Přejít k článku

Přejít na obsah

DODATEK

Kdo je archanděl Michael?

Kdo je archanděl Michael?

O DUCHOVNÍM tvoru jménem Michael se Bible nezmiňuje příliš často. Ale když už o něm mluví, popisuje ho v akci. V knize Daniel je Michael popsán, jak zápasí s ničemnými anděly, v dopise Judy se pře se Satanem a ve Zjevení vede válku proti Ďáblovi a jeho démonům. Michael brání Jehovovo panství a bojuje proti Božím nepřátelům, a tím ukazuje, že žije v souladu s významem svého jména — „Kdo je jako Bůh?“ Ale kdo vlastně je Michael?

Lidé někdy bývají známí pod více než jedním jménem. Například patriarcha Jákob je znám také jako Izrael a apoštolu Petrovi se říkalo Šimon. (1. Mojžíšova 49:1, 2; Matouš 10:2) Bible ukazuje, že podobně i Michael je jen další jméno pro Ježíše Krista. Tímto jménem je označován v době před svým příchodem na zem a po vystoupení do nebe. Prozkoumejme biblické doklady pro tento závěr.

Archanděl. Boží slovo mluví o Michaelovi jako o ‚archandělovi‘. (Juda 9) Tento výraz znamená „přední anděl“. Slovo „archanděl“ se v Bibli používá pouze v jednotném čísle; nikdy ne v množném. Z toho vyplývá, že takový anděl je pouze jeden. S postavením archanděla je navíc spojován Ježíš. V 1. Tesaloničanům 4:16 se o vzkříšeném Pánu Ježíši Kristu píše: „Sám Pán sestoupí z nebe s přikazujícím zvoláním, s hlasem archanděla.“ Ježíšův hlas je zde popsán jako hlas archanděla. Tento text tedy ukazuje, že archanděl Michael je samotný Ježíš.

Vojevůdce. Bible říká, že ‚Michael a jeho andělé vedli bitvu s drakem a jeho anděly‘. (Zjevení 12:7) Michael je tedy Vojevůdcem armády věrných andělů. V knize Zjevení je však jako Vojevůdce armády věrných andělů popsán také Ježíš. (Zjevení 19:14–16) Rovněž apoštol Pavel se výslovně zmiňuje o ‚Pánu Ježíši‘ a ‚jeho mocných andělech‘. (2. Tesaloničanům 1:7) Bible tedy mluví jednak o Michaelovi a ‚jeho andělech‘, ale také o Ježíšovi a ‚jeho andělech‘. (Matouš 13:41; 16:27; 24:31; 1. Petra 3:22) A jelikož Boží slovo nikde nenaznačuje, že by v nebi existovaly dvě různé armády věrných andělů — přičemž jednu by vedl Michael a druhou Ježíš —, je logické usuzovat, že Michael není nikdo jiný než Ježíš Kristus ve svém nebeském postavení. *

^ 1. odst. Další informace o tom, že jméno Michael se vztahuje na Božího Syna, si můžete vyhledat v Hlubším pochopení Písma, 1. svazek, strany 1198–1199. Tuto publikaci vydali svědkové Jehovovi.