Přejít k článku

Přejít na obsah

DRUHÁ KAPITOLA

Bible je knihou od Boha

Bible je knihou od Boha
  • V jakých směrech se Bible liší od všech ostatních knih?

  • Jak nám Bible může pomoci zvládat osobní problémy?

  • Proč můžeme důvěřovat proroctvím, která jsou v Bibli zapsána?

1, 2. V jakých ohledech je Bible neocenitelným darem od Boha?

VZPOMEŇTE si na to, když jste od svého dobrého přítele dostali nějaký hezký dárek. Pravděpodobně vás to nejen nadchlo, ale také vás to zahřálo u srdce. Dárek nám totiž něco říká o dárci — přinejmenším to, že mu na našem přátelství záleží. Za dobře vybraný dárek jste svému příteli bezpochyby také poděkovali.

2 Bible je darem od Boha — darem, za který mu můžeme být opravdu vděční. Tato jedinečná kniha nám totiž odhaluje věci, které bychom se jinak nikdy nedozvěděli. Například nám vypráví o stvoření hvězdných nebes, země a prvního muže a ženy. Bible také obsahuje spolehlivé zásady, které nám v životě pomáhají vyrovnávat se s problémy a obavami. Vysvětluje, jak Bůh splní svůj záměr a jak na zemi zavede lepší podmínky. Bible je skutečně neocenitelným darem.

3. Co se o Jehovovi dozvídáme z toho, že nám daroval Bibli, a proč nás to může potěšit?

3 Bible je také darem, který nás zahřeje u srdce, protože nám leccos odhaluje o svém Dárci, Jehovovi Bohu. To, že nám dal takovou knihu, je důkazem, že si přeje, abychom ho dobře poznali. Bible nám opravdu může pomoci, abychom se k Jehovovi přiblížili.

4. Co na vás zapůsobilo, pokud jde o rozšířenost Bible?

4 Pokud doma nějakou Bibli máte, zdaleka nejste jediní. Celá Bible nebo její části byly vydány ve více než 2 300 jazycích a díky tomu je dostupná více než 90 procentům světové populace. V průměru se každý týden mezi lidi rozšíří přes milion výtisků této knihy. Do dnešní doby byly vyrobeny miliardy výtisků celé Bible nebo jejích částí. Žádná jiná kniha se v tom Bibli nevyrovná.

„Svaté Písmo — Překlad nového světa“ je k dispozici v mnoha jazycích

5. V jakém ohledu je Bible ‚inspirována Bohem‘?

5 Bible je navíc ‚inspirována Bohem‘. (2. Timoteovi 3:16) V jakém ohledu? Na tuto otázku odpovídá Bible sama: „Lidé mluvili z Boha, jak byli unášeni svatým duchem.“ (2. Petra 1:21) Znázorněme si to: Podnikatel má možná sekretářku, která pro něj píše dopis. Ten obsahuje myšlenky a pokyny podnikatele. Proto je to jeho dopis, a ne dopis sekretářky. Podobně Bible obsahuje poselství od Boha, a ne myšlenky lidí, kteří toto poselství pouze zapsali. Celá Bible je proto skutečně ‚Božím slovem‘. (1. Tesaloničanům 2:13)

JEDNOLITÁ A PŘESNÁ

6, 7. Proč je jednolitost biblické zprávy zvlášť pozoruhodná?

6 Bible byla psána v průběhu více než 1 600 let. Její pisatelé žili v různých dobách a pocházeli z nejrůznějšího prostředí. Někteří z nich byli rolníci, rybáři a pastýři. Jiní byli proroci, soudci a králové. A pisatel jednoho z evangelií, Lukáš, byl zase lékařem. Bez ohledu na rozličné prostředí, z něhož jednotliví pisatelé pocházeli, je Bible od začátku do konce jednolitým celkem. *

7 První biblická kniha nám sděluje, jak se lidstvo dostalo do problémů. Poslední kniha nám ukazuje, že celá země se stane rájem neboli zahradou. Celá Bible zahrnuje tisíce let lidských dějin a z různých hledisek pojednává o postupném uskutečňování Božího záměru se zemí. Vnitřní soulad Bible je opravdu působivý, ale právě to se dá očekávat od knihy, která je inspirována Bohem.

8. Na příkladech ukažte, že Bible je vědecky přesná.

8 Bible je vědecky přesná. Jsou v ní dokonce informace, které značně předběhly svou dobu. Například 3. kniha Mojžíšova obsahuje zákony dané starověkému Izraeli, které se týkaly karantény a hygieny, zatímco okolní národy neměly o takových věcech ani ponětí. V době, kdy byly rozšířeny mylné představy o tvaru země, se o ní Bible zmiňovala jako o kruhu neboli kouli. (Izajáš 40:22) Bible také správně říká, že země je ‚zavěšena na ničem‘. (Job 26:7) Bible samozřejmě není žádnou vědeckou učebnicí. Ale když se dotýká vědeckých témat, je pozoruhodně přesná. A neočekávali bychom snad právě to od knihy, která je od Boha?

9. (a) V jakých směrech se Bible prokázala jako historicky přesná a spolehlivá? (b) Jaký názor na Bibli můžeme přijmout díky upřímnosti jejích pisatelů?

9 Bible je také přesná a spolehlivá z historického hlediska. Její zprávy jsou konkrétní. Obsahují nejen jména určitých lidí, ale i jejich rodokmeny. * Světští historikové se obvykle nezmiňují o porážkách vlastního národa. Ale bibličtí pisatelé jsou na rozdíl od nich upřímní, a to i tehdy, když pojednávají o svých vlastních chybách a o selháních celého národa. Například ve 4. knize Mojžíšově se pisatel Mojžíš zmiňuje o vlastním vážném provinění, za které byl přísně pokárán. (4. Mojžíšova 20:2–12) Taková upřímnost je v jiných dějinných záznamech vzácností. V Bibli se s ní však setkáváme proto, že je to kniha od Boha.

KNIHA OBSAHUJÍCÍ PRAKTICKOU MOUDROST

10. Proč není divu, že Bible je praktická kniha?

10 Bible je inspirována Bohem, a proto je ‚prospěšná k vyučování, ke kárání a k urovnávání věcí‘. (2. Timoteovi 3:16) Ano, je to praktická kniha. Zračí se v ní hluboké pochopení lidské povahy. A není divu, vždyť autorem Bible je sám Jehova Bůh, který člověka stvořil. Jehova rozumí našemu smýšlení a našim citům lépe než my sami. Kromě toho ví, co potřebujeme, abychom byli šťastní. A ví také, jakému jednání se máme vyhýbat.

11, 12. (a) O jakých námětech mluvil Ježíš ve svém Kázání na hoře? (b) Které další praktické záležitosti se v Bibli rozebírají a proč jsou biblické rady nadčasové?

11 Uvažujme o Ježíšově proslovu, kterému se říká Kázání na hoře. Je zaznamenán u Matouše, v kapitolách 5 až 7. V této mistrné ukázce působivého vyučování Ježíš mluvil o řadě námětů — o tom, jak najít skutečné štěstí, jak urovnávat neshody, jak se modlit a jak si zachovat správný názor na hmotné věci. Ježíšova slova jsou až dodnes stejně působivá a praktická, jako byla v době, kdy je pronesl.

12 Některé biblické zásady se týkají rodinného života, pracovních návyků a vztahů s druhými. Zásady z Bible se vztahují na všechny lidi a její rady jsou vždy prospěšné. Moudrost obsaženou v Bibli shrnul Bůh následujícími slovy, která zapsal prorok Izajáš: „Já, Jehova, jsem tvůj Bůh, Ten, kdo tě vyučuje k tvému prospěchu.“ (Izajáš 48:17)

KNIHA PROROCTVÍ

Biblický pisatel Izajáš předpověděl pád Babylónu

13. Jaké podrobnosti Jehova zjevil proroku Izajášovi ohledně dobytí Babylónu?

13 Bible obsahuje bezpočet proroctví, z nichž mnohá se již splnila. Uvažujme o jednom příkladu. Prostřednictvím proroka Izajáše, který žil v osmém století př. n. l., Jehova předpověděl, že město Babylón bude zničeno. (Izajáš 13:19; 14:22, 23) Ve zmíněném proroctví bylo podrobně popsáno, jak k dobytí Babylónu dojde. Útočící armády měly vysušit babylónskou řeku a měly do města vpochodovat bez boje. To ale není všechno. V Izajášově proroctví je dokonce uvedeno jméno krále, který Babylón dobude. Ten král se měl jmenovat Kýros. (Izajáš 44:27–45:2)

14, 15. Jak se splnily některé podrobnosti Izajášova proroctví o Babylóně?

14 Asi o 200 let později, v noci z 5. na 6. října roku 539 př. n. l., se v blízkosti Babylónu utábořila dobyvatelská armáda. Kdo byl jejím velitelem? Perský král jménem Kýros. Scéna byla připravena na to, aby se úžasné proroctví splnilo. Ale vtrhne v souladu s proroctvím Kýrova armáda do Babylónu bez boje?

15 Tu noc Babylóňané slavili svátek a za mohutnými městskými zdmi se cítili v bezpečí. Mezitím Kýros chytře odvedl vodu z říčního koryta, které městem procházelo. Krátce nato byla řeka natolik mělká, že ji Kýrovi muži mohli přebrodit a dostat se tak k městským zdem. Jak ale Kýrova armáda babylónské zdi zdolá? Z nějakého důvodu Babylóňané bezstarostně nechali otevřené městské brány.

16. (a) Co Izajáš předpověděl o konečném osudu Babylónu? (b) Jak se Izajášovo proroctví o zničení Babylónu splnilo?

16 O Babylóně bylo předpověděno: „Nikdy nebude obýván ani nebude přebývat po generaci za generací. A Arab si tam nepostaví stan a pastýři tam nenechají ulehnout svá stáda bravu.“ (Izajáš 13:20) V tomto proroctví bylo předpověděno něco víc než jen pád města. Je z něj vidět, že Babylón měl být zpustošen natrvalo. O splnění těchto slov se můžete přesvědčit na vlastní oči. Neobydlené rozvaliny starověkého Babylónu, které se nacházejí asi 80 kilometrů jižně od Bagdádu v Iráku, jsou důkazem toho, že Jehovova slova pronesená prostřednictvím Izajáše se splnila. Jehova řekl: „Vymetu jej koštětem vyhlazení.“ (Izajáš 14:22, 23) *

Rozvaliny Babylónu

17. Proč splněná biblická proroctví posilují naši víru?

17 Když uvažujeme o tom, že Bible je knihou spolehlivých proroctví, neposiluje to snad naši víru? Vždyť jestliže Jehova Bůh splnil své sliby v minulosti, máme pádné důvody věřit tomu, že splní také svůj slib o pozemském ráji. (4. Mojžíšova 23:19) Skutečně máme ‚naději na věčný život, jejž před dlouhotrvajícími časy slíbil Bůh, který nemůže lhát‘. (Titovi 1:2) *

„SLOVO BOHA JE ŽIVÉ“

18. Jak se o ‚slovu Boha‘ působivě vyjádřil křesťanský apoštol Pavel?

18 Z toho, co jsme si v této kapitole ukázali, je zřejmé, že Bible je opravdu jedinečná kniha. Její hodnota však zdaleka nespočívá pouze v jejím vnitřním souladu, vědecké a historické přesnosti, praktické moudrosti a ve spolehlivých proroctvích. Křesťanský apoštol Pavel napsal: „Slovo Boha je živé a vykonává moc a je ostřejší než jakýkoli dvojsečný meč a proniká až k rozdělení duše a ducha a kloubů a jejich morku a je schopné rozeznávat myšlenky a úmysly srdce.“ (Hebrejcům 4:12)

19, 20. (a) Jak se díky Bibli můžete prozkoumat? (b) Jak můžete dát najevo, že si Bible jakožto jedinečného daru od Boha vážíte?

19 Když v Bibli čteme Boží ‚slova‘ neboli výroky, může to změnit náš život. Díky Bibli se můžeme prozkoumat tak jako nikdy dřív. Možná tvrdíme, že Boha milujeme. Ale to, jak doopravdy smýšlíme a jaké sklony si pěstujeme v srdci, se pozná až podle toho, jak na učení Bible, Božího inspirovaného slova, reagujeme.

20 Bible je opravdu knihou od Boha. Proto bychom ji měli číst, studovat a vážit si jí. Svou vděčnost za tento božský dar projevujme tím, že budeme i nadále zkoumat jeho obsah. Když to budeme dělat, získáme hluboké ocenění pro Boží záměr s lidstvem. Jaký záměr to je a jak se uskuteční? O tomto námětu bude pojednávat následující kapitola.

^ 6. odst. Někteří lidé sice říkají, že určité pasáže Bible si navzájem protiřečí, ale taková obvinění jsou nepodložená. Viz 7. kapitolu knihy Bible — Slovo Boží, nebo lidské?, kterou vydali svědkové Jehovovi.

^ 9. odst. Všimněme si například podrobného Ježíšova rodokmenu uvedeného u Lukáše 3:23–38.

^ 16. odst. Další informace o biblických proroctvích můžete najít na stranách 27–29 v brožuře Kniha pro všechny lidi, kterou vydali svědkové Jehovovi.

^ 17. odst. Zničení Babylónu je jen jedním příkladem splněného biblického proroctví. K dalším příkladům patří zničení měst Tyros a Ninive. (Ezekiel 26:1–5; Sefanjáš 2:13–15) Kromě toho je v Danielově proroctví předpověděno, v jakém pořadí se na světové scéně objeví jednotlivé mocnosti, které získají dominantní postavení po Babylóně. K těmto mocnostem patřila Médo-Persie a Řecko. (Daniel 8:5–7, 20–22) Viz také dodatek „Ježíš Kristus — slíbený Mesiáš“, kde se pojednává o mnoha mesiášských proroctvích, která se splnila na Ježíši Kristu.