježíšem v nebi. Budou s ním kralovat nad pozemským rájem.

V noci před svou smrtí Ježíš totiž svým apoštolům řekl: ‚V domě mého Otce v nebi je mnoho příbytků. Půjdu a připravím vám tam místo.‘ Potom jim slíbil: „Přijdu opět a přijmu vás k sobě domů, abyste i vy byli, kde jsem já.“ (Jan 14:2, 3)

 Víš, kam Ježíš po svém vzkříšení odešel? — Vrátil se ke svému Otci do nebe. (Jan 17:4, 5) Svým apoštolům a následovníkům Ježíš slíbil, že je vzkřísí a že s ním budou v nebi. Napadá tě, co tam budou dělat? — V Bibli čteme, že Ježíšovi učedníci, kteří mají „podíl na prvním vzkříšení“, budou žít v nebi a ‚budou s Ježíšem kralovat nad zemí tisíc let‘. (Zjevení 5:10; 20:6; 2. Timoteovi 2:12)

Víš, kolik lidí bude mít „podíl na prvním vzkříšení“ a bude s Ježíšem kralovat? — Ježíš svým učedníkům řekl: „Neměj strach, malé stádo, protože váš Otec schválil, že vám dá království.“ (Lukáš 12:32) Lidí, kteří patří k ‚malému stádu‘ a kteří tedy budou s Ježíšem v nebi, je přesný počet. Bible ukazuje, že těch, kdo mají být vzkříšeni do nebe, je ‚sto čtyřicet čtyři tisíc‘. (Zjevení 14:1, 3)

Kde budou vzkříšení lidé žít a co budou dělat?

A co myslíš, kolik lidí bude žít v ráji na zemi? — To Bible neříká. Ale když Adam s Evou ještě žili v zahradě Eden, Bůh jim řekl, aby měli děti a naplnili zemi. Oni ten úkol nesplnili. Ale Bůh zajistí, aby země byla naplněna spravedlivými lidmi, jak to původně chtěl. (1. Mojžíšova 1:28; Izajáš 45:18; 55:11)

Zkus si představit, jak bude život v ráji nádherný. Celá země bude jako zahrada Eden. Bude tu spousta nejrůznějších ptáků a zvířat, krásných stromů a květin. Žádný člověk nebude nemocný a nikdo nebude muset zemřít. Všichni lidé se k sobě budou chovat přátelsky. Abychom mohli navždy žít v ráji i my, musíme pro to něco dělat už dnes.

O Božím záměru se zemí se toho dozvíme ještě víc, když si přečteme Přísloví 2:21, 22; Kazatele 1:4; Izajáše 2:4; 11:6–9; 35:5, 6 a 65:21–24.