Přejít k článku

Přejít na obsah

 8. KAPITOLA

Bůh miluje čisté lidi

Bůh miluje čisté lidi

„Tomu, kdo se udržuje čistý, se projevíš jako čistý.“ (ŽALM 18:26)

1–3. (a) Proč maminka dbá na to, aby byl její syn čistý a upravený? (b) Proč Jehova chce, aby byli jeho ctitelé čistí, a co nás podněcuje, abychom čistí zůstali?

MAMINKA vypravuje svého malého syna do školy. Dohlédne na to, aby byl umytý, protože ví, že je to důležité pro jeho zdraví. Zkontroluje také, zda má čisté a upravené oblečení. Uvědomuje si totiž, že podle toho, jak vypadá její syn, se budou lidé dívat na jeho rodiče.

2 Náš nebeský Otec Jehova chce, aby jeho služebníci byli čistí. Jeho Slovo říká: „Tomu, kdo se udržuje čistý, se projevíš jako čistý.“ * (Žalm 18:26) Proč Jehova chce, abychom byli čistí? Miluje nás a ví, že čistota je pro nás  velmi prospěšná. Také od nás očekává, že mu jako jeho svědkové nebudeme dělat hanbu, ale budeme ho dobře reprezentovat. Náš čistý vzhled a znamenité chování přinese jemu a jeho svatému jménu slávu. (Ezekiel 36:22; 1. Petra 2:12)

3 Jehova miluje čisté lidi, a to nás podněcuje, abychom čistí zůstali. My zase milujeme Jehovu, a proto mu svým životem chceme přinášet čest. Navíc se chceme v jeho lásce zachovat. Prozkoumejme tedy, proč musíme být čistí, kterých oblastí se to týká a jak můžeme čistí zůstat. Možná díky tomu zjistíme, v čem se ještě potřebujeme zlepšit.

PROČ MUSÍME BÝT ČISTÍ?

4, 5. (a) Co je hlavní důvod, proč musíme být čistí? (b) Jak je ze stvoření vidět, že Jehovovi na čistotě záleží?

4 Jehova nás často vyučuje svým vlastním příkladem. Jeho Slovo nás proto vybízí: „Staňte se . . . napodobiteli Boha.“ (Efezanům 5:1) Jehova, Bůh, kterého uctíváme, je ve všech ohledech čistý, ryzí a svatý. To je hlavní důvod, proč musíme být čistí i my. (3. Mojžíšova 11:44, 45)

5 Jehovova čistota, stejně jako mnoho dalších jeho vlastností, je jasně patrná z toho, co stvořil. (Římanům 1:20) Naši zemi vytvořil tak, aby byla čistým domovem pro lidi. Jehova zavedl ekologické procesy, které čistí vzduch a vodu. Určité mikroorganismy přeměňují odpad na neškodné látky. Některé z těchto „hladových“ mikroorganismů vědci používají, aby odstranili ropné skvrny a další znečištění způsobená lidským sobectvím a chtivostí. Tomu, který „udělal zemi“, tedy na čistotě opravdu záleží. (Jeremjáš 10:12) Mělo by na ní záležet i nám.

6, 7. Jak mojžíšský Zákon zdůrazňoval, že Bůh od svých ctitelů čistotu vyžaduje?

 6 Dalším důvodem, proč musíme být čistí, je to, že Svrchovaný Panovník Jehova čistotu od svých ctitelů vyžaduje. V Zákoně, který dal Izraeli, byla čistota neoddělitelně spjata s uctíváním. Zákon například vyžadoval, aby se velekněz v Den smíření dvakrát vykoupal. (3. Mojžíšova 16:4, 23, 24) Úřadující kněží si museli umýt ruce a nohy před tím, než předložili oběť Jehovovi. (2. Mojžíšova 30:17–21; 2. Paralipomenon 4:6) Zákon také uváděl asi 70 způsobů, kterými se člověk mohl tělesně znečistit a z obřadního hlediska poskvrnit. Když byl Izraelita nečistý, nesměl se podílet na uctívání. Pokud by to nerespektoval, mohl být v některých případech potrestán smrtí. (3. Mojžíšova 15:31) Ten, kdo se odmítal předepsaným způsobem očistit, což zahrnovalo vykoupání těla a vyprání oděvů, měl být ‚odříznut ze středu sboru‘. (4. Mojžíšova 19:17–20)

7 My nejsme pod mojžíšským Zákonem, ale můžeme z něj pochopit Boží způsob uvažování. Zákon zdůrazňoval, že Bůh od svých ctitelů čistotu vyžaduje. Jehova se nezměnil. (Malachiáš 3:6) Naše uctívání mu nemůže být přijatelné, pokud není ‚čisté a neposkvrněné‘. (Jakub 1:27) Musíme proto vědět, co od nás Jehova v otázce čistoty očekává.

CO ZNAMENÁ BÝT ČISTÝ V BOŽÍCH OČÍCH

8. Ve kterých ohledech od nás Jehova očekává, že zůstaneme čistí?

8 Čistota z biblického hlediska se netýká pouze tělesné čistoty. Týká se každé stránky našeho života. Jehova od nás očekává, že zůstaneme čistí ve čtyřech základních ohledech — duchovně, mravně, duševně a tělesně. Podívejme se, co každá z těchto oblastí zahrnuje.

9, 10. Co znamená být duchovně čistý a čemu se praví křesťané vyhýbají?

 9 Duchovní čistota. Obecně řečeno, být duchovně čistý znamená nesměšovat pravé uctívání s falešným. Když se Izraelité vraceli z Babylóna do Jeruzaléma, měli se řídit následující inspirovanou vybídkou: „Vyjděte odtamtud, nedotýkejte se ničeho nečistého; . . . uchovejte se čistí.“ (Izajáš 52:11) Vraceli se především proto, aby obnovili uctívání Jehovy. Toto uctívání muselo být čisté. Nesmělo být znečištěné babylónským náboženstvím — žádnými jeho naukami, praktikami nebo zvyky, které by zneuctívaly Boha.

10 Jako praví křesťané si musíme dávat pozor, abychom se neznečistili falešným uctíváním. (1. Korinťanům 10:21) Je potřeba, abychom v tomto ohledu byli obezřetní, protože vliv falešného náboženství je všudypřítomný. V mnoha zemích lidé zachovávají různé tradice a rituály, které souvisejí s falešnými naukami, jako je například představa o nesmrtelnosti duše. (Kazatel 9:5, 6, 10) Takovým zvykům se vyhýbáme. * Nepodlehneme tlaku druhých a nebudeme jednat v rozporu s měřítky pro čisté uctívání. (Skutky 5:29)

11. Co znamená být mravně čistý a proč je nezbytné, abychom mravně čistí zůstali?

11 Mravní čistota. Být mravně čistý znamená vyvarovat se jakéhokoli druhu sexuální nemravnosti. (Efezanům 5:5) Je nezbytné, abychom mravně čistí také zůstali. Máme-li se zachovat v Boží lásce, musíme ‚prchat před smilstvem‘, jak o tom bude pojednávat příští kapitola. Smilníci, kteří nečiní pokání, „nezdědí Boží království“.  (1. Korinťanům 6:9, 10, 18) V Božích očích jsou takoví lidé „ohavní ve své špíně“. Pokud se neočistí, čeká je ‚druhá smrt‘. (Zjevení 21:8)

12, 13. Jak spolu souvisí myšlenky a jednání a jak můžeme zůstat duševně čistí?

12 Duševní čistota. Naše jednání vychází z toho, o čem přemýšlíme. Pokud dovolíme, aby se v naší mysli a srdci usídlily nesprávné myšlenky, dříve nebo později to povede k nečistému jednání. (Matouš 5:28; 15:18–20) Pokud se naopak v mysli zabýváme tím, co je čisté, může nás to motivovat k čistému jednání. (Filipanům 4:8) Jak si můžeme duševní čistotu zachovat? Například se budeme vyhýbat jakékoli zábavě, která by mohla naše myšlení znečistit. * Svou mysl bychom navíc měli plnit čistými myšlenkami, a to tak, že pravidelně studujeme Boží Slovo. (Žalm 19:8, 9)

13 Pokud se máme zachovat v Boží lásce, musíme zůstat čistí duchovně, mravně i duševně. O těchto druzích čistoty podrobněji pojednávají jiné kapitoly. Nyní se zamyslíme nad čistotou tělesnou.

JAK MŮŽEME ZŮSTAT TĚLESNĚ ČISTÍ?

14. Proč není tělesná čistota pouze naší osobní věcí?

14 Tělesná čistota znamená, že jsme čistí my sami a že také udržujeme v čistotě své okolí. Je taková čistota osobní věcí, do které by nám nikdo neměl mluvit? Ctitelé Jehovy by takový názor mít neměli. Jak už jsme si ukázali, Jehovovi na naší tělesné čistotě záleží nejen kvůli tomu, že je pro nás prospěšná, ale také kvůli tomu, že ho reprezentujeme. Vraťme se ke znázornění, které je uvedeno v prvním odstavci. Co byste si mysleli o rodičích dítěte,  které je pořád špinavé a neupravené? Našemu nebeskému Otci bychom svým vzhledem a způsobem života rozhodně nechtěli dělat hanbu nebo vrhat špatné světlo na poselství, které kážeme. Boží Slovo říká: „Nijak nezavdáváme příčinu ke klopýtání, aby se naší službě nic nevyčítalo; ale ve všem se doporučujeme jako Boží služebníci.“ (2. Korinťanům 6:3, 4) Jak tedy můžeme zůstat tělesně čistí?

15, 16. Co patří k dobrým hygienickým návykům a jaké by mělo být naše oblečení?

15 Osobní hygiena a vzhled. Ačkoli životní podmínky se v různých částech světa liší, obecně se dá říci, že všude je dostupné mýdlo a voda, abychom se mohli pravidelně mýt a být čistí my i naše děti. Měli bychom si mýt ruce mýdlem před tím, než budeme jíst, než budeme jídlo  připravovat, nebo potom, co jsme byli na záchodě či přebalovali dítě. Patří to k dobrým hygienickým návykům. Mytí rukou nás může ochránit před nemocemi, a dokonce nám může zachránit život. Zabraňuje šíření nebezpečných virů a bakterií, které způsobují například průjmová onemocnění. Tam, kde není kanalizační systém, by se odpad měl zakopávat, jako se to dělalo ve starověkém Izraeli. (5. Mojžíšova 23:12, 13)

16 Měli bychom také dbát o své oblečení, aby bylo čisté a nemuseli jsme se za něj stydět. Oblečení, které nosí křesťané, nemusí být drahé ani podle poslední módy, ale mělo by být vkusné, čisté a skromné. (1. Timoteovi 2:9, 10) Ať už žijeme kdekoli, svým vzhledem chceme ‚zdobit učení našeho Zachránce, Boha‘. (Titovi 2:10)

17. Proč by náš dům a okolí měly být čisté a upravené?

17 Dům a okolí. Náš dům nemusí vypadat přepychově ani nemusí být luxusně vybavený, ale měl by být tak čistý a upravený, jak to jen naše okolnosti dovolují. Pokud jezdíme na shromáždění a do služby autem, měli bychom vynaložit rozumné úsilí, aby bylo zevnitř i zvenku čisté. Mějme na paměti, že čistý dům a jeho okolí jsou samy o sobě svědectvím. Vždyť učíme lidi, že Jehova je čistým Bohem, že ‚zničí ty, kdo ničí zemi,‘ a že jeho Království brzy přemění celou zemi v ráj. (Zjevení 11:18; Lukáš 23:43) Z toho, jak vypadá náš dům a jeho okolí, by druzí měli vidět, že už dnes usilujeme o čistotu, jaká bude v novém světě.

Tělesná čistota znamená, že jsme čistí my sami a že také udržujeme v čistotě své okolí

18. Jak můžeme dávat najevo, že si vážíme našeho sálu Království?

18 Místo, kde se scházíme k uctívání. Láska k Jehovovi nás podněcuje, abychom si vážili našeho sálu Království, střediska pravého uctívání. Když do sálu přijde někdo nový, chceme, aby se mu tam líbilo. Pokud má náš sál  zůstat hezký, musíme jej pravidelně uklízet a udržovat v dobrém stavu. Měli bychom se o to snažit ze všech sil. Podílet se na úklidu, ‚vylepšování a opravách‘ sálu Království považujeme za výsadu. (2. Paralipomenon 34:10) Totéž platí i v případě sjezdových sálů a dalších míst, kde se konají sjezdy.

OČISŤME SE OD POSKVRŇUJÍCÍCH NÁVYKŮ A JEDNÁNÍ

19. Čeho se musíme vyvarovat, máme-li zůstat tělesně čistí, a jak nám v tom pomáhá Bible?

19 Máme-li zůstat tělesně čistí, musíme se vyvarovat takových znečišťujících návyků, jako je kouření, nadměrné pití alkoholu a užívání návykových nebo psychotropních látek k jiným než léčebným účelům. Bible neuvádí všechny nečisté a odporné návyky a jednání, které jsou dnes rozšířené. Obsahuje však zásady, které nám pomáhají pochopit, co si Jehova o takových věcech myslí. Jelikož Jehovův názor známe, láska k němu nás podněcuje, abychom jednali způsobem, který se Jehovovi líbí. Nad pěti biblickými zásadami se nyní zamyslíme.

20, 21. Jakého jednání se máme vyvarovat a jaký důvod k tomu máme?

20 „Milovaní, když tedy máme tyto sliby, očisťme se od každé poskvrny těla a ducha a zdokonalujme svatost v Boží bázni.“ (2. Korinťanům 7:1) Jehova chce, abychom se vyvarovali jednání, které poskvrňuje naše tělo nebo ničí našeho ducha, což je převládající myšlenkový sklon. Musíme se tedy vyvarovat jakéhokoli návykového chování, o kterém je známo, že poškozuje tělesné i duševní zdraví.

21 Bible nám dává pádný důvod k tomu, abychom se ‚očistili od každé poskvrny‘. Povšimněte si, že 2. Korinťanům 7:1 začíná slovy: „Když tedy máme tyto sliby.“  O které sliby se jedná? V předchozích verších Jehova slíbil: „Já vás přijmu. A budu vám otcem.“ (2. Korinťanům 6:17, 18) To je nádherné ujištění. Jehova vás bude chránit, starat se o vás a milovat vás jako svého syna nebo dceru. Tyto sliby však splní pouze tehdy, pokud se vyhnete poskvrnám „těla a ducha“. Bylo by proto velmi nerozumné, kdybyste se kvůli jakémukoli odpornému návyku nebo jednání připravili o tak vzácný a blízký vztah k němu.

22–25. Které biblické zásady nám mohou pomoci vyvarovat se znečišťujících návyků a jednání?

22 „Budeš milovat Jehovu, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou myslí.“ (Matouš 22:37) Ježíš označil toto přikázání za největší ze všech. (Matouš 22:38) Takovou lásku si od nás Jehova zaslouží. Máme-li ho milovat celým srdcem, duší a myslí, musíme se vyvarovat návyků, které by nám mohly zkrátit život nebo otupit myšlení.

23 „[Jehova] dává všem lidem život, dech a všechno.“ (Skutky 17:24, 25) Život je dar od Boha. Milujeme Jehovu, a proto si jeho daru vážíme. Vyhýbáme se jakémukoli návyku nebo jednání, které ničí naše zdraví. Uvědomujeme si totiž, že kdybychom to nedělali, projevovali bychom k daru života hrubou neúctu. (Žalm 36:9)

24 „Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.“ (Matouš 22:39) Znečišťující návyky a jednání často neovlivňují pouze toho, kdo se jim věnuje, ale i jeho okolí. Například cigaretový kouř může škodit i nekuřákům. Člověk, který ubližuje druhým, porušuje Boží přikázání, že má milovat svého bližního. Svým jednáním také popírá, že miluje Boha. (1. Jana 4:20, 21)

25 ‚Podřizujte se a poslouchejte vlády a autority jako panovníky.‘ (Titovi 3:1) V mnoha zemích je přechovávání  a užívání drog v rozporu se zákony. Jako praví křesťané se takovým zákonům podřizujeme. (Římanům 13:1)

26. (a) Co musíme dělat, pokud se chceme zachovávat v Boží lásce? (b) Proč je to, že v Božích očích zůstáváme čistí, pro nás to nejlepší?

26 Máme-li se zachovávat v Boží lásce, musíme zůstat čistí v každém ohledu. Přestat se znečišťujícími návyky nebo jednáním a už se k tomu nevrátit, nemusí být jednoduché, ale určitě je to možné. * Být čistí je pro nás vlastně to nejlepší, protože Jehova nás vždy vyučuje k našemu prospěchu. (Izajáš 48:17) A co je nejdůležitější, můžeme mít radost, že Bohu, kterého milujeme, tak děláme čest, a díky tomu zůstáváme v jeho lásce.

^ 2. odst. Hebrejské slovo přeložené jako „čistý“ se nevztahuje pouze na tělesnou čistotu, ale také na čistotu mravní a duchovní.

^ 67. odst. Jméno bylo změněno.