Přejít k článku

Přejít na obsah

 45. KAPITOLA

Co je Boží království? Opravdu chceš, aby přišlo?

Co je Boží království? Opravdu chceš, aby přišlo?

ZNÁŠ modlitbu, kterou Ježíš učil své následovníky? — Můžeme si ji přečíst. Vezmi si Bibli a najdeme si Matouše 6:9–13. V této modlitbě, které mnozí lidé říkají Pánova modlitba, je také řečeno: „Ať přijde tvé království.“ Víš, co to je Boží Království? —

Slovo „království“ se v Bibli používá ve významu „panování krále“. Je to tedy určitá forma vlády. V dnešní době stojí v čele vlády většinou prezident. Ale v čele Boží vlády stojí Král. Proto se Boží vládě říká Království.

Víš, koho Jehova vybral, aby byl Králem této vlády? — Vybral svého Syna, Ježíše Krista. Je lepší než kterýkoli vládce, kterého by si vybrali lidé. Víš, proč? — Ježíš totiž velmi miluje svého Otce Jehovu, a proto vždycky jedná správně.

 Dlouho před tím, než se Ježíš narodil v Betlémě, bylo do Bible zapsáno proroctví, že právě on bude tím vyvoleným Vládcem. V Izajášovi 9:6, 7 (Ekumenický překlad) bylo předpovězeno, že se „narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: . . . ‚Vládce pokoje‘. Jeho vladařství se rozšíří a pokoj [bude] bez konce.“ (Kurziva od nás)

O Ježíšovi se zde mluví jako o ‚Vládci‘ Božího Království. Ježíš je Synem Velkého Krále, Jehovy. Jehova však Ježíše pověřil, aby byl Králem Božího Království, které bude vládnout nad zemí tisíc let. (Zjevení 20:6) Když byl Ježíš pokřtěn, „začal kázat a říkat: ‚Čiňte pokání, neboť se přiblížilo nebeské království.‘“ (Matouš 4:17)

Co myslíš, proč Ježíš lidem říkal, že Boží Království se přiblížilo? — Protože Král této vlády, který měl později vládnout z nebe, byl tehdy mezi nimi. ‚Boží Království bylo tedy v jejich středu.‘ (Lukáš 17:21) Líbilo by se ti žít v té době a na vlastní oči vidět Krále, kterého Jehova vybral? —

Pamatuješ si, jakou důležitou činnost Ježíš tady na zemi vykonával? — Ježíš řekl: „Musím oznamovat dobrou zprávu o Božím království také jiným městům, protože k tomu jsem byl vyslán.“ (Lukáš 4:43) Ježíš ale věděl, že tento úkol nemůže splnit sám. Víš, co tedy udělal? —

Jaké činnosti se Ježíš věnoval, když byl na zemi?

Vybral si některé lidi a ukázal jim, jak mají vydávat svědectví. Nejprve to naučil svých 12 apoštolů. (Matouš 10:5, 7) Bible ale říká, že vyškolil i další učedníky. Jednou si k sobě  zavolal 70 učedníků, rozdělil je do dvojic a poslal je, aby kázali druhým. Víš, o čem měli s lidmi mluvit? — Ježíš jim dal tento pokyn: „Dále jim říkejte: ‚Přiblížilo se k vám Boží království.‘“ (Lukáš 10:9) Tímto způsobem se lidé dozvídali o Boží vládě.

Dříve bylo v Izraeli zvykem, že nový král přijížděl do města na oslátku, aby se představil svému lidu. A právě to Ježíš udělal při své poslední návštěvě Jeruzaléma. Přijížděl jako Vládce Božího Království. Myslíš, že lidé chtěli takového Krále? —

Podél cesty, po které Ježíš přijížděl, se shromáždilo mnoho lidí. Někteří z nich na cestu pokládali své svrchní oděvy a větve ze stromů. Tak dávali najevo, že chtějí, aby byl Ježíš jejich Králem. Volali: „Požehnaný je Ten, kdo přichází jako Král v Jehovově jménu!“ Ale ne každý z toho měl radost. Někteří náboženští vůdci dokonce Ježíšovi říkali: ‚Přikaž svým učedníkům, aby byli zticha.‘ (Lukáš 19:28–40)

Proč někteří lidé nejdříve vítali Ježíše jako Krále, a později ho chtěli zabít?

O pět dní později byl Ježíš zatčen a odveden do paláce místodržitele, Pontského Piláta. Ježíšovi nepřátelé tvrdili, že se Ježíš prohlašuje za krále a že se bouří proti vládě. Pilát se tedy Ježíše zeptal, zda je to pravda. Ježíš Pilátovi vysvětlil, že se nebouří proti římské vládě, a řekl mu: „Mé království není částí tohoto světa.“ (Jan 18:36)

Pilát potom vyšel ven a lidem, kteří tam stáli, řekl, že na Ježíšovi neshledává žádnou vinu. Ti lidé ale nechtěli, aby Ježíš byl jejich Králem. Nechtěli, aby ho Pilát propustil. (Jan 18:37–40) Pilát pak znovu mluvil s Ježíšem, a tak se ujistil, že Ježíš opravdu neudělal nic špatného. Pak ho naposledy vyvedl ven a řekl:  „Podívejte se! Váš král!“ Ale Židé křičeli: „Pryč s ním! Pryč s ním! Přibij ho na kůl!“

Pilát se zeptal: „Vašeho krále mám přibít na kůl?“ Přední kněží odpověděli: „Nemáme krále, pouze césara.“ Představ si, jak byli ti kněží ničemní a bezcitní! Nejenže Ježíše nenáviděli, ale dokonce proti němu poštvali i mnoho dalších lidí. (Jan 19:1–16)

Stejně jako tehdy, ani dnes většina lidí nechce, aby Ježíš byl jejich Králem. Možná tvrdí,  že věří v Boha, ale zároveň si nepřejí, aby jim Bůh nebo Kristus říkali, co mají dělat. Chtějí lidskou vládu.

Ale my jsme rádi, že bude vládnout Boží Království. Víme, že udělá pro lidi mnoho nádherných věcí. Myslíš, že bychom za to měli být Bohu vděční? — Určitě. Chceme, aby Jehova věděl, že ho máme rádi a že se těšíme na dobu, kdy nám bude vládnout jeho Království. Co myslíš, jak to můžeme Jehovovi dávat najevo? —

Proč se Ježíš dal pokřtít, a z čeho je vidět, že ho Bůh schválil?

Svou lásku k Bohu můžeme projevovat tím, že jednáme podobně jako Ježíš. Víš, jak bylo z Ježíšova jednání vidět, že miluje Jehovu? — Ježíš řekl: „Vždy dělám to, co se mu líbí.“ (Jan 8:29) Ano, přišel na zem proto, aby ‚jednal podle Boží vůle‘ a aby „dokončil jeho dílo“. (Hebrejcům 10:7; Jan 4:34) Teď si řekneme, co Ježíš udělal před tím, než začal kázat.

Přišel za Janem Křtitelem k řece Jordánu. Vstoupili do řeky a Jan na okamžik ponořil Ježíše pod vodu. Víš, proč Jan Ježíše pokřtil? —

Kdy můžeme s druhými mluvit o Božím Království?

Ježíš ho o to požádal. Ale jak víme, že Bůh měl z Ježíšova křtu radost? —  Z Bible se dozvídáme, že ve chvíli, kdy Ježíš vystoupil z vody, se z nebe ozval Boží hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn; schválil jsem tě.“ Bůh dokonce způsobil, aby na Ježíše sestoupil svatý duch v podobě holubice. Svým křtem dal Ježíš najevo, že chce sloužit Jehovovi celý život, dokonce navždy. (Marek 1:9–11)

Přemýšlíš někdy o tom, co uděláš, až vyrosteš? — Napodobíš Ježíše a dáš se pokřtít? — V Bibli čteme, že Ježíš ‚nám zanechal vzor, abychom věrně šli v jeho stopách‘. (1. Petra 2:21) Svým křtem dáš najevo, že chceš, aby nám vládlo Boží Království. Samotný křest ale nestačí.

Musíme být poslušní a jednat podle toho, co nás Ježíš učil. Například řekl, že nemáme být „částí světa“. Bylo by tedy špatné, kdybychom začali jednat stejně jako lidé ve světě. Ježíš a jeho apoštolové opravdu nebyli „částí světa“. (Jan 17:14) Víš, jakou činností se zabývali? — Důležitou součástí jejich života bylo to, že s lidmi mluvili o Božím Království. Myslíš, že to můžeme dělat i my? — Ano, můžeme. A pokud si opravdu přejeme, aby Boží Království přišlo, budeme o něm rádi mluvit s druhými lidmi.

Přečteme si další texty, ze kterých je vidět, jak můžeme dávat najevo, že si přejeme, aby Boží Království přišlo: Matouš 6:24–33; 24:14; 1. Jana 2:15–17 a 5:3.