Přejít k článku

Přejít na obsah

 11. KAPITOLA

Boží andělé nám pomáhají

Boží andělé nám pomáhají

NĚKTEŘÍ lidé říkají, že věří jen tomu, co vidí. To ale není rozumné. Je totiž spousta věcí, které nevidíme, a přesto existují. Vzpomeneš si na nějaké? —

Co třeba vzduch? Dýchni si na dlaň. Cítíš ten jemný proud vzduchu? — Určitě ano, přestože vzduch nemůžeš vidět.

Mluvili jsme už o duchovních osobách, které také nemůžeme vidět. Dozvěděli jsme se, že některé jsou dobré a jiné jsou zlé. Vzpomeneš si na některé dobré duchovní osoby? — Ano, je to Jehova Bůh, Ježíš a dobří andělé. A jsou také nějací zlí andělé? — Bible říká, že ano. Pověz mi, co o nich už víš. —

Víme, že všichni andělé, ti dobří i ti zlí, jsou silnější než my. Velký učitel toho o andělech věděl hodně. Než se totiž narodil na zemi, byl také andělem. Žil v nebi společně s jinými anděly, a tak jich znal miliony. Myslíš, že každý anděl má své jméno? —

Už jsme si říkali, že Bůh pojmenoval každou hvězdu. Určitě tedy i andělé mají svá jména. Víme také, že andělé spolu mohou mluvit, protože v Bibli je zmínka o ‚andělských jazycích‘. (1. Korinťanům 13:1) O čem spolu asi andělé mluví? Myslíš, že mluví třeba o lidech? —

Víme, že Satanovi andělé, démoni, nás chtějí zlákat, abychom neposlouchali Jehovu. Určitě tedy mluví o tom, jak by to mohli udělat. Chtějí, abychom byli jako oni, aby ani nás Jehova  neměl rád. A myslíš si, že o nás mluví i věrní Boží andělé? — Ano, mluví. Chtějí nám pomáhat. Budu ti teď vyprávět o tom, jak Boží andělé pomáhali lidem, kteří měli rádi Jehovu a sloužili mu.

Jedním z takových lidí byl například Daniel, který žil v Babylóně. Mnozí lidé v tomto městě neměli rádi Jehovu. Dokonce tam byl vydán zákon, podle kterého měl být potrestán každý, kdo by se k Jehovovi Bohu modlil. Daniel se však k Jehovovi modlit nepřestal. Víš, jak byl potrestán? —

Zlí lidé hodili Daniela do lví jámy. V jámě byl jen Daniel a hladoví lvi. Víš, co se pak stalo? — „Bůh poslal svého anděla a zavřel lvům tlamy,“ řekl Daniel. Představ si, že ti lvi Danielovi vůbec nic neudělali. Lidem, kteří Jehovovi slouží,  mohou andělé podivuhodným způsobem pomáhat. (Daniel 6:18–22)

Co udělal Bůh, aby zachránil Daniela?

O mnoho let později se něco podobného přihodilo Petrovi. Možná si vzpomeneš, že Petr patřil k přátelům Ježíše Krista, Velkého učitele. Dostal se do vězení, protože některým lidem se nelíbilo, když jim říkal, že Ježíš je Boží Syn. Petra hlídali vojáci, aby nemohl z vězení utéct. Mohl Petra někdo osvobodit? —

Petr spal, ruce měl spoutané řetězy a z každé strany ho hlídal jeden voják. Bible říká, co se v tu chvíli stalo: ‚Náhle přišel  Jehovův anděl a ve vězeňské cele zazářilo světlo. Anděl šťouchl Petra do boku, vzbudil ho a řekl: „Rychle vstaň!“‘

Jak anděl osvobodil Petra z vězení?

Petrovi ihned spadly řetězy z rukou. Anděl mu řekl: ‚Oblékni se, obuj si sandály a pojď za mnou.‘ Anděl se postaral také o to, aby jim vojáci nemohli v útěku zabránit. Petr s andělem se dostali až k železné bráně. Co teď? Stalo se něco neuvěřitelného. Brána se sama od sebe otevřela! Petr se dostal na svobodu. Anděl ho vyvedl z vězení proto, aby Petr mohl pokračovat v kázání. (Skutky 12:3–11)

Co myslíš, mohou Boží andělé pomáhat i nám? — Ano, mohou. Znamená to, že se nám nikdy nic zlého nestane? — Ne. Když budeme jednat nerozumně, andělé nás neochrání. Ale i když budeme jednat dobře, může se nám něco stát. Bůh totiž andělům neřekl, aby nás stále chránili. Dal jim jiný úkol.

Bible se zmiňuje o andělovi, který všem lidem říká, aby uctívali Boha. (Zjevení 14:6, 7) Jak jim to anděl může říkat? Myslíš, že volá z nebe, aby ho každý slyšel? — Ne. Andělé řídí práci Ježíšových následovníků, kteří mluví s druhými lidmi o Bohu. Andělé se starají o to, aby lidé, kteří chtějí poznat Boha, k tomu dostali příležitost. Proto chodíme do kazatelské služby, ve které nám andělé pomáhají.

Ale co když nám lidé, kteří nemají rádi Boha, budou dělat těžkosti? Co kdyby nás poslali do vězení? Myslíš, že by nás andělé osvobodili? — Možná. Ale nemusí to tak být vždycky.

Co anděl říká Pavlovi?

Poslechni si, co se stalo Ježíšovu následovníku Pavlovi. Byl uvězněn a potom převážen na jedné lodi. Během plavby nastala strašlivá bouře. Andělé však Pavla ihned neosvobodili. Bylo  totiž nutné, aby se lidé, kteří cestovali spolu s Pavlem, dozvěděli o Bohu. Anděl řekl: „Neměj strach, Pavle. Budeš stát před césarem.“ Ano, Pavel se měl dostat k tomuto panovníkovi, aby mu vydal svědectví. Andělé dávali na Pavla stále pozor a pomáhali mu. A když budeme sloužit Bohu, budou pomáhat i nám. (Skutky 27:23–25)

Andělé však mají před sebou ještě další důležitý úkol. Bůh totiž už brzy zničí špatné lidi. Zničeni budou všichni lidé, kteří neuctívají pravého Boha. Ti, kdo říkají, že nevěří v anděly, protože je nemohou vidět, brzy zjistí, že udělali velkou chybu. (2. Tesaloničanům 1:6–8)

A jak to bude s námi? — Pokud jsme s Božími anděly zajedno, pomohou nám. Víš, co to znamená, být s nimi zajedno? — To, že sloužíme Jehovovi. A jestliže sloužíme Jehovovi, budeme druhým lidem říkat, aby mu sloužili také.

O tom, jak andělé pomáhají lidem, si přečteme také v Žalmu 34:7; Matoušovi 4:11; 18:10; Lukášovi 22:43 a Skutcích 8:26–31.