Přejít k článku

Přejít na obsah

Věda a biblická zpráva o stvoření

Věda a biblická zpráva o stvoření

Mnozí lidé tvrdí, že biblickou zprávu o stvoření věda vyvrací. Skutečný rozpor však není mezi vědou a Biblí, ale mezi vědou a názory určitých náboženských a kreacionistických skupin, které nesprávně tvrdí, že podle Bible celé hmotné stvoření vzniklo v šesti dnech o 24 hodinách před několika tisíci lety.

Pro takový závěr v Bibli nejsou žádné podklady. Kdyby byly, pak by mnohé vědecké objevy za posledních sto let hodnotu a přesnost této knihy opravdu zpochybnily. Z pečlivého studia biblické zprávy však vyplývá, že Bible není v rozporu s prokázanými vědeckými fakty. Proto s výše uvedenými skupinami svědkové Jehovovi nesouhlasí. Přečtěte si, co Bible doopravdy říká.

Zpráva v 1. Mojžíšově neříká, že Země a vesmír byly stvořeny v šesti dnech o 24 hodinách před několika tisíci lety

Kdy byl ‚počátek‘?

Zpráva v 1. Mojžíšově začíná jednoduchým, ale působivým výrokem: „Na počátku Bůh stvořil nebesa a zemi.“ (1. Mojžíšova 1:1) Řada znalců Bible souhlasí s tím, že uvedený verš popisuje činnost, jež probíhala odděleně od stvořitelských dnů, o kterých je záznam od 3. verše dále. Z tohoto faktu vyplývá klíčový závěr: Podle úvodních slov Bible existoval vesmír včetně naší planety již blíže neurčenou dobu předtím, než stvořitelské dny vůbec začaly.

Geologové odhadují, že naše planeta je stará 4 miliardy let. Astronomové vypočítali, že vesmír existuje už asi 15 miliard let. Jsou tato zjištění — nebo případně jejich budoucí upřesnění — v rozporu s tím, co je napsáno v 1. Mojžíšově 1:1? Ne. To, jaké je stáří ‚nebes a země‘, Bible konkrétně neuvádí. Tento biblický verš tedy není v rozporu s vědeckými objevy.

Jak dlouhé byly stvořitelské dny?

Co říci k délce stvořitelských dnů? Jednalo se o doslovných 24 hodin? Na den, který následoval po šesti stvořitelských dnech, Mojžíš, pisatel 1. Mojžíšovy, poukázal jako na určitý vzor pro každotýdenní sabat. Někteří lidé na základě toho tvrdí, že každý stvořitelský den musel trvat doslovných 24 hodin. (2. Mojžíšova 20:11) Potvrzuje formulace v 1. Mojžíšově tento závěr?

Ne, nepotvrzuje. Hebrejské slovo překládané jako „den“ se může vztahovat na různě dlouhou dobu, nejen na časový úsek o 24 hodinách. Na závěr popisu celého Božího stvořitelského díla Mojžíš označil všech šest stvořitelských dnů jako jeden den. (1. Mojžíšova 2:4) Navíc, v prvním stvořitelském dnu „Bůh začal nazývat světlo Dnem, ale tmu nazval Nocí“. (1. Mojžíšova 1:5) V tomto případě je jako den označena jen část 24hodinového období. V Písmu tedy není žádný podklad pro kategorické tvrzení, že stvořitelské dny trvaly 24 hodin.

Jak dlouhé tyto dny byly? To Bible neříká, nicméně z 1. a 2. kapitoly 1. knihy Mojžíšovy vyplývá, že se jednalo o poměrně dlouhá časová období.

Šest stvořitelských období

Mojžíš svou zprávu zaznamenal v hebrejštině a napsal ji z pozice pozorovatele na Zemi. Tato dvě hlediska spolu s faktem, že vesmír vznikl již před začátkem stvořitelských období neboli dnů, nám pomáhají pochopit zdánlivé nesrovnalosti.

Události, které začaly v jednom dnu, pokračovaly během následujícího dne nebo i dalších dnů.

Z podrobného zkoumání zprávy v 1. Mojžíšově je zřejmé, že události, které začaly v jednom dnu, pokračovaly během následujícího dne nebo i dalších dnů. Například před začátkem prvního stvořitelského dne světlo z již existujícího Slunce nemohlo z nějakých důvodů dopadat na zemský povrch. Možná, že překážkou byly husté mraky. (Job 38:9) Během prvního dne tato bariéra postupně ustupovala, takže atmosférou začalo pronikat rozptýlené světlo. *

V den druhý se atmosféra podle všeho dále vyjasňovala, čímž vznikl prostor mezi hustými mraky nahoře a oceánem dole. Do čtvrtého dne se postupně zprůhlednila natolik, že „v nebeském prostoru“ bylo možné rozeznat Slunce a Měsíc. (1. Mojžíšova 1:14–16) Jinými slovy, Slunce a Měsíc začaly být viditelné z pohledu pozorovatele na Zemi.

V den pátý byla atmosféra ještě jasnější a začali se objevovat létající tvorové, včetně hmyzu a živočichů s blanitými křídly.

Z biblické zprávy je tedy patrné, že k některým význačným událostem nedocházelo najednou, ale postupně a že některé z nich pokračovaly i v následujících stvořitelských dnech. *

Podle svého druhu

Biblická zpráva uvádí, že rostliny a zvířata se na Zemi objevovaly postupně. Znamená to, že k vytvoření tak obrovské rozmanitosti Bůh použil evoluci? Ne. Bible jasně uvádí, že všechny základní „druhy“ rostlin a živočichů Bůh stvořil. (1. Mojžíšova 1:11, 12, 20–25) Byly základní „druhy“ vytvořeny se schopností přizpůsobit se změnám životního prostředí? Kde jsou hranice určitého „druhu“? K tomu se Bible nevyjadřuje. Uvádí však, že živí tvorové byli vytvořeni ‚podle svého druhu‘. (1. Mojžíšova 1:21) Z tohoto výroku vyplývá, že odchylky v rámci „druhu“ nemohou vést ke vzniku jiného „druhu“. To, že základní kategorie rostlin a zvířat se během dlouhých časových úseků měnily jen velmi málo, podporují jak zkameněliny, tak novodobý výzkum.

Moderní věda potvrzuje, že všechno živé se rozmnožuje podle svého druhu

V 1. Mojžíšově se tedy — na rozdíl od tvrzení některých náboženských skupin — neříká, že vesmír včetně naší planety a všeho živého na ní byl stvořen během krátkého časového období v relativně nedávné minulosti. Naopak, biblický popis stvoření vesmíru a života na Zemi je v souladu s moderními vědeckými objevy.

Biblické tvrzení, že všechno vytvořil Bůh, však řada vědců odmítá, protože to neodpovídá jejich filozofickým názorům. Je však pozoruhodné, že Mojžíš ve své zprávě o stvoření psal o tom, co oni sami uznávají — že vesmír měl počátek a že život se objevoval postupně, v průběhu určitých časových období. Jak Mojžíš mohl mít před 3 500 lety takové vědecky přesné informace? Existuje jen jedno logické vysvětlení: Tyto znalosti mu předal Ten, kdo měl moc a moudrost vytvořit nebesa a Zemi. Tvrzení, že Bible je ‚inspirována Bohem‘, tím získává ještě větší váhu. * (2. Timoteovi 3:16)

Možná si ale říkáte, že to, zda biblické zprávě o stvoření věříte, není tak důležité. Uvažujte nyní o několika pádných důvodech, proč to důležité je.

^ 13. odst. Při popisu toho, co se dělo první den, je pro světlo použito hebrejské slovo ’ór, což je světlo v obecném smyslu, ale při popisu čtvrtého dne je použito slovo ma·’órʹ, což znamená zdroj světla.

^ 16. odst. Například během šestého stvořitelského dne Bůh dal lidem pokyn: „Přibývejte a naplňte zemi.“ (1. Mojžíšova 1:28, 31) To se ale začalo dít až v sedmém stvořitelském dnu. (1. Mojžíšova 2:2)

^ 20. odst. Pokud si přejete další informace, podívejte se na krátké video Proč si můžeme být jistí, že Bible je od Boha?, které je k dispozici na jw.org.