Přejít k článku

Přejít na obsah

DEVÁTÁ KAPITOLA

Opravdu žijeme v „posledních dnech“?

Opravdu žijeme v „posledních dnech“?
 • Jaké události byly v Bibli předpověděny pro naši dobu?

 • Co Boží slovo říká o vlastnostech lidí v „posledních dnech“?

 • Co dobrého Bible předpovídá, pokud jde o ‚poslední dny‘?

1. Odkud se můžeme dozvědět, co nás čeká v budoucnosti?

UŽ JSTE si někdy při sledování televizních zpráv říkali: ‚Kam ten svět spěje?‘ K tragickým událostem dochází tak náhle a neočekávaně, že žádný člověk nemůže předpovědět, co bude zítra. (Jakub 4:14) Jehova ale budoucnost zná. (Izajáš 46:10) Ve svém Slově, Bibli, již dávno předpověděl nejen špatné věci, k nimž dochází dnes, ale také nádherné poměry, které nastanou v blízké budoucnosti.

2, 3. Jakou otázku položili učedníci Ježíšovi a jak na ni odpověděl?

2 Ježíš Kristus mluvil o Božím Království, které skoncuje s ničemností a přemění zemi v ráj. (Lukáš 4:43) Lidé si vždy přáli vědět, kdy toto Království přijde. Vždyť i učedníci se Ježíše zeptali: „Co bude znamením tvé přítomnosti a závěru systému věcí?“ (Matouš 24:3) Ježíš jim řekl, že to, kdy nastane konec tohoto systému věcí, ví přesně jen Jehova Bůh. (Matouš 24:36) Zároveň ale předpověděl, k jakým věcem bude na zemi docházet těsně před tím, než Království nastolí skutečný mír a bezpečí. A věci, které Ježíš předpověděl, se dějí právě dnes.

3 Nicméně ještě než prozkoumáme doklady toho, že žijeme v „závěru systému věcí“, uvažujme krátce o válce, kterou žádný člověk nemohl pozorovat. Tato válka se totiž odehrála v neviditelné duchovní říši. Její výsledek však pociťujeme na vlastní kůži.

VÁLKA V NEBI

4, 5. (a) Co se stalo v nebi krátce po dosazení Ježíše na královský trůn? (b) Co mělo být podle slov ve Zjevení 12:12 výsledkem války v nebi?

4 V předchozí kapitole jsme se dozvěděli, že Ježíš Kristus se v roce 1914 stal v nebi Králem. (Daniel 7:13, 14) Krátce poté, co obdržel královskou moc, začal jednat. „V nebi vypukla válka,“ říká Bible. „Michael [což je další jméno Ježíše Krista] a jeho andělé vedli bitvu s drakem [Satanem Ďáblem] a drak a jeho andělé vedli bitvu.“ * Satan a jeho ničemní andělé neboli démoni tuto válku prohráli a byli z nebe vyhnáni a svrženi k zemi. Věrní duchovní synové Boha se radovali z toho, že Satan a jeho démoni jsou konečně pryč. Lidé ale žádnou takovou radost zažívat neměli. Místo toho Bible předpověděla: „Běda zemi. . ., protože k vám sestoupil Ďábel a má velký hněv, neboť ví, že má krátké časové období.“ (Zjevení 12:7, 9, 12)

5 Všimněme si, k čemu měla válka v nebi vést. Satan měl ve svém rozlícení působit lidem na zemi bědu neboli těžkosti. Ještě dále v této kapitole si vysvětlíme, že v době zmíněných těžkostí žijeme my dnes. Toto období však nemá trvat dlouho. Jak Bible říká, má to být „krátké časové období“. A Satan si to dobře uvědomuje. Bible tuto dobu označuje jako ‚poslední dny‘. (2. Timoteovi 3:1) Můžeme být opravdu rádi, že s Ďáblovým zhoubným vlivem na zemi Bůh brzy skoncuje. Uvažujme teď o některých událostech, jež byly v Bibli předpověděny a k nimž dochází právě v dnešní době. Jsou totiž důkazem toho, že žijeme v posledních dnech a že těm, kdo milují Jehovu, Boží Království brzy přinese věčné požehnání. Prozkoumejme nejdříve čtyři rysy složeného znamení, jimiž se podle Ježíšových slov měla vyznačovat doba, ve které žijeme.

VÝZNAČNÉ UDÁLOSTI V POSLEDNÍCH DNECH

6, 7. Jak se dnes splňují Ježíšova slova o válkách a nedostatku potravy?

6 „Povstane . . . národ proti národu a království proti království.“ (Matouš 24:7) Během uplynulého století byly ve válkách zabity miliony lidí. Jeden britský historik napsal: „Dvacáté století bylo tím nejvražednějším obdobím v zaznamenaných dějinách. . . . Bylo to století téměř nepřetržitého válčení, v němž bylo jen několik málo krátkých přestávek, kdy žádný organizovaný ozbrojený konflikt neprobíhal.“ Zpráva z Worldwatch Institute uvádí: „Ve válkách vedených během [20.] století bylo zabito třikrát víc lidí než ve všech válkách, které se vedly od prvního století n. l. až do roku 1899.“ Od roku 1914 se obětí válek stalo přes 100 milionů lidí. Možná si umíme představit, jaký zármutek je spojen se ztrátou jediného blízkého člověka, který je ve válce zabit. Ale když to vynásobíme mnohomilionkrát, utrpení a bolest dosáhnou tak závratných rozměrů, že si to lze představit jen stěží.

7 „Bude nedostatek potravy.“ (Matouš 24:7) Odborníci říkají, že během posledních třiceti let se produkce potravin velmi zvýšila. Nicméně nedostatek potravy přetrvává, protože mnoho lidí nemá dost peněz na to, aby si jídlo mohli obstarat nebo aby si mohli koupit pozemek, na kterém by si sami něco vypěstovali. V rozvojových zemích musí více než miliarda lidí vystačit s denním příjmem jednoho dolaru nebo ještě menším. Většina těchto lidí trpí trvalým hladem. Světová zdravotnická organizace odhaduje, že podvýživa hraje hlavní roli v úmrtí více než pěti milionů dětí každý rok.

8, 9. Z čeho je vidět, že se splňuje Ježíšovo proroctví o zemětřeseních a nemocích?

8 „Budou velká zemětřesení.“ (Lukáš 21:11) Podle agentury U.S. Geological Survey dojde každý rok průměrně k devatenácti velkým zemětřesením. Ta jsou natolik silná, že při nich jsou poškozeny budovy a vznikají trhliny v zemi. A v průměru každý rok dochází k nějakému zemětřesení, při němž jsou budovy totálně zničeny. Z dostupných záznamů vyplývá, že zemětřesení si od roku 1900 vyžádala přes dva miliony životů. Jeden pramen uvádí: „Pokroky v technologii snížily počet obětí jen nepatrně.“

9 „Budou . . . mory.“ (Lukáš 21:11) Navzdory pokrokům v oblasti medicíny je lidstvo sužováno nemocemi — jak dobře známými, tak i novými. Podle jedné zprávy se dvacet dobře známých nemocí — včetně tuberkulózy, malárie a cholery — v posledních desetiletích vyskytuje častěji než dříve a některé typy těchto nemocí je stále obtížnější léčit. Objevilo se navíc třicet nových nemocí, které lidé dříve neznali. Na některé z nich dosud neexistuje léčba a jsou smrtelné.

LIDÉ V POSLEDNÍCH DNECH

10. Jaké vlastnosti předpověděné ve 2. Timoteovi 3:1–5 pozorujete u dnešních lidí?

10 Kromě toho, že v Bibli bylo předpověděno, jaké události se budou odehrávat na světové scéně, obsahuje tato kniha také popis určitých změn, ke kterým dojde v lidské společnosti. Apoštol Pavel totiž popisuje, jaké vlastnosti bude většina lidí mít. Ve 2. Timoteovi 3:1–5 čteme: „V posledních dnech tu budou kritické časy, s nimiž bude těžké se vyrovnat.“ Pavel konkrétně řekl, že lidé budou

 • milovat sami sebe

 • milovat peníze

 • neposlušní rodičů

 • nevěrní

 • bez přirozené náklonnosti

 • bez sebeovládání

 • suroví

 • spíše milovat rozkoše než milovat Boha

 • mít způsob zbožné oddanosti, ale vůči její síle se budou prokazovat jako falešní

11. Jak Žalm 92:7 popisuje to, co se stane ničemným lidem?

11 Jsou lidé ve vašem okolí takoví? Bezpochyby ano. Lidé se špatnými vlastnostmi jsou všude. To však pouze dokazuje, že Bůh brzy zasáhne, protože Bible říká: „Když ničemní raší jako rostlinstvo a rozkvétají všichni, kdo konají to, co ubližuje, je to proto, aby byli navždy vyhlazeni.“ (Žalm 92:7)

POZITIVNÍ RYSY

12, 13. Jak se v nynějším ‚čase konce‘ rozhojnilo „pravé poznání“?

12 Poslední dny jsou skutečně plné utrpení, přesně v souladu s tím, co bylo v Bibli předpověděno. V tomto rozbouřeném světě však existují také určité pozitivní rysy, a ty lze najít mezi Jehovovými ctiteli.

13 „Pravé poznání se rozhojní,předpovídá biblická kniha Daniel. Kdy se to mělo stát? Během „času konce“. (Daniel 12:4) Zvláště od roku 1914 Jehova pomáhal těm, kdo mu chtěli sloužit, aby získávali hlubší porozumění Bibli. Díky tomu si tito lidé stále více vážili cenných pravd, které se týkají Božího jména a záměru, výkupní oběti Ježíše Krista, stavu mrtvých a vzkříšení. Ctitelé Jehovy se navíc naučili, jak mají žít, aby to jim samotným přinášelo užitek a Bohu chválu. Jasněji také pochopili úlohu Božího Království a to, jak tato vláda urovná záležitosti na zemi. Jak s takovým poznáním Boží ctitelé naloží? Tato otázka nás přivádí ještě k dalšímu proroctví, které se nyní, v posledních dnech, splňuje.

„Tato dobrá zpráva o království se bude kázat po celé obydlené zemi.“ (Matouš 24:14)

14. V jakém rozsahu se dnes káže dobrá zpráva o Království a kdo ji káže?

14 „Tato dobrá zpráva o království se bude kázat po celé obydlené zemi,řekl Ježíš Kristus ve svém proroctví o „závěru systému věcí“. (Matouš 24:3, 14) Dobrá zpráva o Království — tedy o tom, co toto Království je, co udělá a jak mohou lidé zažít požehnání, které jeho vláda přinese — se káže po celé zeměkouli nejméně ve 230 zemích a ve více než 400 jazycích. Dobrou zprávu o Království horlivě oznamují miliony svědků Jehovových. Ti pocházejí „ze všech národů a kmenů a lidí a jazyků“. (Zjevení 7:9) Svědkové vedou bezplatná domácí studia Bible s miliony lidí, kteří se chtějí dozvědět, co tato kniha doopravdy říká. To je skutečně působivé splňování Ježíšova proroctví — zvláště když vezmeme v úvahu Ježíšova prorocká slova, že praví křesťané budou „předmětem nenávisti všech lidí“. (Lukáš 21:17)

CO UDĚLÁTE VY?

15. (a) Věříte tomu, že dnes žijeme v posledních dnech? Proč? (b) Co bude „konec“ znamenat pro ty, kdo se stavějí Jehovovi na odpor, a pro ty, kdo se vládě Božího Království podřizují?

15 Vzhledem k tomu, že se dnes splňuje tolik biblických proroctví, nesouhlasíte snad s tím, že žijeme v posledních dnech? Až bude dobrá zpráva oznámena do té míry, že s tím bude Jehova spokojen, určitě přijde „konec“. (Matouš 24:14) Slovem „konec“ se míní čas, kdy Bůh skoncuje s veškerou ničemností, jež na zemi existuje. Jehova zničí všechny lidi, kteří se mu svévolně stavějí na odpor, a vykonáním tohoto rozsudku pověřil Ježíše a mocné anděly. (2. Tesaloničanům 1:6–9) Satan a jeho démoni již nebudou zavádět národy na scestí. Potom Boží Království přinese požehnání všem, kdo se podřizují jeho spravedlivé vládě. (Zjevení 20:1–3; 21:3–5)

16. Co by bylo moudré dělat?

16 Konec Satanova systému věcí je již blízko, a proto bychom si měli položit otázku: ‚Co mám dělat já?‘ Je moudré, když se budeme dozvídat další věci o Jehovovi a o tom, co od nás očekává. (Jan 17:3) Pečlivě studujte Bibli. Zvykněte si pravidelně se scházet s dalšími lidmi, kteří se také snaží konat Boží vůli. (Hebrejcům 10:24, 25) Přijímejte rozsáhlé poznání, které Jehova Bůh zpřístupnil lidem po celém světě, a podnikněte nezbytné změny ve svém životě, abyste se mohli těšit z Boží přízně. (Jakub 4:8)

17. Proč zničení zlých lidí zastihne většinu lidstva naprosto nepřipravenou?

17 Jak Ježíš předpověděl, doklady toho, že žijeme v posledních dnech, většina lidí nebere v úvahu. Ke zničení zlých lidí dojde náhle a neočekávaně. Tento rozsudek zastihne většinu lidí naprosto nepřipravenou, podobně jako zloděj, který přichází v noci. (1. Tesaloničanům 5:2) Ježíš varoval: „Jako byly Noemovy dny, taková bude přítomnost Syna člověka. Jako totiž byli v těch dnech před potopou, kdy jedli a pili, muži se ženili a ženy se vdávaly, až do dne, kdy Noe vstoupil do archy, a nepovšimli si, dokud nepřišla potopa a všechny je nesmetla, taková bude přítomnost Syna člověka.“ (Matouš 24:37–39)

18. Které Ježíšovo varování bychom si měli vzít k srdci?

18 Proto Ježíš svým posluchačům řekl: „Dávejte . . . na sebe pozor, aby vaše srdce nikdy nebylo obtíženo přejídáním a silným pitím a úzkostnými životními starostmi a aby na vás náhle, v jednom okamžiku, nepřišel ten den jako léčka. Přijde totiž na všechny, kdo bydlí na tváři celé země. Zůstaňte tedy bdělí a v každé době úpěnlivě proste, aby se vám podařilo uniknout všem těmto věcem, jimž je určeno, aby nastaly, a stát [schválení] před Synem člověka.“ (Lukáš 21:34–36) Je moudré vzít si Ježíšova slova k srdci. Proč? Protože ti, kdo mají schválení Jehovy Boha a ‚Syna člověka‘, Ježíše Krista, mají vyhlídku na to, že přežijí konec Satanova systému věcí a že budou žít navždy v nádherném novém světě, který je bezprostředně před námi. (Jan 3:16; 2. Petra 3:13)

^ 4. odst. Vysvětlení toho, že Michael je další jméno Ježíše Krista, najdete v dodatku „Kdo je archanděl Michael?“.