Přejít k článku

Přejít na obsah

DODATEK

Co je „Velký Babylón“?

Co je „Velký Babylón“?

KNIHA Zjevení obsahuje výroky, které nelze chápat doslovně. (Zjevení 1:1) Zmiňuje se například o ženě, jež má na čele napsáno jméno „Velký Babylón“. O této ženě se píše, že sedí na ‚zástupech a národech‘. (Zjevení 17:1, 5, 15) Takový popis se nemůže vztahovat na žádnou doslovnou ženu, a proto Velký Babylón musí být nějaký symbol. Co tedy tato symbolická nevěstka představuje?

Ve Zjevení 17:18 je tatáž obrazná žena popsána jako „velké město, jež má království nad králi země“. Výraz „město“ ukazuje, že se jedná o organizovanou skupinu lidí. Toto „velké město“ má vládu nad „králi země“, a proto žena nazvaná Velký Babylón musí znázorňovat vlivnou organizaci mezinárodního charakteru. Právem ji lze označit za světovou říši. O jakou říši se jedná? O náboženskou. Všimněme si, jak tento závěr podporují některé další pasáže z knihy Zjevení, jež o tomto námětu pojednávají.

Nějaká říše může mít charakter politický, obchodní nebo náboženský. Žena nazvaná Velký Babylón není politickou říší, protože Boží slovo říká, že „králové země“ neboli politické složky tohoto světa se s ní dopouštějí „smilstva“. Výrazem „smilstvo“ se myslí spojenectví, které tato žena uzavírá s pozemskými panovníky, a je tím také vysvětleno, proč je nazvána „velkou nevěstkou“. (Zjevení 17:1, 2; Jakub 4:4)

Velký Babylón nemůže být ani obchodní říší, protože „kupci země“ představující obchodní složky tohoto světa budou nad zničením Velkého Babylónu truchlit. O králích i kupcích se říká, že při zničení Velkého Babylónu stojí „opodál“. (Zjevení 18:3, 9, 10, 15–17) Proto je rozumné domnívat se, že Velký Babylón není ani politická, ani obchodní říše, ale říše náboženská.

To, že jde o náboženskou říši, dokládá také výrok, že Velký Babylón zavádí všechny národy na scestí prostřednictvím svých ‚spiritistických zvyklostí‘. (Zjevení 18:23) Všechny formy spiritismu jsou nějakým způsobem svázány s náboženstvím a jsou inspirovány démony, a proto není překvapující, že Bible označuje Velký Babylón jako ‚bydliště démonů‘. (Zjevení 18:2; 5. Mojžíšova 18:10–12) O této říši je také napsáno, že se staví proti pravému náboženství a že pronásleduje ‚proroky‘ a ‚svaté‘. (Zjevení 18:24) Velký Babylón doopravdy nenávidí pravé náboženství, a to do té míry, že násilně pronásleduje, a dokonce vraždí ‚Ježíšovy svědky‘. (Zjevení 17:6) Žena pojmenovaná Velký Babylón tedy jednoznačně představuje celosvětovou říši falešného náboženství, k níž patří všechna náboženství stavějící se Jehovovi Bohu na odpor.