Přejít k článku

Přejít na obsah

DODATEK

Pravda o Otci, Synovi a svatém duchu

Pravda o Otci, Synovi a svatém duchu

TI, KDO věří nauce o Trojici, říkají, že Bůh se skládá ze tří osob — z Otce, Syna a Ducha svatého. O každé z těchto tří osob se tvrdí, že je rovná ostatním dvěma, že je všemohoucí a že nemá počátek. Podle nauky o Trojici je Otec Bůh, Syn je Bůh a Duch svatý je Bůh, a přesto je to pouze jeden Bůh.

Mnozí zastánci Trojice připouštějí, že toto učení nejsou schopni vysvětlit. Přesto si však myslí, že tato nauka vychází z Bible. Stojí ale za povšimnutí, že slovo „Trojice“ se v Bibli vůbec nevyskytuje. Lze tedy v Bibli najít alespoň nějaký základ pro myšlenku o Trojici? Abychom si na tuto otázku mohli odpovědět, podívejme se blíže na jeden text, který zastánci nauky o Trojici často citují.

„SLOVO BYLO BŮH“

Jan 1:1 říká: „Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.“ (Ekumenický překlad) Dále v téže kapitole apoštol Jan jasně ukazuje, že „Slovo“ je Ježíš. (Jan 1:14) Slovo je však označeno jako Bůh, a proto někteří lidé docházejí k závěru, že Syn a Otec musí být součástí téhož Boha.

Nezapomeňme však, že tato část Bible byla původně napsána v řečtině. Překladatelé řecký text později přeložili do jiných jazyků. Mnoho překladatelů Bible ale slovní spojení „Slovo bylo Bůh“ nepoužívá. Proč? Protože na základě svých znalostí biblické řečtiny jsou přesvědčeni, že vyjádření „Slovo bylo Bůh“ by se mělo přeložit jinak. Jak? Zde jsou některé příklady: „Logos [Slovo] byl božský.“ (A New Translation of the Bible) „Slovo bylo bůh.“ (The New Testament in an Improved Version) „Slovo bylo u Boha a bylo téže podstaty.“ (The Translator’s New Testament) Podle těchto překladů Slovo není totožné se samotným Bohem. * Slovo má mezi Jehovovým stvořením vyvýšené místo, a proto se o něm mluví jako o „bohu“ (s malým „b“). Pojem „bůh“ v tomto případě znamená „někdo mocný“.

ZJISTĚTE SI VÍCE SKUTEČNOSTÍ

Většina lidí biblickou řečtinu nestudovala. Jak tedy lze zjistit, co měl apoštol Jan opravdu na mysli? Uvažujme o následujícím příkladu: Učitel svým studentům vysvětluje nějakou látku. Po hodině se však studenti dohadují, jak výkladu učitele správně rozumět. Jak mohou studenti svůj spor vyřešit? Mohou učitele požádat, aby jim toho o daném námětu řekl víc. Když získají další informace, budou probírané látce bezpochyby rozumět lépe. Podobně pokud chcete lépe porozumět významu slov v Janovi 1:1, můžete se podívat do Janova evangelia a vyhledat si v něm další informace o Ježíšově postavení. Když se o tomto námětu dozvíte více, pomůže vám to dospět ke správnému závěru.

Uvažujme tedy například o tom, co Jan napsal dále v první kapitole, ve verši 18: „Žádný člověk nikdy neviděl [Všemohoucího] Boha.“ Ale Ježíše, Syna, lidé přece viděli, protože Jan říká: „Slovo [Ježíš] se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu.“ (Jan 1:14, EP) Jak by potom Syn mohl být součástí Všemohoucího Boha? Jan také říká, že Slovo bylo „Boha“. Jak by ale někdo mohl být někoho jiného a zároveň být tou osobou, u které je? Navíc z Jana 17:3 se dozvídáme, že Ježíš dělal jasný rozdíl mezi sebou a svým nebeským Otcem. Svého Otce nazývá ‚jediným pravým Bohem‘. A ke konci svého evangelia Jan shrnuje svou výpověď slovy: „Tato [slova] byla zapsána proto, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Boží Syn.“ (Jan 20:31) Všimněme si, že Ježíš zde není označen jako Bůh, ale jako Boží Syn. Tyto doplňující informace obsažené v Janově evangeliu nám ukazují, jak máme textu v Janovi 1:1 správně rozumět. Ježíš neboli Slovo je „bůh“ v tom smyslu, že má vysoké postavení, ale není totožný se Všemohoucím Bohem.

OVĚŘTE SI FAKTA

Vraťme se k našemu znázornění s učitelem a studenty. Představte si, že někteří studenti mají stále pochybnosti, přestože si od učitele vyslechli doplňující výklad. Co mohou udělat? Mohou zajít za jiným učitelem a v souvislosti s daným námětem se ho zeptat ještě na další podrobnosti. Pokud druhý učitel výklad svého kolegy potvrdí, pochybnosti většiny studentů se pravděpodobně rozptýlí. Podobně pokud si nejste jistí, co měl biblický pisatel Jan doopravdy na mysli, když mluvil o vztahu mezi Ježíšem a Všemohoucím Bohem, můžete se obrátit na jiného pisatele Bible a další informace si zjistit od něj. Uvažujme například o tom, co napsal Matouš. Když mluvil o závěru systému věcí, citoval Ježíšova slova: „O tom dni a hodině neví nikdo, ani nebeští andělé, ani Syn, ale pouze Otec.“ (Matouš 24:36) Jak je z těchto slov patrné, že Ježíš není Všemohoucím Bohem?

Ježíš říká, že Otec toho zná víc než Syn. Kdyby však Ježíš byl součástí Všemohoucího Boha, věděl by totéž, co jeho Otec. Proto si tedy Otec a Syn nemohou být rovni. Někteří lidé ale řeknou: ‚Ježíš má dvě podstaty. A zde mluví jako člověk.‘ Ale i kdyby to tak bylo, co svatý duch? Jestliže je to součást téhož Boha jako Otec, proč Ježíš neříká, že svatý duch zná totéž co Otec?

Když budete ve studiu Božího slova pokračovat, seznámíte se s mnoha dalšími biblickými pasážemi, které o tomto námětu pojednávají. Tyto úseky Bible potvrzují pravdu o Otci, Synovi a svatém duchu. (Žalm 90:2; Skutky 7:55; Kolosanům 1:15)

^ 2. odst. Další rozbor Jana 1:1 byl uveřejněn ve Strážné věži z 1. listopadu 2008 v článku „‚Slovo bylo Bůh‘, nebo ‚Slovo bylo bohem‘?“. Časopis vydávají svědkové Jehovovi.