Přejít k článku

Přejít na obsah

PÁTÁ KAPITOLA

Výkupné — ten největší dar od Boha

Výkupné — ten největší dar od Boha
  • Co je výkupné?

  • Jak bylo opatřeno?

  • Jaký význam může mít výkupné pro vás?

  • Jak můžeme dávat najevo, že si ho vážíme?

1, 2. (a) Díky čemu má pro nás osobně nějaký dar velkou hodnotu? (b) Proč lze říci, že výkupné je tím nejcennějším darem, jaký jsme kdy mohli dostat?

CO POVAŽUJETE za ten nejcennější dar, který jste kdy dostali? Cenný dar vůbec nemusí být drahý. Vždyť pravá hodnota nějakého daru se často nedá posuzovat podle toho, kolik stál. Velkou hodnotu má pro nás osobně takový dar, který nám udělá radost nebo který je praktický a opravdu ho využijeme.

2 Mezi těmi mnoha dary, které si lze představit, však jeden neporovnatelně vyniká. Je to dar, který dal lidstvu sám Bůh. Jehova nám daroval mnoho věcí, ale tím největším darem od něj je výkupní oběť jeho Syna Ježíše Krista. (Matouš 20:28) V této kapitole uvidíme, že výkupné je tím nejcennějším darem, jaký jsme kdy mohli dostat, protože nám může přinést nevýslovné štěstí a může uspokojit naše nejdůležitější potřeby. Výkupné je skutečně tím největším projevem Jehovovy lásky k nám.

CO JE VÝKUPNÉ?

3. Co je výkupné a čemu musíme porozumět, abychom ocenili hodnotu tohoto daru?

3 Stručně řečeno, výkupné je Jehovův prostředek k osvobození neboli záchraně lidstva od hříchu a smrti. (Efezanům 1:7) Abychom pochopili význam této biblické nauky, je třeba si připomenout, co se stalo v zahradě Eden. Nejdřív totiž musíme porozumět tomu, co Adam kvůli svému hříchu ztratil, a teprve pak budeme schopni plně docenit, jak velkým darem výkupné je.

4. Z čeho se Adam těšil díky tomu, že byl dokonalý?

4 Když Jehova stvořil Adama, dal mu něco opravdu cenného — totiž dokonalý lidský život. Zamysleme se nad tím, co to pro Adama znamenalo. Měl dokonalé tělo i mysl, a proto by nikdy neonemocněl, nezestárnul ani nezemřel. Jako dokonalý člověk měl k Jehovovi zvláštní vztah. Bible říká, že Adam byl ‚Božím synem‘. (Lukáš 3:38) S Jehovou Bohem měl tedy blízký vztah — podobný, jako má syn se svým milujícím otcem. Jehova se svým pozemským synem komunikoval, dával mu zajímavé pracovní úkoly a poučil ho o tom, co od něj očekává. (1. Mojžíšova 1:28–30; 2:16, 17)

5. Co je v Bibli míněno slovy, že Adam byl stvořen „k obrazu Božímu“?

5 Adam byl udělán „k obrazu Božímu“. (1. Mojžíšova 1:27) To však neznamená, že se Bohu podobal svým vzhledem. V první kapitole této knihy jsme se dozvěděli, že Jehova je neviditelný duch. (Jan 4:24) Nemá tedy tělo z masa a krve. To, že byl Adam udělán k Božímu obrazu, znamená, že byl stvořen s podobnými vlastnostmi, jaké má Bůh. K těmto vlastnostem patří láska, moudrost, spravedlnost a moc. Adam se svému Otci podobal ještě v jiném důležitém ohledu — měl totiž svobodnou vůli. Nebyl proto jako stroj, který vykonává jen to, k čemu je určen nebo naprogramován. Místo toho se mohl osobně rozhodovat a sám si vybrat mezi dobrým a špatným. Pokud by se rozhodl Boha poslouchat, žil by věčně v ráji na zemi.

6. Co Adam ztratil, když neposlechl Boha, a jaký dopad to mělo na jeho potomky?

6 Je tedy zřejmé, že když Adam Boha neposlechl a byl odsouzen k smrti, zaplatil velmi vysokou cenu. Následkem svého hříchu přišel o dokonalý lidský život i o veškeré požehnání. (1. Mojžíšova 3:17–19) Je smutné, že o tento cenný dar přišel nejen Adam, ale kvůli němu také veškeré jeho budoucí potomstvo. Boží slovo říká: „Skrze jednoho člověka [Adama] vstoupil do světa hřích a skrze hřích smrt, a tak se smrt rozšířila na všechny lidi, protože všichni zhřešili.“ (Římanům 5:12) Ano, každý z nás zdědil od Adama hřích. Proto Bible říká, že Adam sebe i své potomky do otroctví hříchu a smrti ‚zaprodal‘. (Římanům 7:14) Pro Adama a Evu neexistovala žádná naděje na nápravu, protože jejich rozhodnutí neposlouchat Boha bylo svévolné. Jak je to ale v případě jejich potomků, tedy i nás?

7, 8. Jakých dvou věcí se v zásadě týká výkupné?

7 Jehova opatřil lidstvu záchranu prostřednictvím výkupného. Co je výkupné? Myšlenka o výkupném se týká v zásadě dvou věcí. Za prvé, výkupné je cena zaplacená za něčí propuštění nebo za vykoupení nějaké věci. Lze to přirovnat k ceně, která se zaplatí za propuštění válečného zajatce. Za druhé, výkupné lze také chápat podobně jako odškodné. Je to cena, kterou se pokryjí neboli uhradí určité náklady. Podobá se to ceně, jež se někomu zaplatí za újmu na zdraví. Pokud nějaký člověk například zaviní nehodu, bude muset zaplatit obnos, který plně odpovídá neboli se rovná hodnotě toho, co bylo poškozeno.

8 Čím by se dala pokrýt neboli nahradit ta nesmírná ztráta, kterou Adam způsobil nám všem? A díky čemu bychom mohli být osvobozeni z otroctví hříchu a smrti? Uvažujme o výkupném, které Jehova poskytl, a o tom, jaký význam má pro každého z nás.

JAK JEHOVA OPATŘIL VÝKUPNÉ

9. Jaký druh výkupného bylo nutné opatřit?

9 Jelikož byl ztracen dokonalý lidský život, nemohl tuto hodnotu koupit svým životem zpět žádný nedokonalý člověk. (Žalm 49:7, 8) Bylo potřeba výkupného, jehož hodnota by se rovnala tomu, co bylo ztraceno. To je v souladu se zásadou dokonalého práva, která je zaznamenána v Božím slově a říká: „Duše bude za duši.“ (5. Mojžíšova 19:21) Co tedy pokryje hodnotu dokonalé lidské duše neboli života, který Adam ztratil? ‚Odpovídajícím výkupným‘, jež bylo nutné opatřit, byl dokonalý lidský život někoho jiného. (1. Timoteovi 2:6)

10. Jak Jehova opatřil výkupné?

10 Jak Jehova opatřil výkupné? Poslal na zem jednoho ze svých dokonalých duchovních synů. Jehova však nevyslal jen tak nějakého duchovního tvora. Vyslal toho, jenž mu byl nejdražší, svého jediného zplozeného Syna. (1. Jana 4:9, 10) Tento Syn ochotně opustil svůj nebeský domov. (Filipanům 2:7) V předchozí kapitole této knihy jsme se dozvěděli, že Jehova vykonal zázrak, když život svého Syna přenesl do Mariina lůna. Díky působení Božího svatého ducha se Ježíš narodil jako dokonalý člověk, a nepodléhal tedy trestu za hřích. (Lukáš 1:35)

Jehova za nás dal svého jediného zplozeného Syna jako výkupné

11. Jak mohl jeden člověk posloužit jako výkupné za miliony lidí?

11 Jak ale může být jeden člověk výkupným za mnoho jiných, dokonce za miliony lidí? Nejdřív je nutné se zamyslet nad tím, jak se ty miliony lidí staly hříšníky. Vzpomeňme si, že Adam kvůli svému hříchu ztratil drahocenný dar v podobě dokonalého života. Proto ho svým potomkům nemohl předat. Místo toho jim předal pouze hřích a smrt. Ale Ježíš, kterého Bible označuje jako ‚posledního Adama‘, dokonalý lidský život vlastnil a na rozdíl od Adama nikdy nezhřešil. (1. Korinťanům 15:45) Ježíš tedy v určitém smyslu Adama zastoupil neboli nahradil, aby nám poskytl záchranu. Ježíš bezvýhradně poslouchal Boha, a tak když obětoval svůj dokonalý život, zaplatil tím cenu za Adamův hřích. Tak Adamovým potomkům přinesl naději. (Římanům 5:19; 1. Korinťanům 15:21, 22)

12. Co bylo dokázáno Ježíšovým utrpením?

12 Bible podrobně popisuje utrpení, které Ježíš musel snášet před tím, než zemřel. Zakusil nemilosrdné bičování, byl krutě přibit na mučednický kůl a v bolestech na něm zemřel. (Jan 19:1, 16–18, 30; dodatek „Proč praví křesťané nepoužívají při uctívání kříž?“) Proč bylo nutné, aby Ježíš tolik trpěl? V jedné z dalších kapitol této knihy se dozvíme, že Satan zpochybnil skutečnost, že někdo z lidí zůstane Jehovovi věrný i navzdory zkouškám. Ježíš však vytrval i tváří v tvář hroznému utrpení a tak na Satanovu výzvu odpověděl tím nejlepším způsobem. Ježíš dokázal, že dokonalý člověk se svobodnou vůlí může Bohu zachovat ryzost za všech okolností, bez ohledu na to, co udělá Ďábel. Jehova se musel velmi radovat z toho, že mu jeho drahý syn zůstal věrný. (Přísloví 27:11)

13. Jak bylo výkupné zaplaceno?

13 Jak bylo výkupné zaplaceno? Čtrnáctý den židovského měsíce nisanu roku 33 n. l. Bůh dovolil, aby byl jeho dokonalý a bezhříšný Syn popraven. Ježíš tak obětoval svůj dokonalý lidský život „jednou provždy“. (Hebrejcům 10:10) Třetí den po své smrti byl Ježíš Jehovou vzkříšen jako duchovní tvor. V nebesích předložil Bohu hodnotu svého dokonalého lidského života, který obětoval jako výkupné výměnou za Adamovy potomky. (Hebrejcům 9:24) Jehova hodnotu Ježíšovy oběti přijal jako výkupné, které bylo potřeba zaplatit, aby lidstvo mohlo být osvobozeno od hříchu a smrti. (Římanům 3:23, 24)

JAKÝ VÝZNAM MŮŽE MÍT VÝKUPNÉ PRO VÁS

14, 15. Co musíme dělat pro to, abychom získali „odpuštění svých hříchů“?

14 I navzdory tomu, že jsme hříšní, se díky výkupnému můžeme těšit z nevýslovného požehnání. Zamysleme se nad některými dobrými věcmi, které na základě tohoto největšího daru od Boha můžeme získat již nyní a také v budoucnosti.

15 Odpuštění hříchů. Kvůli zděděné nedokonalosti musíme opravdu bojovat o to, abychom jednali správně. Všichni hřešíme — ať už slovem, nebo skutkem. Prostřednictvím Ježíšovy výkupní oběti však můžeme získat „odpuštění svých hříchů“. (Kolosanům 1:13, 14) Pokud ale máme takové odpuštění získat, musíme dávat najevo opravdové pokání. Musíme se také pokorně obracet na Jehovu a v modlitbách ho prosit o odpuštění na základě výkupní oběti jeho Syna. (1. Jana 1:8, 9)

16. Díky čemu můžeme Boha uctívat s čistým svědomím a jakou má takové svědomí cenu?

16 Čisté svědomí před Bohem. Zatížené svědomí může snadno vést k pocitům beznaděje a bezcennosti. Jehova nám ale na základě výkupného odpustil a tím nám laskavě umožnil, abychom jej i přes svou nedokonalost uctívali s čistým svědomím. (Hebrejcům 9:13, 14) Díky tomu máme vůči Jehovovi volnost řeči. Proto se k němu můžeme bez zábran modlit. (Hebrejcům 4:14–16) Když si uchováváme čisté svědomí, dává nám to pokoj mysli, sebeúctu a přispívá to k našemu štěstí.

17. Jaké požehnání budeme moci zažít díky tomu, že Ježíš za nás zemřel?

17 Naděje na věčný život na rajské zemi. „Mzda, kterou platí hřích, je . . . smrt,“ říká se v Římanům 6:23. Tentýž verš pokračuje slovy: „Ale dar, který dává Bůh, je věčný život skrze Krista Ježíše, našeho Pána.“ Ve třetí kapitole této knihy se pojednávalo o požehnání, které je pro lidi připraveno v nadcházejícím pozemském ráji. (Zjevení 21:3, 4) Veškeré toto požehnání, včetně věčného života v dokonalém zdraví, budeme moci zažít díky tomu, že Ježíš za nás zemřel. Máme-li se z tohoto požehnání těšit, musíme si daru v podobě výkupného vážit a dávat to najevo.

JAK MŮŽEME DÁVAT NAJEVO VDĚČNOST?

18. Proč bychom měli být Jehovovi vděční za to, že opatřil výkupné?

18 Proč bychom měli být Jehovovi za výkupné hluboce vděční? Nějaký dar je zvláště cenný tehdy, jestliže na jeho obstarání dárce vynaložil mnoho času, úsilí nebo peněz. Jsme velmi vděční, když z nějakého daru vidíme, že jeho dárce nás má opravdu rád. Výkupné je tím nejcennějším darem vůbec, protože Bůh při opatřování tohoto daru přinesl tu největší možnou oběť. Jan 3:16 říká: „Bůh . . . tak velice miloval svět, že dal svého jediného zplozeného Syna.“ Výkupné je tím nejvýznamnějším dokladem toho, že Jehova nás miluje. Je to také důkaz lásky, kterou má Ježíš, protože za nás ochotně položil svůj život. (Jan 15:13) Dar v podobě výkupného by nás proto měl přesvědčit o tom, že Jehova a jeho Syn milují každého z nás osobně. (Galaťanům 2:20)

Jedním ze způsobů, jak můžeme projevit ocenění pro dar v podobě výkupného, je to, že se o Jehovovi budeme dozvídat více

19, 20. Jakými způsoby můžeme dát najevo, že si vážíme Božího daru v podobě výkupného?

19 Jak tedy můžeme dávat najevo, že si daru v podobě výkupného vážíme? Za prvé tím, že se lépe seznámíme s velkým Dárcem Jehovou. (Jan 17:3) Studium Bible pomocí této publikace vám v tom pomůže. S tím, jak budete Jehovu stále lépe znát, poroste i vaše láska k němu. Ta ve vás zase vzbudí touhu dělat mu radost. (1. Jana 5:3)

20 Projevujme víru v Ježíšovu výkupní oběť. O Ježíšovi čteme: „Kdo projevuje víru v Syna, má věčný život.“ (Jan 3:36) Jak můžeme víru v Ježíše projevovat? Taková víra se neprokazuje pouze slovy. Jakub 2:26 říká: „Víra bez skutků [je] mrtvá.“ Ano, pravou víru prokazujeme ‚skutky‘, tedy svým jednáním. Jedním ze způsobů, jak můžeme ukázat, že v Ježíše máme víru, je to, že se ho ze všech sil snažíme napodobovat nejen v tom, co říkáme, ale i v tom, jak jednáme. (Jan 13:15)

21, 22. (a) Proč bychom se měli zúčastnit výroční slavnosti zvané Pánova večeře? (b) Co bude vysvětleno v 6. a 7. kapitole?

21 Zúčastněte se výroční slavnosti zvané Pánova večeře. Večer 14. nisanu roku 33 n. l. Ježíš zavedl zvláštní slavnost, kterou Bible nazývá ‚Pánova večeře‘. (1. Korinťanům 11:20; Matouš 26:26–28) Tomuto zvláštnímu shromáždění se říká také Slavnost na památku Kristovy smrti. Ježíš ji zavedl proto, aby apoštolům i všem pravým křesťanům pomohl uchovat si v paměti jednu důležitou myšlenku: Když zemřel jako dokonalý člověk, dal tím k dispozici svou duši neboli život jako výkupné. V souvislosti s touto slavností Ježíš svým učedníkům přikázal: „Stále to čiňte na mou památku.“ (Lukáš 22:19) Při Památné slavnosti si připomínáme velkou lásku, kterou Jehova i Ježíš ve spojení s výkupným projevili. Svou vděčnost za výkupné můžeme ukázat tím, že se Slavnosti na památku Ježíšovy smrti zúčastníme. *

22 To, že Jehova opatřil výkupné, je opravdu neocenitelný dar. (2. Korinťanům 9:14, 15) Z tohoto nezměrného daru mohou mít užitek dokonce i lidé, kteří již zemřeli. V 6. a 7. kapitole bude vysvětleno, v jakém směru.

^ 21. odst. Více informací o významu Pánovy večeře najdete v dodatku „Pánova večeře — vzpomínková slavnost, která přináší Bohu čest“.