Přejít k článku

Přejít na obsah

PATNÁCTÁ KAPITOLA

Jaký způsob uctívání Bůh schvaluje?

Jaký způsob uctívání Bůh schvaluje?
  • Líbí se Bohu všechna náboženství?

  • Jak můžeme poznat pravé náboženství?

  • Kdo dnes na zemi uctívá pravého Boha?

1. Jaký užitek nám přinese to, když budeme Boha uctívat správně?

JEHOVA BŮH se o nás hluboce zajímá a přeje si, abychom měli užitek z jeho láskyplného vedení. Pokud jej uctíváme správně, budeme šťastní a vyhneme se v životě mnoha problémům. Od Jehovy také získáme požehnání a pomoc. (Izajáš 48:17) Existují však stovky náboženství, která tvrdí, že o Bohu učí pravdu. Přesto se však jejich učení o tom, kdo je Bůh a co od nás očekává, od sebe velmi liší.

2. Podle čeho můžeme zjistit, jak máme Jehovu správně uctívat, a díky kterému znázornění to můžeme pochopit?

2 Podle čeho může člověk zjistit, jak má Jehovu správně uctívat? Nemusíme kvůli tomu studovat a srovnávat nauky všech těch různých náboženství. Stačí pouze zjistit, co o pravém uctívání doopravdy říká Bible. Znázorněme si to. V mnoha zemích jsou problémy s padělanými penězi. Kdybyste dostali za úkol vytřídit falešné bankovky, jak byste postupovali? Učili byste se nazpaměť všechny možné způsoby falšování? Ne. Svůj čas byste využili lépe, kdybyste studovali pravé peníze. A až byste zjistili, jak pravé peníze doopravdy vypadají, snadno byste rozeznali i padělky. Podobně když se dozvíme, jak rozpoznat pravé náboženství, pak rozeznáme i ta náboženství, která jsou falešná.

3. Co musíme v souladu s Ježíšovými slovy dělat, máme-li se těšit z Božího schválení?

3 Je důležité uctívat Jehovu tak, jak to on schvaluje. Mnozí lidé věří, že Bohu se líbí všechna náboženství. Bible ale nic takového neříká. A rovněž nestačí, jestliže někdo o sobě pouze prohlašuje, že je křesťan. Ježíš řekl: „Ne každý, kdo mi říká: ‚Pane, Pane‘, vstoupí do nebeského království, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích.“ Máme-li tedy získat Boží schválení, musíme zjistit, co od nás Bůh očekává, a dělat to. O lidech, kteří nejednají v souladu s Boží vůlí, Ježíš řekl, že se ‚dopouštějí nezákonnosti‘. (Matouš 7:21–23) Podobně jako padělané peníze, ani falešné náboženství nemá žádnou skutečnou hodnotu. A co je ještě horší, takové náboženství dokonce lidem škodí.

4. Co znamenají Ježíšova slova o dvou cestách a kam každá z nich vede?

4 Jehova dává každému člověku možnost získat věčný život. Máme-li se však těšit z nekonečného života v ráji, musíme Boha uctívat správně a musíme již nyní žít v souladu s tím, co je Bohu přijatelné. Je smutné, že mnoho lidí to odmítá. Proto Ježíš řekl: „Vcházejte úzkou branou, protože široká a prostorná je cesta, jež vede do zničení, a mnoho je těch, kdo se po ní vydávají; zatímco úzká je brána a stísněná cesta, jež vede do života, a málo je těch, kdo ji nalézají.“ (Matouš 7:13, 14) Pravé náboženství vede k věčnému životu. Falešné náboženství vede ke zničení. Jehova si nepřeje, aby byl kdokoli zahuben, a proto lidem po celé zemi dává příležitost, aby se o něm dozvěděli. (2. Petra 3:9) Je to tedy skutečně tak — způsob, jímž uctíváme Boha, povede buď k životu, nebo ke smrti.

JAK ROZEZNAT PRAVÉ NÁBOŽENSTVÍ

5. Podle čeho můžeme rozeznat ty, kdo vyznávají pravé náboženství?

5 Jak lze najít onu ‚cestu k životu‘? Ježíš řekl, že pravé náboženství se jasně projeví v životě těch, kdo je vyznávají. „Poznáte je podle jejich ovoce,“ řekl. „Každý dobrý strom nese znamenité ovoce.“ (Matouš 7:16, 17) Jinými slovy, ty, kdo vyznávají pravé náboženství, bude možné rozeznat podle nauk, kterým věří, a podle jejich chování. Praví ctitelé Boha nejsou sice dokonalí a dělají chyby, ale jako skupina se snaží jednat v souladu s Boží vůlí. Uvažujme nyní o šesti rysech, podle nichž lze pravé náboženství rozeznat.

6, 7. Jaký názor mají Boží služebníci na Bibli a jaký příklad v tomto ohledu dal Ježíš?

6 Boží služebníci zakládají své učení na Bibli. Sama Bible říká: „Celé Písmo je inspirováno Bohem a je prospěšné k vyučování, ke kárání, k urovnávání věcí, k ukázňování ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl zcela způsobilý, úplně vyzbrojený pro každé dobré dílo.“ (2. Timoteovi 3:16, 17) Apoštol Pavel svým spolukřesťanům napsal: „Když jste obdrželi Boží slovo, které jste slyšeli od nás, nepřijali jste je jako lidské slovo, ale právě jako to, čím po pravdě je, jako Boží slovo.“ (1. Tesaloničanům 2:13) Nauky pravého náboženství a jednání jeho členů tedy nejsou založeny na lidských názorech ani na tradici. Pocházejí z Božího inspirovaného slova, Bible.

7 Vynikající příklad v tom, jak zakládat své vyučování na Božím slově, dal Ježíš Kristus. Když se modlil ke svému nebeskému Otci, řekl: „Tvé slovo je pravda.“ (Jan 17:17) Ježíš Božímu slovu věřil a všechno, co vyučoval, bylo s Písmem v souladu. Ježíš často říkal: „Je napsáno.“ (Matouš 4:4, 7, 10) Potom citoval nějaký biblický verš. Podobně ani praví Boží ctitelé dnes nevyučují svoje vlastní myšlenky. Naopak věří, že Bible je Boží slovo, a proto své vyučování pevně zakládají na tom, co říká Písmo.

8. Co patří k uctívání Jehovy?

8 Ti, kdo patří k pravému náboženství, uctívají jedině Jehovu a oznamují druhým jeho jméno. Ježíš prohlásil: „Jehovu, svého Boha, budeš uctívat a jemu samotnému budeš prokazovat posvátnou službu.“ (Matouš 4:10) Boží služebníci tedy neuctívají nikoho jiného než Jehovu. K tomuto uctívání patří také to, že lidem oznamují jméno pravého Boha a vysvětlují jim, jakou má Bůh osobnost. Žalm 83:18 říká: „Ty, jehož jméno je Jehova, ty sám jsi Nejvyšší nad celou zemí.“ Ježíš nám poskytl vzor v tom, jak máme druhým lidem pomáhat, aby Boha poznali. V modlitbě totiž řekl: „Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa.“ (Jan 17:6) Podobně ctitelé pravého Boha dnes učí druhé o Božím jménu a také o Božích záměrech a vlastnostech.

9, 10. Jakými způsoby si křesťané navzájem projevují lásku?

9 Boží ctitelé si navzájem projevují opravdovou, nesobeckou lásku. Ježíš řekl: „Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít mezi sebou lásku.“ (Jan 13:35) Takovou lásku měli mezi sebou i první křesťané. Láska založená na biblických zásadách překonává rasové, sociální a národnostní bariéry a stmeluje lidi nezlomným poutem pravé jednoty. (Kolosanům 3:14) Příslušníci falešných náboženství takové láskyplné bratrské vztahy nemají. Proč to můžeme říct? Kvůli národnostním a etnickým odlišnostem totiž jeden druhého zabíjejí. Praví křesťané naproti tomu odmítají vzít do ruky zbraň a nezabíjejí ani své křesťanské bratry, ani nikoho jiného. Bible uvádí: „Podle toho jsou zřejmé Boží děti a Ďáblovy děti: Žádný, kdo nesetrvává ve spravedlnosti, nepochází z Boha, ani ten, kdo nemiluje svého bratra. . . . Máme mít jeden k druhému lásku; ne jako Kain, který pocházel z toho ničemného a zabil svého bratra.“ (1. Jana 3:10–12; 4:20, 21)

10 Mít pravou lásku znamená pochopitelně víc než jen nezabíjet druhé lidi. Praví křesťané nesobecky využívají svůj čas, energii a hmotné prostředky k tomu, aby si navzájem pomáhali a povzbuzovali se. (Hebrejcům 10:24, 25) Vzájemně si pomáhají také v dobách tísně a s druhými jednají vždy čestně. Vlastně tak ve svém životě uplatňují biblickou radu: „Konejme dobro všem.“ (Galaťanům 6:10)

11. Proč je důležité přijímat Ježíše Krista jako Boží prostředek k záchraně?

11 Praví křesťané přijímají Ježíše Krista jako Boží prostředek k záchraně. Bible říká: „V žádném jiném není záchrana, neboť pod nebem není žádné jiné jméno, jež bylo dáno mezi lidmi, jímž máme být zachráněni.“ (Skutky 4:12) Jak jsme viděli v 5. kapitole, Ježíš dal svůj život jako výkupné za poslušné lidi. (Matouš 20:28) Ježíš je navíc Králem, kterého Bůh ustanovil, aby v nebeském Království vládl nad celou zemí. A pokud chceme získat věčný život, Bůh od nás očekává, že budeme Ježíše poslouchat a že budeme uplatňovat to, co učil. Proto Bible říká: „Kdo projevuje víru v Syna, má věčný život; kdo neposlouchá Syna, neuvidí život.“ (Jan 3:36)

12. Co znamená nebýt částí světa?

12 Praví ctitelé nejsou částí světa. Když byl Ježíš souzen před římským místodržitelem Pilátem, řekl: „Mé království není částí tohoto světa.“ (Jan 18:36) Ježíšovi praví následovníci se jeho nebeskému Království podřizují bez ohledu na to, ve které zemi žijí. Vzhledem k politickým záležitostem tohoto světa proto zůstávají přísně neutrální. Nezapojují se do jeho konfliktů. Jehovovi ctitelé však druhým nebrání v tom, aby vstoupili do politické strany, aby kandidovali na nějaký úřad nebo aby se účastnili voleb. Ctitelé pravého Boha jsou tedy neutrální v politických záležitostech, ale zároveň dodržují zákony. Proč? Protože Boží slovo křesťanům přikazuje, aby ‚se podřizovali‘ vládním „nadřazeným autoritám“. (Římanům 13:1) Když však dojde ke střetu zájmů mezi tím, co vyžaduje Bůh, a tím, co vyžaduje politický systém, praví ctitelé se řídí příkladem apoštolů, kteří řekli: „Musíme poslouchat Boha jako panovníka spíše než lidi.“ (Skutky 5:29; Marek 12:17)

13. Jak se Ježíšovi praví následovníci dívají na Boží Království, a jakou činnost proto v souvislosti s ním vykonávají?

13 Ježíšovi praví následovníci kážou o Božím Království jako o jediné naději pro lidstvo. Ježíš předpověděl: „Tato dobrá zpráva o království se bude kázat po celé obydlené zemi na svědectví všem národům; a potom přijde konec.“ (Matouš 24:14) Praví následovníci Ježíše Krista nepovzbuzují lidi k tomu, aby vzhlíželi k lidským vládám, protože ty nedokážou vyřešit jejich problémy. (Žalm 146:3) Křesťané naopak ohlašují, že jedinou nadějí pro lidstvo je Boží nebeské Království. Ježíš nás učil, abychom se o tuto dokonalou vládu modlili, když řekl: „Ať přijde tvé království. Ať se stane tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi.“ (Matouš 6:10) Boží slovo předpovídá, že nebeské Království „rozdrtí a ukončí všechna tato [současná] království a samo bude stát na neurčité časy“. (Daniel 2:44)

14. Která náboženská skupina podle vás odpovídá všem kritériím pro pravé uctívání?

14 Na základě toho, co jsme se dozvěděli, si můžeme položit otázky: ‚Která náboženská skupina zakládá své učení výhradně na Bibli a oznamuje Jehovovo jméno? Členové které skupiny mají mezi sebou lásku založenou na biblických zásadách, projevují víru v Ježíše, nejsou částí světa a ohlašují Boží Království jako jedinou skutečnou naději pro lidstvo? Která náboženská skupina z těch mnoha náboženství na zemi odpovídá všem těmto kritériím?‘ Skutečnosti jasně ukazují, že to jsou svědkové Jehovovi. (Izajáš 43:10–12)

CO UDĚLÁTE VY?

15. Co od nás Bůh očekává kromě víry v to, že existuje?

15 Máme-li se Bohu líbit, nestačí v něj pouze věřit. Vždyť Bible říká, že dokonce i démoni věří, že Bůh existuje. (Jakub 2:19) Zjevně však nejednají v souladu s Boží vůlí a nemají Boží schválení. Má-li člověk Boží schválení získat, musí nejen věřit, že Bůh existuje, ale také jednat v souladu s jeho vůlí. Musí se rovněž vymanit z vlivu falešného náboženství a zapojit se do pravého uctívání.

16. Jak bychom se měli stavět k falešnému náboženství?

16 Apoštol Pavel ukázal, že se na falešném uctívání nesmíme podílet. Napsal: „‚Vyjděte proto z jejich středu a oddělte se,‘ říká Jehova, ‚a přestaňte se dotýkat nečistého‘, ‚a já vás přijmu.‘“ (2. Korinťanům 6:17; Izajáš 52:11) Praví křesťané se proto vyhýbají všemu, co má s falešným uctíváním jakoukoli souvislost.

17, 18. Co je „Velký Babylón“ a proč je naléhavé, abyste ‚z něho vyšli‘?

17 Bible ukazuje, že všechny ty různé formy falešného náboženství jsou součástí ‚Velkého Babylónu‘. * (Zjevení 17:5) Toto jméno nám připomíná starověké město Babylón, které se po potopě v Noemových dnech stalo kolébkou falešného náboženství. Mnoho nauk a praktik, jež jsou ve falešných náboženstvích nyní běžné, má svůj dávný původ v Babylóně. Babylóňané například uctívali trojice neboli triády bohů. Dnes je učení o Trojici klíčovou naukou mnoha náboženství. Bible však jasně říká, že existuje jen jediný pravý Bůh, Jehova, a že Ježíš Kristus je jeho Syn. (Jan 17:3) Babylóňané také věřili, že lidé mají nesmrtelnou duši, která přežívá smrt těla a která může trpět v nějakém místě trápení. Dnes většina náboženství učí, že nesmrtelná duše nebo duch mohou trpět v pekelném ohni.

18 Způsob, jakým uctívali své bohy starověcí Babylóňané, se rozšířil po celé zemi, a proto je vhodné, že novodobý Velký Babylón je ztotožňován s celosvětovou říší falešného náboženství. Bůh předpověděl, že tuto říši postihne náhlý konec. (Zjevení 18:8) Chápete, proč je nutné, abyste se od každé složky Velkého Babylónu oddělili? Jehova Bůh si přeje, abyste ‚z Velkého Babylónu vyšli‘ rychle, dokud je ještě čas. (Zjevení 18:4)

Když budete Jehovovi sloužit společně s jeho lidem, získáte mnohem víc, než byste kdy mohli ztratit

19. Co získáte díky tomu, že budete sloužit Jehovovi?

19 Když se rozhodnete opustit falešné náboženství, někteří lidé se kvůli tomu s vámi možná přestanou stýkat. Pokud však budete sloužit Jehovovi spolu s jeho lidem, získáte mnohem víc, než byste kdy mohli ztratit. Podobně jako Ježíšovi první učedníci, kteří opustili jiné věci, aby mohli Ježíše následovat, i vy získáte mnoho duchovních bratrů a sester. Stanete se součástí obrovské celosvětové rodiny skládající se z milionů pravých křesťanů, kteří vám budou projevovat opravdovou lásku. Navíc získáte nádhernou naději na věčný život „v budoucím systému věcí“. (Marek 10:28–30) A ti, kdo vás kvůli vaší víře opustili, možná časem zjistí, co Bible říká, a v uctívání Jehovy se k vám připojí.

20. Co čeká v budoucnosti ty lidi, kteří vyznávají pravé náboženství?

20 Bible říká, že Bůh brzy skoncuje s tímto ničemným systémem věcí a nahradí jej spravedlivým novým světem pod vládou svého Království. (2. Petra 3:9, 13) Bude to skutečně nádherná doba! A v tomto spravedlivém novém systému věcí bude existovat pouze jediné náboženství — to pravé. Nebylo by tedy moudré podniknout nezbytné kroky k tomu, abyste se k ctitelům pravého Boha připojili už nyní?

^ 17. odst. Další informace o tom, proč Velký Babylón znázorňuje celosvětovou říši falešného náboženství, jsou uvedeny v dodatku „Co je „Velký Babylón“?“.