Přejít k článku

Přejít na obsah

 DODATEK

Kdy a proč by žena měla mít pokrývku hlavy

Kdy a proč by žena měla mít pokrývku hlavy

Kdy a proč by křesťanka měla při uctívání Boha nosit pokrývku hlavy? Uvažujme, co k tomu pod inspirací napsal apoštol Pavel. Dal nám v této věci pokyny, které potřebujeme, abychom se rozhodovali správně a ctili tak Boha. (1. Korinťanům 11:3–16) Pavel poukazuje na tři faktory, které je potřeba zvážit: (1) činnosti, při kterých by žena měla mít pokrývku hlavy, (2) prostředí, ve kterém se těmto činnostem věnuje, a (3) pohnutky, které by ji k uplatnění tohoto pokynu měly vést.

Činnosti. Pavel uvádí modlitbu a prorokování. (Verše 4 a 5) Modlitba je uctivá promluva k Jehovovi. Prorokování se dnes vztahuje na jakékoli biblické vyučování, kterému se křesťanský služebník věnuje. Chtěl Pavel říci, že by žena měla mít pokrývku hlavy vždy, když se modlí nebo vyučuje biblické pravdy? Ne. Záleží totiž na prostředí, ve kterém je.

Prostředí. Pavlova slova poukazují na rodinu a sbor. Apoštol říká: „Hlavou ženy je . . . muž . . . Každá žena, která se  modlí nebo prorokuje s nepokrytou hlavou, svou hlavu hanobí.“ (Verše 3 a 5) V rodině je to manžel, koho Jehova ustanovil za hlavu ženy. Kdyby se žena věnovala činnostem, kterými Jehova pověřil manžela, a nedala by přitom najevo, že uznává manželovu autoritu, hanobila by ho. Například pokud by bylo nezbytné, aby v přítomnosti manžela vedla biblické studium, pak by to, že uznává jeho autoritu, měla dát najevo pokrývkou hlavy. Tu by měla mít i tehdy, když manžel není pokřtěný. I nevěřící manžel je totiž hlavou rodiny. * A co když se žena modlí nebo vyučuje v přítomnosti svého nezletilého pokřtěného syna? I v tomto případě by měla mít pokrývku hlavy. Důvodem není to, že by syn byl hlavou rodiny, ale to, že autorita v křesťanském sboru byla svěřena pokřtěným mužům.

16. verši se Pavel zmínil o prostředí sboru. Napsal: „Jestliže se . . . zdá, že se někdo pře o nějaký jiný zvyk — my ani Boží sbory žádný jiný nemáme.“ V křesťanském sboru poskytují vedení pokřtění muži. (1. Timoteovi 2:11–14; Hebrejcům 13:17) Jen muži jsou jmenováni staršími a služebními pomocníky a dostali od Boha úkol starat se o jeho stádo. (Skutky 20:28) Občas se ale může stát, že je křesťanka požádána, aby se ujala úkolu, který normálně vykonává způsobilý bratr. Může se jednat například o vedení schůzky před svědeckou službou, když není přítomen žádný způsobilý pokřtěný muž, nebo o vedení předem domluveného domácího biblického studia v přítomnosti pokřtěného muže. Obě situace jsou součástí vyučovací činnosti sboru, a proto žena bude mít pokrývku hlavy, aby dala najevo, že plní úkol, který je normálně přidělován mužům.

Při mnoha jiných duchovních činnostech však sestra pokrývku hlavy mít nemusí. To se týká například toho,  když podává komentáře na křesťanských shromážděních, slouží dům od domu s manželem či jiným pokřtěným bratrem nebo se modlí a vede studium se svými nepokřtěnými dětmi. Když sestru v této souvislosti napadnou další otázky a není si jistá, zda má mít pokrývku hlavy nebo ne, může to dále prozkoumat. * Pokud si ani potom není jistá a její svědomí ji vede k tomu, aby pokrývku hlavy měla, nebude to nesprávné, jak je to vidět na obrázku.

Pohnutky. 10. verši jsou uvedeny dva důvody, které by křesťanku měly vést k tomu, aby se řídila pokynem nosit pokrývku hlavy. Je tam napsáno: „Žena [by] měla mít na hlavě znamení autority kvůli andělům.“ První důvod vyplývá ze slovního spojení „znamení autority“. Pokrývkou hlavy žena ukazuje, že uznává autoritu, kterou Jehova svěřil pokřtěným mužům ve sboru. Projevuje tak lásku a věrnost Jehovovi Bohu. Druhý důvod je vyjádřen slovy „kvůli andělům“. Jak může žena ovlivnit tyto mocné duchovní tvory?

Andělé rádi sledují, jak je Boží autorita uznávána v celé Jehovově organizaci — v nebi i na zemi. V tomto ohledu mají užitek z příkladu nedokonalých lidí. Také andělé se totiž musí podřizovat Jehovovu uspořádání. Pro mnoho z nich se to stalo v minulosti zkouškou, ve které neobstáli. (Juda 6) Dnes andělé mohou vidět případy, kdy má nějaká sestra větší zkušenosti, poznání a inteligenci než pokřtěný  muž ve sboru, ale přesto se jeho autoritě ochotně podřizuje. Někdy se jedná o sestru, která se později stane Kristovým spoludědicem. Nakonec bude s Kristem vládnout v nebi a bude sloužit v postavení, které je ještě vyšší než postavení andělů. Taková křesťanka je nyní pro anděly vynikajícím příkladem. Všechny sestry mají opravdu velkou výsadu, že svou věrností a podřízeností mohou před zraky milionů věrných andělů dávat najevo pokoru a poslušnost.

^ 3. odst. Křesťanská manželka se za normálních okolností nemodlí nahlas v přítomnosti věřícího manžela. Může to však udělat ve výjimečných situacích, například když manžel kvůli nemoci ztratí hlas.

^ 2. odst. Více informací najdete ve Strážné věži z 15. února 2015, strana 30, ve Strážné věži z 15. července 2002, strany 26 a 27 a ve Strážné věži č. 20, 1977, strany 410–413.