Přejít k článku

Přejít na obsah

 DODATEK

Nad masturbací je možné zvítězit

Nad masturbací je možné zvítězit

Masturbace je duchovně nečistý návyk, který kazí mysl a vede k tomu, že se člověk zaměřuje jen na své vlastní uspokojení. * Ten, kdo masturbuje, se také může začít dívat na druhé pouze jako na sexuální objekty, jako na nástroje k uspokojení sexuální touhy. Sex je pak oddělen od lásky a je degradován na prostředek k získání chvilkové rozkoše a k uvolnění sexuálního napětí. Uvolnění takového napětí je však jen dočasné. Masturbace totiž neumrtvuje tělesné údy, „pokud jde o smilstvo, nečistotu [a nesprávné] pohlavní choutky“, ale naopak je vzrušuje. (Kolosanům 3:5)

Apoštol Pavel napsal: „Milovaní, . . . očisťme se od každé poskvrny těla a ducha a zdokonalujme svatost v Boží bázni.“ (2. Korinťanům 7:1) Pokud je pro vás obtížné držet se těchto slov, nevzdávejte se. Jehova je vždy „přichystaný odpouštět“ a poskytnout pomoc. (Žalm 86:5; Lukáš 11:9–13) O vašem dobrém postoji svědčí to, že vás srdce odsuzuje a že se snažíte tohoto návyku zbavit, i když občas selžete. Pamatujte také, že „Bůh je větší než naše srdce a zná všechno“. (1. Jana 3:20) Vidí nejen naše hříchy, ale celou naši osobnost. Díky tomu může soucitně reagovat na naše upřímné prosby o milosrdenství. Nikdy se tedy nepřestaňte k Bohu pokorně a upřímně modlit, podobně jako když se dítě se svým trápením obrací na svého otce. Jehova vám  dá čisté svědomí. (Žalm 51:1–12, 17; Izajáš 1:18) Je samozřejmě potřeba, abyste v souladu se svými modlitbami také podnikli nezbytné kroky. To například znamená, že se budete vyhýbat špatné společnosti a všem formám pornografie. *

Pokud se vám nedaří problém s masturbací překonat, povzbuzujeme vás, abyste si o tom promluvili s křesťanským rodičem nebo duchovně zralým přítelem, kterému na vás záleží. * (Přísloví 1:8, 9; 1. Tesaloničanům 5:14; Titovi 2:3–5)

^ 2. odst. Masturbace je dráždění pohlavních orgánů, které obvykle vede k orgasmu.

^ 3. odst. V mnoha rodinách udělali praktické opatření a dali počítač s přístupem na internet tam, kde je všem na očích. Kromě toho si někteří křesťané koupili software, který zamezuje přístupu k nežádoucím materiálům. Žádný software však není úplně spolehlivý.

^ 1. odst. Praktické návrhy, jak překonat masturbaci, najdete v článku „Mladí lidé se ptají . . . Jak mohu tento zlozvyk překonat?“ v Probuďte se! z listopadu 2006 a v knize Otázky mladých lidí — Praktické odpovědi, 1. díl, strany 178–182.