Přejít k článku

Přejít na obsah

ČTVRTÁ KAPITOLA

Kdo je Ježíš Kristus?

Kdo je Ježíš Kristus?
  • Jakou zvláštní úlohu Ježíš má?

  • Odkud přišel?

  • Jaký to byl člověk?

1, 2. (a) Proč to, že víme o nějakém slavném člověku, ještě neznamená, že ho skutečně známe? (b) Jaké rozdílné názory mají lidé na Ježíše?

NA SVĚTĚ existuje mnoho slavných lidí. Někteří z nich jsou dobře známí v nejbližším okolí, ve svém městě, nebo dokonce v celé zemi. Jiní jsou známí po celém světě. Ale to, že víme, jaké má nějaká osobnost jméno, ještě neznamená, že toho člověka skutečně známe. Neznamená to, že podrobně známe jeho minulost a že víme, jakou má povahu.

2 Ačkoli Ježíš Kristus žil na zemi již asi před 2 000 lety, něco o něm slyšeli lidé po celém světě. Přesto mnozí z nich nemají jasno v tom, kdo to vlastně byl. Někdo říká, že to byl pouze dobrý člověk. Jiní lidé tvrdí, že to byl zkrátka prorok. A ještě jiní věří, že Ježíš je Bůh a že má být uctíván. Je to opravdu tak?

3. Proč je důležité poznat pravdu o Ježíšovi?

3 Znát o Ježíšovi pravdu je důležité. Proč? Protože Bible říká: „To znamená věčný život, že přijímají poznání o tobě, jediném pravém Bohu, a o tom, kterého jsi vyslal, Ježíši Kristu.“ (Jan 17:3) Ano, když člověk zná pravdu o Jehovovi Bohu a Ježíši Kristu, může získat věčný život v pozemském ráji. (Jan 14:6) Ježíš navíc poskytl ten nejlepší příklad v tom, jak žít a jak jednat s druhými. (Jan 13:34, 35) První kapitola této knihy pojednávala o Bohu. Nyní se zaměřme na to, co Bible doopravdy říká o Ježíši Kristu.

SLÍBENÝ MESIÁŠ

4. Co znamenají označení „Mesiáš“ a „Kristus“?

4 Dávno před tím, než se Ježíš narodil, bylo v Bibli předpověděno, že na zem přijde člověk, kterého Bůh vyšle jako Mesiáše neboli Krista. Obě označení — „Mesiáš“ (z hebrejského slova) i „Kristus“ (z řeckého slova) — mají shodný význam a znamenají „Pomazaný“. Tento slíbený posel od Boha měl být pomazán neboli ustanoven Bohem do zvláštního postavení. V dalších kapitolách této knihy se o důležité úloze Mesiáše při splňování Božích slibů dozvíme více. Také zjistíme, jaké požehnání nám Ježíš může zprostředkovat už v dnešní době. Ale ještě předtím než se Ježíš narodil, se bezpochyby mnozí lidé ptali: ‚Kdo se prokáže jako Mesiáš?‘

5. O čem byli Ježíšovi učedníci pevně přesvědčeni?

5 V prvním století našeho letopočtu byli učedníci Ježíše z Nazaretu pevně přesvědčeni, že předpověděným Mesiášem je právě Ježíš. (Jan 1:41) Jeden z jeho učedníků jménem Šimon Petr mu otevřeně řekl: „Ty jsi Kristus.“ (Matouš 16:16) Jak si ale tito učedníci mohli být jisti, že Ježíš skutečně je slíbeným Mesiášem? A proč si tím můžeme být jisti i my dnes?

6. Znázorněte, jak Jehova pomohl věrným lidem rozpoznat Mesiáše.

6 Boží proroci, kteří žili před Ježíšem, předpověděli o Mesiášovi mnoho podrobností, podle nichž jej lidé mohli rozpoznat. Můžeme si to znázornit na následujícím příkladu: Řekněme, že vás někdo poprosí, abyste na rušném autobusovém či vlakovém nádraží nebo na letišti vyzvedli nějakého člověka, kterého jste nikdy předtím neviděli. Nepomohlo by vám snad, kdybyste se o něm dozvěděli určité podrobnosti? Podobně dal Jehova prostřednictvím biblických proroků docela podrobný popis toho, co Mesiáš udělá a co zažije. Když se tato početná proroctví splnila, věrní učedníci mohli Mesiáše jasně rozpoznat.

7. Například která dvě proroctví se splnila v souvislosti s Ježíšem?

7 Uvažujme alespoň o dvou příkladech. Za prvé, více než 700 let předem prorok Micheáš předpověděl, že slíbený Mesiáš se narodí v Betlémě, malém městě v judské zemi. (Micheáš 5:2) A kde se Ježíš narodil? Bylo to právě v Betlémě. (Matouš 2:1, 3–9) Za druhé, mnoho století předem bylo v proroctví u Daniela 9:25 poukázáno přesně na ten rok, kdy se Mesiáš objeví — na rok 29 n. l. * Splnění těchto a dalších proroctví dokazuje, že Ježíš skutečně byl slíbeným Mesiášem.

Při svém křtu se Ježíš stal Mesiášem neboli Kristem

8, 9. Jaký důkaz, že Ježíš je Mesiáš, vyšel najevo při jeho křtu?

8 Další důkaz toho, že Ježíš je Mesiáš, vyšel najevo koncem roku 29 n. l. Právě v tom roce Ježíš přišel k Janu Křtiteli, aby se dal pokřtít v řece Jordán. Jehova Janovi slíbil, že mu dá znamení, podle něhož bude schopen Mesiáše rozpoznat. Toto znamení Jan viděl při Ježíšově křtu. Bible popisuje, co se stalo: „Když byl Ježíš pokřtěn, ihned vystoupil z vody; a pohleďme, otevřela se nebesa a viděl Božího ducha, jak sestupuje jako holubice a přichází na něj. Pohleďme, byl také hlas z nebes, který řekl: ‚To je můj Syn, milovaný, jehož jsem schválil.‘“ (Matouš 3:16, 17) Když Jan viděl a slyšel, co se stalo, neměl nejmenší pochybnosti o tom, že Ježíš byl na zem vyslán Bohem. (Jan 1:32–34) V okamžiku, kdy byl na Ježíše vylit Boží duch neboli činná síla, se Ježíš stal Mesiášem neboli Kristem — tím, kdo byl ustanoven jako Vůdce a Král. (Izajáš 55:4)

9 Splněná biblická proroctví a osobní svědectví Jehovy Boha jsou jasným důkazem, že Ježíš byl oním slíbeným Mesiášem. Bible však odpovídá ještě na dvě další důležité otázky ohledně Ježíše Krista: Odkud přišel? A jaký to byl člověk?

ODKUD JEŽÍŠ PŘIŠEL?

10. Co Bible říká o Ježíšově předlidské existenci?

10 Bible ukazuje, že před tím, než Ježíš přišel na zem, žil v nebi. Micheáš prorokoval, že Mesiáš se narodí v Betlémě, a také řekl, že jeho původ je „od raných časů“. (Micheáš 5:2) Sám Ježíš při mnoha příležitostech vysvětlil, že před tím, než se narodil jako člověk, žil v nebi. (Jan 3:13; 6:38, 62; 17:4, 5) Jako duchovní tvor v nebi měl k Jehovovi zvláštní vztah.

11. Jak Bible ukazuje, že Ježíš je Jehovovým nejdražším Synem?

11 Jehova považuje Ježíše za svého nejdražšího Syna a má k tomu pádný důvod. Ježíš byl první bytostí, kterou Bůh stvořil, a proto je nazván „prvorozeným všeho stvoření“. * (Kolosanům 1:15) Tento Syn je však jedinečný ještě v jiném ohledu — je ‚jediným zplozeným Synem‘. (Jan 3:16) To znamená, že jenom jej stvořil Bůh přímo. Dále je Ježíš jediným, koho Bůh použil při tvoření všech ostatních věcí. (Kolosanům 1:16) Je také označen jako „Slovo“. (Jan 1:14) Z toho je vidět, že Bohu sloužil jako mluvčí. Nepochybně tedy předával zprávy a pokyny dalším Otcovým synům, a to jak duchovním, tak lidským.

12. Z čeho poznáváme, že prvorozený Syn není roven Bohu?

12 Je prvorozený Syn Bohu roven, jak to říkají někteří lidé? To Bible neučí. V předchozím odstavci jsme si řekli, že Syn byl stvořen. Je tedy jasné, že měl počátek, zatímco Jehova Bůh žádný počátek nemá a nemá ani konec. (Žalm 90:2) Jediného zplozeného Syna nikdy ani nenapadlo, aby se svému Otci pokoušel vyrovnat. Bible jasně říká, že Otec je větší než Syn. (Jan 14:28; 1. Korinťanům 11:3) Jedině Jehova je „Všemohoucí Bůh“. (1. Mojžíšova 17:1) Proto nemá nikoho sobě rovného. *

13. Co je v Bibli míněno tím, že Syn je označen jako ‚obraz neviditelného Boha‘?

13 Jehova a jeho prvorozený Syn se těšili z důvěrného společenství po miliardy let, tedy už dávno před tím, než byla stvořena hvězdná nebesa a země. Jeden druhého proto musí mít opravdu velmi rádi. (Jan 3:35; 14:31) Tento milovaný Syn byl přesně jako jeho Otec. Proto Bible říká, že Syn je „obrazem neviditelného Boha“. (Kolosanům 1:15) Ano, stejně jako lidský syn může v mnohém věrně připomínat svého otce, tento nebeský Syn zrcadlil Otcovy vlastnosti a jeho osobnost.

14. Jak došlo k tomu, že se Jehovův jediný zplozený Syn narodil jako člověk?

14 Jehovův jediný zplozený Syn ochotně opustil nebe a sestoupil na zem, aby na ní žil jako člověk. Možná si ale říkáte: ‚Jak se může duchovní tvor narodit jako člověk?‘ Jehova toho dosáhl pomocí zázraku. Život svého prvorozeného Syna přenesl z nebe do lůna židovské panny, která se jmenovala Marie. Nepodílel se na tom žádný lidský otec. Marie proto porodila dokonalého syna a dala mu jméno Ježíš. (Lukáš 1:30–35)

JAKÝM ČLOVĚKEM JEŽÍŠ BYL?

15. Proč lze říci, že prostřednictvím Ježíše můžeme lépe poznat Jehovu?

15 Ježíše můžeme dobře poznat z toho, co během svého života na zemi říkal a co dělal. Jeho prostřednictvím navíc můžeme lépe poznat samotného Jehovu. Jak to? Vzpomeňme si, že tento Syn je dokonalým obrazem svého Otce. Proto Ježíš jednomu svému učedníkovi řekl: „Kdo viděl mne, viděl také Otce.“ (Jan 14:9) O životě, činnosti i osobních vlastnostech Ježíše Krista se hodně dozvídáme ze čtyř biblických knih známých jako evangelia — jsou to knihy Matouš, Marek, Lukáš a Jan.

16. Jakou zprávu Ježíš především oznamoval a odkud jeho učení pocházelo?

16 Ježíš byl dobře znám jako „Učitel“. (Jan 1:38; 13:13) Co učil? Především „dobrou zprávu o království“ — tedy o Božím Království, což je nebeská vláda, která bude panovat nad celou zemí a která poslušným lidem přinese nekonečné požehnání. (Matouš 4:23) Od koho tato zpráva pocházela? Ježíš sám řekl: „Co vyučuji, není moje, ale patří tomu, který mě poslal“, tedy Jehovovi. (Jan 7:16) Ježíš věděl, že jeho Otec si přeje, aby lidé dobrou zprávu o Království slyšeli. O Božím Království a o tom, co vykoná, se více dozvíme v 8. kapitole.

17. Kde Ježíš vyučoval lidi a proč při tom vynakládal tak velké úsilí?

17 Kde Ježíš vyučoval? Všude, kde byli lidé — na venkově, ve městech, na vesnicích, na tržištích i u lidí doma. Ježíš od lidí neočekával, že oni přijdou za ním. Naopak, on šel k nim. (Marek 6:56; Lukáš 19:5, 6) Proč Ježíš při kázání a vyučování vyvíjel takové úsilí a trávil tím tolik času? Protože to byla vzhledem k němu Boží vůle. Ježíš vždy dělal to, co chtěl jeho Otec. (Jan 8:28, 29) Kázal však ještě z jiného důvodu. Se zástupy lidí, kteří k němu přicházeli, měl totiž soucit. (Matouš 9:35, 36) Náboženští vůdci, kteří měli tyto lidi učit pravdám o Bohu a o jeho záměrech, je zanedbávali. Ježíš věděl, jak moc tito lidé potřebují poselství o Království slyšet.

18. Které Ježíšovy vlastnosti považujete za nejpřitažlivější?

18 Ježíš byl člověk s vřelým, něžným zájmem o druhé a s hlubokými city. Lidé proto poznali, že je přístupný a laskavý. Dokonce i děti se s ním cítily dobře. (Marek 10:13–16) Ježíš nebyl stranický. Nenáviděl korupci a nespravedlnost. (Matouš 21:12, 13) V jeho době se příliš neprojevovala úcta k ženám, a ty měly jen malá práva. Ježíš s nimi však jednal uctivě. (Jan 4:9, 27) Byl opravdu pokorný. Při jedné příležitosti umyl svým apoštolům nohy, což byla práce, kterou obvykle vykonával ponížený sluha.

Ježíš kázal všude, kde byli lidé

19. Z kterých příkladů je vidět, že Ježíš byl vnímavý k potřebám druhých?

19 Ježíš byl vnímavý k potřebám druhých. To se projevovalo zvláště tehdy, když pod působením Božího ducha zázračně uzdravoval. (Matouš 14:14) K Ježíšovi například přišel malomocný muž a řekl: „Jestliže jen chceš, můžeš mě očistit.“ Bolest a utrpení tohoto muže vnímal Ježíš osobně. A tak ho lítost podnítila, aby k němu vztáhl ruku a dotkl se ho se slovy: „Chci. Buď očištěn.“ A tento nemocný člověk byl uzdraven. (Marek 1:40–42) Umíte si představit, jak se ten muž asi cítil?

VĚRNÝ AŽ DO KONCE

20, 21. Jaký příklad dal Ježíš v projevování věrné poslušnosti Boha?

20 Ježíš byl tím nejlepším příkladem člověka, který Boha věrně poslouchal. Svému nebeskému Otci zůstal věrný za všech okolností, i navzdory veškerému odporu a utrpení. Pevně a úspěšně odolával Satanovým pokušením. (Matouš 4:1–11) Jednou v Ježíše neprojevili víru ani jeho vlastní příbuzní, a dokonce o něm řekli, že se „pomátl“. (Marek 3:21) Od práce, kterou mu Bůh svěřil, se tím však Ježíš nedal odradit. Navzdory urážkám a osočování si zachoval sebeovládání a nikdy se nesnažil svým odpůrcům uškodit. (1. Petra 2:21–23)

21 Ježíš zůstal věrný až do smrti, kterou mu krutým a bolestivým způsobem přivodili jeho nepřátelé. (Filipanům 2:8) Uvažujme o tom, co zažil v poslední den svého lidského života. Byl zatčen, obviněn falešnými svědky, odsouzen zkorumpovanými soudci, zneuctěn posměchem lůzy a mučen vojáky. Nakonec byl přibit na kůl, kde z posledního dechu zvolal: „Je dovršeno!“ (Jan 19:30) Avšak třetí den po své smrti byl Ježíš opět přiveden k životu. Jeho nebeský Otec jej vzkřísil jako duchovního tvora. (1. Petra 3:18) O několik týdnů později se Ježíš vrátil do nebe. Tam se „posadil . . . po Boží pravici“ a čekal, až mu Bůh dá královskou moc. (Hebrejcům 10:12, 13)

22. Čeho Ježíš dosáhl tím, že zůstal věrný až do smrti?

22 Čeho Ježíš dosáhl tím, že zůstal věrný až do smrti? Díky jeho smrti se nám v souladu s Jehovovým původním záměrem vlastně otevírá možnost žít věčně v pozemském ráji. Proč je to díky Ježíšově smrti možné? O tom pojednává následující kapitola.

^ 7. odst. Vysvětlení Danielova proroctví, které se v souvislosti s Ježíšem splnilo, najdete v dodatku „Co je v Danielově proroctví předpověděno o příchodu Mesiáše“.

^ 11. odst. Jehovovi se říká Otec, protože je Stvořitelem. (Izajáš 64:8) Ježíš byl stvořen Bohem, a proto je nazýván Boží Syn. Z podobného důvodu jsou jako synové Boha označováni i další duchovní tvorové, a dokonce i člověk Adam. (Job 1:6; Lukáš 3:38)

^ 12. odst. Další důkazy toho, že prvorozený Syn není roven Bohu, najdete v dodatku „Pravda o Otci, Synovi a svatém duchu“.