Přejít k článku

Přejít na obsah

OSMÁ KAPITOLA

Co je Boží Království?

Co je Boží Království?
  • Co Bible říká o Božím Království?

  • Co Boží Království udělá?

  • Kdy se prostřednictvím tohoto Království bude na zemi dít Boží vůle?

1. Kterou známou modlitbou se budeme zabývat?

MILIONY lidí po celém světě dobře znají modlitbu, jíž se často říká Otčenáš neboli Pánova modlitba. Obě tato označení se vztahují na známou modlitbu, kterou pronesl sám Ježíš a kterou dal svým učedníkům jako vzor toho, jak se mají modlit. Tato modlitba má hluboký význam. Když budeme uvažovat o prvních třech prosbách, jež jsou v ní obsaženy, pomůže nám to dozvědět se více o tom, co Bible doopravdy učí.

2. O které tři věci se měli Ježíšovi učedníci podle jeho slov modlit?

2 V úvodu zmíněné vzorové modlitby Ježíš Kristus své posluchače vybídl: „Budete se tedy modlit takto: ‚Náš Otče v nebesích, ať je posvěceno tvé jméno. Ať přijde tvé království. Ať se stane tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi.‘“ (Matouš 6:9–13) Jaký význam mají tyto tři prosebné žádosti?

3. Co bychom měli vědět o Božím Království?

3 O Božím jménu Jehova jsme se toho dozvěděli již hodně. A do určité míry jsme si také vysvětlili, jaká je Boží vůle — tedy co už Bůh pro lidstvo udělal a co ještě udělá. Co však měl Ježíš na mysli tím, že nás vybídl, abychom se modlili: „Ať přijde tvé království.“ Co vlastně Boží Království je? Jak se jeho příchodem posvětí Boží jméno? A jakou souvislost má příchod Království s vykonáním Boží vůle?

CO JE BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ?

4. Co je Boží Království a kdo je v něm Králem?

4 Boží Království je vláda ustanovená Jehovou Bohem, který do ní také dosadil Krále. Kdo je tímto Králem? Je to Ježíš Kristus. Jakožto Král je Ježíš mocnější než všichni lidští panovníci dohromady, a proto je označen jako „Král těch, kdo kralují, a Pán těch, kdo panují“. (1. Timoteovi 6:15) Díky své moci může vykonat mnohem více dobra než jakýkoli lidský vládce — dokonce i ten nejlepší.

5. Odkud Boží Království panuje a nad čím?

5 Odkud bude Boží Království panovat? Odtud, kde je Ježíš. Určitě si vzpomínáte, že po své smrti na mučednickém kůlu byl vzkříšen. Krátce nato vystoupil do nebe. (Skutky 2:33) A proto i Boží Království je v nebi. To je důvod, proč o něm Bible mluví jako o ‚nebeském království‘. (2. Timoteovi 4:18) Ale přestože je Boží Království v nebi, bude vládnout nad zemí. (Zjevení 11:15)

6, 7. Díky čemu je Ježíš výjimečným Králem?

6 Díky čemu je Ježíš výjimečným Králem? Za prvé díky tomu, že nikdy nezemře. Bible o Ježíšovi ve srovnání s lidskými králi říká, že je „jediný, jenž má nesmrtelnost, který přebývá v nepřístupném světle“. (1. Timoteovi 6:16) Z toho vyplývá, že všechny dobré věci, které Ježíš udělá, přetrvají. A Ježíš takové velkolepé věci rozhodně udělá.

7 Zamysleme se nad následujícím proroctvím, které o Ježíšovi říká: „Usadí se na něm Jehovův duch, duch moudrosti a porozumění, duch rady a moci, duch poznání a bázně před Jehovou; a bude mít potěšení v bázni před Jehovou. A nebude soudit podle pouhého zdání svých očí ani kárat prostě podle toho, co slyší jeho uši. A ponížené bude soudit se spravedlností a s přímostí bude muset udílet pokárání ve prospěch mírných země.“ (Izajáš 11:2–4) Z těchto slov je patrné, že Ježíš má být spravedlivým a soucitným Králem lidí na zemi. Chtěli byste mít takového panovníka?

8. Kdo bude vládnout s Ježíšem?

8 Další skutečností v souvislosti s Božím Královstvím je to, že Ježíš v něm nebude vládnout sám. Bude mít spoluvládce. Například apoštol Pavel svému spolupracovníkovi Timoteovi napsal: „Jestliže vytrváváme, budeme také spolu kralovat.“ (2. Timoteovi 2:12) Ano, Pavel, Timoteus a další věrní křesťané, které Bůh vybral, budou v nebeském Království vládnout spolu s Ježíšem. Kolik jich bude mít tuto výsadu?

9. Kolik spoluvládců bude Ježíš mít a kdy je Bůh začal vybírat?

9 Jak již bylo ukázáno v 7. kapitole této knihy, apoštol Jan dostal vidění, v němž spatřil‚ jak „Beránek [Ježíš Kristus] stál na hoře Sion [ve svém královském postavení v nebi] a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce těch, kdo mají na svém čele napsáno jeho jméno a jméno jeho Otce“. Kdo je těch 144 000? Sám Jan to objasnil slovy: „To jsou ti, kdo neustále následují Beránka, ať jde kamkoli. Ti byli koupeni zprostřed lidstva jako první ovoce Bohu a Beránkovi.“ (Zjevení 14:1, 4) Ano, jsou to věrní následovníci Ježíše Krista, kteří byli zvláště vybráni k tomu, aby s ním vládli v nebi. Po svém vzkříšení k nebeskému životu „mají kralovat nad zemí“. (Zjevení 5:10) Již od doby apoštolů Bůh vybíral věrné křesťany, aby z nich sestavil vládu, která bude mít 144 000 členů.

10. Proč je od Jehovy láskyplné, že jako krále nad lidstvem dosadil Ježíše a 144 000 vzkříšených lidí?

10 To, že lidstvu bude vládnout Ježíš a 144 000 vzkříšených lidí, je od Jehovy velmi laskavé. Ježíš totiž ví, jaké to je, být člověkem a trpět. Pavel řekl, že Ježíš není někým, „kdo nemůže projevovat účast s našimi slabostmi, ale [tím], kdo byl zkoušen ve všech ohledech jako my, ale bez hříchu“. (Hebrejcům 4:15; 5:8) Také Ježíšovi spoluvládci, když žili na zemi, procházeli trpkými zkouškami, a přesto vytrvali. Navíc museli zápasit s vlastní nedokonalostí a s různými nemocemi. Proto rozhodně budou chápat problémy, kterým lidé čelí.

CO BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ UDĚLÁ?

11. Proč Ježíš řekl, že se jeho učedníci mají modlit o to, aby se Boží vůle děla v nebi?

11 Když Ježíš řekl, že se jeho učedníci mají modlit o příchod Božího Království, dodal, že se mají modlit také o to, aby se děla Boží vůle — „jako v nebi, tak i na zemi“. Bůh je v nebi a jeho vůli tam vždy vykonávali věrní andělé. Ve 3. kapitole této knihy jsme se však dozvěděli, že jeden ničemný anděl Boží vůli konat přestal a přiměl Adama a Evu zhřešit. V 10. kapitole se o tomto ničemném andělovi, který je známý jako Satan Ďábel, dozvíme z Bible více. Satanovi a andělským duchovním tvorům, kteří se rozhodli ho následovat a které Bible označuje jako démony, bylo dovoleno ještě nějaký čas v nebi zůstat. Proto již ne všichni tvorové, kteří v nebi žili, konali Boží vůli. To se ale mělo změnit s příchodem vlády Božího Království. Nově dosazený Král Ježíš Kristus měl vést se Satanem válku. (Zjevení 12:7–9)

12. Které dvě důležité události jsou popsány ve Zjevení 12:10?

12 Následující prorocká slova popisují, co se mělo stát: „Slyšel jsem silný hlas v nebi, který řekl: ‚Nyní nastala záchrana a moc a království našeho Boha a autorita jeho Krista, protože byl svržen žalobce našich bratrů, který na ně dnem i nocí žaluje před naším Bohem!‘“ (Zjevení 12:10) Všimli jste si těch dvou velmi důležitých věcí popsaných v tomto biblickém verši? Za prvé, Boží Království v rukou Ježíše Krista začíná vládnout. Za druhé, Satan je z nebe vyhnán a svržen k zemi.

13. K čemu vedlo to, že Satan byl vyhnán z nebe?

13 K čemu tyto dvě události vedly? O tom, co se stalo v nebi, čteme: „Proto se radujte, nebesa a vy, kdo v nich přebýváte!“ (Zjevení 12:12) Ano, věrní andělé v nebi se radují, protože Satan a jeho démoni jsou pryč, a tak každý tvor, který v nebesích žije, věrně chválí Jehovu. V nebi tedy panuje úplný a ničím nerušený pokoj a soulad. Boží vůle se tam již naplnila.

Satan a jeho démoni byli vyhnáni z nebe a to způsobilo na zemi bědu. Tyto problémy ale brzy skončí

14. Co se stalo kvůli tomu, že byl Satan svržen na zem?

14 Ale co země? Jak to má vypadat na ní? Bible říká: „Běda zemi a moři, protože k vám sestoupil Ďábel a má velký hněv, neboť ví, že má krátké časové období.“ (Zjevení 12:12) Kvůli tomu, že byl z nebe vyhnán a že mu zbývá už jen málo času, má Satan vztek. Ve svém hněvu působí na zemi tíseň neboli ‚bědu‘. Čeho se tato „běda“ týká, se dozvíme v příští kapitole. Možná se však ptáte: ‚Když tedy Satan působí na zemi takové problémy, jak se zde pak má prostřednictvím Království dít Boží vůle?‘

15. Co je Boží vůlí vzhledem k zemi?

15 Pamatujme na to, jak má podle Boží vůle život na zemi vypadat. Mluvili jsme o tom ve 3. kapitole. V Edenu Bůh ukázal, že chce, aby země byla rájem naplněným spravedlivými lidmi, kteří nebudou umírat. Satan však Adama a Evu přiměl k tomu, aby zhřešili, což mělo vliv na uskutečňování Boží vůle na zemi. Boží vůle vzhledem k zemi se však nezměnila. Jehova neupustil od svého předsevzetí, že „spravedliví budou vlastnit zemi a budou na ní přebývat navždy“. (Žalm 37:29) A Boží Království toho dosáhne. Jakým způsobem?

16, 17. Co nám o Božím Království říká Daniel 2:44?

16 Podívejme se na proroctví u Daniela 2:44. Čteme tam: „Za dnů těch králů zřídí nebeský Bůh království, které nebude nikdy zničeno. A království nebude přeneseno na žádný jiný lid. Rozdrtí a ukončí všechna tato království a samo bude stát na neurčité časy.“ Co se z toho o Božím Království dozvídáme?

17 Za prvé, že Boží Království mělo být zřízeno „za dnů těch králů“, tedy v době, kdy existují ještě jiná království. Za druhé se dozvídáme, že Boží Království má trvat navždy. Nikdy nebude nikým poraženo ani nebude nahrazeno nějakou jinou vládou. Za třetí vidíme, že mezi Božím Královstvím a královstvími tohoto světa dojde k válce. Z ní ale Boží Království vyjde vítězně. A nakonec to bude jediná vláda nad celým lidstvem. Pak se lidé budou těšit z té nejlepší vlády, jakou kdy poznali.

18. Jak se říká závěrečné válce mezi Božím Královstvím a vládami tohoto světa?

18 O právě zmíněné závěrečné válce mezi Božím Královstvím a pozemskými vládami toho Bible říká hodně. Například ukazuje, že s přibližujícím se koncem budou ničemní duchové šířit lži za účelem oklamat ‚krále celé obydlené země‘. S jakým cílem? ‚Shromáždit tyto krále k válce velikého dne Boha Všemohoucího.‘ Králové země se mají shromáždit „na místo, které se hebrejsky nazývá Har-Magedon“. (Zjevení 16:14, 16) Kvůli tomu, co je uvedeno v těchto dvou verších, se závěrečnému konfliktu mezi lidskými vládami a Božím Královstvím říká bitva Har-Magedon neboli Armagedon.

19, 20. Co brání tomu, aby se Boží vůle děla na zemi už nyní?

19 Čeho Boží Království díky Armagedonu dosáhne? Znovu si připomeňme, co je Boží vůlí vzhledem k zemi. Jehova Bůh chce, aby země byla naplněna spravedlivými, dokonalými lidmi, kteří mu budou sloužit v ráji. Proč se to ale nestane už teď? Za prvé, jsme hříšní, a proto máme nemoci a umíráme. V 5. kapitole jsme se však dozvěděli, že Ježíš za nás zemřel, abychom mohli žít věčně. Pravděpodobně si vzpomínáte na slova zapsaná v Janově evangeliu, kde se říká: „Bůh . . . tak velice miloval svět, že dal svého jediného zplozeného Syna, aby žádný, kdo v něj projevuje víru, nebyl zahuben, ale měl věčný život.“ (Jan 3:16)

20 Jiný problém spočívá v tom, že mnoho lidí jedná ničemně. Lžou, podvádějí a dopouštějí se nemravnosti. Takoví lidé nechtějí jednat v souladu s Boží vůlí. Lidé, kteří jednají ničemně, budou usmrceni v Boží válce, v Armagedonu. (Žalm 37:10) Boží vůle se na zemi neděje také z toho důvodu, že vlády nevedou lidi k tomu, aby v souladu s touto vůlí žili. Naopak, mnohé vlády jsou kruté, zkorumpované nebo nemají potřebnou autoritu. Bible otevřeně říká: „Člověk panuje nad člověkem k jeho škodě.“ (Kazatel 8:9)

21. Jak se prostřednictvím Království bude dít Boží vůle na zemi?

21 Po Armagedonu bude mít celé lidstvo pouze jednu vládu — Boží Království. Toto Království vykoná Boží vůli a přinese lidstvu nádherné požehnání. Například odstraní Satana a jeho démony. (Zjevení 20:1–3) Díky hodnotě Ježíšovy oběti pak věrní lidé již nebudou podléhat nemocím ani umírat. Místo toho budou mít pod vládou Království možnost žít navždy. (Zjevení 22:1–3) Země bude přeměněna v ráj. Tak Boží Království vykoná na zemi Boží vůli a posvětí Boží jméno. Co to však znamená? V podstatě to, že pod vládou Božího nebeského Království budou všichni živí tvorové vzdávat Jehovovu jménu čest.

KDY BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ ZASÁHNE?

22. Jak víme, že Boží Království nepřišlo v době, kdy byl Ježíš na zemi, ani bezprostředně po jeho vzkříšení?

22 Když Ježíš řekl svým následovníkům, aby se modlili „ať přijde tvé království“, bylo jasné, že toto Království tehdy ještě neexistovalo. Přišlo snad v době, kdy Ježíš vystoupil do nebe? Ne, protože jak Petr, tak Pavel řekli, že po Ježíšově vzkříšení se na Kristu splnilo proroctví zaznamenané v Žalmu 110:1: „Jehovův výrok k mému Pánu je: ‚Posaď se po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele jako podnož tvým nohám.‘“ (Skutky 2:32–35; Hebrejcům 10:12, 13) Ježíš měl tedy po určité období čekat.

Pod vládou Království se bude Boží vůle dít na zemi, stejně jako se již děje v nebi

23. (a) Kdy začalo Boží Království panovat? (b) O čem bude pojednávat další kapitola?

23 Jak dlouho to mělo být? V průběhu 19. a 20. století upřímní badatelé Bible postupně rozpoznali, že toto období čekání skončí v roce 1914. (Více informací o tomto roku najdete v dodatku „Rok 1914 — významný rok v biblickém proroctví“.) Světové události, které se v roce 1914 začaly odehrávat, potvrzují, že porozumění těchto upřímných badatelů Bible bylo správné. Splňování biblických proroctví ukazuje, že v roce 1914 se Kristus stal Králem a že v tom roce začalo Boží Království panovat. Z toho vyplývá, že žijeme v ‚krátkém časovém období‘, které Satanovi ještě zbývá. (Zjevení 12:12; Žalm 110:2) Můžeme také s jistotou říci, že Boží Království již brzy zakročí proti ničemnosti a zajistí, aby se Boží vůle děla i na zemi. Je to podle vás pro lidi dobrá zpráva? A věříte, že to je pravda? V další kapitole se dozvíte, že Bible tyto věci doopravdy říká.