Přejít k článku

Přejít na obsah

DODATEK

Ježíš Kristus — slíbený Mesiáš

Ježíš Kristus — slíbený Mesiáš

JEHOVA Bůh chtěl lidem pomoci rozpoznat Mesiáše, a proto mnoho biblických proroků inspiroval k tomu, aby zapsali detaily o narození, službě a smrti slíbeného Osvoboditele. Všechna tato biblická proroctví se splnila na Ježíši Kristu. Jsou pozoruhodně přesná a podrobná. Abychom si to přiblížili, uvažujme o několika proroctvích, v nichž byly předpověděny události související s Mesiášovým narozením a dětstvím.

Prorok Izajáš předpověděl, že Mesiáš bude potomkem krále Davida. (Izajáš 9:7) A Ježíš se v Davidově rodové linii skutečně narodil. (Matouš 1:1, 6–17)

Micheáš, další Boží prorok, předpověděl, že z tohoto dítěte se nakonec stane vládce a že se narodí v ‚Betlémě Efrata‘. (Micheáš 5:2) V době Ježíšova narození byla v Izraeli dvě městečka s názvem Betlém. Jedno bylo poblíž Nazaretu v severní části země a to druhé se nacházelo blízko Jeruzaléma v Judě. Betlém poblíž Jeruzaléma se dříve nazýval Efrata. Ježíš se narodil právě v tomto městě, přesně v souladu s proroctvím. (Matouš 2:1)

V jiném biblickém proroctví bylo řečeno, že Boží Syn bude povolán „z Egypta“. V době, kdy byl Ježíš ještě dítětem, jej do Egypta vzali jeho rodiče. Po Herodově smrti se s ním však vrátili do Izraele, a tím se proroctví splnilo. (Ozeáš 11:1; Matouš 2:15)

V tabulce nazvané „ Proroctví o Mesiášovi“ jsou pod nadpisem „Proroctví“ uvedeny biblické texty, které obsahují podrobnosti o Mesiášovi. Porovnejte je prosím s texty uvedenými pod nadpisem „Splnění“. Pokud to uděláte, posílí se tím vaše víra v pravdivost Božího slova.

Při zkoumání těchto textů mějte na mysli, že prorocká slova byla napsána stovky let před Ježíšovým narozením. Ježíš řekl: „Musí [se] splnit všechno napsané o mně v Mojžíšově zákoně a v Prorocích a v Žalmech.“ (Lukáš 24:44) Ve své vlastní Bibli si můžete ověřit, že všechna tato proroctví se skutečně splnila — a to do nejmenšího detailu.