Přejít k článku

Přejít na obsah

DODATEK

Proč praví křesťané nepoužívají při uctívání kříž?

Proč praví křesťané nepoužívají při uctívání kříž?

KŘÍŽ je oblíbený a uznávaný mezi miliony lidí. Encyclopædia Britannica označuje kříž jako „hlavní symbol křesťanského náboženství“. Nicméně praví křesťané kříž při uctívání nepoužívají. Proč?

Hlavním důvodem je to, že Ježíš na žádném kříži nezemřel. Řecké slovo, které se většinou překládá jako „kříž“, je stau·rosʹ. V podstatě je tím míněn „vztyčený kůl nebo tyč“. Biblický překlad The Companion Bible uvádí: „[Stau·rosʹ] nikdy neznamená dva trámy překřížené navzájem v jakémkoli úhlu . . . V [novozákonní] řečtině není nic, co by dokonce jen naznačovalo, že se jedná o dva trámy.“

K popisu nástroje, na němž Ježíš zemřel, použili bibličtí pisatelé v několika textech ještě jiný výraz. Je to řecké slovo xyʹlon. (Skutky 5:30; 10:39; 13:29; Galaťanům 3:13; 1. Petra 2:24) Toto slovo prostě znamená „kláda“, popřípadě „tyč, kyj nebo strom“.

Kniha Das Kreuz und die Kreuzigung (Kříž a ukřižování) od Hermanna Fuldy uvádí vysvětlení, proč byl k popravám často používán jednoduchý kůl. Říká se tam: „Na místech, která byla vybrána jako veřejná popraviště, ne vždy byly stromy. Proto do země zarazili obyčejný trám. Lidé, kteří byli vydáni zákonu, pak na něj byli se zdviženýma rukama za ruce a často i za nohy přivázáni nebo přibiti.“

Nejpřesvědčivější důkaz však poskytuje Boží slovo. Apoštol Pavel říká: „Kristus nás koupí propustil z kletby Zákona tím, že se stal kletbou místo nás, protože je napsáno: ‚Prokletý je každý pověšený na kůlu [„na dřevě“, Ekumenický překlad].‘“ (Galaťanům 3:13) Zde Pavel cituje 5. Mojžíšovu 21:22, 23, kde se jasně mluví o kůlu, nikoli o kříži. Člověk popravený takovým způsobem byl „kletbou“, a proto není vhodné, aby křesťané zdobili svůj domov znázorněními ukřižovaného Krista.

Neexistuje žádný doklad toho, že během prvních 300 let po Kristově smrti by lidé, kteří se prohlašovali za křesťany, kříž používali při uctívání. Ve čtvrtém století však římský císař Konstantin konvertoval k odpadlému křesťanství a prosazoval kříž jako jeho symbol. Ať už byly Konstantinovy pohnutky jakékoli, kříž nemá s Ježíšem Kristem pranic společného. Kříž má ve skutečnosti pohanský původ. Dílo New Catholic Encyclopedia připouští: „Kříž nacházíme jak v předkřesťanských, tak i v nekřesťanských kulturách.“ Mnozí další učenci spojují kříž s uctíváním přírody a s pohanskými sexuálními rituály.

Proč tedy byl tento pohanský symbol tak propagován? Zjevně proto, aby pro pohany bylo snadnější přijmout „křesťanství“. Nicméně oddanost jakémukoli pohanskému symbolu je v Bibli jasně odsouzena. (2. Korinťanům 6:14–18) Písmo také zakazuje všechny druhy modlářství. (2. Mojžíšova 20:4, 5; 1. Korinťanům 10:14) Praví křesťané proto mají pádné důvody k tomu, aby kříž při uctívání nepoužívali. *

^ 5. odst. Podrobnější pojednání o kříži najdete v knize Rozmluvy z Písem na stranách 144–148. Knihu vydali svědkové Jehovovi.