Přejít k článku

Přejít na obsah

 11. KAPITOLA

Mravní přečišťování – Zrcadlí Boží svatost

Mravní přečišťování – Zrcadlí Boží svatost

NÁMĚT KAPITOLY

Král své poddané učí, aby se řídili Božími mravními zásadami

Představ si, jak procházíš branou na vnější nádvoří Jehovova velkého duchovního chrámu

1. Co Ezekiel spatřil ve vidění?

PŘIBLIŽNĚ před 2 500 lety dostal prorok Ezekiel úžasné vidění. Představ si, že jsi na jeho místě: Přicházíš k ohromnému, zářivému chrámovému komplexu. Tvým průvodcem je mocný anděl. Vystoupáš po sedmi schodech k jedné ze tří vnějších bran. A ty jsou skutečně impozantní – tyčí se přibližně do výšky 30 metrů. Všimneš si, že v průchodech bran jsou umístěny strážnice. A postranní sloupy jsou zdobeny motivy palem. (Ezek. 40:1–4, 10, 14, 16, 22)

2. (a) Co představuje chrám z Ezekielova vidění? (Viz také poznámku pod čarou.) (b) Co symbolizují některé jeho rysy?

2 Podrobný popis duchovního chrámu, který Ezekiel spatřil ve vidění, tvoří značnou část jeho prorocké knihy, konkrétně kapitoly 40 až 48. Tento chrám symbolizuje Jehovovo uspořádání pro čisté uctívání. Každý jeho rys má pro nás, kdo Jehovu uctíváme v těchto posledních dnech, určitý význam. * Co symbolizují vysoké brány? Jsou pro nás připomínkou, že ti, kdo chtějí vstoupit do obrazného chrámu a uctívat Jehovu čistým způsobem, musí žít podle jeho vysokých, spravedlivých měřítek. Podobnou symboliku mají i motivy palem – palmy totiž na některých místech v Bibli představují spravedlnost. (Žalm 92:12) A co strážnice? Ty vyjadřují skutečnost, že lidé, kteří Boží měřítka nerespektují, se na vznešeném a životodárném pravém uctívání podílet nemohou. (Ezek. 44:9)

3. Proč Kristovi následovníci potřebují průběžné přečišťování?

3 Jak se Ezekielovo vidění plní? Ve 2. kapitole této knihy jsme si ukázali, že Jehova použil Krista k tomu, aby od roku 1914 do počátku roku 1919 přečišťoval svůj lid. Tím ale přečišťování v žádném případě neskončilo. I v uplynulém století Kristus usiloval o to, aby praví křesťané dodržovali Jehovova svatá měřítka chování. Jeho následovníci tedy přečišťování potřebovali dál. Jak to? Protože lidé, které Kristus shromažďuje, vyšli z tohoto morálně zkaženého světa a Satan se stále snaží stáhnout je zpátky do bahna nemravnosti. (Přečti 2. Petra 2:20–22.) Uvažujme teď o třech oblastech, ve  kterých jsou praví křesťané průběžně přečišťováni. Nejprve budeme mluvit o křesťanském jednání, následně o tom, jak je chráněna čistota sboru, a nakonec o rodině.

Zásady týkající se křesťanského jednání

4., 5. Jakou taktiku Satan už dlouhou dobu využívá a s jakým výsledkem?

4 Jehovovi služebníci se vždy upřímně snažili být mravně čistí. Pokaždé proto byli vděční, když v tomto ohledu dostali jasnější pokyny. Uveďme si několik příkladů.

5 Sexuální nemravnost. Jehova si přál, aby sexuální vztahy byly čistým a krásným vyjádřením lásky mezi manžely. Satan ale tento drahocenný dar zlomyslně vytrhl ze správného rámce, změnil ho v něco nečistého a Jehovovy služebníky se snaží zlákat, aby se dopustili nemravnosti, a tak přišli o Boží přízeň. Tuto taktiku Satan úspěšně použil v době Baláma a víc než kdy dřív ji využívá i v těchto posledních dnech. (4. Mojž. 25:1–3, 9; Zjev. 2:14)

6. Jaký slib byl uveřejněn ve Strážné věži, jak se používal a proč se s tím nakonec přestalo? (Viz také poznámku pod čarou.)

6 S cílem bojovat proti Satanovým snahám byl ve Strážné věži z 15. června 1908 uveřejněn text slavnostního slibu, jehož součástí byla i tato slova: „Vždy a všude se budu k osobám opačného pohlaví chovat v soukromí stejně, jako bych se k nim choval na veřejnosti.“ * Přestože to nebylo povinné, mnozí tento slib složili a souhlasili s tím, aby jejich jméno bylo uveřejněno v Sionské Strážné věži. O několik let později si bratři uvědomili, že i když tento slib ve své době mnoha křesťanům pomohl, postupně se jeho skládání stalo pouhým rituálem. Přestali ho tedy používat. Vysokých mravních měřítek, na nichž byl tento slib založen, se však Boží služebníci drželi dál.

7. Na jaký problém poukázala Strážná věž v roce 1935 a co bylo v článku zdůrazněno?

7 Satanovy útoky se stupňovaly. Strážná věž z 1. března 1935 otevřeně poukázala na problém, který byl stále rozšířenější. Někteří křesťané si očividně mysleli, že když chodí do služby, v určitém smyslu je to zprošťuje odpovědnosti řídit se v osobním životě Jehovovými mravními zásadami. V časopise bylo jednoznačně napsáno: „Musíme si uvědomit, že se od nás očekává více než jen podíl na svědecké práci. Svědkové Jehovovi jsou Božími představiteli a mají povinnost zastupovat Jehovu a jeho království náležitým způsobem.“ V článku potom byly uvedeny jasné rady ohledně manželství a sexuální morálky, což Božím služebníkům pomohlo jednat v souladu s vybídkou: „Prchejte před smilstvem.“ (1. Kor. 6:18)

8. Proč Strážná věž opakovaně zdůrazňuje plný význam řeckého výrazu pro sexuální nemravnost?

8 V posledních desetiletích Strážná věž opakovaně zdůrazňuje význam slova porneia, kterým se v Řeckých písmech označuje sexuální nemravnost. Tento výraz nezahrnuje pouze pohlavní styk. Označuje celou řadu nemravných skutků –  obecně vzato veškeré oplzlé jednání, k němuž dochází v nevěstincích. Kristovi následovníci jsou díky těmto upozorněním chráněni před morem v podobě sexuální zvrácenosti, která je v dnešní době čím dál rozšířenější. (Přečti Efezanům 4:17–19.)

9., 10. (a) Jaká závažná otázka se ve Strážné věži rozebírala v roce 1935? (b) Jaký je podle Bible vyrovnaný náhled na alkohol?

9 Zneužívání alkoholu. Další závažná otázka se rozebírala ve Strážné věži z 1. března 1935: „Bylo také zaznamenáno, že někteří se podílejí na kazatelské službě a věnují se dalším úkolům v rámci organizace, když jsou pod vlivem [alkoholu]. Za jakých podmínek Písmo schvaluje pití vína? Bylo by správné užívat víno v takové míře, že by to ovlivňovalo naši službu v Pánově organizaci?“

10 V článku bylo ukázáno, jaký je podle Bible vyrovnaný náhled na alkohol. Boží Slovo neodsuzuje umírněné pití vína a dalších alkoholických nápojů, ale jednoznačně odsuzuje opilství. (Žalm 104:14, 15; 1. Kor. 6:9, 10) A co otázka, zda je správné věnovat se pod vlivem alkoholu svaté službě? Už před dlouhou dobou začali být praví křesťané upozorňováni na zprávu o Áronových synech, které Bůh usmrtil za to, že na jeho oltáři obětovali nedovolený oheň. Další verše ukazují, co bylo pravděpodobně příčinou jejich jednání. Bůh totiž následně zákonem stanovil, že když kněží plní své svaté povinnosti, nesmí pít alkohol. (3. Mojž. 10:1, 2, 8–11) Zásadu, na které byl tento zákon založen, uplatňují i dnešní Kristovi následovníci. Dbají na to, aby v době, kdy se věnují svaté službě, nebyli pod vlivem alkoholu.

11. Jaký užitek mají Boží služebníci z toho, že lépe chápou problematiku alkoholismu?

11 V posledních desetiletích mají Kristovi následovníci užitek také z toho, že stále lépe chápou problematiku alkoholismu, tedy závislosti na alkoholu. Díky aktuálnímu duchovnímu pokrmu se mnoha lidem podařilo z alkoholismu vymanit a znovu mít svůj život pod kontrolou. Mnozí další se díky radám od Boží organizace tomuto problému úplně vyhnuli. Nikdo z nás tak nemusí vinou zneužívání alkoholu přijít o svou důstojnost, o rodinu, a především o možnost uctívat Jehovu čistým způsobem.

„Určitě si neumíme představit, že by náš Pán byl cítit tabákovým kouřem nebo že by si vkládal do úst cokoli znečišťujícího.“ (C. T. Russell)

12. Jaký postoj k užívání tabáku měli mnozí Kristovi následovníci už před začátkem posledních dnů?

12 Užívání tabáku. Mnozí Kristovi následovníci měli k užívání tabáku negativní postoj už před začátkem posledních dnů. Bratr Charles Capen kdysi vzpomínal, jak se koncem 19. století poprvé setkal s bratrem Russellem. Tehdy třináctiletý Charles Capen a tři z jeho bratrů stáli na schodech Biblického domu v Allegheny. Když šel kolem bratr Russell, zeptal se jich: „Chlapci, nekouříte? Cítím tu tabákový kouř.“ Ujistili ho, že nekouří. Z jeho otázky ale jasně pochopili, jak se na užívání tabáku dívá. Ve Strážné věži z 1. srpna  1895 bratr Russell v souvislosti s 2. Korinťanům 7:1 napsal: „Opravdu nechápu, jak by to, že křesťan užívá v jakékoli podobě tabák, mohlo být k Boží slávě nebo k užitku jeho samotného. . . . Určitě si neumíme představit, že by náš Pán byl cítit tabákovým kouřem nebo že by si vkládal do úst cokoli znečišťujícího.“

13. K jakému mravnímu přečištění došlo v roce 1973?

13 Roku 1935 byl ve Strážné věži tabák označen za „odporný plevel“ a bylo v ní napsáno, že žádný křesťan, který ho žvýká nebo kouří, nemůže zůstat členem rodiny betel ani zastupovat Boží organizaci jako průkopník nebo cestující dozorce. K dalšímu přečištění došlo v roce 1973. Strážná věž z 1. června uvedla, že žádný Jehovův svědek, který se tomuto smrtonosnému, nečistému a sobeckému zvyku oddává, nemůže dál být členem sboru. Ti, kdo nebyli ochotni se zneužíváním tabáku přestat, měli být vyloučeni. * Byl to další významný krok, jímž Kristus přečistil své následovníky.

14. Jaký je Boží zákon o krvi a co přispělo k tomu, že se krevní transfuze staly běžnou praxí?

14 Zneužívání krve. Už v době Noema Bůh ukázal, že jíst krev je nesprávné, a svůj postoj potvrdil i v zákoně, který dal izraelskému národu. Podobně členům křesťanského sboru dal pokyn, aby se „zdržovali . . . krve“. (Sk. 15:20, 29; 1. Mojž. 9:4; 3. Mojž. 7:26) Není nijak překvapivé, že Satan našel v nové době způsob, jak mnohé lidi přimět, aby tento Boží zákon nerespektovali. S transfuzemi krve lékaři experimentovali už v 19. století, ale až objev krevních skupin přispěl k jejich většímu rozšíření. Od roku 1937 byla krev uskladňována v krevních bankách, a když vypukla druhá světová válka, začaly se transfuze používat ve velkém rozsahu. Brzy se po celém světě staly běžnou praxí.

15., 16. (a) Jaký postoj ke krevním transfuzím zaujali svědkové Jehovovi? (b) Jakou pomoc Kristovi následovníci dostávají, pokud jde o transfuze a bezkrevní léčbu, a jaké výsledky to přináší?

15 Už v roce 1944 bylo ve Strážné věži napsáno, že přijímání transfuze krve je na stejné úrovni jako její konzumace. Následující rok byl tento biblický postoj ještě zdůrazněn a objasněn. Roku 1951 byl uveřejněn seznam otázek a odpovědí, který Božím služebníkům pomáhal při jednání se zdravotnickým personálem. Mnozí Kristovi věrní následovníci na celém světě zaujali v této věci odvážný postoj, přestože kvůli tomu často čelili posměchu, odporu nebo projevům otevřeného nepřátelství. Kristus však dál vedl svou organizaci tak, aby jeho následovníkům poskytovala potřebnou podporu. Vycházely proto podrobné a odborně přesné brožury a články, které se otázce krve věnovaly.

16 V roce 1979 začali někteří sboroví starší chodit do nemocnic a vysvětlovat lékařům, jaký je náš postoj, jaké biblické důvody pro něj máme a jaké alternativy jsou k dispozici. Roku 1980 dostali starší v 39 městech ve Spojených státech  speciální školení, aby tuto práci mohli vykonávat ještě lépe. Za nějakou dobu vedoucí sbor schválil, aby po celém světě začaly vznikat výbory pro styk s nemocnicemi. K čemu toto úsilí vedlo? V dnešní době je už mnoho desítek tisíc lékařů – včetně chirurgů a anesteziologů –, kteří s pacienty z řad svědků spolupracují a jejich rozhodnutí nepřijímat krev respektují. Bezkrevní léčbu nabízí stále větší počet nemocnic, a některé z nich ji dokonce považují za nejvyšší standard léčebné péče. Nejsme snad rádi, že Ježíš své následovníky různými způsoby chrání, aby je Satan neznečistil? (Přečti Efezanům 5:25–27.)

Bezkrevní léčbu nabízí stále větší počet nemocnic, a některé z nich ji dokonce považují za nejvyšší standard léčebné péče

17. Jak můžeme dávat najevo, že si vážíme toho, jakým způsobem Kristus přečišťuje své následovníky?

17 Ptejme se sami sebe: Vážím si toho, jak Kristus přečišťuje své následovníky tím, že je učí řídit se Jehovovými vysokými mravními měřítky? Pamatujme na to, že Satan se stále snaží naši úctu k bohulibým mravním zásadám oslabit a tak nás vzdálit od Jehovy a Ježíše. Jehovova organizace nás chce před tímto vlivem chránit, a proto nás laskavě varuje před nemorálním jednáním, které je ve světě běžné. Věnujme tedy těmto užitečným podnětům náležitou pozornost a uplatňujme je. (Přísl. 19:20)

 Jak je před mravním znečištěním chráněn sbor

18. Co vyplývá z Ezekielova vidění, pokud jde o ty, kdo se bouří proti Božím zásadám?

18 Druhou oblast mravního přečišťování představují opatření, která slouží k tomu, aby sbor zůstával čistý. Někteří z těch, kdo přijali Jehovova měřítka chování a zasvětili se Bohu, se svého rozhodnutí žel nedrží. Jejich srdce se nakonec změní a oni se proti zásadám, které původně přijali, začnou bouřit. Jak by se v případě těchto lidí mělo postupovat? Určitý náznak nacházíme v Ezekielově vidění duchovního chrámu, o kterém jsme mluvili v úvodu kapitoly. Vzpomeň si na ty vysoké brány. V každé z nich byly strážnice. Stráže zjevně dohlížely na to, aby se do chrámu nedostal nikdo, kdo je „neobřezaný na srdci“. (Ezek. 44:9) Z toho je jasně vidět, že uctívat Jehovu je výsada, která je určena pouze těm, kdo se snaží žít v souladu s jeho čistými měřítky chování. S tím souvisí i to, že ne každý má výsadu Jehovu uctívat společně s Božím lidem.

19., 20. (a) Jak se díky Kristovu vedení postupně zlepšuje způsob řešení závažných provinění? (b) Z jakých tří důvodů je zapotřebí nekajícné provinilce vyloučit?

19 Už v roce 1892 Strážná věž uvedla, že „je naší povinností vyloučit křesťany, kteří, ať už přímo, nebo nepřímo, popírají, že Kristus dal sám sebe jako výkupné . . . za všechny“. (Přečti 2. Jana 10.) Roku 1904 bylo v knize The New Creation (Nové stvoření) napsáno, že u těch, kdo setrvávají v nesprávném jednání, hrozí reálné nebezpečí, že morálně zkazí sbor. V té době se občas konaly „církevní soudy“, kdy celý sbor posuzoval případy závažných provinění. Docházelo k tomu ale spíš výjimečně. V roce 1944 bylo ve Strážné věži vysvětleno, že tyto případy by měli řešit pouze odpovědní bratři. A roku 1952 Strážná věž na základě Bible ukázala, jak by se v právních záležitostech mělo postupovat. Zároveň tam byl zdůrazněn hlavní důvod, proč by nekajícní provinilci měli být vyloučeni – aby byla zachována čistota sboru.

20 Kristus od té doby Boží organizaci pomáhá, aby objasňovala a upřesňovala, jak by se případy závažných provinění měly řešit. Křesťanští starší dostávají důkladné školení, aby v právních záležitostech dokázali postupovat Jehovovým způsobem, tedy spravedlivě a zároveň milosrdně. V dnešní době vidíme přinejmenším tři důvody, proč je zapotřebí nekajícné provinilce ze sboru vyloučit: (1) aby na Jehovově jménu neulpěla pohana, (2) aby byl sbor chráněn před znečišťujícím vlivem vážného hříchu a (3) aby to, pokud možno, provinilce podnítilo k pokání.

21. Jaký užitek plyne z toho, že jsou zatvrzelí provinilci ze sboru vyloučeni?

21 Uvědomuješ si, jaký užitek z tohoto opatření dnešní Kristovi následovníci mají? Ve starověkém Izraeli měli provinilci často zhoubný vliv na celý národ. Někdy jich dokonce bylo víc než těch, kdo Jehovu milovali a snažili se jednat  správně. Mnohokrát se tak stalo, že izraelský národ pošpinil Jehovovo jméno a ztratil Boží přízeň. (Jer. 7:23–28) V dnešní době už Jehova nejedná s žádným doslovným národem, ale se skupinou duchovně smýšlejících mužů a žen. Díky tomu, že zatvrzelí provinilci jsou vyloučeni, nemohou se v určitém smyslu stát zbraní v Satanově ruce, pomocí níž by mohl sboru dál škodit a ohrožovat jeho čisté postavení. Vliv takových lidí je omezen na minimum. Jako skupina tak máme jistotu, že o Boží přízeň nepřijdeme. Nezapomeň, že Jehova slíbil: „Ať bude proti tobě vytvořena jakákoli zbraň, nebude mít úspěch.“ (Iz. 54:17) Podporuješ věrně sborové starší, kteří mají náročnou odpovědnost řešit právní případy?

Oslavují toho, jemuž „každá rodina . . . vděčí za své jméno“

22., 23. Proč si vážíme svých spolukřesťanů, kteří žili na počátku 20. století, ale z čeho je vidět, že nebyli úplně vyrovnaní?

22 Třetí oblast, v níž mají Kristovi následovníci užitek z neustálého přečišťování, souvisí s manželstvím a rodinným životem. Pohled křesťanů na rodinu se v průběhu let měnil. Když například čteme o Božích služebnících na počátku 20. století, nemůže uniknout naší pozornosti – a dokonce obdivu – jejich obětavost. Vážíme si toho, že pro ně svatá služba byla důležitější než cokoli jiného. Zároveň ale jasně vidíme, že nebyli úplně vyrovnaní. V jakém smyslu?

23 Bylo poměrně běžné, že cestující dozorci i další bratři přijímali úkoly, kvůli nimž trávili celé měsíce mimo domov. A naše publikace občas tak intenzivně odrazovaly od vstupu do manželství, že už to neodpovídalo biblickým zásadám. Naopak rad k tomu, jak vybudovat silné křesťanské manželství, bylo poměrně málo. Změnilo se něco od té doby? Samozřejmě ano.

Od křesťanů se očekává, že své teokratické úkoly nebudou plnit na úkor rodinných závazků.

24. Jak Kristus svým věrným následovníkům pomáhá, aby k manželství a rodině měli vyrovnaný postoj?

24 Dnes se od křesťanů očekává, že své teokratické úkoly nebudou plnit na úkor rodinných závazků. (Přečti 1. Timoteovi 5:8.) Kristus navíc dbá na to, aby jeho věrní následovníci měli stálý přísun praktických a vyrovnaných biblických rad k manželství a rodinnému životu. (Ef. 3:14, 15) V roce 1978 byla uveřejněna kniha Vytvářet šťastný rodinný život a přibližně o 18 let později kniha Tajemství rodinného štěstí. Ve Strážné věži navíc vychází bezpočet článků, které manželským párům pomáhají, aby ve svém vztahu dokázaly uplatňovat biblické zásady.

25.–27. Z čeho je vidět, že Boží organizace věnuje stále větší pozornost potřebám dětí různého věku?

25 A co mladí lidé? Také jejich potřebám se věnuje stále větší pozornost. Děti různého věku dostávají od Jehovovy organizace mnoho dobrých věcí už řadu let. Z původně malého pramínku se ale do dnešní doby stal mocný proud.  Například v letech 1919 až 1921 vycházela ve Zlatém věku rubrika „Studium Bible pro mladistvé“. V roce 1920 byla uveřejněna brožura The Golden Age ABC (Abeceda Zlatého věku) a v roce 1941 kniha Děti. V 70. letech vyšly knihy Naslouchat velkému Učiteli, Využij co nejlépe své mládí Moje kniha biblických příběhů. Roku 1982 se v Probuďte se! začala objevovat rubrika „Mladí lidé se ptají“, která byla základem pro knihu Otázky mladých lidí – Praktické odpovědi, jež vyšla v roce 1989.

Brožura Moje biblické říkanky byla na sjezdu v Německu přijata s velkou radostí

26 Dnes už máme dva aktuální díly knihy Otázky mladých lidí a na webových stránkách jw.org dál vychází rubrika „Mladí lidé se ptají“. Uveřejněna byla také kniha Co se dozvídáme od Velkého učitele. Na našich webových stránkách je pro mladé lidi k dispozici mnoho zajímavých materiálů, jako jsou kartičky s biblickými postavami, biblické studijní projekty pro mladší i starší děti, kvízy, videa, kreslené biblické příběhy a také biblické říkanky pro děti do tří let. Je vidět, že od prvního století, kdy Ježíš bral malé děti do náruče, se jeho  postoj k dětem a mladým lidem nezměnil. (Mar. 10:13–16) I dnes si přeje, aby o ně bylo dobře duchovně postaráno a aby cítili, že je máme rádi.

27 Ježíš také chce, aby děti byly chráněny před nebezpečím. Morální zvrácenost tohoto světa se prohlubuje, a tak je stále rozšířenějším problémem zneužívání dětí. Boží organizace proto uveřejňuje jasné a otevřené informace, které rodičům pomáhají, aby své děti před tímto zkaženým jednáním chránili. *

28. (a) Co musíme dělat, abychom mohli Jehovu uctívat čistým způsobem, jak to vyplývá z Ezekielova vidění chrámu? (b) K čemu jsi rozhodnutý?

28 Když uvažujeme o tom, jak Kristus přečišťuje své následovníky tím, že je učí respektovat a dodržovat Jehovova vysoká mravní měřítka, naplňuje nás to vděčností. Zamysli se ještě jednou nad Ezekielovým viděním chrámu. Připomeň si ty vysoké brány. Je pravda, že tento chrám není doslovné místo – jde o chrám duchovní. Považuješ ho ale za skutečný? Do tohoto chrámu nevcházíme pouze tím, že přijdeme do sálu Království, otevřeme Bibli nebo ve službě zazvoníme u dveří. To jsou viditelné činnosti, jež mají co do činění s hmatatelnými věcmi. Klidně by tak mohl jednat i nějaký pokrytec, který by přitom do Jehovova chrámu vůbec nevstoupil. Kromě toho, že se věnujeme těmto činnostem, je také zapotřebí, abychom žili podle Jehovových vysokých mravních měřítek a Jehovu uctívali se správným postojem srdce. Pokud tak jednáme, znamená to, že jsme vstoupili na to nejposvátnější místo, jaké existuje – do chrámového uspořádání, ve kterém je Jehova uctíván čistým způsobem. Nikdy si této úžasné možnosti nepřestaňme vážit! A dál se ze všech sil snažme zrcadlit Jehovovu svatost tím, že se řídíme jeho spravedlivými měřítky.

^ 2. odst. V roce 1932 bylo ve 2. svazku knihy Vindication (Ospravedlnění) poprvé vysvětleno, že biblická proroctví, která se týkají návratu Božího lidu do jeho domoviny, se v nové době nesplňují na doslovném, ale na duchovním Izraeli. Tato proroctví poukazují na obnovu čistého uctívání. Strážná věž z 1. března 1999 uvedla, že k těmto proroctvím o obnově patří i Ezekielovo vidění chrámu, a že se tedy v duchovním ohledu významným způsobem splňuje během posledních dnů.

^ 6. odst. Součástí slibu byla zásada, že muž a žena – jestliže nejsou manželé nebo blízcí příbuzní – nesmí být spolu sami v místnosti, pokud nejsou dveře otevřené dokořán. Několik let tento slib každý den zazníval v betelu jako součást ranního uctívání.

^ 13. odst. Zneužívání tabáku zahrnuje jeho kouření, žvýkání, šňupání i pěstování za těmito účely.

^ 27. odst. Viz například informace ve 32. kapitole knihy Co se dozvídáme od Velkého učitele a také v Probuďte se! z října 2007, v sérii článků nazvané „  a také v Probuďte se! z října 2007, v sérii článků nazvané „  a také v Probuďte se! z října 2007, v sérii článků nazvané „Chraňte své dítě!“.