Přejít k článku

Přejít na obsah

 47. KAPITOLA

Jak víme, že Armagedon je blízko

Jak víme, že Armagedon je blízko

VÍŠ, co je to znamení? — V předcházející kapitole jsme četli o znamení, kterým Bůh ukázal, že už nikdy nezničí svět potopou. O znamení se zajímali také apoštolové. Chtěli vědět, podle čeho poznají, že se Ježíš vrátil a že konec tohoto světa neboli systému věcí je blízko. (Matouš 24:3)

Ježíš měl být v nebi, a lidé ho proto nemohli vidět. Potřebovali tedy znamení, podle kterého by poznali, že už začal vládnout. Ježíš svým učedníkům řekl, jakých událostí by si lidé měli všímat. Tyto události měly být znamením, že začal panovat v nebi jako Král.

Ježíš chtěl svým učedníkům zdůraznit, že je důležité pozorně si všímat toho, co se děje. Řekl jim: „Povšimněte si fíkovníku a všech ostatních stromů: Když již pučí, jestliže to pozorujete, sami  víte, že léto je už blízko.“ Když se blíží léto, snadno to poznáme. Stejně tak můžeme poznat, že se blíží Armagedon. Pozorujeme totiž kolem sebe události, které Ježíš předpověděl. (Lukáš 21:29, 30)

Jaké poučení Ježíš dal, když mluvil o fíkovníku?

Na této a následující straně je několik obrázků, na kterých jsou znázorněny různé části znamení, o němž Ježíš mluvil. Podle splňování tohoto znamení je možné poznat, že Boží Království je blízko. Až nastanou tyto události, splní  se také to, o čem jsme mluvili v předcházející kapitole. Boží Království, jehož Králem je Kristus, zničí všechny lidské vlády.

Budeme si teď povídat o obrázcích na předchozích dvou stranách. Pozorně si je prohlédni. O událostech, které jsou na nich znázorněny, se mluví v Matoušovi 24:6–14 a v Lukášovi 21:9–11. Můžeme si tyto verše spolu přečíst. Všimni si, že na každém obrázku je číslo. Toto číslo je také na začátku odstavce, který k tomuto obrázku patří. Zamyslíme se nad tím, zda se v dnešní době jednotlivé části tohoto znamení opravdu splňují.

(1) Ježíš řekl: „Uslyšíte o válkách; . . . národ povstane proti národu a království proti království.“ Slyšíš občas zprávy o tom, že v nějaké zemi je válka? — První světová válka probíhala v letech 1914 až 1918. Pak přišla druhá světová válka, která trvala od roku 1939 do roku 1945. Nikdy před tím mezi sebou nebojovalo tolik zemí. V dnešní době jsou války na mnoha místech po celém světě. Zprávy o válkách se v televizi, v rádiu a v novinách objevují skoro každý den.

(2) Ježíš dále řekl: „Bude nedostatek potravy . . . na jednom místě za druhým.“ Asi víš, že někteří lidé nemají dostatek jídla. Každý den umírají tisíce lidí, protože nemají co jíst.

(3) Ježíš také mluvil o tom, že budou „na jednom místě za druhým mory“. Víš, co je to mor? — Je to nemoc, na kterou zemře velmi mnoho lidí. Jeden z nejhorších morů, kterému se říkalo španělská chřipka, zabil za jediný rok téměř 20 milionů lidí. Ale ještě více lidí v dnešní době umírá na AIDS. A tisíce dalších lidí každý rok zemřou na rakovinu, srdeční choroby a další nemoci.

 (4) Pak se Ježíš zmínil o další části znamení a řekl: ‚Budou zemětřesení na jednom místě za druhým.‘ Víš, co je to zemětřesení? — Při zemětřesení lidé cítí, jak se jim chvěje země pod nohama. Někdy se dokonce bortí domy a mnozí lidé zahynou. Od roku 1914 dochází k takovým událostem stále častěji. Vzpomínáš si na nějakou zprávu o zemětřesení? —

(5) Ježíš řekl, že součástí znamení bude také ‚stále větší špatnost‘. Dnes často dochází ke krádežím a násilnostem. Lidé mají strach. Například se bojí, že by se k nim domů mohl někdo vloupat. Nikdy dříve nebylo na světě tolik zločinnosti a násilí.

(6) Další velmi důležitou část znamení Ježíš popsal těmito slovy: „Tato dobrá zpráva o království se bude kázat po celé obydlené zemi na svědectví všem národům; a potom přijde konec.“ (Matouš 24:14) My si této ‚dobré zprávy‘ vážíme, a proto o ní rádi mluvíme s druhými. Můžeme se tak podílet na splňování tohoto znamení.

Někteří lidé ale říkají, že k událostem, které Ježíš předpověděl, docházelo vždycky. Nikdy v minulosti však ke všem těmto událostem nedocházelo tak často a na tolika místech po celém světě. Víš, proč je pro nás toto znamení tak důležité? — Když vidíme, že se splňuje, poznáváme, že tento ničemný svět brzy skončí a že přijde Boží nový svět.

Když Ježíš mluvil o tomto znamení, zmínil se také o určitém ročním období. Řekl: „Stále se modlete, aby k vašemu útěku nedošlo v zimním čase.“ (Matouš 24:20) Víš, co tím Ježíš myslel? —

V zimě bývá špatné počasí, a proto je mnohem náročnější a nebezpečnější někam cestovat. A teď si představ, že v takovém  počasí se někdo snaží utéct před katastrofou. Myslíš, že to dokáže? — Bude to pro něj velmi obtížné, pokud se mu to vůbec podaří. Bylo by smutné, kdyby ten člověk zahynul ve sněhové bouři jen proto, že se zabýval jinými věcmi a nevydal se na cestu včas.

Proč Ježíš řekl, aby lidé nečekali s útěkem až na zimu?

Co myslíš, proč Ježíš zdůrazňoval, abychom s útěkem nečekali až na zimu? — Chtěl, abychom pamatovali na to, že Armagedon je blízko, a abychom už nyní chtěli Bohu sloužit a dávat mu tak najevo svou lásku. Kdybychom totiž váhali, mohlo by se stát, že nakonec bude příliš pozdě. Dopadli bychom stejně jako lidé před potopou, kteří sice slyšeli Noemova slova, ale nevstoupili do archy.

V příští kapitole budeme mluvit o tom, jak to bude na zemi vypadat po Armagedonu. Dozvíme se, co Bůh připravil pro všechny, kdo ho milují a slouží mu.

Následující biblické texty ukazují, že Armagedon je blízko: 2. Timoteovi 3:1–5 a 2. Petra 3:3, 4.