Přejít k článku

Přejít na obsah

 16. KAPITOLA

Odporujte Ďáblovi a jeho lstivým skutkům

Odporujte Ďáblovi a jeho lstivým skutkům

„Postavte se proti Ďáblu, a uprchne od vás.“ (JAKUB 4:7)

1, 2. Komu přinášejí křty radost?

POKUD Jehovovi sloužíte už dlouho, pravděpodobně jste na sjezdech slyšeli mnoho proslovů ke křtu. Avšak bez ohledu na to, kolik takových proslovů jste již slyšeli, asi vás pokaždé dojme, když vidíte, jak v prvních řadách povstanou ti, kdo se ke křtu chystají. Mezi posluchači to zašumí a pak se ozve nadšený potlesk. Možná máte v očích slzy, když vidíte další vzácné lidi, kteří se přidávají na stranu Jehovy. Takové události jsou opravdu zdrojem velké radosti.

2 My můžeme křtům přihlížet jen několikrát do roka, ale andělé mají výsadu vidět je mnohem častěji. Umíte si představit, jaká musí být ‚v nebi radost‘, když se tisíce lidí po celém světě každý týden přidávají k viditelné části Jehovovy organizace? (Lukáš 15:7, 10) Andělé jsou z takového vzrůstu určitě nadšeni. (Ageus 2:7)

ĎÁBEL „OBCHÁZÍ JAKO ŘVOUCÍ LEV“

3. Proč Satan obchází „jako řvoucí lev“ a co chce udělat?

3 Jiní duchovní tvorové však křty sledují se vztekem. Satan a démoni zuří, když vidí, jak se tisíce lidí obracejí zády ke zkaženému světu. Vždyť Satan pyšně prohlašoval, že žádný člověk nebude Jehovovi sloužit z opravdové lásky a že Jehovovi nikdo nezůstane v těžké zkoušce  věrný. (Job 2:4, 5) Pokaždé, když se někdo zasvětí Jehovovi, je to důkaz, že Satan neměl pravdu. Obrazně řečeno tak každý týden dostává několik tisíc políčků. Není divu, že „obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil“. (1. Petra 5:8) Tento „lev“ nás chce pohltit duchovně — chce poškodit, nebo dokonce zničit náš vztah k Bohu. (Žalm 7:1, 2; 2. Timoteovi 3:12)

Pokaždé, když se někdo zasvětí Jehovovi a dá se pokřtít, je to důkaz, že Satan neměl pravdu

4, 5. (a) Jakými dvěma způsoby Jehova omezuje Satanův vliv? (b) Čím si pravý křesťan může být jistý?

4 l když čelíme zuřícímu nepříteli, nemusíme být ochromeni strachem. Proč? Protože Jehova omezuje vliv tohoto ‚řvoucího lva‘ dvěma důležitými způsoby. O jaké způsoby se jedná? Za prvé, Jehova předpověděl, že přicházející  ‚velké soužení‘ přežije „velký zástup“ pravých křesťanů. (Zjevení 7:9, 14) Boží proroctví se vždy splní. I Satan tedy musí vědět, že se mu nikdy nepodaří pohltit celý Boží lid.

5 Druhý způsob, jak Jehova omezuje Satanův vliv, vyplývá ze základní pravdy, na kterou poukázal věrný starověký prorok Azarjáš. Ten králi Asovi řekl: „Jehova je s vámi, dokud se prokazujete být s ním.“ (2. Paralipomenon 15:2; 1. Korinťanům 10:13) V Bibli je mnoho příkladů, ze kterých vidíme, že Satan nikdy nepohltil žádného z těch Božích služebníků, kteří měli úzký vztah k Bohu. (Hebrejcům 11:4–40) Křesťan, který zůstává Bohu nablízku, dokáže Ďáblovi odporovat, a dokonce nad ním zvítězit. Boží Slovo nás totiž ujišťuje: „Postavte se proti Ďáblu, a uprchne od vás.“ (Jakub 4:7)

‚ZÁPASÍME PROTI NIČEMNÝM DUCHOVNÍM SILÁM‘

6. Jak Satan bojuje proti křesťanům jako jednotlivcům?

6 Satan nemůže zvítězit nad Božím lidem, ale jako jednotlivci se můžeme stát jeho obětí, pokud nebudeme ostražití. Satan ví, že nás může pohltit tehdy, když se mu podaří oslabit náš vztah k Jehovovi. Jak se toho snaží dosáhnout? Tím, že útočí intenzivně, bojuje s každým z nás a používá lsti. O těchto jeho hlavních taktikách nyní uvažujme.

7. Proč Satan intenzivně útočí na Jehovovy služebníky?

7 Intenzivní útoky. Apoštol Jan napsal: „Celý svět leží v moci toho ničemného.“ (1. Jana 5:19) To jsou pro všechny pravé křesťany varovná slova. Satan již pohltil celý bezbožný svět lidstva, a může se tedy zaměřovat a intenzivně útočit na ty, kdo mu unikají — na Jehovovy  služebníky. (Micheáš 4:1; Jan 15:19; Zjevení 12:12, 17) Ví, že mu zbývá málo času, a proto má velký hněv a své útoky zesiluje. Dnes čelíme jeho závěrečným vzteklým snahám zničit, co se dá. Více než kdy dříve tedy musíme ‚rozlišit časy, abychom věděli, co bychom měli dělat‘. (1. Paralipomenon 12:32)

8. Co měl Pavel na mysli, když napsal, že proti ničemným duchům ‚zápasíme‘?

8 Boj s každým z nás. Apoštol Pavel upozornil, že křesťané ‚zápasí proti ničemným duchovním silám v nebeských místech‘. (Efezanům 6:12) Proč použil výraz „zápasit“? Toto slovo totiž vyjadřuje myšlenku boje muže proti muži. Pavel tedy zdůraznil, že každý z nás vede s ničemnými duchy osobní boj. Ať už žijeme v zemi, kde lidé obecně věří v ničemné duchy nebo ne, měli bychom stále pamatovat na to, že když jsme se zasvětili Jehovovi, vstoupili jsme do obrazného ringu. Přinejmenším od svého zasvěcení se Bohu nemůže žádný křesťan před tímto bojem uniknout. Není divu, že Pavel třikrát naléhal na křesťany v Efezu, aby ‚stáli pevně‘. (Efezanům 6:11, 13, 14)

9. (a) Proč Satan a démoni používají celou řadu ‚lstivých skutků‘? (b) Proč se Satan snaží zkazit naše smýšlení a jak mu můžeme odporovat? (Viz rámeček „ Dávejme si pozor na Satanovu vychytralost“.) (c) O kterém lstivém skutku budeme nyní uvažovat?

9 Lstivé plány. Pavel křesťany nabádal, aby stáli pevně proti Satanovým „lstivým skutkům“. (Efezanům 6:11, poznámka pod čarou) Všimněme si, že zde uvádí množné číslo. Ničemní duchové nepoužívají pouze jeden lstivý plán, ale celou řadu. Mají k tomu své důvody. Stává se totiž, že někteří křesťané obstojí v jedné zkoušce, ale později selžou v jiné. Ďábel a démoni proto pozorně sledují chování každého z nás, aby objevili  naše nejzranitelnější místo. Pak jakoukoli naši duchovní slabost využijí. Mnohé Ďáblovy metody však můžeme odhalit, protože jsou popsány v Bibli. (2. Korinťanům 2:11) V této publikaci jsme již mluvili o takových úskocích, jako je hmotařství, špatná společnost a nemravnost. Nyní uvažujme o dalším Satanově lstivém skutku — o spiritismu.

SPIRITISMUS JE ZRADOU JEHOVY

10. (a) Co je spiritismus? (b) Jak se na spiritismus dívá Jehova a jak se na něj díváte vy?

10 Pokud se někdo věnuje spiritismu neboli démonismu, dostává se tím do přímého kontaktu s ničemnými duchy. Ke spiritismu patří například věštění, čarodějnictví, zaklínání a dotazování se mrtvých. Jak dobře víme, Jehova považuje spiritismus za ‚něco odporného‘. (5. Mojžíšova 18:10–12; Zjevení 21:8) I my si musíme ‚ošklivit, co je ničemné‘, a proto by nás nemělo ani napadnout, že bychom se spojili s ničemnými duchovními silami. (Římanům 12:9) Odporným způsobem bychom tak zradili našeho nebeského Otce Jehovu.

11. Proč by pro Satana bylo velkým vítězstvím, kdyby někoho z nás svedl ke spiritismu? Znázorněte to.

11 Právě proto, že zahrávání si se spiritismem je odpornou zradou Jehovy, chce Satan některé z nás zlákat, abychom se do něj zapletli. Pokaždé, když nějakého křesťana k démonismu svede, slaví velké vítězství. Proč? Ukažme si to na následujícím přirovnání. Kdyby se nějaký voják dal přesvědčit, aby opustil a zradil svou jednotku a přidal se k nepříteli, velitel nepřátelských sil by měl radost. Možná by se takovým zrádcem dokonce chlubil, aby ponížil jeho bývalého velitele. Podobně  pokud by se křesťan začal věnovat spiritismu, ochotně a vědomě by tím opustil Jehovu a podřídil se přímo Satanovi. Umíte si představit, jakou radost by měl Satan z takového zrádce? Chtěl by mu snad někdo z nás takové vítězství dopřát? Určitě ne! Nejsme přece žádní zrádci.

OTÁZKY, KTERÉ VYVOLÁVAJÍ POCHYBNOSTI

12. Jakou metodu Satan používá, aby ovlivnil náš pohled na spiritismus?

12 Satan si uvědomuje, že dokud si spiritismus ošklivíme, nemůže ho proti nám použít. Snaží se tedy nejprve změnit náš způsob uvažování. Hledá možnosti, jak křesťany zmást natolik, že začnou považovat ‚dobré za špatné a špatné za dobré‘. (Izajáš 5:20) V tomto ohledu Satan spoléhá na jednu ze svých osvědčených metod — používá otázky, které vyvolávají pochybnosti.

13. Jak Satan používal otázky, aby vyvolal pochybnosti?

13 Všimněme si, jak Satan tuto metodu používal v minulosti. V Edenu položil Evě otázku: „Skutečně Bůh řekl, že nesmíte jíst z každého stromu zahrady?“ Za doby Joba se při setkání andělů v nebi Satan zeptal: „Bojí se Job Boha nadarmo?“ A Ježíšovi na počátku jeho pozemské služby vyzývavě řekl: „Jestliže jsi Boží syn, pověz těmto kamenům, ať se stanou chleby.“ Satan se tak odvážil vysmívat slovům, která Jehova řekl asi šest týdnů předtím: „To je můj Syn, milovaný, jehož jsem schválil.“ (1. Mojžíšova 3:1; Job 1:9; Matouš 3:17; 4:3)

14. (a) Jak Satan vyvolává pochybnosti o spiritismu? (b) Nad čím se nyní zamyslíme?

14 Dnes Ďábel používá podobnou metodu, když se snaží zpochybnit, že spiritismus je opravdu špatný. Je  smutné, že do mysli některých křesťanů se mu podařilo zasít pochybnosti. Začali si říkat: ‚Skutečně jsou všechny formy spiritismu tak špatné?‘ (2. Korinťanům 11:3) Jak můžeme takovým spoluvěřícím pomoci? Co můžeme udělat, aby touto metodou Satan neovlivnil i nás? Odpovědi nám pomůže najít to, když se zamyslíme nad dvěma oblastmi života, které Satan záludně poskvrňuje spiritistickými prvky. Jde o zábavu a péči o zdraví.

SATAN ZNEUŽÍVÁ NAŠE PŘÁNÍ A POTŘEBY

15. (a) Jak se na spiritismus dívají mnozí lidé v západním světě? (b) Jak názor světa na spiritismus ovlivnil některé křesťany?

15 Zvláště v západních zemích jsou okultismus, čarodějnictví a jiné formy spiritismu považovány za neškodné. Filmy, knihy, televizní programy a počítačové hry čím dál častěji představují démonské praktiky jako něco zábavného, chytrého a neškodného. Některé filmy a knihy, jejichž děj se točí kolem okultismu, jsou tak populární, že jejich příznivci se sdružují do fanklubů. Démonům se opravdu podařilo vyvolat dojem, že okultismus není nebezpečný. Ovlivnilo to i křesťany? Některé ano. Například jeden křesťan po zhlédnutí filmu zaměřeného na okultismus řekl: „Film jsem sice viděl, ale na spiritismu jsem se nepodílel.“ Proč je takový názor nebezpečný?

16. Proč je nebezpečné vybírat si zábavu, která se zaměřuje na okultní praktiky?

16 Ačkoli je rozdíl mezi tím, když se někdo spiritismu věnuje a když se na něj dívá, určitě to neznamená, že sledování okultních praktik není nebezpečné. Proč? Zamysleme se nad následující skutečností. Boží Slovo ukazuje, že Satan ani jeho démoni nedokážou číst naše  myšlenky. * Jak jsme již v této kapitole uvedli, ničemní duchové musí pozorně sledovat naše jednání, včetně toho, jakou zábavu si vybíráme, aby zjistili, o čem přemýšlíme, a aby odhalili nějakou naši duchovní slabost. Když křesťan svým chováním ukazuje, že se mu líbí filmy nebo knihy, které jsou zaměřené na spiritistická média, kouzla, posedlost démony a podobné náměty, posílá démonům poselství. Vlastně je tím upozorňuje na své zranitelné místo. Démoni na to mohou reagovat tím, že na něj budou útočit ještě intenzivněji, dokud ho obrazně řečeno nedostanou na lopatky. Někteří z těch, jejichž zájem o spiritismus byl probuzen takovou pochybnou zábavou, se nakonec začali spiritismu skutečně věnovat. (Galaťanům 6:7)

Když bojujeme s nemocí, využívejme podporu od Jehovy

17. Pomocí jakého lstivého skutku může Satan zaútočit na nemocného křesťana?

17 Satan Ďábel se snaží zneužít nejen naši touhu po zábavě, ale také to, že potřebujeme zdravotní péči. Jak to dělá? Křesťan, jehož zdraví se zhoršuje navzdory opakovaným snahám najít účinnou léčbu, je možná zoufalý. (Marek 5:25, 26) Pro Satana a démony to může být vhodná příležitost k tomu, aby na něj zaútočili. Dobře vědí, že Boží Slovo varuje před vyhledáváním „pomoci těch, kdo konají to, co ubližuje“. (Izajáš 31:2) Ničemní duchové však chtějí, aby křesťan na toto varování nedbal, a proto se mohou pokusit zlákat ho, aby ze zoufalství podstoupil léčbu nebo vyšetření, při nichž se používá něco velmi škodlivého — ‚zlověstná moc‘ neboli spiritismus.  Pokud by byl tento lstivý skutek démonů úspěšný, mohl by oslabit vztah nemocného křesťana k Bohu. Jakým způsobem?

18. Jaké druhy zdravotní péče by měl křesťan odmítnout a proč?

18 Izraelity, kteří využívali ‚zlověstnou moc‘, Jehova varoval: „Když rozestíráte dlaně, schovávám před vámi oči. I když vznášíte mnoho modliteb, nenaslouchám.“ (Izajáš 1:13, 15) Vždy se chceme vyhýbat čemukoli, co by bránilo našim modlitbám a způsobilo, že by nás Jehova plně nepodporoval. To platí ještě více, když jsme nemocní. (Žalm 41:3) Pokud se tedy zdá, že nějaké vyšetření nebo léčba obsahují spiritistické prvky, pravý křesťan by měl takovou zdravotní péči odmítnout. * (Matouš 6:13) Tak bude mít jistotu, že neztratí Jehovovu podporu. (Viz rámeček „ Je to opravdu spiritismus?“.)

VYPRÁVĚNÍ PŘÍBĚHŮ O DÉMONECH

19. (a) Co si mnozí lidé myslí o Satanově moci? (b) Jaké příběhy by praví křesťané neměli šířit?

19 Zatímco mnozí lidé v západních zemích berou nebezpečí Satanovy moci na lehkou váhu, v jiných částech  světa je to právě naopak. Satan tam mnohé lidi oklamal, aby si mysleli, že je mocnější, než ve skutečnosti je. Někteří lidé žijí, jedí, pracují a chodí spát v neustálém strachu z ničemných duchů. O mocných skutcích démonů existuje bezpočet příběhů. Lidé je s oblibou vyprávějí a jsou jimi fascinováni. Měli bychom takové příběhy šířit? Ne. Služebníci pravého Boha to nedělají ze dvou důležitých důvodů.

20. Jak by se někdo mohl i nevědomky podílet na Satanově propagandě?

20 Za prvé, šířením příběhů o činech démonů by člověk podporoval Satanovy zájmy. Jak? Boží Slovo potvrzuje, že Satan je schopen mocných skutků, ale současně upozorňuje, že používá ‚lživá znamení‘ a ‚podvod‘. (2. Tesaloničanům 2:9, 10) Je to ten největší podvodník, a proto ví, jak zapůsobit na mysl těch, které spiritismus přitahuje,  a jak je přimět, aby věřili něčemu nepravdivému. Takoví lidé mohou být upřímně přesvědčeni, že viděli a slyšeli určité věci, a mohou své zážitky popisovat, jako by se opravdu staly. Opakovaným vyprávěním se takové příběhy časem zveličí. Pokud by křesťan tyto příběhy šířil, vlastně by dělal to, co si přeje Ďábel, „otec lži“ — podílel by se na jeho propagandě. (Jan 8:44; 2. Timoteovi 2:16)

21. Na co bychom se při rozhovorech měli zaměřovat?

21 Za druhé, i když se křesťan v minulosti s ničemnými duchy skutečně setkal, neměl by o tom svým spoluvěřícím neustále vyprávět jenom proto, že je to zajímavé. Proč? Bible nás vybízí, abychom „se upřeně [dívali] na Ježíše, Hlavního zprostředkovatele a Zdokonalovatele naší víry“. (Hebrejcům 12:2) Svou pozornost tedy máme obracet ke Kristu, ne k Satanovi. Stojí za zmínku, že když byl Ježíš na zemi, nevyprávěl svým učedníkům senzační příběhy o démonech, i když by mohl dlouho mluvit o tom, co Satan dokáže a co ne. Místo toho se soustředil na poselství o Království. Chceme jednat stejně jako Ježíš a jeho apoštolové, a proto bychom se při rozhovorech měli zaměřovat na ‚velkolepé Boží věci‘. (Skutky 2:11; Lukáš 8:1; Římanům 1:11, 12)

22. Jak můžeme i nadále přispívat k ‚radosti v nebi‘?

22 Satan se snaží zničit náš vztah k Jehovovi, a proto používá různé lstivé skutky, včetně spiritismu. Když si ale ošklivíme, co je ničemné, a lneme k tomu, co je dobré, nedáváme Ďáblovi žádnou příležitost, aby oslabil naše rozhodnutí vyhýbat se každé formě spiritismu. (Efezanům 4:27) V nebi bude panovat velká radost, když budeme stále „pevně stát proti Ďáblovým [lstivým skutkům]“ až do doby, kdy bude Satan odstraněn. (Efezanům 6:11; poznámka pod čarou)

^ 16. odst. Z popisných jmen, kterými je Satan označován (Odpůrce, Pomlouvač, Podvodník, Pokušitel, Lhář), nevyplývá, že dokáže číst v našem srdci a mysli. Naproti tomu o Jehovovi je řečeno, že ‚zkoumá srdce‘, a o Ježíšovi, že „zkoumá ledviny a srdce“. (Přísloví 17:3; Zjevení 2:23)

^ 18. odst. Další informace najdete ve Strážné věži z 15. prosince 1994, strany 19–22 v článku „Je tento zdravotní test pro vás?“ a v Probuďte se! z 8. ledna 2001 v článku „Co říká Bible: Záleží na tom, jakou léčbu si zvolíte?“.