Přejít k článku

Přejít na obsah

DESÁTÁ KAPITOLA

Jak nás ovlivňují duchovní bytosti?

Jak nás ovlivňují duchovní bytosti?
  • Pomáhají lidem andělé?

  • Jak na lidi působí ničemní duchové?

  • Měli bychom se ničemných duchů obávat?

1. Proč bychom se toho měli o andělech dozvědět víc?

KDYŽ se s někým chceme seznámit, obvykle k tomu také patří dozvědět se něco o jeho rodině. Podobně pokud chceme lépe poznat Jehovu Boha, měli bychom se rovněž blíže seznámit s jeho „rodinou“ tvořenou anděly. V Bibli jsou andělé označeni jako „Boží synové“. (Job 38:7) Jaké místo tedy mají v Božím záměru? Ovlivňovali nějak lidské dějiny? A ovlivňují nějak váš osobní život? Pokud ano, jak?

2. Odkud andělé pocházejí a kolik jich je?

2 Bible se o andělech zmiňuje ve stovkách veršů. Podívejme se na některé z těchto biblických odkazů blíže, abychom se o andělech dozvěděli něco víc. Odkud andělé pocházejí? V Kolosanům 1:16 se říká: „Prostřednictvím [Ježíše Krista] byly stvořeny všechny ostatní věci v nebesích a na zemi.“ Všichni duchovní tvorové označovaní jako andělé tedy byli jednotlivě stvořeni Jehovou prostřednictvím jeho prvorozeného Syna. Kolik andělů vlastně existuje? Bible odhaluje, že jich byly stvořeny stovky milionů a že každý z nich má ohromnou moc. (Žalm 103:20) *

3. Co se o andělech dozvídáme z Joba 38:4–7?

3 Boží slovo, Bible, nám říká, že když byla zakládána neboli tvořena země, „všichni Boží synové začali pochvalně křičet“. (Job 38:4–7) Andělé tedy existovali již dlouho před tím, než byli stvořeni lidé, a dokonce dlouho před tím, než byla stvořena samotná země. Z této biblické pasáže je také vidět, že andělé mají city, protože je zde řečeno, že tyto bytosti „spolu radostně provolávaly“. Všimněme si také toho, že „všichni Boží synové“ se radovali společně. V té době tedy všichni andělé byli součástí jednotné rodiny, která sloužila Jehovovi Bohu.

ANDĚLÉ POSKYTUJÍ PODPORU A OCHRANU

4. Jak je z Bible vidět, že věrní andělé se zajímají o činnost lidí?

4 Věrní duchovní tvorové se už od chvíle, kdy byli svědky stvoření prvních lidí, živě zajímali o rostoucí lidskou rodinu a o to, jak se splní Boží záměr se zemí. (Přísloví 8:30, 31; 1. Petra 1:11, 12) Postupem času však andělé viděli, že většina členů lidské rodiny se od svého milujícího Stvořitele odvrátila. Věrné anděly to bezpochyby velmi mrzelo. Na druhé straně, když se nějaký člověk, byť jediný, k Jehovovi vrátí, ‚nastává mezi anděly radost‘. (Lukáš 15:10) Andělé si ze srdce přejí, aby se lidem, kteří slouží Bohu, vedlo dobře. Proto není divu, že Jehova prostřednictvím andělů své věrné služebníky na zemi posiloval a chránil. (Hebrejcům 1:7, 14) Uvažujme o některých příkladech.

„Můj vlastní Bůh poslal svého anděla a zavřel lvům tlamy.“ (Daniel 6:22)

5. Jaké příklady toho, že andělé podporovali věrné lidi, nacházíme v Bibli?

5 Dva andělé pomohli spravedlivému muži Lotovi a jeho dcerám přežít zničení mravně zpustlých měst Sodomy a Gomory, a to tak, že je z dané oblasti vyvedli pryč. (1. Mojžíšova 19:15, 16) O mnoho století později byl prorok Daniel vhozen do lví jámy. Vyvázl však bez zranění, a proto řekl: „Můj vlastní Bůh poslal svého anděla a zavřel lvům tlamy.“ (Daniel 6:22) V prvním století našeho letopočtu jeden anděl vysvobodil z vězení apoštola Petra. (Skutky 12:6–11) Andělé navíc podporovali Ježíše na začátku jeho pozemské služby. (Marek 1:13) A krátce před tím, než Ježíš zemřel, se mu objevil anděl a „posílil ho“. (Lukáš 22:43) Ježíše to muselo v tomto nesmírně důležitém okamžiku jeho života velmi utěšit.

6. (a) Jak andělé chrání Boží služebníky v dnešní době? (b) O jakých otázkách nyní budeme uvažovat?

6 Dnes se andělé Božím ctitelům na zemi již neobjevují. Avšak přestože jsou tito mocní tvorové lidem neviditelní, i dnes Boží služebníky chrání, a to zvláště před jakoukoli duchovní újmou. Bible říká: „Anděl Jehovy táboří kolem těch, kdo se ho bojí, a vyprošťuje je.“ (Žalm 34:7) Proč by nám tato slova měla poskytovat útěchu? Protože existují také ničemní duchovní tvorové, kteří nás chtějí zničit. Co jsou zač? Odkud pocházejí? A jak se nám snaží škodit? Abychom to zjistili, zamysleme se krátce nad tím, k čemu došlo hned na začátku lidských dějin.

DUCHOVNÍ BYTOSTI, KTERÉ JSOU NAŠIMI NEPŘÁTELI

7. Do jaké míry se Satanovi podařilo odvrátit lidi od Boha?

7 Ve třetí kapitole jsme se dozvěděli, že jeden z těchto andělů si vypěstoval touhu vládnout nad ostatními tvory, a tak se postavil Bohu na odpor. Později se tento anděl stal známým jako Satan Ďábel. (Zjevení 12:9) V průběhu šestnácti století od chvíle, kdy oklamal Evu, se mu podařilo odvrátit od Boha téměř všechny lidi, kromě několika věrných jednotlivců, k nimž patřili například Abel, Enoch a Noe. (Hebrejcům 11:4, 5, 7)

8. (a) Jak se z některých andělů stali démoni? (b) Co byli démoni nuceni udělat, aby si při potopě v Noemových dnech zachránili život?

8 V Noemově době se proti Jehovovi vzbouřili ještě další andělé. Opustili své místo v Boží nebeské rodině, sestoupili na zem a vzali na sebe hmotná těla. Proč to udělali? V 1. Mojžíšově 6:2 čteme: „Synové pravého Boha [si] začali všímat lidských dcer, že byly pohledné; a brali si manželky, totiž všechny, které si vyvolili.“ Jehova Bůh ale neponechal jednání těchto andělů a následnou mravní zkaženost lidstva bez povšimnutí. Způsobil celosvětovou potopu a všechny ničemné lidi smetl ze zemského povrchu. Naživu zachoval pouze své věrné služebníky. (1. Mojžíšova 7:17, 23) Vzpurní andělé neboli démoni tak byli donuceni odložit svá hmotná těla a vrátit se do nebe jako duchovní bytosti. Postavili se na stranu Ďábla, který se tak stal ‚panovníkem démonů‘. (Matouš 9:34)

9. (a) Co se s démony stalo, když se vrátili do nebe? (b) O čem budeme v souvislosti s démony uvažovat?

9 Když se neposlušní andělé vrátili do nebe, Jehova s nimi jednal jako s vyvrženci, stejně jako s jejich panovníkem Satanem. (2. Petra 2:4) Ačkoli nyní na sebe už nemohou brát lidská těla, stále na lidi působí velmi špatným vlivem. Satan s pomocí svých démonů „zavádí na scestí“ dokonce „celou obydlenou zemi“. (Zjevení 12:9; 1. Jana 5:19) Jak? Démoni k tomu používají nejrůznější taktiky. (2. Korinťanům 2:11) Zamysleme se nad některými z nich.

JAK DÉMONI ZAVÁDĚJÍ NA SCESTÍ

10. Co je spiritismus?

10 Démoni zavádějí lidi na scestí pomocí spiritismu. Provozování spiritismu je kontakt s démony, ať už přímý, nebo zprostředkovaný lidským médiem. Bible spiritismus odsuzuje a varuje nás, abychom se vyhýbali všemu, co je s ním jakkoli spojeno. (Galaťanům 5:19–21) Pro démony je spiritismus totéž, co pro rybáře návnada. Rybář používá různé druhy návnad, aby chytil různé druhy ryb. Podobně ničemní duchové používají různé druhy spiritismu, aby pod svůj vliv dostali různé druhy lidí.

11. Co je věštění a proč bychom se mu měli vyhýbat?

11 Jedním druhem návnady, kterou démoni používají, je věštění. Co to je? Je to snaha zjistit budoucnost nebo nějaké neznámé skutečnosti. Mezi určité formy věštění patří astrologie, používání tarokových karet nebo křišťálové koule, hádání z ruky a hledání tajemných znamení ve snech. Ačkoli mnoho lidí považuje provozování spiritismu za neškodné, Bible ukazuje, že věštci a ničemní duchové vzájemně spolupracují. Například ve Skutcích 16:16–18 se píše o ‚démonovi věštby‘, který jedné dívce umožňoval praktikovat „umění předpovídat“. Tuto schopnost však ztratila, když z ní byl démon vyhnán.

Démoni používají k podvádění lidí různé prostředky

12. Proč je nebezpečné pokoušet se komunikovat s mrtvými?

12 Démoni zavádějí lidi na scestí také tím, že je nabádají, aby se dotazovali mrtvých. Lidé, kteří truchlí nad smrtí někoho blízkého, bývají klamáni nesprávnými názory na to, v jakém stavu se mrtví nacházejí. Spiritistické médium může takovým truchlícím lidem sdělovat určité informace. Nějaký duch zase může mluvit hlasem, který zdánlivě patří zesnulému člověku. V důsledku takových zážitků mnozí lidé nabyli přesvědčení, že mrtví jsou vlastně naživu, a že když s nimi pozůstalí budou v kontaktu, zmírní tím svůj zármutek. Veškerá taková „útěcha“ je však ve skutečnosti falešná a zároveň nebezpečná. Proč? Protože napodobovat hlas mrtvé osoby a poskytnout spiritistickému médiu informace o zesnulém člověku není pro démony žádný problém. (1. Samuelova 28:3–19) V šesté kapitole jsme se navíc dozvěděli, že mrtví lidé přestali existovat. (Žalm 115:17) Proto každý, „kdo se dotazuje mrtvých“, byl ničemnými duchy zaveden na scestí a jedná v přímém rozporu s Boží vůlí. (5. Mojžíšova 18:10, 11; Izajáš 8:19) Dávejte si tedy dobrý pozor a této nebezpečné návnadě, kterou démoni používají, se rozhodně vyhýbejte.

13. Co se podařilo mnohým lidem, kteří se dříve démonů báli?

13 Ničemní duchové však lidi nejen zavádějí na scestí, ale také je zastrašují. Satan a jeho démoni vědí, že než budou uvězněni, zbývá jim už jen „krátké časové období“. Proto nyní zuří víc než kdy jindy. (Zjevení 12:12, 17) Navíc tisíce lidí, kteří kdysi žili v každodenním strachu z takových ničemných duchů, se z jejich vlivu vymanilo. Jak to dokázali? A co může udělat ten, kdo se do spiritismu už zapletl?

JAK LZE NIČEMNÝM DUCHŮM VZDOROVAT

14. Jak se můžeme osvobodit od vlivu ničemných duchů, podobně jako to v prvním století udělali křesťané v Efezu?

14 V Bibli jsou obsaženy rady nejen k tomu, jak lze ničemným duchům vzdorovat, ale i jak se z jejich vlivu vymanit. Uvažujme o příkladu křesťanů z prvního století, kteří žili ve městě Efez. Než se stali křesťany, někteří z nich provozovali spiritismus. Co však udělali, když se rozhodli od spiritismu osvobodit? Bible říká: „Značný počet těch, kdo provozovali magická umění, snesl své knihy a přede všemi je spálil.“ (Skutky 19:19) Tím, že tito noví křesťané své knihy o magii zničili, dali příklad všem, kdo by se ničemným duchům rádi postavili na odpor dnes. Ti, kdo si přejí sloužit Jehovovi, se musí zbavit všeho, co se spiritismem nějak souvisí. Může se jednat o knihy, časopisy, filmy, plakáty nebo hudební nahrávky, které povzbuzují k provozování spiritismu a vykreslují jej jako něco přitažlivého a zábavného. Patří k tomu i amulety a další předměty, které se nosí pro ochranu před zlem. (1. Korinťanům 10:21)

15. Co musíme dělat, abychom úspěšně vzdorovali ničemným duchovním silám?

15 Několik let potom, co křesťané v Efezu zničili své knihy o magii, jim apoštol Pavel napsal: ‚Zápasíme proti ničemným duchovním silám.‘ (Efezanům 6:12) Démoni se tehdy nevzdali. Stále se snažili získat nad křesťany určitou nadvládu. Co ještě tedy museli tito křesťané udělat? Pavel řekl: „Především uchopte velký štít víry, kterým budete schopni uhasit všechny ohnivé střely toho ničemného [Satana].“ (Efezanům 6:16) Čím je štít naší víry pevnější, tím rozhodněji budeme ničemným duchovním silám vzdorovat. (Matouš 17:20)

16. Jak můžeme svou víru posilovat?

16 Jak ale můžeme svou víru posilovat? Studiem Bible. Pevnost nějaké zdi do značné míry závisí na pevnosti jejích základů. Podobně pevnost naší víry velmi závisí na pevnosti základů, na nichž je postavena. A takovým základem je přesné poznání Božího slova, Bible. Pokud Bibli čteme a studujeme denně, bude naše víra pevná. Podobně jako silná zeď nás bude taková víra chránit před vlivem ničemných duchů. (1. Jana 5:5)

17. Co je dále nezbytné, abychom byli schopni vzdorovat ničemným duchům?

17 Co bylo dalším krokem, který museli křesťané v Efezu podniknout? Potřebovali ještě jinou ochranu, protože žili ve městě, které bylo démonismem přímo prosáklé. Z tohoto důvodu Pavel tamním křesťanům řekl: „Při každé příležitosti [se] v duchu budete stále modlit každým druhem modlitby a úpěnlivé prosby.“ (Efezanům 6:18) I my žijeme ve světě, který je doslova prosáklý démonismem, a proto je velmi důležité, abychom se k Jehovovi vroucně modlili o ochranu. Jen tak dokážeme ničemným duchům vzdorovat. Ve svých modlitbách samozřejmě musíme používat Jehovovo jméno. (Přísloví 18:10) Měli bychom se tedy k Bohu vytrvale modlit o to, aby ‚nás osvobodil od toho ničemného‘, Satana Ďábla. (Matouš 6:13) Na takové vroucí modlitby bude Jehova jistě reagovat. (Žalm 145:19)

18, 19. (a) Proč si můžeme být jisti tím, že v boji proti ničemným duchovním bytostem lze zvítězit? (b) Která otázka bude zodpovězena v příští kapitole?

18 Ničemní duchové jsou sice nebezpeční, ale pokud se postavíme proti Ďáblu a přiblížíme se k Bohu tím, že budeme konat jeho vůli, nemusíme se démonů bát. (Jakub 4:7, 8) Jejich moc je omezená. Byli potrestáni v Noemových dnech a Jehova nad nimi v budoucnosti vykoná závěrečný rozsudek. (Juda 6) Pamatujme také, že máme ochranu Jehovových mocných andělů. (2. Královská 6:15–17) Těmto andělům velmi záleží na tom, abychom ničemným duchům vzdorovali úspěšně. Spravedliví andělé nás obrazně řečeno povzbuzují. Zůstaňme proto Jehovovi a jeho rodině věrných duchovních tvorů nablízku. Rozhodně se snažme vyhýbat jakémukoli druhu spiritismu a vždy uplatňujme rady z Božího slova. (1. Petra 5:6, 7; 2. Petra 2:9) Pak si budeme moci být jisti tím, že v boji proti ničemným duchovním bytostem zvítězíme.

19 Proč ale Bůh připustil, aby ničemní duchové dále existovali a působili zlo, kvůli němuž lidé tak trpí? Na tuto otázku získáme odpověď v příští kapitole.

^ 2. odst. Zjevení 5:11 o spravedlivých andělech říká: „Jejich počet byl myriády myriád“ neboli „deset tisíc krát desetitisíce“. (Poznámka pod čarou) Z Bible tedy opravdu vyplývá, že byly stvořeny stamiliony andělů.