Přejít k článku

Přejít na obsah

DODATEK

Co je Soudný den?

Co je Soudný den?

JAK si představujete Soudný den? Mnoho lidí si myslí, že miliardy duší budou jedna po druhé přivedeny před Boží trůn a tam bude nad každou z nich vynesen rozsudek. Věří, že někteří lidé dostanou odměnu v podobě nebeské blaženosti, ale jiní budou odsouzeni k věčným mukám. Bible však Soudný den vykresluje v úplně jiném světle. Nepopisuje ho jako nějaké hrůzné období, ale jako čas naděje a obnovy.

Ve Zjevení 20:11, 12 čteme o tom, jak Soudný den popsal apoštol Jan: „Viděl jsem velký bílý trůn a toho, který na něm seděl. Z místa před ním uprchla země a nebe a nebylo pro ně nalezeno místo. A viděl jsem mrtvé, velké a malé, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny svitky. Ale byl otevřen další svitek; je to svitek života. A mrtví byli souzeni podle svých skutků z věcí napsaných ve svitcích.“ Kdo je tím Soudcem, který je zde popsán?

Nejvyšším Soudcem lidstva je Jehova Bůh. Samotné souzení však svěřil někomu jinému. Podle záznamu ve Skutcích 17:31 apoštol Pavel řekl, že Bůh „stanovil . . . den, v němž zamýšlí soudit obydlenou zemi ve spravedlnosti mužem, kterého ustanovil“. Tímto ustanoveným Soudcem je vzkříšený Ježíš Kristus. (Jan 5:22) Kdy má ale Soudný den začít? A jak dlouho potrvá?

Kniha Zjevení ukazuje, že Soudný den začíná po armagedonské válce, v níž bude zničen Satanův systém. * (Zjevení 16:14, 16; 19:19–20:3) Po Armagedonu budou Satan a jeho démoni tisíc let uvězněni v propasti. Během té doby bude 144 000 Ježíšových nebeských spoludědiců soudit lidstvo a budou ‚kralovat s Kristem tisíc let‘. (Zjevení 14:1–3; 20:1–4; Římanům 8:17) Soudný den tedy není nějaká uspěchaná záležitost trvající pouhých 24 hodin. Bude trvat tisíc let.

Během tohoto tisíciletého období bude Ježíš Kristus ‚soudit živé a mrtvé‘. (2. Timoteovi 4:1) ‚Živí‘ budou tvořit „velký zástup“, který přežije Armagedon. (Zjevení 7:9–17) Apoštol Jan viděl také „mrtvé . . ., jak stojí před trůnem“ soudu. V souladu s Ježíšovým slibem ti, kdo jsou „v pamětních hrobkách, uslyší [Kristův] hlas a vyjdou“ prostřednictvím vzkříšení. (Jan 5:28, 29; Skutky 24:15) Na jakém základě však budou všichni souzeni?

Podle vidění apoštola Jana „byly otevřeny svitky“ a „mrtví byli souzeni podle svých skutků z věcí napsaných ve svitcích“. Jsou snad v těchto svitcích zapsány minulé skutky souzených lidí? Ne. Lidé nebudou souzeni na základě toho, co dělali před tím, než zemřeli. Jak to víme? Bible říká: „Kdo . . . zemřel, je zproštěn svého hříchu.“ (Římanům 6:7) Vzkříšení lidé proto vstupují do života obrazně řečeno s čistým štítem. Zmíněné svitky tedy musí představovat další Boží požadavky. Pokud mají vzkříšení lidé a ti, kdo přežijí Armagedon, získat věčný život, budou muset dodržovat Boží přikázání včetně jakýchkoli nových požadavků, které Jehova v průběhu toho tisíciletí stanoví. Lidé tedy budou souzeni na základě toho, co budou dělat během Soudného dne.

V Soudném dnu miliardy lidí poprvé dostanou příležitost dozvědět se, jaká je Boží vůle a jak se jí mají přizpůsobit. To znamená, že bude probíhat rozsáhlá vzdělávací činnost. Ano, „obyvatelé úrodné země se jistě budou učit spravedlnosti“. (Izajáš 26:9) Ne každý však bude ochoten přizpůsobit se Boží vůli. Izajáš 26:10 říká: „I kdyby byla ničemnému projevena přízeň, prostě se nenaučí spravedlnosti. V zemi přímočarosti bude jednat protiprávně a neuvidí Jehovovu vznešenost.“ Takoví ničemní lidé budou během Soudného dne jednou provždy usmrceni. (Izajáš 65:20)

Na konci Soudného dne poslušní lidé ‚ožijí‘ v plném smyslu slova, protože budou dokonalí. (Zjevení 20:5) Během Soudného dne tedy bude lidstvo přivedeno do svého původního stavu dokonalosti. (1. Korinťanům 15:24–28) Potom nastane závěrečná zkouška. Satan bude propuštěn ze svého vězení a Jehova mu dovolí, aby se naposledy pokusil zavést lidstvo na scestí. (Zjevení 20:3, 7–10) Ti, kdo mu odolají, se budou těšit z dokonalého splnění biblického slibu: „Spravedliví budou vlastnit zemi a budou na ní přebývat navždy.“ (Žalm 37:29) Ano, Soudný den bude pro celé věrné lidstvo požehnáním.

^ 1. odst. Více informací o Armagedonu naleznete v publikaci Hlubší pochopení Písma, 1. svazek, strany 576, 577, 829 a 830, a ve 20. kapitole knihy Uctívejme jediného pravého Boha. Obě publikace vydali svědkové Jehovovi.